پیام سترجنرال ارکانحرب محمد رفیع سابق معاون ریاست جمهوری افغانستان به مناسبت   

بزرگداشت از حماسۀ بیستمین سالروز شهادت دوکتور نجیب الله رئیس جمهور سـابق افغـانستان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند بخشاینده و مهربان!

هموطنان عزیز!

برادران و خواهران!

همرزمان گرامی! 

اینک ما شاهد آن هستیم که مردم افغانستان از تمام گروهای قومی، پیروان مذاهب و گویندگان زبان های متعدد کشور، چه در داخل و چه خارج بطور گسترده آمادگی دارند تا بیستمین سالگرد حماسۀ شهادت دو کتور نجیب الله را با یادی از افکار، آرمانها و کارنامه های صلح خواهانۀ این شهید نامدار دفاع از تمامیت ارضی و ارزشهای ملی کشور گرامی دارند.

اجازه میخواهم من نیز به نوبه خویش درین محفل، نخست ازهمه به روح پاک شهید دوکتورنجیب الله رئیس جمهور، رهبر خردمند و ملت پرور افغانستان استدعای دعا نمآیم و منحیث شخص نزدیک به او و معاون ایشان، خداوند(ج) را بالای سرم شاهد دانسته، صادقانه اظهار بدارم، که دوکتور نجیب الله در حادترین، بغرنج ترین و شدیدترین موقع "جنگ سرد" میان ابرقدرت ها، که وطن عزیز مان نیز تحت تاثیر آن به میدان داغ زورآزمائی آنها قرار گرفته بود، وظیفه و مسوولیت خطیر سیاسی پایان دادن به جنگ خانمانسوز، ختم برادر کشی و پایان دادن به ویرانی وطن را بدوش کشیده و مانند یک فرزند اصیل و خبیر مادر وطن، مسوولیت شان را بمثابه علم بردار روشنگری، رهنمائی و سوق دادن جامعه، مردم و حزب  بسوی وحدت و رستگاری  ملی، بسوی ختم جنگ و تامین صلح و بسوی خوشبختی، با متانت، پایمردی و قبول قربانی و فداکاری بی سابقه در تاریخ سیاسی کشور و حتی جوامع ملل، ایفا نمودند.  این شخصیت رسالتمند، بدون ضیاع وقت، با قاطعیت و با قامت رسا، مصمم  و استوار با درنظرداشت ارزشهای ملی و بکاربرد شیوه های عنعنوی گفتار و کردار، در لویه جرگه سال 1366 هجری شمسی (29 ماه نوامبر 1987 میلادی) بعد از انتخاب ایشان بحیث رئیس جمهور جمهوری افغانستان، صادقانه و شریفانه شخصأ به دربار الهی التجاه نموده و در مقابل نماینده های ملت در همان جرگه بزرگ چنین تعهد سپردند: 

خداوندا، بمن نیروی جسمی و روحی اعطا فرما تا برای افغانستان ابائی در مقام عالی ریاست جمهوری خدمت صادقانه نمآیم

خداوندا، برای من خرد و عقل نیاکان بزرگ مرا که موسسان دولت مستقل افغانستان بودند اعطاء فرما.

 در پیشگاه این جرگۀ بزرگ و با اعتبار تعهد میسپارم که تمام انرژی، دانش، تجربه و اگر لازم افتد زندگی خود را برای اعمار افغانستان و امر مقدس صلح ملی وقف نمآیم". ...  و هم چنان " وعده

میدهم، که در تمام فعالیت های خود هیچگاهی از نورمها، عنعنات و سنن اسلامی و ملی که قرنها در نهاد مردم افغانستان پرورش یافته اند انحراف نه ورزم".

فلهذا، وجدانأ باید گفت، که دوکتور نجیب الله واقعأ مطابق به احکام کتاب خداوند یعنی قرآن پاک، شب و روز در تلاش آن بودند تا مردم رنجدیده و غذاب کشیدۀ مان را از آتش جنگ خانمانسور و ویرانگر نجات داده بسوی ترقی و سعادت رهنمون گردند.

 بر اساس همین تعهد بود که شهید دوکتور نجیب الله در زمان ذعامت خویش با قبول دشواری ها و خطرات متعدد ناشی از نیروهای مخالف داخل حزبی، در سطح ملی، منطقوی و جهانی توافقات مؤرخ 14 اپریل 1988 ژینو را تحت سرپرستی سازمان ملل و تضمین امریکا و شوروی آن وقت، با پاکستان امضأ و در نتیجه، باوجود عدم اعتنا پاکستان به این توافقات و نقض خشن آن، زمینه های خروج نیروها نظامی اتحاد شوروی را از افغانستان مساعد نمود که طی مدت نه ماه بعد از امضای توافقات مذکور، آخرین سرباز شوروی خاک افغانستان را ترک گفت.

افزون بر آن دوکتور نجیب الله در طرح و تعمیل پلان صلح پنج فقره ای مؤرخ 21 مارچ 1991 سرمنشی سازمان ملل تا سرحد وعدۀ رسمی استعفا از مقام ریاست جمهوری، انتقال قدرت به یک شورای مبتنی بر مذاکرات بین الافغانی و عدم شرکت شخصی شان در پروسۀ انتقالی، پیش رفت که متأسفانه این پلان در نتیجۀ یک توطئۀ کثیرالجوانب خارجی ناکام و دوکتور نجیب الله شهید مجبور گردید تا به دفتر سازمان ملل در کابل پناه ببرند.

شهید دوکتور نجیب الله در زمان ذعامت خویش از سیاست ها و عملکرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان چه قبل از ورود قطعات نظامی اتحاد شوروی و چه بعد آز آن به صریح ترین و شفاف ترین جملات انتقاد بعمل می آورد. او با صراحت انتقاد میکرد که ما برای مردم «نان، لباس و خانه» را شعار میدادیم، اما مردم به عوض نان مرمی، به عوض لباس کفن و به عوض خانه گور، بدست آوردند. بر اساس همین برداشت های اصولی بود که مجمع عمومی حزب وطن مؤرخ 5  میزان 1391 که در کابل دایر گردید با اشاره به «پیوند تاریخی» حزب وطن با «ح.د.خ.» طی پیامی عنوانی مردم افغانستان، چنین خاطر نشان ساخت:

«ما اشتراک کنندگان این مجمع، اذعان میداریم که علی الرغم عدم نقشو سهم نسل کنونی اعضای حزب ما در تاسیس و سیاست گذاری هایحزب دموکراتیک خلق افغانستان ، نمیتوانیم از پیوند تاریخی حزب وطنبا حزب دموکراتیک خلق افغانستان طفره رویم . خوشبختانه این نیزواقعیت دارد که همین نسل بمثابه اجرا کندگان سیاست های آن حزب و بااستنتاج از اثرات آن ، به عدم کارایی برداشت های ایدولوژیک  حزبمذکور و سیاست های مبتنی بر آن  در شرایط کشور ما پی برده ، باچنین درکی توانستند که تحت رهبری دوکتور نجیب الله بعد از مبارزه حاددرون حزبی علیه برداشت های ایدولوژی شده حزب و حامیان آن ، درکنگره سرطان 1369 آن حزب را نفی و حزب وطن را با پذیرش اندیشهمصالحه ملی و با شعار «والصلح الخیر» وارد وضعیت سیاسی کشورسازند . بنابرین نسل کنونی اعضای حزب ما  با توجه به درسهایتاریخی فوق و با در نظرداشت واقعیت ارتباط تاریخی حزب ما (حزبوطن ) با حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، نمی توانیم به پیشگاه شما باعلنیت تمام اشکار نسازیم که متاسفانه حزب دموکراتیک خلق افغانستاناز مواضع ایدولوژیک خویش بمثابه یک طرف از نیروهای داخلی درتبدیل افغانستان به گرهگاه جنگ سرد میان ابر قدرت های جهانی نقشایفا نمود و در نتیجه نتوانست اهدافی را تحقق بخشد که به مردمآفغانستان تعهد سپرده بود . با توجه به همین حقیقت تلخ بود که رهبرشهید حزب ما دوکتور نجیب الله اظهار داشته بودند که : حد . خ . ا بهمردم وعده تامین  «نان ، لباس و خانه» را سپرده بود ولی مردم « بهعوض نان مرمی ، به عوض لباس کفن و به عوض خانه گور» بدستآوردند و به همین ملحوظ ایشان سیاست مصالحه ملی را سیاست«معذرت از مردم» میخواندند .  

       مجمع عمومی حزب وطن با وجود درک این حقیقت که در نضج وانکشاف وضعیت فاجعه بار کشور طی سه دهه اخیر ، که هم اکنون نیزادامه دارد ، در کنار ح . د . خ . ا و حتی بیشتر آز آن  سایر نیروهایسیاسی ـ نظامی دخیل افغانی و حامیان منطقوی و جهانی شان نیزمسوولیت دارند ؛ ما نسل کنونی و بالنده حزب وطن ، با سرمشق قراردادن رهبر بی بدیل سیاسی مان ـ شهید دوکتور نجیب الله ـ نسبت پیوندتاریخی حزب ما (حزب وطن) با ح . د . خ . ا و نقش این حزب  (ح . د .خ . ا) در حقایق تلخ تاریخی فوق الذکر معذب هستیم . ما اعترافمینمائیم که از حقایق تاریخی مذکور و با نقد آن در کنگره سرطان 1369و هم درین مجمع عالی ، درسهای بزرگی فراگرفته ایم و در روشنی همیندرسهاست که اینک با صداقت و صراحت تمام از این تربیون با اعتبار واز نام تمام اعضای حزب وطن نسبت به این پیوند تاریخی ، از شما مردمبا شهامت افغانستان رسماً پوزش میخواهیم . بگذار نسل جدید سایرنیروهای سیاسی ـ نظامی افغانی دخیل در رویداد های سه دهه اخیرکشور ، نیز با تبارز توان آموختن از درس های گذشته و شجاعت اخلاقیاعتراف به اشتباهات شان ، ما را سرمشق قرار داده ، در مواضع مستقلملی و مطابق به منافع کشور و با تفاهم بین الافغانی در امر اعمار مجدد، ترقی و اعتلای اقتصادی ـ اجتماعی و تامین وحدت ملی ، مصدر خدماتصادقانه به مردم افغانستان گردند»

وطنداران قدرمند و وطنپرستان ارجمند!

امروز وطن محبوب مان متحمل وضعیت و شرایط بی نهایت سختی شده است. مردم با سرنوشت مبهم، حسرت آمیز و بسا دشواری مقابله می نمآید. در چنین حالت، از نیرو ها و اشخاصی که از این وضعیت رنج می برند و دلشان به وطن و وطنداران می سوزد صادقانه و شریفانه دعوت می نمآیم تا برای بیرون کشیدن و رهائی کشور از بحرانات خطرناک و تهدید های مدهش امروزی با بزرگواری و انعطاف پذیری طبق عنعنات، عادات، جوانمردی، شهامت و فداکاری های بزرگان و نیاکان پرافتخار و سر فراز مان، بحکم تاریخ و صدای مادر وطن دورهم آمده، بسیج شده، تا متحدانه بتوانند در خدمت ملت و کشور باستانی و محبوب مان قرار گیرند.

یک بار دیگر تکراراً میخواهم به همه روشنفکران و نیرو های ملی اعلان بدارم که با ستیزه جویی و دوری جستن و حس کدورت، بدبینی، عقده و انتقام جویی درین وضعیت وخیم کشور، هرگز ممکن نمیگردد که به کشور و مردم مصدر خدمتی گردند. با صراحت اعلان میدارم که وضعیت جاری وخیم کشور ما از نیروهای ملی، ترقیخواه و دموکرات و از این میان:همه پارچه های متعدد جدا شده از حزب وطن، سایر احزاب، سازمانهای سیاسی و اجتماعی، ساختار های قومی، شخصیت های علمی و اکادمیک، علمای دینی و روحانیون معزز وطندوست و ... دعوت مینمایم که با پیوستن شان در یک جبهۀ وسیع سراسری وطنی مبارزه علیه جنگ، جنگ افروزان و حامیان خارجی آنان و مبارزه علیه مافیای مواد مخدر، غصب زمین، فساد اداری و انواع دیگری از ساختارهای مافیایی را شدت بخشند. چشم امید مردم افغانستان و مردم جهان بسوی شماست تا رسالت تاریخی تان را ایفا نمائید. چنین است راه دستیابی به صلح و نجات کشور از بحران، راهی که دوکتور نجیب الله اندیشه، گفتار، کردار و حتی جانش را وقف آن نموده بود و در عزم خود مردانه و استوار تا پای دار پافشاری نمود.

روحش شاد و یادش ماندگار باد!

                                                و من الله التوفیق

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است