فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 26 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت چهاردهم

 

 

     ج- واحد های اولیه حزب:

       مادۀ چاردهم- واحد های اولیه حزبی ، واحد ساختاری حزب بوده ، بمنظور تامين تماس دايمی وگسترده با مردم ، در محلات زيست (ياهم محلات كار) تشكيل گرديده، بنام «واحد های اولیه حزبی» همان محل ، ياد ميگردند. واحد های اولیه حزبی میتوانند نظر به کثرت کمیت اعضای خویش به دو و یا چند واحد شعبوی تقسیم گردند .

     تمام اعضاي حزب ، صرفنظر از مقام حزبی شـان، در يكی از واحد های اولیه حزبی تنظيم گرديده ، ازكار و فعاليت خود در رابطه به: ارتقای سطح درك علمی - سياسی  خويش، تبليغ و ترويج اهداف و آرمانهای حزب در ميان مردم وجلب و جذب بهترين نماينده گان شان به عضويت حزب و ساير فعاليت های حزبی گزارش داده ، حق العضويت خويش را ميـپردازند. واحد های اولیه حزبی شعبات آنان نیز) نظر به کثرت تعداد اعضای خویش میتوانند به گروپ های حزبی تفسیم گردند . گروپ های حزبی با موجوديت حد اقل ده عضو دريك محل زيست (يا محل كار) تشكيل ميگردند. در غير آن اعضای حزب به گروپ حزبی محل نزديك ، معرفی ميشوند .

     هر واحد اولیه حزبی تحت نظر هيئت رهبری خویش متشكل از مسوول هيئت رهبری ، معاون و اعضای آن، فعاليت مينمايد. هيئت رهبری بوسيله جـلسهً عمومی واحد اولیه حـزبی برای مـدت يكسال انتخاب ميگردند. هرعضو هيئت رهبری گروه حزبی مسوول پيشبرد امور يك و يا چند گروپ حزبی ميباشد . جلسات عمومی  واحد های اولیه حزبی هر سه ماه یک مرتبه ، با شركت حد اقل دو ثلث اعضای خويش و جلسات گروپ های حزبی ماه  يك مرتبه تحت نظر مسوول گروپ حزبی مطابق به طرزالعمل و اجندای معين داير ميگردد. در صورت ضرورت، جلسات واحد های اولیه و گروپ های حزبی میتوانند بطور فوق العاده نيز داير گردند.

     درخواست داوطلبان انفرادی عضويت به حزب ، مطابق به طرزالعمل شعبه تشكيلات مركزی حزب ، توسط گروپ های حزبي اخذ و در جلسات واحد های اولیه حزبي مربوط ، در زمينه پذیرش و عدم پذیرش آنان تصميم اتخاذ ميگردد .

فصل سوم

    امور مالی حزب

     مادهً پانزدهم- امور مالی و مصارف حزب از طريق پرداخت حق العضويت اعضای حزب ، كمك های مالی آنان و ساير هواداران حزب ، فروش مطبوعات و نشرات حزبی ،همچنان تشبسات اقتصادی حزب و ساير منابع قانونی و مشروع ، تمـويل ميگردد.

    حزب عوايد و مصارف خويش را مطابق به اصول پذيرفته شدهً حسابی و كاملاَ شفاف درج و از طريق حساب بانكی انجام ميدهد.

فصل چارم

احكام نهايی

   ماده شانزدهم- حزب وطن دارای اهليت حقوقی بوده ، مطابق به معيار های حقوقی كشور، تلاش مينمايد در مراجع قانونی دولت افغانستان رسماَ ثبت گردد.

ماده هفدهم- نصاب تدوير جلسات حزبی با حضورحد اقل دوثلث اعضا ، همچنان فيصله ها و انتخاب كانديدان برای احراز مقامات حزبی با آرای اكثريت ساده اعضای حاضردرجلسه صورت ميگيرد، به استثنای موارديكه در اين اساسنامه طور ديگر قيد گرديده اند.

نوت : اکثریت ساده در متن اساسنامه حزب مفهوم حد اقل «نصف جمع یک» را افاده مینماید .

     ماده هجدهم-انفصال اعضا از ثبت و شمار تشكيلات حزبی در صورت وفات ويا اخراج عضو از حزب ، صورت ميگيرد . تصميم اخراج از عضويت حزب با نقض مشهود اصول مندرج اساسنامه ، بعد از بحث درجلسه عمومی واحد اولیه حزبی اتخاذ و درصورت تائيد هيئت اجـرائيه شورای سازمان فافوق حزبی ، عملی و ابلاغ ميگردد .

     مكافات و مجازات ( از جمله اخراج از عضويت حزب ) اعضای مقامات حزبی به وسیله مقامات مربوطه پیشنهاد و توسط ارگانهای انتخاب کننده آنان نهایی میگردد . مکافات و مجازات اعضای حزب مطابق به طرزالعمل هيئت اجرائيه شورای سراسری حزب با درنظرداشت اصول مندرج این سند ، صورت ميگيرد .

      مادهً نزدهم- درصورت استعفا ، غيابت ، مريضی صعب العلاج ، وفات ويـا بروزحوادثی كه رئيس  شورای سراسری و روسای ساير شوراهای حزبی نتوانند هرگز و يابرای مدت زياد وظايف محولهً حزبي را پيش ببرند ، معاون او در امور تشكيلات ، الی انتخاب رئيس جديد ، مسوول بيشبرد وظايف محوله آنان اند.

      مادهً بيستم- حزب وطن با حفظ قبول و احترام به بيرق ، نشان و سرود ملی افغانستان ، دارای بيرق ، نشان و سرود خويش نيز است ، كه از طرف مجمع عالی حزب ، تصويب ميگردند.

     مادهً بيست و يكم- حزب با در نظرداشت امكانات مالی خويش بمنظورتبليغ وترويج اهداف ، نظريات وسياست های خود وجلب پشتيبانی مردم از آن ، ارگان ( ارگان های) نشراتی را تا سيس مينمايد . مسوليت ارگان (ارگانهای) نشراتی مركزی حزب به يك تن ( چند تن) از اعضای  شورای سراسری حزب ، از جانب شورای مذكوربا اكثريت آرأ ، تفويض ميگردد .

     مادهً بيست ودوم- انحلال حزب صرف از صلاحيت اجلاس مجمع عالی حزب بوده ، با آرای  سه چارم اعضای حاضر، صورت ميگيرد . درين صورت ، مجمع عالی حزب در مورد انتقال دارايی های حزب به يكی از سازمانهای سياسی ، اجتماعی و يا هم يكی از موسسات خيريه كشور، نيز تصميم اتخاذ مينمايد.

ماده بیست و سوم : در شرایط وقوع رویداد های بحرانی غیر قابل پیشبینی ، که تدویر اجلاس مجمع عالی حزب مطابق اساسنامه ، به دلایل عینی و مقنع عینی ممکن نباشد ، صلاحیت های مجمع عالی حزب ـ با قبول مسوولیت های تاریخی آن ـ نیزبه شورای سراسری حزب انتقال می یابد.

                                                                              خـــــــــــــــــــتــم

 

 

 

 

 

 

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است