تدویر جلسه ریاست هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن


روز جمعه مورخ ۲۲--۷--۲۰۱۷ جلسه ریاست هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن تحت ریاست محترم میرافغان باوری در حال دایر ګردید که اعضای مقیم خارج ریاست هیات اجرائیه از طریق انترنیت ب محل تدویر جلسه وصل و در ان اشتراک فعال داشتند
در اغاز محترم میرافغان باوری معلومات مفصلی پیرامون طرح های خود برای آماده ګی جهت تدویر مجمع عمومی حزب وطن ٬ تعین و توظیف کمیته های کاری برای این هدف و تعین سمت های اساسی شعبات مربوطه حزبی و نیز بیرونرفت حزب از وضیعت موجود ودریافت شیوه های عملی تشریک مساعی اعضای حزب وطن و توسعه آن ارائه داشتند . این طرح ها و پیشنهادات در فضای صراحت رفیقانه با شرکت فعال تمام شرکت کنندګان مورد بحث و بررسی قرار ګرفته تصامیم لازم اتخاذ ګردید . مصوبه ریاست هیات اجرائیه درین ارتباط به زودترین فرصت از طریق وسایل اطلاعات جمعی قابل دسترسی ٬به نشر سپرده خواهد شد . جلسه در فضای اعتماد رفیقانه به کار خود پایان داد .

 
 
 
 

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است