خوانندگان محترم! اینک مطابق وعدۀ قبلی، فشردۀ گزارش اساسی ششمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن مؤرخ 18 حمل 1396 را منتشر می سازیم که در اجلاس متذکره توسط محترم میرافغان باوری رئیس هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن ارایه گردیده است.

 

 

 

فشردۀ ﮔﺰارش اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ اﺟﻼس

ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب وﻃﻦ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ 18 حمل 1396

 

 

دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ، اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب وطن !

       

 ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوري ﺷﻤﺎ رﻓﻘﺎ را ﺑﻪ اﺟﻼس ﺣﺎﺿﺮ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ از ﺑﺎرﮔﺎه اﯾﺰﯾﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺻﺤﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﺘﺠﺎ دارم. 

       ﺑﺎور دارم ﻫﺮﮐﺪام ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از اوﺿﺎع ﺣﺰب و ﻫﻢ از اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت سریعاً  ﺗﻐییر ﯾﺎﺑﻨﺪۀ امنیتی ـ دفاعی و پروﺳﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر و اﻃﺮاف آن آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارید. جنگ و حملات ترورستی توأم با ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻌﻤﯿﻖ اﺧﺘﻼﻓﺎت  ﻟﺴﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ کماکان ادامه داشته و پیوسته ارزش  ﻫﺎي ﻣﻠﯽ؛ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺻﻠﺢ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ کشور را ﺑﻪ ﺨﺎﻃﺮه انداخته  اند. ﻗﺪرت ﺣﺎﮐمۀ نام نهادِ «ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ»،  ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﺳﺎل سپری شده اش را مصروف جنگ بر سر ﻗﺪرت و تقسیم چوکی ها نموده و چه بسا ﮐﻪ ﻣﻘﺪرات آن در ﺑﯿﺮون از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﮐﺸﻮر و در ﻏﯿﺎب ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و در نتیجه ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ و تداوم ﺟﻨﮓ و وﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸور منجر گردیده و میگردد.  اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﯾﺪ در آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ، توسعۀ دایرۀ جنگ در کشور، ﺗﻘﻮﯾﺖ داﻋﺶ و انشعاﺑﺎت ﻃﺎﻟﺒﺎن؛ از طالبان ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪﺗﺎ ﭼﯿﻨﺎﺋﯽ و روﺳﯽ، از طالبان انگلیسی و امریکایی گرفته تا سعودي واﻣﺎرﺗﯽ  و ﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ و ﻫوﺸﺪارﻫﺎي رﻫﺒﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺎ داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐ اﷲ، ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ میگذارد. ﺣﺰب وﻃﻦ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﻨﮕﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را  از ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎخته و به آن تحقق بخشیده بود، اﯾﻨﮏ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺟﻨﮓِ ﺿﺪ یک ﮐﺸﻮر خارجی (رهبران جهادی) دروازه ﻫﺎی افغانستان را ﺑﺮ روي ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از «چهل ﮐﺸﻮر» ﮔﺸﻮده اﻧﺪ. 

ﺣﺰب وﻃﻦ که ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪاﺧﻼت اجنبی ﻫﺎ، از راﮐﺖ ﭘﺮاﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﭘﺮوري و اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاري از ﺗﺮورﯾﺰم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﭘﺮ ﭘﺎورﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ، پیوسته به ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ را در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ تغییر یافتۀ کشور از وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺪ.

همرزمان عزیز؛ اعضای شورای سراسری حزب وطن! 

اﯾﻨﮏ حزب ما در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و با چنین دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ فوق العادۀ خویش آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮد. ﭼﻮﮐﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎده ﮔﯽ ﻫﺎ را ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺠﺎ در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﻧﻮﺑﺘﯽ شورای سراسری حزب ﻓﻮرﻣﻮل ﺑﻨﺪي نموده بودﯾﻢ. ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻓﻮرﻣﻮل ﺑﻨﺪي ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮي ﻫﺎي اصولی مان در قبال این رویداد تاریخی حیات حزبی ﻣﺮاﺟﻌﻪ نمائیم. 

درین زمینه ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﺟﻼس شورای سراسری حزب وطن ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ این ﺷﻮرا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد مسئله وﺣﺪت روﺷﻦ ﺳﺎزد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن وارد ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﯽ حزب ﮔﺮدد. مسئله وﺣﺪت ﺑﺮاي ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ ﺣﺰب ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد. ﮐﺸﻮرﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮارﻧﺪارد ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ و ﻣﺼﺮوﻓﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰب وﻃﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا مسئله وﺣﺪت را در ﻣﻘﯿﺎص ﮔﺴﺘﺮده آن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داریم.  

ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺼﻮب ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب وﻃﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و به آنان اظهار داشته بودیم که: ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺪود، در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽ، تروریزم و مداخلات بیرونی بپا خیزید و بخاطر ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و دفاع از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺤﺪ شوید ! 

ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﺴﻮ (اﻋﻢ از سیاسی واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) ﻣﺮاﺟﻌﻪ و به آنان خاطرنشان ساخته ﺑﻮدﯾﻢ که: ﺑﯿﺎئید ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﺎع از آزادي ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ و اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮك را درﯾﺎﺑﯿﻢ!  

از ﺣﻠﻘﺎت و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪﺧﻮد را معتقد به اهداف و آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﺣﺰب وﻃﻦ و رﻫﺒﺮ ﺷﻬﯿﺪ آن داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐ اﷲ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ، دوﺳﺘﺎﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢ که : ﺻﻔﻮف ﺗﺎﻧﺮا در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺰب وﻃﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ و استحکام بخشیده، رهبری، شیوه های کار، شعارها و برنامه های خود را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ! 

ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب وﻃﻦ ﺑﺎ درﻧﻈﺮداﺷﺖ اﯾﻦ آرزوﻫﺎ و جهت ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﻓﻮق، کمسیونی را به رﻫﺒﺮي رﻓﯿﻖ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ودان و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك رﻓﻘﺎ: ﻫﺮﯾﮏ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻤﺒﯿﻦ ﻣﺒﯿﻦ و ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺤﺒﻮب ﺟﺎن اﺣﻤﺪزاده ﺗﻮﻇﯿﻒﻧﻤﻮد. اکنون با رﺿﺎﯾﺖ خاطر نشان ﻣﯿﺴﺎزیم ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آدرس ﻫﺎي ﻻزم، ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف و وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ در ﻣﻮرد وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ در ﭼﻮﮐﺎت ﺣﺰب وﻃﻦ، درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺿﺮورت اﺳﺖ. 

ﻫﺌﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺣﺰب وﻃﻦ، ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯽ از ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻮرخ 20 قوس 1394ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب وﻃﻦ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻗﺪم اول ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺗﺎﺳﯿﺲ و اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم وﺣﺪت ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺮوي ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در وﺟﻮد «ﺷﻮراي ﻫﻤﮑﺎري نیروهای ملی و دموکرات» اﯾﻔﺎ نماید. ﺷﻮراي همکاری ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از  یکنیم ﺳﺎل بدینسو فعالیت دارد ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ آن: ﺟﺒﻬﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﺣﺰب وﻃﻦ، ﺣﺰب ﻣﻠﯽ وﻃﻦ، ﻧﻬﻀﺖ واﺣﺪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن، ﺳﺮان 21 ﺷﻮراي ﻗﻮﻣﯽ و در ﺣﺪود ﺑﯿﺶ از 30 ﺗﻦ ازﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐاﺪرﻫﺎي ﻧﺎﻣﺪار ﺳابق ﺣﺰب وﻃﻦ شامل و وحدت عمل سیاسی شان را تامین نموده اند. اﻫﺪاف عمدۀ  این ﺷﻮرا را ﺣﻤﺎﯾﺖ از ارزش ﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮي ﯾﮑﺴﺎن در ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ایجاد فرکسیون مشترک در ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﯾﻨﺪه و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺰاب و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻫﻤﺴﻮ می باشد.

ﺷﻮراي ﻫﻤﮑﺎري ﻧﯿﺮوﯾﻬﺎي ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮ ات ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ ﻣﻠﯽ ﻧﺠﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را تاسیس نمایند ﮐﻪ در داﯾﺮه ﻧﻔﻮذ آن 42 ﺣﺰب و ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﺣﺪود ﺑﯿﺶاز 600 سازمان اجتماعی، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﻬﺎد ﻣﺪﻧﯽﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ. «ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﺠﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن» ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞﻣﺪون، ﻣﺘﻌﺎدل و ﻓﺮاﮔﯿﺮ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬاري را روي دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ  و نقش اساسی و بسزایی را  در ﺧﺼﻮص وﺣﺪت ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﺻﻠﺢ و دموکراسی، ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﻔﺎ مینماید. ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺖ اخیري ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﺑﻠﺨﯽ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻫﺌﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯿﻪ «ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﺠﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن» ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ـ که اینجانب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻋﻀﻮﯾﺖ آﻧﺮا دارم ـ چهار ساختار سراسری ملی کشور (1 ـ ﺟﺒﻬﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻠﯽ،2 ـ ﻣﺤﻮر ﻣﻠﯽ،3 ـ آﺟﻨﺪا ﻣﻠﯽ، ﺟﻬﺎدي،4 ـ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﺠﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن) ﺑﻪﺗﻔﺎﻫﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ همۀ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه، در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎ و مسایل ﻣﺒﺮم ﻣﻠﯽ، ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮيهای واﺣﺪي را اﺗﺨﺎذ میدارند. ﺷﮑل ﮔﯿﺮي ﭼﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﻣﻠﯽ، ﻣﮋده ﺧﻮبی اﺳﺖﺑﺮاي ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻃﺮﻓﺪار ﺻﻠﺢ و وﺣﺪت ﻣﻠﯽ در راﺳﺘﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ، دموکراسی و ﺗﺮﻗﯽ کشور، تامین چنین همکاری میان نیروهای ملی، روﺣﯿﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮي را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ، صدای وحدت ﻣﻠﯽ را ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و رﺳﺎﺗﺮ ﻣﯿﺴﺎزد و ﺑﺎورﻣﻨﺪي و اطمینان ﺑﻪ آﯾﻨﺪه را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﮔﯽ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺷﻬﯿﺪ راه وﻃﻦ (داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐ اﷲ) ﺑﺎ اﻋﻼن ﺳﯿﺎﺳﺖ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﺣﺰب وﻃﻦ، 30 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﺻﯿﻞﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ کوچک؛ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺑُرد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه ﻣﻠﯽ وﻃندوست و ﻃﺮﻓﺪاران ﺻﻠﺢ و دموکراسی و ﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرما میباشد.   

دوﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم!  

ﮐﻤﯿﺴﻮن وﺣﺪت و ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮﺣﺰب وﻃﻦ ـ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﮔﺰارش از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖـ  وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ اﺣﺰ اب، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر را روي دﺳﺖ ﮔﯿﺮد.  ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﺟﺪي ﺳﺎل 1394 توسط کمسیون نامبرده آغاز گردید، ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﺎریخ 26 ﻣﺎه ﺣﻮت 1395 درﺳﺖ 22 روز ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك ادﻏﺎم ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رسید. روي ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮي ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﺟﻼس ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻨﻪ آن داﯾﺮ ﻧﻤﺎئیم، ﭼﻮن ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺬاﮐﺮات و وﺣﺪت ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻫﻤﺴﻮ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ  بود. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﺣﺪت و ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ مؤرخ دهم فبروری 2015 ﺷﻮراي اروﭘﺎﺋﯽ ﺣﺰب وﻃﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎﻣﺒﻮرگ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ وسیلۀ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب وﻃﻦ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ، حسب مندرجات مصوبۀ اجلاس، رهنمودی را در ابتدأ به منظور اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ تنظیم نمود ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 27 حمل 1395 هیئت اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار گرفت. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ کار ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺬاﮐﺮات را در قدم ﻧﺨﺴﺖ از ﺧﺎرج آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻞ اﺟﺮاآت ﭼﻬﺎرﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﮑﺎﯾﭗﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ اول اسد 1395ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اراﯿﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺌﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﮔﺰارش استماعیه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را ﻃﯽ ﻣﺴﻮﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ و از آن ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻌﺪاً ﺑﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ سه تن از رفقای داخل کشور ﻫﺮﯾﮏ:  ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺮور ﭘﻮﭘﻞ، ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺒﺪاﻟﺸﮑﻮر ﭘﯿﻐﺎم و ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮐﺎر آن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺖ. 

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﺣﺪت و ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب وﻃﻦ ﺑﺎ ﻃیف وسیعی از نیروها، ﺣﻠﻘﺎت، ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اند. درین سلسله مذاکرات و تبادل نظر اعضای کمسیون ﺑﺎ نمایندگان با صلاحیت:ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎﺋﯽ ﺗﺪارك و ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ فوق العادۀ ﺣﺰب وﻃﻦ، ﻧﻬﻀﺖ آﯾﻨﺪه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،حزب ملی یووالی، ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺮاي اﻋﺎدۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب وﻃﻦ، کمسیون وحدت و تفاهم در شهر هامبورگ جرمنی، شورای تفاهم ملی، مجمع ملی فعالین صلح افغانستان، د هیواد ملی گوند، عیاران نوین افغانستان، سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان، سازمان جوانان مبارز وطن، ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺪ ﺣﺰب وﻃﻦ، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎﺋﯽ ﺻﻔﻮف ﺣﺰب وﻃﻦ، ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺟﻮاﻧﺎن وطن، ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ افغانستان، حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، برخی از محافل و حلقات سیاسی افغانی در کشورهای مختلف اروپایی، همچنان با تعدادی از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻄﺮح ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﻮن: ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺘﺮﺟﻨﺮال ارﮐﺎن ﺣﺮب ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻊ آرﯾﺎﺋﯽ ﺳﺎﺑﻖ عضو هیئت اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺣﺰب وﻃﻦ و ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ جمهور وقت افغانستان، ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﯿﻨﺮ ﻧﻈﺮﻣﺤﻤﺪ سابق ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯿﻪ و ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺣﺰب وﻃﻦ، ﻣﺤﺘﺮم انجنیر راز ﻣﺤﻤﺪ ﭘﮑﺘﯿﻦ سابق ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯿﻪ حزب وطن و وزﯾﺮ اﻣﻮر داﺧﻠﻪ جمهوری افغانستان، محترم سلیمان لایق ﻋﻀﻮ اﺳﺒﻖ ﻫﺌﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯿﻪ و ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﻦ رﺋﯿﺲ ﺣﺰب وﻃﻦ، همچنان با تعداد کثیری از اعضای سابق شورای سراسری و کادرهای حزبی  ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ عدۀ از این میان ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.    

ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎددﻫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺘﺮﺟﻨﺮال ارﮐﺎنحرب ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻊ آرﯾﺎﺋﯽ و همچنان محترم انجنیر رازمحمد پکتین ﻃﯽ ﭘﯿﺎم ﮐﺘﺒﯽ شان ﭘﺮوﺳﻪ جاری تدارک و تدویر ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ فوق العادۀ حزب وطن را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ خود ﻗﺮارداده ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ از ﺷﻤﺎ ازﯾﻦ اقدام مسوولانۀ اﯾﺸﺎن اﺑﺮاز اﻣﺘﻨﺎن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ .

رفقای عزیز!

باید تذکار نمود که پروسۀ پیشبرد مذاکرات و گفتگوها جهت تامین وحدت حزبی و رفتن مشترک بسوی تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب علی الرغم دست آوردهای قابل توجه، از ایجاد سؤتفاهمات و کارشکنی ها، عدول از تعهدات و توافقات قبلی نیز مبرا نبوده است. در جریان مذاکرات با توجه به تجارب ناکام وحدت جناحهای مختلف حزب در گذشته، تمام طرف های مذاکره اعم از احزاب، سازمانها، حلقات، محافل و شخصیت های مستقل معتقد و متعهد به راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله، اصول ادغام تشکیلاتی در ساختارهای واحد حزب وطن و انتخابات دموکراتیک از پائین به بالای هرم تشکیلاتی، منجمله اعضای مجمع عمومی فوق العادۀ حزب را قبول نموده و توافق روی آن را سنگپایۀ وحدت ارگانیک بعدی حزبی دانسته و متعهد گردیده بودند که با نفی هویت های کنونی ساختاری ـ سیاسی، با ادغام تشکیلاتی در ساختارهای واحد حزب وطن، هر فرد ادغام شده بمثابه عضو متساوی الحقوق حزب وطن درین پروسه شرکت نمایند. اما:

 در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺬاﮐﺮات، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه یی از رﻓﻘﺎ پیشنهاد تدویر اﺟﻼس ﻣﺸﻮرﺗﯽ تمامی ساختارهای جدا شده از بدنۀ حزب وطن و بعد تدویر اﺟﻼس اﺟﺮاﺋﯽ آنان را مطرح  و بر آن بیش از حد پافشاری نمودند، رهبری حزب وطن ﻧﯿﺰ با حسن نیت در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ نمود و بدین ملحوظ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﭘﺮوﺳﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺟﻼس ﻣﺸﻮرﺗﯽ را ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً روي دﺳﺖ ﮔﺮﻓﯿﺘﻢ. ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاري ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و رو در رو ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ اﺣﺰاب و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ 21 ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ هشتم ﺑﺮج  اﺳﺪ 1395 داﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ؛ وﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﻋﻮت ﺷﺪه ﻫﺎي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻧﺮا در اﺟﻼس مشورتی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ تعداد 18 ﺗﻦ آن ﺑﻪ ﺷﻤﻮل روﺳﺎي «ﺣﺰب ﻣﻠﯽ ﯾﻮاﻟﯽ» و «حزب متحد ﻣﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن» از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن در اﺟﻼس ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺑﻌﺪاً اﻧﺼﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ.  

ﺑﺼﻮرت ﮐﻞ اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اﺟﻼس ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ:

ـ  ﺗﻌﺪادی ا ز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن اﺟﻼس ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺘﻦﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ عمومی مشترک را مورد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮاردادﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻋﺪه ﺋﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺣﺪت ﻋﺎم و ﺗﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺣﺰب ﺳﺎﺑﻖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮﮐﺎت ﯾﮏ ﺣﺰب واﺣﺪﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮده و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ.

ـ آن ﻋﺪه ﺋﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪگان اﺟﻼس که وحدت حزبی را از طریق تدویر مجمع عمومی مشترک می پذیرفتند باز هم روی این مسئله توافق نداشتند که این مجمع را تحت کدام هویت سیاسی دایر نمایند.

 ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ: در نهایت ﮐﻤﯿﺘﻪ 12 نفری ﺗﺪارك اﺟﻼس اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺣﺰب وﻃﻦ، حزب ملی وطن، د ﻫﯿﻮاد ﻣﻠﯽ ﮔﻮﻧﺪ، سازمان دموﮐﺮاﺗﯿﮏﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺟﻮاﻧﺎن وﻃﻦ و اﻧﺠﻤﻦ جواﻧﺎن ﻣﺒﺎرز وﻃﻦ، کمیته های متحد حزب وطن و شورای معلولین نواندیش افغانستان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯽ از ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺴﺎت متعدد،  ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن، طرح ترکیب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪارك و ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺰب وﻃﻦ و ﻃﺮح ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻼس اﺟﺮاﺋﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺆﻇﻒ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ آﻣﺎده گردید. اﺟﻼس اجرایی بالاﺧﺮه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 26 ﺳﻨﺒله 1395 ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ 95 ﺗﻦ در ﻫﻮﺗﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮﯾﻦ داﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. کمسیون ﺗﺪارك و ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﺼﻮب اﺟﻼس اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻌﺪ از 2 روز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ  داده ﮐﻪ در آن رﺋﯿﺲ، ﻣﻌﺎون و ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﺮ دو، ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺪه محدوی از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺳﻪ، برخلاف مواضع اکثریت، از توافقات قبلی خویش عدول و اظهار نمودند که بخش عمدۀ توافقنامه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه (ادغام ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و انتخابات از پائین بسوی رأس هرم تشکیلاتی، منجمله انتخابات برای تعیین اعضای مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن) را  قبول ﻧﺪارﻧﺪ و درﻋﻮض ﺑﺮ اﺻﻞ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪي(فیفتی فیفتی) ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺰﺑﯽ رﻫﺒﺮي ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺮﮐﺰي و محلی ﺣﺰب، ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ بندی اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺰب وﻃﻦ (مودل تجربۀ ناکام وحدت دو جناح ح. د. خ. ا) ﭘﺎﻓﺸﺎري نمودند. ﻫﺌﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯿﻪ حزب وطن جهت تعیین موضع خود در قبال رویداد متذکره، جلسه ﻓﻮق العادۀ خود را ﺑﺘﺎرﯾﺦ 28 ﻋﻘﺮب 1395 داﯾﺮ و در آن اﻋﻼمیه یی را ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎنید ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن، بر ﺗﻌﻤﯿﻞ اﺻول عمدۀ ﻗﺒﻮل ﺷﺪۀ توافقات قبلی پافشاری نموده و سهمیه بندی مقامات مرکزی و محلی را افزار تداوم هویت هایی کنونی در حزب واحد و زمینۀ مشاجرات بعدی جناحی و فرکسیونی در حیات حزبی دانسته، مورد تردید قرار داد و در ﺿﻤﻦ همین اعلامیه ﺗﻮﺿﯿﺢ نموﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﻼف ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻌﻤﯿﻞ آن ﺳﺮ باز زنند، رهبری حزب وطن ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞِ ﻣﻮﯾﺪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ، ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺪارك و ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ فوق العادۀ ﺣﺰب وﻃﻦ را در ﺑﺴﺘﺮ اﺻﻮﻟﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ. به تعقیب نشر این اعلامیۀ هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن، هفت ساختار دیگر شامل توافق، طی اعلامیۀ مشترک شان از محتویات این اعلامیه پشتیبانی بعمل آوردند و آمادگی مجدد شان را جهت شرکت در پروسۀ توافق شدۀ وحدت حزبی اظهار داشتند.  سرانجام ﺑﺎ اتکأ ﺑﺮ اﺻوﻞ ﻓﻮق از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوسۀ رﻓﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺰب وﻃﻦ، ﻫﺸﺖ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺣﺰب وﻃﻦ، موافق موازات اعلامیۀ مشترک مؤرخ 5 جدی 1395 خویش، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﺴﺖ تن تعیین و جهت تعمیل ادغام تشکیلاتی میان همدیگر توظیف نمودند. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك ادﻏﺎم ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺘﺎرﯾﺦ 26 ﻣﺎه ﺣﻮت 1395 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده و در آن ﻃﺮح ﻃﺮزا ﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه رﻓﺘﻦ ﺑﺴﻮي ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺰب وﻃﻦ را ـ که دﯾﺮوز در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯿﻪ حزب وطن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺋﯿﺪ  ﮔﺮدﯾﺪ ـ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار دادند. هشت ﺳﺎﺧﺘﺎر شامل کمسیون ادغام تشکیلاتی عبارتند از:

  1. ـ حزب وطن، 

  2. ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎﺋﯽ ﺗﺪارك و ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺰب وﻃﻦ،

  3. ـ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺪ ﺣﺰب وﻃﻦ،

  4. ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎﺋﯽ ﺻﻔﻮف ﺣﺰب وﻃﻦ، 

  5. ـ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺮاي اﻋﺎدۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب وﻃﻦ،

  6. ـ ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺟﻮاﻧﺎن وﻃﻦ،

  7. ـ ﺷﻮراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ افغانستان

  8. ـ ﺳﺎزﻣﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

 باید تذکار نمود که از جمله هشت ساختار فوق الذکر، ﺳﺎزﻣﺎن اﺧﯿﺮ اﻟﺬﮐﺮ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﭘﺮوﺳﻪ راه اﻧﺪازي ﺷﺪه ادغام تشکیلاتی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ است.

 

    رﻓﻘﺎي  ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب وﻃﻦ! 

 

در ﻃﺮزا ﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ و وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮكِ ﺗﺪارك و ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺰب وﻃﻦ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﻫﻤﻪﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك ادﻏﺎم ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ متشکل از نمایندﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺣﺰﺑﯽ و اﻋﻀﺎي ﺣﺰب وﻃﻦ ﺷﺎﻣﻞ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﻨﻔﯽ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در دو ﺑﺨﺶ ( داﺧﻞ و ﺧﺎرج کشور) ﺗﺸﮑﯿﻞ میگردد. در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺆرخ26 ﺑﺮج ﺣﻮت، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺮوﺳﻪ ادﻏﺎم ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ، اﺑﺘﺪا رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ آن اﻧﺘﺨﺎبﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و به تعقیب آن ﻃﺮح ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞﺗﺸﮑﯿﻞ و وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ادﻏﺎم ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻃﺮزا ﻟﻌﻤﻞﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﺋﯿﻪ و ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب وﻃﻦ ﻃﯽ اجلاس ﺣﺎﺿﺮ بالوسیلۀ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪه ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.  در ﮐﻨﺎر آن باید گفت که ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي داوﻃﻠﺐ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﺪه یی از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﮐﺎري رﯾﺎﺳﺖ ﻫﺌﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯿﻪ را ﻧﯿﺰ متقبل خواهند گردید، ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﻋﻀﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ این نهادها همچنان در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮراﻫﺎي وﻻﯾﺘﯽ و ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ نیز جایگاه انتخابی شان را کسب خواهند نمود. شوراﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﻣﺘﺬﮐﺮه، در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي پائینی ﺣﺰب وﻃﻦ (ﺷﻬﺮي، وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻧﺎﺣﯿﻮی و واﺣﺪﻫﺎي اولیه) با ﺗﮑﻤﯿﻼت ﻣﻮﺛﺮ و ﻻزﻣﯽ ﻣﺸﺎبه امور مربوط به پروسۀ مجمع عمومی حزب را مورد اجرا قرار خواهند داد.

رفقای عزیز!

ﭘﺮوﺳﻪ ادﻏﺎم ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت مطﺮوﺣﻪ ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك، ﻃﯽ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه (اﻟﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﺎه حمل) ﺑﭙﺎﯾﺎن می رسد (ﻋﯿﻦ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﯿﺮون ﻣﺮزي ﺣﺰب وﻃﻦ ﻣﺮﻋﯽ اﻻﺟﺮا اﺳﺖ) و با ختم کار ادغام تشکیلاتی، این کمسیون ملغی گردیده و ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪارك و ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ عموﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺰب  وﻃﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﯿﺖ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ساختار واحد ﺣﺰب وﻃﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯿﮕﺮدد. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اخیرالذﮐﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه، وﻇﺎﯾﻒﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺰب وﻃﻦ را ﻃﺒﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽﮐﻪ بعداً ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد دﻧﺒﺎل مینماید. 

ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺷﺘﺮاك ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي واﺣﺪ ﺣﺰب وﻃﻦ در ﮐﺎر ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺰب وﻃﻦ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺠﻤﻊ  عموﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ساختارهای واحد حزبی بصورت مستقیم، ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮرم ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪارك و ﺗﺪوﯾﺮ، جهت شرکت در مجمع عمومی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺰب وﻃﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ، ﺑﺎرايﺳﺮي و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﮐﻤﯿﺴﻮن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در روﻧﺪﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺎن از اﯾﺎم ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺣﺰب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن، ﺗﺼﻤﯿﻢﻣﻘﺘﻀﯽ را اﺗﺨﺎذ نماید. 

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻗﺎﺑﻞ اراﯿﻪ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮی ﺣﺰب آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﻀﺎي هیئت اﺟﺮاﺋﯿﻪ را ﺑﻪ ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ کمیت ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ و ﺷﻤﺎر ﺣﺰب ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺪارد. ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ دو ﺛﻠﺚ آراي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺰب، ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب ﻣﺤﺴﻮب میگردد. ﺷﻮراي سراسري ﻣﻨﺘﺨﺐﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺰب در اوﻟﯿﻦ اﺟﻼس ﺧﻮﯾﺶ اﻋﻀﺎي هیئت اﺟﺮاﺋﯿﻪ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب را ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﺋﯿﺲ هیئت اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺪارك و ﺗﺪوﯾﺮ روي اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺮ ﻓﮑﺮ وﺑﺤﺚ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ دو ﺳِﻤﺖ رﻫﺒﺮي در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ ﮐﺎري ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺬﯾﺮ اﻧﺪ یاﺧﯿﺮ؟. 

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ ا ز ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺻﻨﺎف و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻣﻌﺘﻘﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ راه و آرﻣﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﯿﺪ دوﮐﺘﻮرﻧﺠﯿﺐ  اﷲ ﮐﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻨﺪرج اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮرخ 5 ﺟﺪي 1395 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﻮرزﻧﺪ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﻋﻀﺎي واﺟﺪ ﺸﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ ﺷﺎن در ساختارهای واحد حزب وطن، اﺻﻮﻻً ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ، ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪﺷﺎن را ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اعضای محترم شورای سراسری حزب وطن!

اﺻﻮل ﻣﺮاﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺰب وﻃﻦﮐﻪ ﺑﺮوﻓﻖ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎل 1391 ﺣﺰب، آﮐﻨﻮن ﻣﺮﻋﯽ اﻻﺟﺮا اﻧﺪ، در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد جامعه ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺎز ﺟﺪي ﺑﻪ اﺻﻼح بنیادي دارند. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﮔﺬﺷﺘﻪﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارد از ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار نیست، در ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺒﺮم و ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎمعه وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﻪ وﺿﺎﺣﺖ ﻫﺎي ﺻﺮﯾﺤﺘﺮ دارﻧﺪ. 

رفقای گرامی! 

ﻣﺎ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل در ﮐﺎرزار ﻣﺬاﮐﺮه و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي رده ﻫﺎي اول و دوم ساختارها  و ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺼﻮصاً ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﺳﯿﺎﺳﯽ حزبی آنان  با حزب وطن گره خورده خود را مصروف ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ وحدت نیروهای از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺣﺰب دﯾﺮوز ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت اهم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻋﻤﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ دﺳﺖ و ﭘﺎي ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را لرزه ﻓﺮا ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﻋﻠﺖ آﻧﺮا ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢﺗﺎ ﭼﺎره ﺑﯿﺮون رﻓﺖ از آن ﺟﺴﺘﺠﻮ گردد. 

ﺑﻪ ﻫﺮﺻﻮرت دﻻﯾﻞ و ﻓﺎﮐﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮرد داري اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص و اﺻﻮﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب وﻃﻦ ﺗﺤﺖ همین ﻧﺎم اﺳﺖ اﻣﺎ درﯾﻐﺎ ﮐﻪ عدۀ از ﻫﻤﺮزﻣﺎن دﯾﺮوز ﻣﺎ حین ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي رو در رو ﺑﺎ آﻧﺎن، در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺰب وﻃﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ وﻗﺖ  ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﻋﻀﺎي آن ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. بنارین چنین موضعگیری آنها با واقعیت دیروز پذیرفتۀ حیات سیاسی ـ ساختاری ما (مصوبات کنگرۀ 1369 حزب) مطابقت ندارد و جز تبارز علایق ذهنی، ارزیابی دیگری شده نمیتواند. ولی حقایق و تجربۀ سالهای گذشته نشان داده است که اثرات چنین تلقیات محدود و محدود تر گردیده، ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺗﻌﻘﻞ ﮔﺮاي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ساختارﻫﺎي  ﺟﺪاﺷﺪه از ﺑﺪﻧﻪ ﺣﺰب وﻃﻦ دﯾﺮ و ﯾﺎ زود ﺑﻪ ﮐﺎروان در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺰب ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪﭘﯿﻮﺳﺖ . ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺎرت و اﺣﺴﺎس ﻋﺎﻟﯽ وﻃﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ آﻧﺎن ﺑﺎور ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﻢ.

ﭘﯿﺮوزي ﻣﺎ در وﺣﺪت ﻣﺎ اﺳﺖ! 

                                                                             و ﻣﻦ اﷲ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است