به ادامۀ گذشته، قسمت شانزدهم، مؤرخ:20 جولای 2017

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یاداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

قسمت شانزدهم

 

افزون بر آنچه که در قسمت قبلی این سلسله، در مورد ادعای های پی پایۀ عبدالوکیل مبنی بر  «مشورت» او با «عده یی از اعضای ملکی و نظامی حزب» در مورد تنظم «خلع حفیظ الله امین از قدرت» خواندیم، او پا پیش گذاشته جهت تخفیف مسوولیت تاریخی خویش از «ارزیابی های دقیق میان اینجانب» وعده یی از اعضای ملکی و نظامی جناح پرچم و حتی «توافق» آنان با این طرح، نیز سخن زده است. او درین زمینه؛ چنین مینویسد: «طرح میان اینجانب و عده یی از افسران ح. د. خ. ا «پرچمی ها» [این افسران نام نداشتند ـ ودان] و عده یی محدودی از کادرهای ملکی [این کادر های ملکی هم فاقد هویت و بی نام بودند ـ ودان]، مخصوصاً نجیب الله و امتیاز حسن [ دوتن که دیگر در قید حیات نیستند و بنابرین نمیتوانند ادعای وکیل را تائید و یا تکذیب نمایند ـ ودان]، بعد از ارزیابی های دقیق مورد توافق قرار گرفت و تدابیر لازم و ضروری، برای عملی شدن آن روی دست گرفته شد» (عبدالوکیل، همانجا، جلد اول، صفحه 291). در نهایت عبدالوکیل چنین مینویسد:«به همین ترتیب، عده ای از رفقای دیگر ملکی و نظامی را در مرکز و ولایات که مسوولیت های مهم را به عهده داشتند، نیز در جریان گذاشتم تا آمادگی قبلی در برابر حوادثی که احیاناً بعد از اقدام عملی علیه حفیظ الله امین بخاطر سلب قدرت اش بوجود می آید، آگاهی داشته باشند. همۀ آنها آمادگی شان را در زمینه ابراز داشتند و آن را یگانه راه نجات وحدت حزب در شرایط موجود دانستند. لهذا در آواخر ماه جون [(8 ـ 10 سرطان 1357؟)]، همه ترتیبات و امکانات عملی برای خلع قدرت حفیظ الله امین نه به شیوۀ قیام مسلحانه در اردو و نه کودتای نظامی علیه مجموع رهبری خلقی ها؛ بلکه گرفتاری حفیظ الله امین و در صورت مقاومت از بین بردن وی در داخل اتاق کارش در وزارت خارجه صورت میگرفت. اتاق کارم بحیث سکرترجنرال وزارت امور خارجه در منزل سوم و اتاق کار حفیظ الله امین در منزل دوم قرار داشت.

 

به ادامۀ گذشته، قسمت پانزدهم، مؤرخ:14 جولای 2017

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یاداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

قسمت پانزدهم

 

 

در قسمت قبلی این سلسله ادعا گردید که عبدالوکیل صرف بعد از تصویب بیروی سیاسی حزب به اکثریت آرأ، مبنی بر تقررش بحیث سفیر در خارج، به گرایش نظامیان تحت رهبری اش جهت جلوگیری از تداوم فاجعه توجه نمود و در زمینه باز هم خودسرانه و این بار ظاهراً جهت حذف فزیکی حفیظ الله امین از قدرت تصمیم گرفت و آن را درست زمانی سازماندهی کرد که خود صد در صد مصمم بود به خارج می رود و بدین طریق بهانه و اسنادی بدست امین سپرد که باعث موج دیگری از فاجعه و کشتار پرچمی ها، بخصوص نظامی های پرچمی گردید. اینک حقیقت این مسئله را بادرنظرداشت اعترافات خود عبدالوکیل، مراجع مورد تائید او و رویدادهای مسلم بوقوع پیوستۀ تاریخی، توضیح مینمائیم.

 

به ادامۀ گذشته، قسمت چهاردهم، مؤرخ: چهارم جولای 2017

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

قسمت چهاردهم

 

مسافرت «بی موقع» عبدالوکیل به اتحاد شوروی و مخفی نگهداشتن او در کابل، بدون هیچگونه تردیدی، عدم تامین ارتباط او را با کادرها و اعضای سازمان نظامی تحت رهبری اش( در قطعات و جزوتام های مرکزی مستقر در کابل) نیز در قبال خود داشته است. اینکه قطع ارتباط مذکور چی عواقب فاجعه باری را باعث گردید، با صرفنظر از سایر اسناد و شواهد، به آن بخشی از نوشته های خود عبدالوکیل و یا مراجع مورد تائید او مراجعه خواهیم نمود که میتوانند اعترافات ناخودآگاه او درین زمینه محسوب گردند.

 

 

اعلامیه هیئت اجرایئه شورای سراسری حزب وطن

پیرامون انکشافات اخیر  امنیتی در کشور

 

کابل مورخ  ۱۴ جوزای ۱۳۹۶ مطابق ۴ جولای ۲۰۱۷

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان عزیز

جنگ بی امان تروریزم و حامیان ان بطور بی سابقه شدت یافته است ، اوضاع در کشور نسبت به هر وقت دیگر حساس وشکننده است . چرخه خشونت بلاوقفه وپی در پی با اشکال و مظاهر گوناگون ان ثبات سیاسی نیمبند و متکی بر حمایت های بین المللی را نیز به هرج ومرج مزمن مبدل ساخته است ۰

 

 

غلام محمد زارع

 

 

 

 رشد افراط گرایی در افغانستان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جنگ سرد و تصادم منافع کشور های بزرگ صنعتی غرب و شرق و رویارویی و زورازمایی انها در افغانستان ، سرازیر شدن میلیون ها دالر و هزار ها تن سلاح ومهمات جنگی به تنظیم های جهاد گر و حمایت بی چون وچرا از انها ، گسیل هزار ها جنگ جوی افراط گر از قاره های پنج گانه دنیا به افغانستان به منظور جهاد در راه « دین » ، ایجاد گروه های افراطی و سلفی به حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی کشور های سرمایداری غرب ، استفاده ابزاری از دین برای رسیدن به قدرت و تامین منافع ازمندانه کشور ها و گروه ها و سازمان های سیاسی ــ مذهبی و مداخله و لشکر کشی روس ها بخاطر سطر سرحدات جنوبی شان همه وهمه زمینه های عروج افراط گرایی در افغانستان را که هسته های آن قبلآ گذاشته شده بود هموار و مساعد گردانید                                                                  

 

 

اعلامیه

هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

شهر کابل ــ مورخ ۲۸.۲.۱۳۹۶

 

هئیات اجراسیه شورای سراسری حزب وطن انکشافات اخیر سیاسی ــ نظامی کشور و اثرات آن را بر اوضاع و همچنان بر آرایش جدید نیرو های سیاسی کشور ــ منجمله بر فضای پیرامونی حزب وطن با دقت تحت نظر داشته و دارد . بنابرین ضروردانست تا در زمینه مواضع خویش را یک بار دیگر صراحت بخشد 

خوانندگان محترم! اینک مطابق وعدۀ قبلی، فشردۀ گزارش اساسی ششمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن مؤرخ 18 حمل 1396 را منتشر می سازیم که در اجلاس متذکره توسط محترم میرافغان باوری رئیس هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن ارایه گردیده است.

 

 

 

فشردۀ ﮔﺰارش اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ اﺟﻼس

ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب وﻃﻦ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ 18 حمل 1396

 

 

دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ، اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب وطن !

       

 ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوري ﺷﻤﺎ رﻓﻘﺎ را ﺑﻪ اﺟﻼس ﺣﺎﺿﺮ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ از ﺑﺎرﮔﺎه اﯾﺰﯾﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺻﺤﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﺘﺠﺎ دارم. 

       ﺑﺎور دارم ﻫﺮﮐﺪام ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از اوﺿﺎع ﺣﺰب و ﻫﻢ از اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت سریعاً  ﺗﻐییر ﯾﺎﺑﻨﺪۀ امنیتی ـ دفاعی و پروﺳﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر و اﻃﺮاف آن آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارید. جنگ و حملات ترورستی توأم با ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻌﻤﯿﻖ اﺧﺘﻼﻓﺎت  ﻟﺴﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ کماکان ادامه داشته و پیوسته ارزش  ﻫﺎي ﻣﻠﯽ؛ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺻﻠﺢ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ کشور را ﺑﻪ ﺨﺎﻃﺮه انداخته  اند. ﻗﺪرت ﺣﺎﮐمۀ نام نهادِ «ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ»،  ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﺳﺎل سپری شده اش را مصروف جنگ بر سر ﻗﺪرت و تقسیم چوکی ها نموده و چه بسا ﮐﻪ ﻣﻘﺪرات آن در ﺑﯿﺮون از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﮐﺸﻮر و در ﻏﯿﺎب ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و در نتیجه ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ و تداوم ﺟﻨﮓ و وﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸور منجر گردیده و میگردد.  اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﯾﺪ در آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ، توسعۀ دایرۀ جنگ در کشور، ﺗﻘﻮﯾﺖ داﻋﺶ و انشعاﺑﺎت ﻃﺎﻟﺒﺎن؛ از طالبان ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪﺗﺎ ﭼﯿﻨﺎﺋﯽ و روﺳﯽ، از طالبان انگلیسی و امریکایی گرفته تا سعودي واﻣﺎرﺗﯽ  و ﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ و ﻫوﺸﺪارﻫﺎي رﻫﺒﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺎ داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐ اﷲ، ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ میگذارد. ﺣﺰب وﻃﻦ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﻨﮕﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را  از ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎخته و به آن تحقق بخشیده بود، اﯾﻨﮏ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺟﻨﮓِ ﺿﺪ یک ﮐﺸﻮر خارجی (رهبران جهادی) دروازه ﻫﺎی افغانستان را ﺑﺮ روي ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از «چهل ﮐﺸﻮر» ﮔﺸﻮده اﻧﺪ. 

 

با درایت سیاسی، تشکیل واحد و دست به دست هم بسوی تدویر مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن

 

 

ششمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن دایر گردید

 

ششمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن، قبل از ظهر روز جمعه هژدهم حمل 1396 (هفتم اپریل 2017) در شهرنوکابل (سالون هوتل سفرۀ زیتون)، دایر گردید.

در نخستین لحظات آغاز جلسه، محترم میرافغان باوری رئیس هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن، حضور اعضای شورای سراسری حزب را خوش آمدید گفته و بعد از اظهار امیدواری جهت بحث ها و تصامیم مهم و مفید، از جناب الحاج خیالی گل کوچی عضو شورای سراسری حزب وطن تقاضا نمودند تا آغاز کار رسمی جلسه را با قرائت چند آئیه از کلام الله مجید، تبرک بخشند.

 

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

پنتاگون  : رهبر شاخه افغانستان داعش کشته شد

شمار بیجاشده گان داخلی در افغانستان در حال افزایش است

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است