حماسه شهادت بزرگمرد تاریخ کشور

داکتر نجیب الله

را با تشدید مبارزه در راه رسیدن به صلح و تعمیق تفاهم بین الافغانی ارج  میگذاریم

.داکتر نجیب الله دخپل سر په بیه سولی ته ژمن پاتی شو 

وطنپرستان افغان ، نسل جوان و بالنده

 . داکتر نجیب الله را بشنوید ، بخوانید و به داوری نشینید 

 
کنفرانس علمی 
بمناسبت بیستمین سال شهادت دکتور نجیب الله رئیس جمهور اسبق کشور و رئیس حزب وطن
مورخ ۱/۱۰/۲۰۱۶  ـــ  شهر سکندر بورګ  کشور دنمارک
 
بیست سال از شهادت بزرګمرد عرصه سیاست کشور ما میګذرد . مردی که شجاعت را با منطق ٬ خواست را با امکانات ٬ سیاست را با نیاز جامعه و حرکت را با زمان در یک مجموعه با هم ګره خورده در دوفورمول یک پروسه واحد ( تفاهم بین الافغانی و سیاست مصالحه ملی )  اساس تفکر و عمل حزب وطن و دولت جمهوری افغانستان قرار داد.
او وطنپرست پر شور٬ سیاستمدار مدبر ٬ ژرفنګر و دوربین بود ٬ این خصوصیات را صحت و دقت پیشبینی های او به اثبات رساند برای همین هم مرور زمان که ګرد فراموشی را روی هر ګذشته میپاشد در مورد شهید داکتر نجیب الله عکس قضیه را نشان داد . کمیت و کیفیت بزرګداشت بیستمین سال شهادتش نمودار روشن این ادعاست .
درین شکی نیست که  ګروپ کاری برای تدارک و تدویر  کنفرانس علمی  بیستمین سالګرد شهادت داکتر نجیب الله که از پشتبانی فعال  شورا های حزب وطن در اروپا بر خوردار بود وظیفه تدویر کنفرانس را بدوش داشت ولی رویداد های در جریان کار تدارک و تدویر حضور فراتر از کمسیون موظف رابه نمایش ګذاشت .
 

فقیرمحمد ودان

مـقالــۀ قرائت شده در کنفرانس عـلمی مـؤرخ اول 

اکتوبر 2016 منعقدۀ شهر اسکندربورگ دنمارک

شهیـد دوکـتـور نجیـب الله و پروسـۀ

طرح و تکوین مصالحۀ ملی

دوستان عزیز و رفقای محترم!

اینک باز هم ما جمع شده ایم تا یاد شهید نامدار دفاع از ارزشها و نوامیس مادروطن خویش دوکتور نجیب الله و حماسۀ شهادت ایشان را گرامی بداریم. درست بیست سال قبل بود که رهبر شهید ما با عزم راسخ، قامت بلند، گردن برافراشته و چشمان نافذ، یکه و تنها و رو در رو در برابر خفاشان و پیش قراولان لشکر شب و قومانده دهندگان سیاه روی متجاوز خارجی آنان قامت برافراشت، با شجاعتِ بی نظیر و با باختن جان و ریختن خون خویش از نوامیس و ارزشهای ملی کشور دفاع و در نتیجه حماسۀ افتخار آفرینی را از خویش در صفحات زرین تاریخ معاصر کشورما به یاد گار گذاشت.

 

پیام سترجنرال ارکانحرب محمد رفیع سابق معاون ریاست جمهوری افغانستان به مناسبت   

بزرگداشت از حماسۀ بیستمین سالروز شهادت دوکتور نجیب الله رئیس جمهور سـابق افغـانستان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند بخشاینده و مهربان!

هموطنان عزیز!

برادران و خواهران!

همرزمان گرامی! 

اینک ما شاهد آن هستیم که مردم افغانستان از تمام گروهای قومی، پیروان مذاهب و گویندگان زبان های متعدد کشور، چه در داخل و چه خارج بطور گسترده آمادگی دارند تا بیستمین سالگرد حماسۀ شهادت دو کتور نجیب الله را با یادی از افکار، آرمانها و کارنامه های صلح خواهانۀ این شهید نامدار دفاع از تمامیت ارضی و ارزشهای ملی کشور گرامی دارند.

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 26 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت چهاردهم

 

 

      : جواحد های اولیه حزب

       مادۀ چاردهم واحد های اولیه حزبی ، واحد ساختاری حزب بوده ، بمنظور تامين تماس دايمی وگسترده با مردم ، در محلات زيست (ياهم محلات كار) تشكيل گرديده، بنام «واحد های اولیه حزبی» همان محل ، ياد ميگردندواحد های اولیه حزبی میتوانند نظر به کثرت کمیت اعضای خویش به دو و یا چند واحد شعبوی تقسیم گردند .

     تمام اعضاي حزب ، صرفنظر از مقام حزبی شـان، در يكی از واحد های اولیه حزبی تنظيم گرديده ، ازكار و فعاليت خود در رابطه بهارتقای سطح درك علمی - سياسی  خويش، تبليغ و ترويج اهداف و آرمانهای حزب در ميان مردم وجلب و جذب بهترين نماينده گان شان به عضويت حزب و ساير فعاليت های حزبی گزارش داده ، حق العضويت خويش را ميـپردازندواحد های اولیه حزبی  شعبات آنان نیز) نظر به کثرت تعداد اعضای خویش میتوانند به گروپ های حزبی تفسیم گردند . گروپ های حزبی با موجوديت حد اقل ده عضو دريك محل زيست (يا محل كار) تشكيل ميگردنددر غير آن اعضای حزب به گروپ حزبی محل نزديك ، معرفی ميشوند .

 

 

 

د حسام الدین حسام شعر د دوکتور نجیب الله د  شلم تلین په مناسبت

 

 نیمه خوا پېژنۍ ؟

 

وخته له موږ خو د عنقا وژلی

څه وخت به وایې هغه چا وژلی

 

ستورو د ویړ ماتم له پاسه جوړ وو

تایې ذهل په څه ګناه وژلی

 

په لمر خو هسې خپکی پرته وه

تورو شپو ولې وار خطا وژلی

 

د تن جامی یې سور کفن سوې ورته

هغه شعار چا په ریښتیا وژلی

 

پروت په سجده وو د وطن محراب ته 

زاهده ! پرې سر د په غلا وژلې

 

لحد یې جوړ کړ د تاریخ په خوله کې

د وطن برم د وړیا وژلې

 

له کوم مارکیته د فتوا وه تر لاس 

چې د دسولې مقتدا وژلې

 

لویه نقشه یې په ټټر پرته وه

تا سبین شاهین د پښتونخوا وژلې

 

سري غوټې پاتې سوی یتیمی سترګې

چا یې د سزو څانګو بورا وژلې 

 

ایمان یې پرې کړې د نمرود په توره 

تنکی ارمان یې نیمه خوا وژلې

 

دقلم اوښکې به سیلاب سي ورته

چا چې دولس « نجیب الله » وژلې

 

حسامه ! پرېږده ان؛ولا تاریخ ته

هغه دتور بازار فتوا وژلې

 

په درنشت ــ حسام الدین حسام

هالند

 

 
 
شعبه تبلیغات و تحقیقات ستراتیژیک حزب وطن
بزرگداشت از بیستمین سال شهادت داکتر نجیب الله
 
بنام آفریده ګار قادر و توانا .
امروز مصادف است با بیستمین سال شهادت داکتر نجیب الله  سیاستمدار جسور ٬ اندیشورز و متعهد به صلح ٬ تفاهم بین الافغانی و منافع ملی ٬  .ما در حالیکه به بارګاه ایزد متعال دست دعا بلند نموده برایش جنات نعیم  استدعا مینمایم به یاران و هواخواهان و همنظرانش مراجعه میکنیم بزرګترین و بهترین حرمتګذاری به نجیب الله مبارزه برای رسیدن به ارمانهایش بر پایه تشریک مساعی بین الاافغانی است . رسیدن به صلح ٬ ترقی و پیشرفت کشور و تامین حقوق فردی و اجتماعی احاد ملت . بیائید نجیبالله را بخوانیم ٬ بشنویم ٬ بدون تعصب وتحجر قضاوت کنیم . 
او حماسه آفرید٬ روشنترین  نمودار این حماسه زنده ګی سیاسی اوست ٬  زمانیکه  دریافت راه و میدان عملش به باز سازی نیاز دارد در نبرد با خودش ٬ درقناعت دادن حزبش و در ګشودن در ها بسوی مردمش ٬ با تعمیم تفکر جدید برای صلح و تفاهم بین الافغانی فصلی از تاریخ را بنام خود ثبت نمود .
ترکیب جلسه امروزجهت بزرګداشت سالروز شهادت داکتر نجیب الله در شهر کابل و آماده ګی ها برای جلسه بزرګداشت بیستمین سال شهادت داکتر نجیب الله مورخ اول اکتوبر در کشور دنمارک به وضاحت نشان میدهد که او به تمام مردم افغانستان تعلق دارد و در عمل حلقه وصل برای وطندوستان صلحخواه و ترقی پسند است    
 

فقیر محمد ودان

پنجم میزان 1395 (26 سپتمبر 2016)

 

به مناسبت بزرگداشت از بیستمین سالروز حماسۀ شهادت دوکتور 

نجیب الله رئیس جمهور جمهوری افغـانستـان و رهـبـر حزب وطن

 

...و پیام امواج نورانی سرکشیده از آن بلندای دار...

 

باز هم تَک، تَک های بی پایان قدم های زمان، اینک آهسته و دلگیر در کوچه باغ های پر خم و پیچ زندگی، بسوی نیمه های شبی راه می نوردد که فردای آن پنجم میزان 1995 است. بعد از یک شام جنجالی،  نارام، با افکار پریشان و تخیل آنچه که درست بیست سال قبل در بعد از نیمه های شب، هزاران کیلومتر دورتر از این ساحل آرام و قفس طلایی، در قلب مادر وطنم، در کابل عزیز اتفاق افتاده بود، حالتی روانی آمیخته از غرور، خشم، نفرت و افتخار را بر ذهن و روان من در حالی مستولی می ساخت که سر بر بالین نهادم.

 

نا گفته های فتانه نجیب ، همسر رئیس جمهور سابق افغانستان

 BBC مصاحبه فتانه نجیب با

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 25 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت سیزدهم

 

فصل دوم

ساختار تشكيلاتی حزب

          مادهً چارم- ساختارتشکیلاتی حزب متشكل است از:

     :  الفمقامات رهبری كننده مركزی حزب شـامل 

      مجمع عمومی ، شورای سراسری ، هيئت اجرائيه شورای سراسری ، رياست حزب و كمسيون  تفتيش و نظارت مركزی 

بمقامات رهبري كنندهً محلی حزب شامل كنفرانس های سازمانهای ولايتی ، شهری ، ناحيوی شهر ، ولسوالی  و سازمانهای معادل هريك از آنها در داخل و يا خارج از كشور، شوراها، هيئت های اجرائيه و رياست هيئت های اجرائيه اين سازمانها.

 
 
د عبدالغنی شعر
 

بیا د خپل ګلاب ارمان له څانګو نه الهام اخلو 

ځو لکه خوشبو د ژوبلو زړونو په لور ګام اخلو 

بیا د یوه سپین نجیب د سپينو لاسو جام اخلو 

تږیو ته زم زم وړو خو قدم ورته په پام اخلو

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 24 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت دوازدهم

 

در اخرین بخش توضیح طرزتفکر، بنیاد های فکری، اندیشۀ سیاسی، هدف دونمایی و مرامنامۀ معطوف به تحقق ارزشهای این هدف، پاسخ به این سوال را نیز ضروری می پنداریم که حزب وطن بحاطر انسجام حیات درونی خویش کدام معیارها را در نظر داشته و تعمیل مینماید؟.

حزب وطن جهت انتظام حیات درونی خویش اساسنامۀ مدون دارد که آنرا نیز مجمع عمومی مؤرخ پنجم میزان 1391 خورشیدی، تصویب نموده است و متن این اساسنامه را در ذیل مطالعه مینمائید:

 

 
 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 23 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت یازدهم

 

 : در عرصه فرهنگی 

         گنجينه های فرهنگ باستانی ما انعكاس دهندهً وطندوستی ، صلح پسندی ، آزاديخواهی ، انساندوستی و اسلامی مردم ماست . ارزشهای فرهنگی مذکور نيروی عظيم تحرك اجتماعی در جامعه افغانی محسوب ميشوند . شخصيت يك فرد افغان در بستر اين ارزشها و در نتيجه بهم آميختن آن با ساير ارزشهای زيستی ، نضج می يابد . حزب وطن معتقد است كه گسست از اين ارزشها ، بحرانِ از خود بيگانگی فردی وگروهی را باعث ميگردد . بنابرين ما سياست فرهنگی خويش را بربنيـاد اين ارزشها و به ترتيبی تنظيم و تعميل مينمائيم كه امكانات لازم جهت غنای فرهنگ هريك از اقوام باهم بـرادرافغان را ـ بمثابه گل های رنگارنک و معطر باغستان فرهنگ ملی ما ـ در پروسه همگرایی ملی و در همسويی با ارزشهای فرهنگی جهان معاصر تدارك نمايد    

 

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 22 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت دهم

 

       : درعرصه اجتماعی 

      بر مبنی تعهد حزب وطن جهت مبارزه بخاطر ایجاد ، تحکیم ، گسترش و تعمیق ازرشهای جامعه رفاه و ساختار های مدنی لازمی آن در عرصه اجتماعی ، دستیابی به اهداف ذیل را در نظر  دارد  

       ـ  مردم افغانستـان متشكل از اقوام متعدد است كه بايد عينيت وجـود  آنان در ساختار نهاد های سیاسی واجتماعی افغانستان بطور عادلانه و دموكراتيك انعكاس قوی داشته باشد.  حزب وطن مخالف تاسیس و تشکل ساختارهای سیاسی برمبنای تعصبات تنگ نظرانه اتنيكی ، زبانی ، سمتی ، مذهبی بوده ، همچنان سؤ استفاده هـای سياسی و مداخلات غرض آلود خارجی را  كه بمنظور ايجاد خصومت ميان مردم باهم برادر ساكن كشور صورت ميگيرد ، محکوم مینماید .

 
 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ:21 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت نهم

 

 

با درک هدف استراتیژیک حزب وطن و مختصات آن، اکنون جواب به این سوال ضرور دانسته می شود که:حزب وطن برای دست یابی به ارزشهای متضمن هدف استراتیژیک خویش (جامعۀ رفاه)، بطور مشخص کدام سیاست ها را در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی ـ امنیتی و روابط و مناسبات بین المللی مطرح و برای تعمیل و تحقق آنها مبارزه مینماید؟.

حزب وطن چه در حالت اپوزسیون، چه شریک در حکومت و چه در حالتی که حکومت را در دست داشته باشد، مبارزه در راه ارزشهایی را وظیفه و مسوولیت خود میداند که در مرامنامۀ مصوب مجمع عمومی مؤرخ 5 میزان 1391 این حزب منعکس و کشور ما را گام به گام بسوی تامین بنیادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دفاعی ـ  امنیتی "جامعه رفاه" نزدیک ساخته و سرانجام نظام متذکره را تحقق می بخشد.  متن این مرامنامه را میتوانید در    ذیل مطالعه نمائید  

 
 

مؤرخ: 20 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت هشتم

 

 

3 ـ سازگاری (بمثابه بنیاد دموکراسی): حزب وطن معتقد است که وجود "عینی" نیروهای سیاسی دارای  گرایش های متضاد و متناقض در جامعه و عملکرد توأم با "اعتدال" آنان در تضاد و تناقض با همدیگر، محرک "تغییر و تکامل" جامعه محسوب میگردد. تعیین حد اعتدال جهت اثرگذاری برای هریک از این نیروها، عمق و پهنای اثرات و نقش آنان بر جامعه (تعداد آرایی که میتوانند بدست بیاورند) است . سازگاری روی این اصل و پذیرش و احترام به آن، رعایت عدالت و متضمن آن بوده، تحمیل خشونت را نفی و از فساد و فاجعه جلوگیری مینماید. مکانیزم تعمیل دموکراسی در حقیقت، مکانیزم تثبیت وزنه و درجۀ اثر گذاری نیروی سیاسی  بر جامعه، میکانیزم تثبیت خردورزی این نیرو بمنظور سازگاری باهمدیگر و قبول واقعیت های ناشی از همین سازگاری است

 

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 19 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت هفتم

 

 

رهبری حزب وطن معتقد است که اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی و حزب وطن که معتقد و متعهد به این اندیشه است، در جایگاه توضیح شده فوق قرار دارند. پس اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی دارای کدام کدام مضمون و مختصات است که مبتنی بر آن اندیشۀ سیاسی نجات کشور از بحران کنونی و جنگ جاری محسوب میگردد؟

قبل از پرداختن به مسایل اساسی مطرح شده در سوال فوق، تذکار این مسئله اساسی را ضرور میدانیم که: حزب وطن یک حزب افغانی است و برای تغییر وضعیت کنونی افغانستان مبارزه مینماید، بنابرین انتظام افزار فکری ـ سیاسی و انتخاب اهداف او نیز متکی بر شناخت از واقعیت های وضعیت کنونی  و سطح رشد کنونی اجتماعی ـ اقتصادی افغانستان صورت گرفته است

حزب وطن منافع ملی را بالاتر از هر گونه منافع حزبی  ،   گروهی ، سمتی ، قومی و مذهبی میداند 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 18 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت ششم

 

 

 :اهداف جمهوری فدراتیف روسیه در رابطه به افغانستان 

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، فدراتیف روسیه طی سالهای اخیر مجدداً قادر گردیده بمثابه یک کشور سرمایه داری و قدرت نیرومند منطقوی قامت راست نماید. مردم افغانستان توقع داشتند تا رهبران فدراتیف روسیه بخاطر جبران نقش اتحاد شوروی و روسیۀ تحت رهبری باریس یلتسین در ویرانی کشور شان، که به شکلی از اشکال با فدراتیف روسیه پیوند تاریخی دارند، سیاست های افغانی کشور هند را سرمشق قرار داده در استقرار صلح و ثبات و بازسازی افغانستان نقش خویش را ایفا و دوستی شان را با مردم افغانستان تثبیت نمایند و مانند دولت و مردم هند دل و دماغ مردم افغانستان را بدست آورند؛ ولی برعکس آنان پا به پای سیاست های افغانی ایران قدم گذاشته و اینک بمثابه شریک استراتیژیک ایران در زمینه عمل مینمایند. زیرا: رهبران روسیه تلاش ورزیده و تلاش می ورزند تا این کشور در آینده نیز به نفوذ سیاسی، اقتصادی و کلتوری خویش بر کشورهای آسیای مرکزی ادامه دهد. در همین محدوده نیز است که مسکو میخواهد تا امتیاز عبور پاپیلین های نفت و گاز و راه های ترانزیت این کشورها را از خاک روسیه به بازارهای جهانی و در نتیجه تسلط بر بازارها و شریان های اقتصادی کشورهای مذکور را کماکان حفظ نماید. بدین ملحوظ رهبران روسیه سعی مینمایند تا نه تنها از نفوذ رقیبی همچو امریکا در کشورهای آسیای میانه جلوگیری نمایند؛ بلکه برای صدمه زدن به نفوذ و اعتبار ایالات متحدۀ امریکا، به بی ثباتی در افغانستان نیز دامن میزنند تا افزون بر صدمه زدن به ایالات متحدۀ امریکا، این دروازۀ ورود و خروج به آسیای میانه را در یک رقابت جهت امتداد پاپیلین های نفت و گاز، نا امن نگهداشته و در نتیجه عبور پاپلین ها و امتداد و استفاده از راهای ترانزیتی را ناممکن سازند. زیرا روسیه نیز مانند ایران آرزو ندارد پاپیلین تیل و گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به جنوب آسیا و ماورای آن تمدید گردد. به علت همین وجوهات مشترک، روسیه و ایران در سیاست های افغانی شان نیز شراکت و همکاری استراتیژیک دارند.

روسیه بخاطر دست یاب

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ:17 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت پنجم

 

 

: اهداف استراتیژیک ضد افغانی پاکستان

دستیابی به عمق استراتیژیک، استفاده از ثروتهای طبیعی و بازار مصرفی افغانستان برای کالاهای بی کیفیت پاکستانی، دستیابی به راه های ترانزیت به بازارهای اسیای مرکزی از طریق افغانستان و مقابله علیه نفوذ و اعتبار هند در افغانستان، اهداف اساسی دراز مدت پاکستان را در رابطه به افغانستان تشکیل میدهند که برای دستیابی به این اهداف، نه تنها تحمیل خط نامنهاد دیورند را بمثابه سرحد رسمی بین افغانستان و پاکستان در نظر دارند بلکه فراتر از آن میخواهند یک حکومت دست نشاندۀ شان را در افغانستان تحمیل و به این ذریعه نفوذ خویش را تحت ساتر تشکیل کنفدراسیون پاکستان ـ افغانستان گسترش دهند. بیجهت نبود که گلبدین حکمتیار بمثابه شرورترین افزار دست داشتۀ آی. اس. آی پاکستان، به تاریخ ششم حوت 1366 (24 فبروری 1987) در برابر عده یی از دپلوماتهای و  ژورنالستان خارجی مقیم اسلام آباد اظهار داشته بود که:"حکومت اسلامی در افغانستان تمام قیودات ویزه و پاسپورت را برای  پاکستانی ها رفع خواهد کرد. سرحد بین پاکستان و افغانستان وجود نخواهد داشت. ما میخواهیم پاکستان و افغانستان را یک مملکت واحد بسازیم و اگر درین راه موانع  موجود باشد میخواهیم کنفدراسیونی بین دو مملکت بوجود آید 

 

 

 

دافغانستان د پخواني ولسمشر ډاکتر نجیب الله د شهادت د شلم تلین په مناسبت

 !په خوست کي د وطن ګوند د ولایتی شورا اعلامیه  

 

  د ۱۳۹۵لمریز کال دتلي پينځمه دافغانستان دوتلې څیرې ،زړه ورسیاست  وال  دملي روغې جوړې نوښتګر ، ریښتیني اتل ، دافغانستان دپخواني جمهوریس ډاکټر نجیب الله دشهادت د شلم تلین سره برابره ده داورځ زمونږ دهیواد په تاریخ کې زمونږ دولس پر وړاندې دبهرنیوتوطیو او دسیسو دتکرار یو غمجنه او زړه بوګنوونکې ورځ ده په همدې ورځ پخوانی جمهور ریس دوطن ګوند موسس په یوه نړیواله توطیه کې دبهرنیو اجیرانو او انسان وژونکو کړیو سره تړلو کسانو دخپلو تورمخو بادارنو او دنړی دسترو ښکیلاکګرو ځواکونو په امر او هدایت په داسې حال کې شهید کړل شو چې ده په پلازمینه کابل کې دملګرو ملتونو په سیاسي مقر کې ددغه نړیوال ځواک په خونه کې پناه اخیستي وه .

 
 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ:16 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت چهارم

 

با تحلیل وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دفاعی ـ امنیتی افغانستان، پاسخ به این سوال نیز لازمی پنداشته می شود که، در شکلگیری وضعیت توضیح شدۀ بحرانی کنونی کشور و جنگ جاری نقش دول خارجی و بخصوص نقش ایالات متحدۀ امریکا، پاکستان، ایران و فدراتیف روسیه که بازیگران اصلی میدان معرکۀ افغانستان محسوب میگردند، درین "بازی

بزرگ" چیست و آنان با شرکت درین بازی، دست یافتن به گدام اهداف استراتیژیک را در نظر دارند  

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 15 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت 

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت سوم

 

 

ب ـ وضعیت کنوی سیاسی افغانستان:

باوجود انفاذ قانون اساسی و عدۀ زیادی از قوانین متمم آن، ایجاد قوای ثلاثۀ دولتی و ساختارهای مربوط آن و همچنان احزاب و سایر نهادهای جامعۀ مدنی، هنوز نقش و اثر گذاری احزاب بر وضعیت سیاسی ضعیف و نظام سیاسی کشور و بخصوص دولت با بحران مواجه و در نتیجه فاقد توفیق کارایی بوده، مشخصات و مختصات یک نظام سیاسی ناکام را تبارز داده و در نتیجه استقلال سیاسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و اصول و ارزشهای دموکراتیک مندرج قانون اساسی مورد سوال و تهدید قرار دارد. علل این بحران و تداوم آن، افزون بر عقب ماندگی اجتماعی ـ اقتصادی کشور؛ مداخلات گستردۀ دول خارجی و دستگاه های سیاسی و استخباراتی این کشورها در امور داخلی افغانستان، نفوذ جنگسالارانِ فاسد، وابسته و نا مستقل در ساختارهای سیاسی (دولت و احزاب) و تبارز ذهنیت های عقبمانده آنان در عملکرد دولت، نفوذ گستردۀ گروه های مافیایی، عدم حضور دولت و ساختارهای ممثل حاکمیت دولتی در محلات، ادامۀ جنگ و تسلط «طالبان» و «داعش» با افکار قرون وسطایی بر بخش های از کشور و همچنان پراگندگی، نفاق و در نتیجه ضعف اثرگذاری نیروهای سیاسی مستقلِ ملی، وطنپرست، ترقیخواه و دموکرات بر وضعیت سیاسی کشور، محسوب میگردیدند.

 

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 14 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت دوم

 

بعد از معرفی حزب وطن، پیش منظر تاریخی و وجود و حضور آن در وضعیت کنونی سیاسی کشور، ضرور پنداشته می شود تا توضیح گردد که:

2 ـ حزب وطن وضعیت کنونی افغانستان، علل شکلگیری و از جمله نقش کشورهای خارجی (همسایه ها، منطقه و جهان) را درین زمینه، چگونه ارزیابی مینماید؟.

جواب:

افغانستان کشوریست جنگ زده که نخستین جرقه های جنگ، چهار دهه قبل (1354) با سازماندهی از پاکستان علیه جمهوری تازه بنیاد شدۀ تحت رهبری سردار محمد داوود آغاز و تا اکنون در اوضاع و احوال مختلف (هم در عرصه ملی و هم در عرصۀ بین المللی) و تحت ساترها و بهانه های مختلف، توأم با گسترش و تعمیق مداخلات خارجی ادامه دارد. شدت متداوم جنگ و گسترش مداخلات کشورهای خارجی، منجمله مداخلات نظامی، استخباراتی و سیاسی کشورهای همسایه (بخصوص پاکستان و ایران)، کشورهای اسلامی بخصوص عربستان سعودی و حتی ابرقدرت های جهانی (ایالات متحدۀ امریکا و اتحاد شوروی سابق و اینک میراثخوار آن فدراتیف روسیه)، ابعاد متعدد حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی ـ امنیتی و روابط و مناسبات بین المللی کشور عقب نگهداشته شده و غریب ما را به پیچیده ترین اشکال آن به بحران کشیده اند.

 
 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 13 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت اول

تداوم دورانی چرخ پویا و بالندۀ زمان، با تمام فراز و فرود و جاخوردن های آن، اینک باز هم وطن و مردم ما را در آستانۀ لحظات تاریخی قرار داده، که بیست سال قبل، در قعر تاریکی شب هولناک پنجم میزان 1375، یکی از فرزندان راستین مادروطن ما با عزم راسخ، قامت بلند، گردن برافراشته و چشمان نافذ، یکه و تنها و رو در رو در برابر خفاشان و پیش قراولان لشکر شب و قومانده دهندگان سیاه روی متجاوز خارجی آن ـ در حالیکه یک شهروند عادی کشور و آنهم در حالت پناهندگی اجباری در تعمیری بنام مقر سازمان ملل در کابل، محسوب میگردید ـ قامت برافراشت، با شجاعتِ بی نظیر و با باختن جان و ریختن خون خویش از نوامیس و ارزشهای ملی کشور دفاع و در نتیجه حماسۀ افتخار آفرینی را از خویش در صفحات زرین تاریخ معاصر کشورما به یاد گار گذاشت.

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است