گزارش تفصیلی در مورد

جلسه کادر ها و فعالین شورای اروپایی حزب وطن

 

 بتاریخ ۳۱ / ۸/۲۰۱۹جلسه کادر ها و فعالین شورای اروپایی حزب وطن در شهر هامبورګ

جمهوری فدرال المان تحت اجندای « بحث روی مسایل سیاسی و اتخاذ تصامیم لازم در عرصه

های سیاسی و تشکیلاتی » دایر ګردید۰

 محترم عبدالبشیر پیوستون رئیس شورای سراسری حزب وطن که در جلسه مذکور اشتراک

ورزیده بود پیشنهاد نمود تا کار جلسه تحت ریاست محترم نوراکبر پایش  مسوول سازمانهای

بیرون مرزی حزب وطن به کار خود ادامه دهد که مورد تائید اشتراک کننده ګان جلسه قرار

ګرفت  و به کار خود ادامه داد۰

محترم پایش در مورد وضیعت و مواضع تشکیلاتی و سیاسی حزب معلومات ارائه داشته وبر

ارزیابی هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن که سیاستها و دیدګاه کمیت محور و باور

های احساساتی و نادرست را یکی از فکتور های موثر بر وضعیت جاری سیاسی تشکیلاتی

حزب دانسته  تاکید نمود۰

در کار جلسه که بصورت دموکراتیک و فضای باز رفیقانه به کار خود ادامه داد رفقای اتی

نظریات ٬ سوالات ٬ پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح  نمودند:

محترم عبدالرزاق ویدی٬ محترم محمد جان کارگر ٬ محترم دگروال جمعه دین ٬ محترم جنرال

جانباز ٬ محترم نقیب الله رادمل محترم عبدالعظیم راهی ٬ محترم  نجیب الله شریفی ٬ محترم ناصر

سهاک ٬ محترم غلام محمد زارع ٬ محترم سید سلام الدین نیرومند ٬ محترم مسجدی هیواد مل ٬

محترم  نیکبین، محترم عبدا لله احمدی، محترم گیله منو محترم محبوب جان احمد زاده۰

در بیان کلی نظریات ٬ پیشنهادات ٬ سوالات و انتقادات رفقا بر مسایل آتی تمرکز یافته بود:

ــــ ضعف سیستم تبلیغاتی ٬ بصورت اخص ضعف رهبری حزب درین عرصه۰ـ

ـــ خطا ها و نواقص جدی سیاستگذاری حزب ٬ بصورت اخص در مواردعدم قاطعیت ٬ صراحت

واعتماد به نفس در پروسه های مذاکرات برای وحدت سیاسی ـــ  تشکیلاتی و سیستم جابجائی کادر ها۰

ــ سطح بسیار پایان اطلاع رسانی به ساختار ها و اعضای  حزب و نبود آگاهی لازم از کار های

حزب که بهر حال قابل توجه و تائید محسوب میگردد۰

ــ مواضع حزب در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات امریکا ــ طالبان در مورد صلح۰

در نظریات و پیشنهادات  صحبت کننده گان این مسایل مورد تاکید بیشتر قرار داشت:

ــ  بمنظور تداوم ٬ توسعه و استحکام حزب حضور نسل جوان اعم از پسران و دختران درترکیب

صفوف ٬ کادر ها و رهبری حزب شرط  اساسی پنداشته میشود ٬ حزب باید قسمت بیشتر مساعی

خود را به ظرفیت سازی در میان اعضای جوان خود اختصاص دهد۰

ــ کیفیت محوری در وضیعتی باید اساس مستحکم کاری را تشکیل دهد که از نقش و ارزش کمیت

به مثابه بستر کیفیت ها غفلت بعمل نیاید . بر کیفیت تاکید و بر کمیت ٬ مخصوصآ نسل جوان اعم

از پسران و دختران اتکا بعمل آید۰

ــ کار اکادیمیک روی دریافت دلایل پارچه شدن بلاانقطاع و ایجاد ساختار های موازی۰

ــ توجه به استحکام و تقویت حزب ٬ حزب نیرومند و مستحکم آن نیست که هیچګاه بر زمین

نخورده باشد بلکه حزب نیرومند آنست که از قدرت برخاستن و به پا ایستادن برخوردار باشد۰

 بمنظور دریافت راه حل پرابلمها و کجروی های آشکار در کار تفاهم ساختار ها و اعضای غیر

متشکل حزب وطن ٬ هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن به دو عضو خود وظیفه سپرده

بود تا مستقیما وارد صحبت و مذاکره با محترم انجنیر نظر محمد ګردند . محترم انجنیر محمد

اسلم  یکی از اعضای توظیف شده که به نسبت مریضی نتوانست در کار جلسه حضور داشته باشد

از طریق تیلیفون با جلسه وصل و در مورد  و فراز و فرود پروسه مذاکرات برای تاسیس شورا

های واحد حزبی و مسایل وحدت  ساختار ها و اعضای غیر متشکل حزب ٬ انحرافات و بازی

های اوپراتیفی درین پروسه ٬ مواضع ٬ دیدګاه ها ٬  نتایج وتصامیم ناګزیر حزب وطن مفصلا (

قریب به یک ساعت ) گزارش ارائه نمود۰

 

در پایان این بخش کاری به پرسشهای رفقا توسط محترم محبوب جان احمد زاده ٬ نوراکبر پایش

و بخصوص بصورت مفصل ووسیع توسط محترم عبدالبشیر پیوستون  رئیس شورای سراسری

حزب وطن پاسخ ارائه ګردید۰

در قسمت  دوم جلسه که به مسایل تشکیلاتی اختصاص یافته بود جلسه به اتفاق ارا محترم محبوب

جان احمد زاده عضو هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن را به حیث رئیس شورای

اروپایی حزب وطن و محترم عبدالرزاق ویدی وغلام محمد زارع را به حیث اعضای هیئات

اجرائیه شورای اروپایی انتخاب نمودند۰

در جلسه همچنان تصویب به عمل آمد تا تمام روسای شورا های کشوری حزب وطن شامل

ترکیب شورای اروپایی در زمان تصدی این پست اعضای تام الحقوق هیئت اجرائیه شورای

اروپایی  محسوب گردیده و مسول شعبه تشکیلات همزمان وظیفه معاونیت رئیس شورای اروپایی

را نیز بدوش داشته باشد۰

جلسه پیشنهاد ارایه شده مبنی بر تعین محترم عبدالرزاق ویدی بحیث مسول شعبه تشکیلات را به

اتفاق ارا تصویب نمود۰

در پایان این بخش کاری غرض صرف غذا تفریح اعلام گردیده  

جلسه بعد از صرف غذا دوباره به کار خویش اغاز نمود . رئیس جلسه ( محترم پایش ) در

حالیکه مجددآ انتخاب محترم محبوب جان احمد زاده را به حیث رئیس شورای اروپایی حزب

وطن تبریک گفت پیشبرد کار جلسه را به رئیس منتخب شورای اروپایی محترم احمد زاده سپرد

جلسه تحت ریاست محترم احمد زاده به کار خود ادامه داده و در مورد رفع نواقص و پراگنده ګی

ها تصامیم لازم اتخاذ نمود  . جلسه به هیئت اجرائیه شورای اروپایی وظیفه سپرد که در اولین

اجلاس کاری خویش مسولین شعبات را تعین ٬ برنامه های کاری شانرا مشخص و بخصوص به

استحکام تشکیلات ٬ تامین ارتباطات فعال و اطلاع رسانی بموقع عطف توجه نماید۰

رئیس جلسه از محترم عبدالبشیر پیوستون تقاضا بعمل آورد تا کار جلسه را ارزیابی و ختم کار آنرا اعلام نماید۰

محترم پیوستون کار جلسه را موفقانه ٬ هدفمند و با دستآورد ارزیابی نمود . وی انتخاب رئیس و

اعضای هیئت اجرائیه شورای اروپایی را اقدام ستودنی پنداشت ګفت ما در جریان کار جلسه  به

بحث روی مسایل سیاسی پرداختیم ٬ رفیقانه ولی صریح به نواقص انگشت گذاشتیم و با تدبیر و

درایت در مورد آینده صحبت و تصمیم گیری نمودیم۰

ما به این نتیجه رسیدیم که به کیفیت سیاستگذاری توجه اساسی مبذول بداریم ٬ جوانسازی حزب

را همچون اولویت تعویض ناپذیر توافق نمودیم ٬  براعتماد به نفس و حقانیت حزب خود تاکید

نمودیم ٬ وحدت سیاسی و تشکیلاتی اعضای  پراگنده حزب و گروه های حزبی را در چوکات

شورا های حزبی وظیفه اساسی خود اعلام داشتیم ٬  تاسیس ساختار های موازی حزب را کودتا  

بر علیه حزب دانستیم ٬ یعنی در واقع گامهای اساسی و شجاعانه برداشتیم و باور بر هویت و

بالنده گی حزب را تقویت نمودیم۰

ما پرده از روی ادعا های دروغین ساختن حزب نیرومند و قانونی برداشتیم و اعلام داشتیم ٬

آنانیکه اشتراک در کار مجمع عمومی را تحریم نمودند و برای جلویری از ثبت و راجستر حزب

دامن ارتجاعی ترین حلقات را چسپیدند و به عریضه بازی پناه بردند مسولیت عدم ثبت و راجستر

حزب را بدوش دارند۰

آنانیکه به تحمیل انشعابات در میان برخی از ساختارهای مدعی اعتقاد به راه و آرمانهای حزب

وطن پرداختند و تلاش نمودند تا با سرباز گیری از میان اعضای حزب وطن غرض تشکیل

ساختار های موازی و از انطریق به معاملات آشکار با حلقات حاکم  اقدام نموده و نامردانه از

عقب خنجر زدند مسوولیت تضعیف شورا های حزبی را بدوش دارند۰

محترم پیوستون  در جریان صحبت های خویش از صحبت با  رفقا تازه خان ویال ورحیم الله لنگر

در انګلستان ٬ میر عبدالله و خواجه میر احمد در روسیه محب الله صدیق  و صمد حیدری در

سویدن و تعداد دیگر رفقا  گزارش و از حمایت بیدریغ رفقای یاد شده اطلاع و سپاسگزاری نمود۰

رفیق پیوستون در حالیکه از تاکید جلسه بر جوان سازی حزب حمایت قاطع خود را اعلام داشت

و انرا از اولویت های کاری خویش در داخل کشور و تمام ساختار های بیرونمرزی حزب اعلام

داشت به شورای اروپایی حزب وطن وظیفه سپرد تا در تامین رابطه با جوانان اعم از پسران و

دختران در انطباق کامل با ایجابات فرهنگی و علایق نسل جوان  افغان در کشور های اروپایی

مسولانه برنامه ریزی و رفقای مستعد درین عرصه را برای تحقق این برنامه ها توظیف نماید۰

جلسه  کار خود را در حوالی ده وسی دقیقه شب در فضای اعتماد و تفاهم کامل و با تعهد به کار

فعال و خلاق جهت تقویت و استحکام سیاسی و تشکیلاتی به پایان رسانید۰

 

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است