به ادامۀ گذشته، قسمت بیست و چهام، مؤرخ: 10 سپتمبر 2017

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

                                                قسمت بیست و چهارم

 

عبدالوکیل که اینک طعم تلخ رانده شدنِ توأم با تحقیر از وزارت مالیه و پرتاپ شدن به یک نقطۀ دور و بستۀ جهان (شهر هانوی پایتخت ویتنام) اذیت اش میکند، با عصابیت جهت تخریب رهبری حزب؛ بخصوص ببرک کارمل عمل نموده و یک لحظه و اندکترین امکان را درین زمینه از دست نمی دهد. به همین منظور سفرش را نه از طریق دهلی؛ بلکه از راه مسکو طوری سازمان میدهد که با اقامت چند روزه در آن شهر و دید و بازدید با مقامات شوروی، که از قبل برایش ترتیب نموده اند نه تنها آخرین اطلاعات مورد نظر خود را ارایه نماید؛ بلکه روابط بعدی خویش در ویتنام را نیز تنظیم نماید. او خود درین زمینه مینویسد:«به تاریخ 4 سپتمر 1974، از کابل بسوی ویتنام از طریق مسکو پرواز کردم. در مسکو مسوول شعبۀ روابط بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی برای افغانستان «پلیکوف» به دیدنم آمد و چندین ملاقات با هم انجام دادیم»(عبدالوکیل، همانجا، جلد اول، صفحه 441).

 

به ادامۀ گذشته، قسمت بیست و سوم، مؤرخ:31 اگست 2017

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یاداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

                                                قسمت بیست و سوم

تشدید اختلافات و آغاز مبارزۀ سازمانیافتۀ

فـرکسیونی عبدالـوکیـل عـلیه ببـرک کارمل

افزون بر رد درخواست عبدالوکیل مبنی بر تقررش بحیث وزیر دفاع، عدم وجود نام او در فهرست اعضای جدید بیروی سیاسی حزب که عبدالوکیل توقع آن را داشت، باعث نارضایتی مزید او از ببرک کارمل گردید. این نارضایتی ها را عبدالوکیل حتی در زمان نوشتن خاطرات سیاسی خود نیز نتوانسته پنهان نماید و آن را چنین تبارز داده است:« بنابر دلایل معین، در اعلام پست های رهبری حزبی  و دولتی عجله صورت گرفت. در حالیکه باید تمام اعضای کمیته مرکزی و شورای انقلابی فراخوانده می شدند و طی جلسات جداگانه، بشکل قانونی تعیینات اعضای حکومت  و شورای انقلابی و رهبری حزب صورت می گرفت.

 

 

مصوبه

                                                                                                                                           

ریاست هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

مورخ :  ۳۰ .۴  . ۱۳۹۶  کابل -

 

ریاست هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن جلسه خویشرا طبق تقویم مصوب  ، تحت ریاست محترم میر افغان باوری ریس شورای سراسری حزب وطن  دایر نمود .

 ریاست هیات اجرائیه خاطر نشان میسازد که حزب وطن به تاسی از فیصله های پنجمین اجلاس نوبتی شورای سراسری خویش متعهد گردیده بود تا به منظورتدویرموفقانه  مجمع عمومی حزب وطن و تامین  وحدت سیاسی ـــ  تشکیلاتی  میان احزاب  ٬ سازمانها ٬ حلقات  و محافل سیاسی همفکر معتقد و متعهد به اندیشه سیاسی مصالحه ملی )ګامهای عملی و موثر بر دارد به تاسی ازین تعهد  کمسیون اختصاصی تحت رهبری محترم فقیرمحمد ودان عضو هئات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن ایجادگردید که طی مدت بیش از پانزده ماه با ۲۳ نهاد ، حزب و ساختار سیاسی و همچنان با بیش از ۶۰ تن از چهره های سرشناس غیر متشکل و اعضای رهبری و فعالین سابق حزبی ، به مذاکره و تبادل نظر پرداخته است. . 

 

 

تدویر جلسه ریاست هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن


روز جمعه مورخ ۲۲--۷--۲۰۱۷ جلسه ریاست هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن تحت ریاست محترم میرافغان باوری در حال دایر ګردید که اعضای مقیم خارج ریاست هیات اجرائیه از طریق انترنیت ب محل تدویر جلسه وصل و در ان اشتراک فعال داشتند

 

اعلامیه

هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

شهر کابل ــ مورخ ۲۸.۲.۱۳۹۶

 

هئیات اجراسیه شورای سراسری حزب وطن انکشافات اخیر سیاسی ــ نظامی کشور و اثرات آن را بر اوضاع و همچنان بر آرایش جدید نیرو های سیاسی کشور ــ منجمله بر فضای پیرامونی حزب وطن با دقت تحت نظر داشته و دارد . بنابرین ضروردانست تا در زمینه مواضع خویش را یک بار دیگر صراحت بخشد 

خوانندگان محترم! اینک مطابق وعدۀ قبلی، فشردۀ گزارش اساسی ششمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن مؤرخ 18 حمل 1396 را منتشر می سازیم که در اجلاس متذکره توسط محترم میرافغان باوری رئیس هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن ارایه گردیده است.

 

 

 

فشردۀ ﮔﺰارش اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ اﺟﻼس

ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب وﻃﻦ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ 18 حمل 1396

 

 

دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ، اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب وطن !

       

 ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوري ﺷﻤﺎ رﻓﻘﺎ را ﺑﻪ اﺟﻼس ﺣﺎﺿﺮ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ از ﺑﺎرﮔﺎه اﯾﺰﯾﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺻﺤﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﺘﺠﺎ دارم. 

       ﺑﺎور دارم ﻫﺮﮐﺪام ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از اوﺿﺎع ﺣﺰب و ﻫﻢ از اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت سریعاً  ﺗﻐییر ﯾﺎﺑﻨﺪۀ امنیتی ـ دفاعی و پروﺳﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر و اﻃﺮاف آن آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارید. جنگ و حملات ترورستی توأم با ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻌﻤﯿﻖ اﺧﺘﻼﻓﺎت  ﻟﺴﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ کماکان ادامه داشته و پیوسته ارزش  ﻫﺎي ﻣﻠﯽ؛ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺻﻠﺢ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ کشور را ﺑﻪ ﺨﺎﻃﺮه انداخته  اند. ﻗﺪرت ﺣﺎﮐمۀ نام نهادِ «ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ»،  ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﺳﺎل سپری شده اش را مصروف جنگ بر سر ﻗﺪرت و تقسیم چوکی ها نموده و چه بسا ﮐﻪ ﻣﻘﺪرات آن در ﺑﯿﺮون از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﮐﺸﻮر و در ﻏﯿﺎب ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و در نتیجه ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ و تداوم ﺟﻨﮓ و وﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸور منجر گردیده و میگردد.  اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﯾﺪ در آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ، توسعۀ دایرۀ جنگ در کشور، ﺗﻘﻮﯾﺖ داﻋﺶ و انشعاﺑﺎت ﻃﺎﻟﺒﺎن؛ از طالبان ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪﺗﺎ ﭼﯿﻨﺎﺋﯽ و روﺳﯽ، از طالبان انگلیسی و امریکایی گرفته تا سعودي واﻣﺎرﺗﯽ  و ﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ و ﻫوﺸﺪارﻫﺎي رﻫﺒﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺎ داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐ اﷲ، ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ میگذارد. ﺣﺰب وﻃﻦ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﻨﮕﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را  از ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎخته و به آن تحقق بخشیده بود، اﯾﻨﮏ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺟﻨﮓِ ﺿﺪ یک ﮐﺸﻮر خارجی (رهبران جهادی) دروازه ﻫﺎی افغانستان را ﺑﺮ روي ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از «چهل ﮐﺸﻮر» ﮔﺸﻮده اﻧﺪ. 

 

با درایت سیاسی، تشکیل واحد و دست به دست هم بسوی تدویر مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن

 

 

ششمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن دایر گردید

 

ششمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن، قبل از ظهر روز جمعه هژدهم حمل 1396 (هفتم اپریل 2017) در شهرنوکابل (سالون هوتل سفرۀ زیتون)، دایر گردید.

در نخستین لحظات آغاز جلسه، محترم میرافغان باوری رئیس هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن، حضور اعضای شورای سراسری حزب را خوش آمدید گفته و بعد از اظهار امیدواری جهت بحث ها و تصامیم مهم و مفید، از جناب الحاج خیالی گل کوچی عضو شورای سراسری حزب وطن تقاضا نمودند تا آغاز کار رسمی جلسه را با قرائت چند آئیه از کلام الله مجید، تبرک بخشند.

 

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است