بیانیه محترم سرور پوپل عضو هیئت اجراییه شورای

 

 سراسری حزب وطن در هفتمین اجلاس  این شورا

 

 

 

:رفیق محترم میر افغان باوری، رفقای محترم ، اشتراک کنندگان گرانقدر هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطندر اغاز کلام ، تشریف آوری همه رفقای محترم را درین نشست مهم خوش آمدید میگویم مخصوصا برای آنعده از رفقای که  از ولایات مختلف کشور ،باو وجود مشکلات فراوان  ناشی از  شرایط  نا مساعد امنیتی ، با درک  مسولانه به وجیبه ای حزبی خود عمل نموده و درین نشست شرکت کرده اند عرض سپاس میکنم۰باور کامل دارم که جلسه امروز با شرکت و سهم گیری فعال  شما رفقای محترم  و اتخاذ تصامیم با اهمیت  تر وبا کیفیت تر از هر زمان دیگر تدویر خواهد یافت۰

رفقای محترم!

از تدویر نخستین مجمع عمومی حزب وطن تقریبا هفت سال میگزرد۰تعداد ازاعضای  متعهد  و وفادار به تفکر حزب وطن از همان آغازین روز های سقوط فاجعه بار حاکمیت دولتی جمهوری افغانستان و فرو پاشی  تشکیلاتی حزب وطن ، عزم را جزم نمودند و با اراده استوار تصمیم گرفتن که پرچم پرافتخار حزب وطن  را بر افراشته نګه داشته و داعیه صلح  رهبر شهید حزب وطن شهید داکتر نجیب الله را سرلوحه مبارزات شان قرار دهند.  این رفقای شما راه درازی را طی نمودند، راه طی شده هموار و عاری از مشکلات نبود، بحران روز های تاریک حاکمیت های قرون وسطایی مجاهدین و طالبان، وحشت تسلط بیرحم ترین و خشن ترین نیرو های عقب ګرا، جنګ های  خانمانسوزدر سراسر کشور مخصوصا جنګ های شهر کابل که در ان بیشتر از شصت هزارتن از  هموطنان کابلی ما جان های شیرین خود را از دست دادند از جمله موانع  بوند که کار  سیاسی را برای همه روشنفکران از جمله برای اعضای حزب وطن مشکل ساخته بود۰اما اراده ، تعهد و تصمیم شجاعانه تعدا از اعضای حزب ،  یکجا با تلاش های متحدانه و روابط دایمی میان رفقای متعهد به راه و ارمانهای شهید نجیب الله   آهسته آهسته زمینه ساز ان شد که رفقا و کادر های حزب وطن با انسجام خود در ساختار های تشکیلاتی مبارزه منظم حزبی را برای تدویر مجمع عمومی حزب وطن آغاز نمایند۰راه طی شده الی تدویر مجمع عمومی حزب وطن( پنجم میزان ۱۳۹۱)  پر از دشواری های عدیده بود، عده از اعضای حزب دیروز با اقدامات صریح تخریب کارانه در مخالفت علنی با نام حزب وطن قرار ګرفتند

این کتګوری حزبی ها اغلبا توسط عاملین داخلی سقوط دولت جمهوری افغانستان و متلاشی شدن حزب وطن رهبری میشدند۰تعداد از رفقای دیګر با پوشیدن ماسک اعتقاد به حزب وطن  ظاهرا  با کاروان پیروان صدیق حزب وطن واندیشه مصالحه ملی یکجا شدن اما در نیمه راه به بهانه های مختلف  و بمنظور جلوګیری ازانسجام بیشتر و حضور نیرومند حزب وطن در وضعیت سیاسی کشور صف مبارزه را ترک کردند، تعداد دیګر  به این هم اکتفا نکرده جلسات انترنیتی دایر کردند ، اعلامیه  صادر نموده و حتی  سازماندهګان تدویر  مجمع عمومی را تهدید  نمودند ، زمانیکه همه این اقدامات شان به شکست مواجه شدو مجمع عمومی حزب وطن با شګوه خاص در  پنجم میزان سال ۱۳۹۱خورشیدی دایر ګردید ، به وزارت عدلیه مراجعه و عریضه کردند تا از حضور قانونی حزب وطن جلوګیری نمایند۰  

 رفقای محترم!

ما از میان اتش خشم  چنین افراد راه خود را بسوی انسجام و تدویر مجمع عمومی حزب باز کردیم، مشکل عمده و اساسی که مانع همسویی بیشتر حزبی ها با کاروان آغاز شده میشد و میشود  این است  که  متاسفانه رفقای  ما ، ضربات خود را با سو استفاده از نام حزب وطن بر ما وارد مینمایند   یعنی اینکه از پشت بر ما خنجر میزنند ۰با حفظ تمام این تجارب تلخ  اما بخاطر انسجام اعضای حزب در یک ساختار واحد در حالیکه مجمع عمومی حزب وطن را  دایر نموده  بودیم ، اساسنامه، مرامنامه و ساختار تشکیلاتی خود را داشتیم    پیوسته تلاش نمودیم که  ابتکار و دعوت به تفاهمات را روی دست د اشته باشیم ، ما پنجمین اجلاس شورای سراسری خود را تقریبا به طور کل به همین مامول وقف کردیم، ما به همه طرف های که ظاهرا به تفکر حزب وطن خود را متعهد نشان میداند با وضاحت بیان داشتیم که: هیچکس در میان هیئت رهبری حزب وطن عملا موجود ، جاه طلبی های تشکیلاتی ندارد، ما خود محور و خود بزرګ  بین نیستیم، ما میتوانیم ګذشته های شما را (با حفظ اینکه دشوار است ) فراموش کنیم ، سنګر را واحد میسازیم، شما میتوانید در یک پروسه دموکراتیک کاندید مقامات رهبری حزب وطن از جمله کاندید  مقام ریاست حزب شوید، در برابر همه ای ګذشت ها ، ازین دوستان صرفا یک تقاضا داشتیم  ، دکان های خود را ببندید و به حزب رجوع نموده ، نا همګونی

ها و تفاوت ها  را  در ګفتګو های سازنده حزبی  و مبتنی بر قواعد تشکیلاتی احزاب دموکراتیک رفع نمایید۰

--- 2-----

 

 به همین منظور بعد از تدویر مجمع عمومی حزب وطن در اثر ابتکار رفقای رهبری ، ما حد اقل سه بار کمیسون های مختلف تفاهم و همګرایی را ساختیم، رهبری این ساختار ها را بدون هیچ ګونه خود خواهی به دیګران سپردیم ،  با صراحت به همه ای انها ګفتیم  که خط سرخ ما  دفاع ازداعیه حزب وطن است ،حزب ایکه باید با رعایت اکید پروسه های تشکیلاتی و رعایت کامل اصول ، موازین و قواعد مروج و مصوب احزاب سیاسی حضور ش در معادلات سیاسی کشور نیرومند ګردد نه با  معاملات پشت پرده و اتخاذ تصامیم اپراتیفی  و در غیاب اعضای حزب۰آخرین بار با طرح ایده ای ایجاد کمیسون تفاهم وارد میدان شدیم،  حزب وطن عملا موجود با صداقت تمام   تفاهم نامه کمیسون را( باوجود عدم رعایت تقریبا اکثریت پیشنهادات ارایه شده از جانب هیات نمایندګی حزب وطن در ان) امضا کرد، اما از همان اولین روز امضا تفاهم نامه کج بحثی ها و خلاف رفتاری ها به شیوه کاری کمیسیون مبدل ګشت. رهبری کمیسون با عضویت دادن تعداد از رفقا و دوستان شخصی خویش در کمیته تفاهم، زمینه را طوری مسا عد  ساختند که با سازماندهی رای ګیری ها، بیلانس اقلیت و اکثریت را به نفع اهداف اعلام ناشده ای شخصی خویش تغیر دهند۰با وجود آن تا زمانیکه حزب وطن عضویت کمیسیون را داشت هشت  بار  جلسات  ان دایر ګردید که صرفا در یک جلسه نصاب کامل موجود بود و هفت جلسه بدون نصاب و در غیاب اکثریت اعضا دایر ګردید۰در خارج از کشور  بخاطر ایجاد اکثریت کاذب ، دوهیات نمایندګی  را در رهبری کمیسیون تفاهم دیسانت کردند۰مسایل زیادی وجود داشت که تداوم  کار هیئت نمایندګی حزب وطن را در درون ساختار کمیسیون تفاهم روز تا روز دشوار و دشوار تر میساخت ، با وجو که ریس حزب محترم رفیق باوری بشکل اعتراض حضورش را درجلسات کمیسون قطع کرد اما حزب به حضور خود در وجود رفیق محترم داکتر شفا، رفیق محترم شکور  پیغام رفیق الماس و من ادامه داد۰

رفقای محترم!

بتاریخ ۲۳ماه حمل ۱۳۹۸اجلاس کمیته اجراییه شورای سراسری حزب وطن مسئله ای  چګونګی دوام عضویت حزب را در کمیسیون تفاهم  با براه انداختن

بحث های طولانی مورد بررسی مسولا نه قرار داد،همه اعضای کمیته اجرایوی به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدند که کمیسیون تفاهم ماهیت و مشروعیت وجودی خود را از دست داده است، حزب وطن در آن عضویت ندارد، کمیته انسجام  متاسفانه بعد از شهادت جبار قهرمان عملا در صحنه حضور فعال ندارد ، باقی میماند سازمان جوانان و تعداد از اعضای مستقل و غیر متشکل که  خود را از هواداران حزب وطن معرفی میکنند . سازمان جوانان مبارز  یک ساختار اجتماعی است که در بهترین شکل ان میتواند اعضایش در صورتی که سن هژده سالګی را تکمیل کرده باشند  عضویت حزب وطن را حاصل نمایند۰  کمیسون تفاهم از هدف اصلی  ایجادش انحراف نموده است وظیفه  تفاهم را به کنارګذاشته و مصروف  جلب و جذب و ایجاد ساختار های تشکیلاتی شده اند، نتیجه ساده و واضح از وضعیت موجود کمیسون تفاهم اینست که : کمیسون عملا از هم پاشیده است، عضویت ما در چنین ساختار ها به امر انسجام اعضای حزب وطن هیچګونه موثریت ندارد۰با حمایت کامل از پیشنهاد  رفیق محترم باوری، از رفقای محترم  اجلاس  شورای سراسری تقاضای میکنم  که  به خارج شدن حزب وطن از عضویت  کمیسون تفاهم  توافق نمایند۰از همین تربیون با صراحت اعلام میکنم که عامل اصلی عدم حضور نیرومند و عدم حضور قانونی حزب وطن دروضعیت کنونی کشور انانی اند که با خود بزرګ بینی و خود محوری واقعیت موجودیت حزب وطن را نمی پذیرند و پیوسته تلاش میکنند که تحت عناوین مختلف از جمله وحدت ها . تفاهمات و انسجام ها مانع توانمندی حزب وطن شوند۰

رفقای محترم!

باتمام دقت صحبت های رفیق محترم باوری را شنیدم، ضمن ابراز حمایت کامل از ګزارش ارایه شده تصریح میدارم که اعضای هیئت اجراییه از مدت  زیادی به این طرف در مورد پیشنهاد استعفای رفیق باوری ګفتګو و بحث مینمایند،  ما بار ها از تدوام کار رفیق محترم باوری بحیث رئیس شورای سراسری حزب وطن حمایت نمودیم ۰  میخواهم تصریح نمایم که بیشتر از مدت ده  سال میشود که رفیق باوری در عرصه های مختلف ، حزب وطن را با پشت کار، حوصله و تدبیر کاملا صادقانه و با روحیه عالی وطندوستی رهبری نموده است۰ازینکه رفیق باوری را بعد ازین بحیث رئیس شورای سراسری حزب وطن( در صورتیکه اعضای محترم شورای سراسری به تقاضای ایشان جواب مثب داده و انرا تصویب نمایند) با خود نخواهیم داشت شخصا متاثر هستم اما تعهد رفیق باوری مبنی بر تداوم کار فعال در هیئت اجراییه و  قبول مسولیت  جدید حزبی برای ما تا اندازه زیادی این امید واری را

 

--- 3 --

میدهد که از تجربه کاری، توانمندی و خرد رهبری ایشان کماکان بهره مند خواهیم بود.  رفیق باوری ، رفیق روز های دشوار ، مشکلات و موفیقیت ها است و خواهد بود۰

 رفقای محترم شرکت کننده در هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن!

ما امروز در یک بحث رفیقانه پیرامون تغیرات تشکیلاتی در همه سطوح از جمله در سطح رهبری حزب وطن ګفتګو خواهیم کرد امید وار هستم که همه ای ما بتوانیم  بشکل مسولانه تغیرات پیشنهادی را در یک فضای رفیقانه مورد بحث قرار داده وبه اخذ تصامیم مفید و مهم دست یابیم۰ضمنا به رفقای محترم پیشنهاد مینمایم که:

-  توجه خاص رفقای مسول ولایات را در توسعه کمی و ارتقای کیفی واحد های سازمانی جلب مینمایم، باید قبول کنیم که هنوز هم مشکلات زیادی در چګونکی کار ما وجود دارد، کم کاری ، بیعلاقه ګی و عدم مسولیت پذیری یکی ازمظاهر این مشکلات است۰

تشکیلات ما از عدم توجه به کار میان جوانان و زنان رنج فراوان میبرد، رفقای محترم بیاید یکجا با هم از تشدید کار سازمانی میان جوانان و زنان حمایت نموده و ایجاد بخش های کار با جوانان و زنان را شامل پلان های ا قدامات سازمان ها بسازیم۰

-ایجاد سازمان های حزب وطن در شهر ها ی بزرګ  باید شامل پلان کار شعبات تشکیلات ګردد۰ضرور میدانم تا  در این مورد بر توسعه و تقویت کار در سازمان حزبی شهر کابل تاکید خاص نمایم۰

رفقای محترم!

پیشنهادات زیادی برای ارایه کردن درین نشست داشتم ، خوشبختانه تعداد ازین پیشنهادات در ګزارش اساسی و طرح مصوبه پیشنهادی اجلاس نیزتذکر داده شده است بنا از تکرار ان جلوګیری مینمایم۰

در اخیر  ضمن آرزومندی کامل برای موفقیت این اجلاس میخواهم تعهد نمایم تا به حیث یک سرباز حزبی برای تحقق تصامیم اتخاذ شده صادقانه و با قبول مسولیت پذیری تمام عمل خواهم کرد۰

هدف ما انسجام هرچه بیتشر اعضای حزب وطن است از همه رفقایکه هنوز هم به تفکر و آرمانهای حزب وطن و رهبر آن شهید داکتر نجیب الله وفادار هستند صمیمانه تقاضا مینمایم که با تشریک مساعی ، حزب وطن عملا موجود را حمایت نموده و دین ملی و وطنپرستانه خود را  ادا کنید

 

 

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است