پيام شوراى المان حزب وطن 

 

دوستان ، اعضاى با شهامت ورزمنده اى ح  وطن در جمهورى المان فدرال  ! ا فغانستان سرزمين باستانى وطن و خانه  مشترك  همه اى ما در ا تش جنك ، بدبختى، گرسنكى، اواره گى، بى عدالتى ، شيوع أمراض ، بى امنيتى، بى كارى، انواع فساد اجتماعى ، سياسى. ادارى ، كشت و زرع ترياك و قاجاق مواد مخدر توسط مافيا ى بين المللى قاجاق إنسانها ، فرار نسل جوان از كشور كه اينده به انها تعلق دارد . فضاى تاريك ونامعلوم سياسى ، عدم درك مسوليت از جا نب قدرت مند ان يا دولت مداران كه بخاطرى تقسيم قدرت و بول جنان به جان يك ديكًر افتاده اند كه از قانون و قانونيت ديكًر خبرى نيست.  در جنين حا لت و اوضاع سياسى هيج  حزب و يا سازمان اجتماعى به تنهاى نميتواند كارى را ببيش بررد. با درك و احساس مسوليت  شوراى سراسرى ح  و طن در شهرى كابل- أفغانستان بينجىين اجلاس  خود را داير وفيصله نمودند . ١ اشتراك فعال در چوكاتى يك جبهه اى متشكل ازهمه اى روشنفكران كشور . ٢ - آغا ذ  كار و مزاكرات با همه اعضاى حزب وسا ز مانهاى همسو و برادر . شوراى المان حزب  و طن  مطابق به مصوبه اى شوراى اورو باى ح و طن  جلسات شوراهاى شهرى  ها مبوركً ، برلين  و فرانكفورت ح و ط ن  را در يك فضاى ديمو كراتيك وباز داير نموده كه با ايراد بيانيه ها ى تائيدى وابراز نظر ها از اين كاًم  بزركً وا بتكار سياسى استقبال كًرم صورت كًرفت كه أماده كًى كامل شان را بخاطرى كارى انفرادى و دسته جمعى در اين  بروسه  وعده دادند . با تمنيات  نيك وصميمانه. شوراى رهبرى المان ح و طن

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است