به ادامۀ گذشته، قسمت نودم، مؤرخ: 15 دسمبر 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

قسمت نودم

حقایق پیرامون چگونگی ترور جنرال

عبـدالبـاقی و جنـرال شهبـاز احمـدزی

 

ډگرجنرال عبدالباقی رئیس عمومی ریاست پنجم امنیت دولتی که در ارگان تحت امر خویش از نیروی و ظرفیت دفاعی در خور توجه نیز برخوردار و حلقه رهبری کودتای آغاز شدۀ نظامی از عکس العمل او تشویش داشتند، بعد از برگشت از وزارت امنیت دولتی به مقر ریاست متذکره در جادۀ دارالمان و در اولین لحظات ورود به دفتر خویش، به قتل رسید. قتل او را نیز تمام رهبران و شبکۀ «ستون پنجم»، مانند قتل یعقوبی، «خودکشی» اعلان و تبلیغ نمودند. بعد از ثبت علایم و نشانه های مشکوک و سایر مختصات محل قتل یعقوبی، با کسب از اطلاع مرگ جنرال عبدالباقی است که غلام حسین فخری، گروپ همکار کریمنل تخنیک همراه خود را باڅارنوال تحت امر خویش جهت بررسی محل واقعه اعزام و خود در وزارت امنیت دولتی باقی مینماند. همکاران او قبل از آنکه حسین فخری وزارت امنیت دولتی را ترک نماید، از ریاست پنج بر می گردند و از مشاهدات خود گزارش میدهند. حسین فخری درین زمینه، چنین مینویسد:«یارمحمد ساعت ده ونیم مرا به دهلیز می طلبد و سراسیمه و پوشیده پیغامی میگوید:«باقی رئیس ادارۀ پنجم هم خود را کشته است». آشفته و اندیشناک به څارنوالی امنیت دولتی دستور می دهم که به دارالامان برود و چگونگی حادثه را بررسی کند و هیئت تخنیکی را هم که کارش تقریباً خاتمه یافته است با او یکجا می کنم.»(حسین فخری، فصلی در ذکر مرگ یعقوبی، منتشرۀ سایت انترنتی آریایی، تاریخ نشر: ثور 1376، ادرس انترنتی 

به ادامۀ گذشته، قسمت هشتاد و نهم، مؤرخ: 10 دسمبر 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

قسمت هشتاد و نهم

 

 2 ـ رزاق مأمون و «معمای مرگ یعقوبی»:

رزاق مأمون نویسنده و ژورنالیست شناخته شدۀ کشور و گردانندۀ سایت انترنتی «گزارشنامۀ افغانستان» نیز نتایج تدقیق و تحقیق خویش را جهت حل «معمای مرگ فاروق یعقوبی» در جلد دوم کتاب «راز خوابیده» منتشر ساخته است. درین زمینه باید گفت که تلاش وی جهت حل این «معما» و بیان صریح و شجاعانۀ او با این نتیجه گیری قابل ستایش است که: مرگ سترجنرال غلام فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی را قتل از قبل سازمانیافته دانسته است؛ ولی متأسفانه وجاهت نوشتۀ مورد بحث او زمانی صدمه میبیند که در مورد ترور یعقوبی، به علت عدم شناخت خویش از افراد و اشخاص، بر منابع نامؤثق و مشکوک استناد مینماید. بطور مثال: او از زبان فرد جعلی یی ظاهراً با هویت «عتیق الله سادات داماد فاروق یعقوبی» نقل قول های زیادی نموده و یا از معلومات های ادعا شدۀ این فرد در نوشته های خود استفاده بعمل آورده است. در حالیکه غلام فاروق یعقوبی در زمان قبل از ترور خویش دامادی نداشت و بعد از آن و حتی اکنون هم دامادی بنام «عتیق الله سادات» نداشته بود و نداشته است. این فردِ با هویت جعلی، ضمن ارایۀ گویا چشمدیدهای خود و یاهم نقل قول هایی از دیگران به رزاق مأمون، علی الرغم افاده های مبنی بر حقیقت ترور غلام فاروق یعقوبی، به طور هدفمند تلاش نموده تا از یک طرف از دوکتور نجیب الله تصویر نادرست ارایه نماید و از جانب دیگر روابط، همکاری و همفکری استوار غلام فاروق یعقوبی با نجیب الله را زیر سوال ببرد. در عین حال همین فرد مجهولِ دارای رابطۀ جعلی با فاروق یعقوبی (گویا داماد او)، در حالی از چشم دیدهای سلیمان سکرتر یعقوبی و از زبان او در مورد قتل یعقوبی نقل می نماید که سلیمان درین روز اصلاً در دفتر یعقوبی و حتی در محدوده وزارت امنیت دولتی حضور نداشت و نسبت مراسم روز چهل وفات مادر خویش به وظیفه نیامده و در منزل بود.

 

به ادامۀ گذشته، قسمت هشتاد و هشتم، مؤرخ:5 دسمبر 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

قسمت هشتاد و هشتم

برخورد عبدالوکیل با مسئله ترور سترجنرال

غلام فـاروق یعقوبی و دوتـن از همکاران او

شواهد مؤید آن اند که ترورِ از قبل سازمانیافته و هدفمند سترجنرال غلام فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی به دستور دستگاه های استخبارات خارجی، در تفاهم و توسط طرفداران ایتلاف شمال و بخصوص شورای نظار جمعیت اسلامی در رهبری حزب وطن، عملی گردیده است. بادرنظرداشت همین حقیقت مسلم هم است که حتی رزاق مأمون نویسنده و ژورنالیستِ شناخته شدۀ کشور، باوجود علاقمندی خویش به احمدشاه مسعود و دفاع همیشگی از او و کارنامه هایش، در مقدمۀ جلد دوم کتاب «راز خوابیده» که به حل «معمای مرگ غلام فاورق یعقوبی» اختصاص داده است، تحت عنوان «آویزه»؛ چنین مینویسد: «بازیگران ضد افغانستان درآستانۀ سقوط حاکمیتِ دکتر نجیب الله درسال 1371 خورشیدی، پس از پناهجویی دکترنجیب به دفتر ملل متحد درکابل، یکی ازحریفان قدرتمند استخباراتی خویش (غلام فاروق یعقوبی وزیرامنیت دولتی) را در جریان عملیات سری، به وسیله افراد مخفی خویش از صحنه خارج کردند. ...

 

 
 جلسه اعضای هیات اجرائیه  شورای سراسری
 
حزب وطن مقیم خارج تدویر گردید
 
 
 
بتاریخ 29 ماه اکتبر 2018 جلسه اعضای هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج  دایر ګردید۰در اغازبعد از بحث  و تصویب اجندای پیشنهادی که قبلا در اختیار رفقا قرار ګرفته بود رفیق  عبدالبشیر پیوستون مسول سازمانهای حزبی حزب وطن در خارج از کشور، پیرامون  حوادث و انکشافات  اخیر  ګفت:
حوادث  و اتفاقات اخیربیانګرګوشه های تبارز یافته بحران و  فاجعه در اوضاع امنیتی ٬ سیاسی و اقتصادی کشور است که  به اشکال ګوناګون و از آنجمله در شکل تدوام جنګ نیابتی و زور ازمایی  قدرت های منطقوی و فرا منطقوی  تبارز یافته که قربانی اصلی  آن ملت افغانستان است  ۰
یکی از اشکال  تبارز فاجعه که در موازات جنګ  وسیعآ بکار ګرفته شده ترور های کور و ترور های پلان شده است . حزب وطن از لحاظ ماهیت و سرشت خود با تفکر و عمل تروریستی با قاطعیت مخالف است۰  حزب  باورمند است  که در عقب تمام 
حوادث  تروریستی منجمله حوادث اخیر در کشور که در پهلوی صد ها فرزند صادق و وطندوست میهن، شخصیت های سرشناس سیاسی، نظامی و فرهنګی از جمله الحاج عبدالجبار قهرمان، ستر پاسوال عبدالرازق، تورن جنرال مومن حسین
خیل و سلیم  رحیم ژورنالیست وفلمبردار سابقه دار تلویزوین ملی را قربانی ګرفت، دست سازمانهای استخباراتی معلوم الحال منطقوی و بین المللی که ګاهی در کنار هم و ګاهی در تقابل با هم عمل میکنند ، دخیل است۰ 
  

 

 

اعلامیه هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

بمناسبت شهادت رفیق جبار قهرمان

 

شهر کابل – مورخ ۲۵ میزان ۱۳۹۷

 

بحران اوضاع سیاسی و امنیتی کشور روز تا روز ابعاد گسترده بخود

میگیرد۰ عوامل اصلی داخلی و خارجی  جنگ  نیابتی در کشور،  در   در

راستای منافع  خویش گاهی در کنار هم و گاهی در برابر هم به مبارزات

خصمانه خویش ادامه میدهند، قربانی اصلی این فاجعه  ملت افغانستان

است۰ در کنار صد ها و هزاران حوادث فاجعه بار وجنایات سازمان یافته

که هرروز در سراسر کشور اتفاق میافتد و قربانی میگرد ، دشمنان سوگند

خورده ، مزدور و اجیران استخدام شده دستگاه های استخباراتی  منطقه و

بین المللی   با به شهادت رسانیدن رفیق جبار قهرمان یکی از کاندیدان

انتخابات ولسی جرگه یکبار دیگر ماهیت  و عمق اصلی فاجعه جنگ منافع

کشور های خارجی و عوامل داخلی انرا بنمایش گزاشت

 

هیات اجرایه شورای سراسری حزب وطن ضمن تقبیح شدید این جنایت

   هولناک و فرستادن نفرین به حامیان ترور و وحشت ، شهادت رفیق

جبار قهرمان را یک توطیه سازمان یافته و المناک   دانسته به همه

هموطنان، علاقمندان و هواداران شهید جبار قهرمان  مراتب  تسلیت عمیق

خویش را ابراز مینماید۰   ما اعلام میداریم که دشمنان سوگند خورده ملت

افغانستان با ترور و ایجاد وحشت نمیتوانند مانع همبستگی و اتحاد نیرو

های ملی و دموکرایتک شوند.  وطندوستان افغانستان واز جمله اعضای

حزب وطن  مصمم اند تا علی الرغم فشار ها، توطیه ها  و جنایات پلان

شده براه خود جهت  انسجام ،وحدت و همبستگی بیشتر ادامه دهند۰

نیرومندی ما در  همبستگی ما است

 

میر افغان باوری ریس شورای سراسری حزب وطن

فقیرمحمد ودان

مؤرخ 7 سپتامبر 2018

 

در حاشیۀ مصاحبۀ اخیر عطا محمد نور

 

عطامحمد نور رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی و والی معزول ولایت بلخ، اخیراً با نصیراحمد فیاض ضمن مصاحبه ای که از «آریانا نیوز» پخش گردید، افزون بر تضاد گویی های وافر و ترسیم خیالات ذهنی خود مبنی بر «ریشه» داشتن «جهادی ها» و از جمله «جمعیت اسلامی» و خود در جامعه، تکنوکرات های موجود در دولت و بطور کنایه رئیس جمهور اشرف غنی را «بی ریشه»، «بیکس» و «بی پایگاه» خوانده، مدعی گردید که:«اینها خو به پای خارجی ها راه می گردند، اینها از میل تانک خارجی ها ما را اخطار میدهند» و در نهایت چنان وانمود کرد که:«مجاهدین حرف اول را دیروز هم زده، امروز هم میزند و فردا هم میزند

 

 

اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامیه

 

هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

مورخ۳ میزان ۱۳۹۷

بمناسبت بیست و دومین سالروز شهادت داکتر نجیب الله

رئیس جمهور اسبق کشور و رئیس حزب وطن

 

 

   بیست و دو سال از شهادت مردی میگذرد که شجاعانه ترین گامها را درسیاست کشور برداشت ٬ درک و برداشت سنتی از قدرت و حاکمیت دولتی را بهمبارزه طلبید ٬ به جنګ نه گفت و  صلح طلبی را به درفش  حزب خود مبدل نمود 

انصراف از انحصار قدرت را بمثابه گام مهم وضروری در جهت تامین

تفاهم بین الافغانی و تحقق سیاست مصالحه ملی برداشته و همه نیرو های

  مصروف درجنگ تحمیلی را به صلح دعوت نمود۰

صلح برای نجیب الله تنها به مفهوم آتش بس و یا معامله بر سر تقسیم

قدرت نبود۰

 

بـه پیشواز گـرامیداشت از بیست و دومین سـالـروز حماسۀ شهادت  

دوکتورنجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان و رهبر حزب وطن

اطلاعیه

دوستان عزیز اعضای و هواداران حزب وطن، علاقمندان شهید دوکتور نجیب الله!

اینک که زمان یک بار دیگر و گام به گام، تَک تَک کنان بسوی لحظه های در گردش است که اسطورۀ معاصر تاریخ میهن ما دوکتور نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان و رهبر حزب وطن، بیست و دوسال قبل، در دل تاریک شب، یک بار دیگر و  در آخرین لحظات زندگی پربار و افتخار آفرین شان، یکه و تنها بخاطر دفاع از نوامیس، ارزشها و منافع ملی کشور، در برابر اهریمن شب و سیاه اندیشه های قرون وسطایی سرازیر شده از دامان مولود نامشروع استعمار (پاکستان) به پا خاست و با قامت بر افراشته و گردن بلند، حماسۀ شهادت خویش را ثبت تاریخ میهن نمود.

بدین ملحوظ نجیب الله نه صرف یک نام و تصویر، بلکه مصدر و ممثل اندیشه ها، سیاست ها و عملکرد سیاسی آگانۀ صلح آفرینِ ترقیخواهانه، نجات بخش و مظهر ایثار بزرگ درین راه و آرمانهاست.

فقیر محمد ودان
مصالحه ملی ، اندیشه سیاسی گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح
مصالحه ملی اندیشۀ گذارـ پی. دی. اف.pdf
PDF-Dokument [5.7 MB]
 

 

در راه تعمیل وحدت طبیعی و اصولی ساختار ها و

اعضای غیر متشکل حزب

 

 

هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن بتاریح۲۳ ماه سنبله ۱۳۹۷ مطابق به ۱۴ ماه

سپتامبر 2018،تحت ریاست محترم میرافغان باوری رئیس شورای سراسری حزب وطن

 .در شهر کابل تشکیل جلسه داد

درین جلسه که در فضای همبسته ګی رفیقانه دایر ګردیده بود مسایل بسیار با اهمیت زنده

ګی حزبی و از آنجمله وضیعت کنونیساختار های حزبی در داخل و خارج از کشورمورد

 .بررسی قرار داده شد

 

 

تدویر جلسه اعضای هیات اجرائیه  شورای سراسری 

حزب وطن مقیم خارج کشور

 

بتاریخ ۱۰ ماه سپتامبر 2018 جلسه اعضای هیات اجرایه شورای سراسری حزب وطن در خارج  دایر ګردید۰در اغاز ،بعد از بحث  و تصویب اجندای پیشنهادی که قبلا در اختیار رفقا قرار ګرفته بود رفیق  عبدالبشیر پیوستون مسول سازمانهای حزبی حزب وطن در خارج از کشور،از تحقق تصامیم اتخاذ شده درجلسه  مورخ ۲۷ ما اګست سالجاری  و جریان صحبت ها و نظریات اعضای رهبری حزب  وطن در داخل و تعداد از کادر ها و مسولین شورا های بیرون مرزی ګزارش مفصل ارایه نمود۰

 

 

 

تدویر جلسه هیات اجرائیه حزب وطن مقیم خارج کشور

 

بتاریخ ۲۷/۸/۲۰۱۸ اعضای هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج کشور تشکیل جلسه داده وضیعت سازمانهای حزبی در خارج از کشور را بررسی نمود . جلسه وضیعت موجود سازمانها را غیر قناعت بخش وقابل انتقاد دانسته علل و عوامل وضع موجود را ارزیابی و تصامیم لازم اتخاذ نمود۰
درین جلسه همچنان ایمیل ارسالی کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج ( محترم فقیر محمد ودان ) به بحث ګرفته شد . جلسه تاکید نمود که خواست محوری و هدف عمده ی حزب وطن را از همان اغاز و نخستین ګامها، تلاش در جهت وحدت سیاسی ـ- تشکیلاتی ساختار ها و اعضای غیر متشکل معتقد به راه و ارمانهای حزب وطن تشکیل میداد چنانکه این مامول در کنګره مورخ پنج میزان ۱۳۹۳ تسجیل و در تمام فعالیتهای شورای سراسری حزب وطن تعقیب ګردید۰ 
وحدت اصولی ساختار ها و اعضای حزب وطن برای ما ارمان انصراف ناپذیر بوده واست و اما وحدت سیاسی تشکیلاتی عملیه صرفا تخنیکی نیست ٬ زمینه های وحدت پایدار وواقعی باید در مذاکرات مستقیم و صریح و در ګام اول میان احزاب و ساختار های شامل پروسه مساعد و بمثابه برنامه عملی منسجم و تعمیل ګردد ۰ جلسه به اتفاق ارا تاکید نمود که مسایل تشکیلاتی از جمله ادغام ساختار ها در یک سازمان واحد در صورت قابلیت اجرایی پیدا میکند که در ګام نخست ، ساختار های رهبری سازمانهای شامل پروسه در یک مکانیزم کاملا دموکراتیک رو ی اصول مرامی و اساسناموی و اهداف سیاسی و مکانیزم واحد سازی ساختارها به توافق رسیده باشند 

جلسه با توجه به ابهامات و نا رسایی های موجود در ایمیل موصوف که نه تنها پروسه وحدت را در عمل با مشکلات مواجه ساخته میتواند بلکه در عین حال تقویت اعتماد متقابل مشمولین پروسه را نیز تضمین نموده نمیتواند به محترم عبدالبشیر پیوستون مسول سازمانهای حزبی حزب وطن در خارج از کشور وظیفه سپرد تا نکات نظر رفقای هیت اجرایه مقیم در خارج را با جزئیات کامل ان با رهبری حزب در میان ګذاشته طالب هدایت ګردد۰
مرجح دانسته شد غرض ارائه پاسخ به ایمیل موصوف و اشتراک در کار کمسیون تا وصول هدایات رهبری حزب انتظار کشیده شود

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است