پيام شوراى المان حزب وطن 

 

دوستان ، اعضاى با شهامت ورزمنده اى ح  وطن در جمهورى المان فدرال  ! ا فغانستان سرزمين باستانى وطن و خانه  مشترك  همه اى ما در ا تش جنك ، بدبختى، گرسنكى، اواره گى، بى عدالتى ، شيوع أمراض ، بى امنيتى، بى كارى، انواع فساد اجتماعى ، سياسى. ادارى ، كشت و زرع ترياك و قاجاق مواد مخدر توسط مافيا ى بين المللى قاجاق إنسانها ، فرار نسل جوان از كشور كه اينده به انها تعلق دارد . فضاى تاريك ونامعلوم سياسى ، عدم درك مسوليت از جا نب قدرت مند ان يا دولت مداران كه بخاطرى تقسيم قدرت و بول جنان به جان يك ديكًر افتاده اند كه از قانون و قانونيت ديكًر خبرى نيست.  در جنين حا لت و اوضاع سياسى هيج  حزب و يا سازمان اجتماعى به تنهاى نميتواند كارى را ببيش بررد. با درك و احساس مسوليت  شوراى سراسرى ح  و طن در شهرى كابل- أفغانستان بينجىين اجلاس  خود را داير وفيصله نمودند . ١ اشتراك فعال در چوكاتى يك جبهه اى متشكل ازهمه اى روشنفكران كشور . ٢ - آغا ذ  كار و مزاكرات با همه اعضاى حزب وسا ز مانهاى همسو و برادر . شوراى المان حزب  و طن  مطابق به مصوبه اى شوراى اورو باى ح و طن  جلسات شوراهاى شهرى  ها مبوركً ، برلين  و فرانكفورت ح و ط ن  را در يك فضاى ديمو كراتيك وباز داير نموده كه با ايراد بيانيه ها ى تائيدى وابراز نظر ها از اين كاًم  بزركً وا بتكار سياسى استقبال كًرم صورت كًرفت كه أماده كًى كامل شان را بخاطرى كارى انفرادى و دسته جمعى در اين  بروسه  وعده دادند . با تمنيات  نيك وصميمانه. شوراى رهبرى المان ح و طن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است