در راه تعمیل وحدت طبیعی و اصولی ساختار ها و

اعضای غیر متشکل حزب

 

 

هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن بتاریح۲۳ ماه سنبله ۱۳۹۷ مطابق به ۱۴ ماه

سپتامبر 2018،تحت ریاست محترم میرافغان باوری رئیس شورای سراسری حزب وطن

 .در شهر کابل تشکیل جلسه داد

درین جلسه که در فضای همبسته ګی رفیقانه دایر ګردیده بود مسایل بسیار با اهمیت زنده

ګی حزبی و از آنجمله وضیعت کنونیساختار های حزبی در داخل و خارج از کشورمورد

 .بررسی قرار داده شد

جلسه طبق اجندای مصوب خویش ګزارش درمورد وضیعت مالی حزب را استماع و

 .تصامیمی در مورد بهبود وضع مالی اتخاذ نمود

جلسه در مورد بیست و دومین سالروز شهادت دوکتور نجیب الله رئیس جمهور اسبق

کشور و رئیس حزب وطن بحث و فیصله های لازم بعمل اورد ٬ درین جلسه پیشنهادات

مشخص رئیس شورای سراسری حزب وطن محترم میر افغان باوری مورد بحث قرار

 .ګرفت و تصامیم لازم اتخاذ ګردید

جلسه ګزارش  هیات نماینده ګی حزب وطن در کمیته سراسری تفاهم مشترک اعضای

  حزب وطن  را استماع و با ګزارش کمیته مشترک تفاهم اعضا ی حزب وطن درخارج از

کشور ( ګزارش محترم فقیر محمد ودان به کمیته سراسری تفاهم مشترک .... ) آشنا و

  ګزارش و پیشنهادات اعضای هیآت اجراېیه شورای سراسری حزب وطن  مقیم خارج

کشور را  به بحث ګرفت با توجه به تاکیدات بر اهمیت پروسه وحدت در چوکات اصول

توافق شده و با توجه به برخورد های نا متوازن کمیته سراسریتفاهم  ٬ عدم رعایت اصول

توافق شده واتخاذ تصامیم یکجانبه و اراده ګرایی فردی درحالیکه با اتفاق نظر ګزارش و

پیشنهادات اعضای هیات اجرائیه حزب مقیم خارج کشور را تائید نمود  به ریاست هیات

اجرائیه شورای سراسری حزب وطن دستور داد تا وضیعت حزب  وعملکرد کمیته تفاهم

مشترک را در پروسه وحدت سیاسی  ـــ  تشکیلاتی ساختار ها و اعضای حزب وطن باز

بینی و الی  نتائیج این باز بینی فعالیت هیات نماینده  ګی حزب در کمسیون مذکور  ( در

داخل و خارج کشور ) به تعلیق در آورده میشود  جلسه  با صدور مصوبه  در فضای

 .همبستګی رفیقانه ووحدت نظر به کار خود پایان داد

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

ــ امرالله صالح موقتآ مسوولیت امنیت کابل را به عهده میگیرد 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است