کابل – افغانستان

مورخ ۳۱-۳- ۱۳۹۸

مطابق۲۱ جون ۲۰۱۹

 

مصـــــــــــــــــوبـــــــــــــه

 

هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن

 

کابل افغانستان

 

هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن به ریاست محترم میرافغان باوری به تاریخ ۳۱ـ ۳ـــ۱۳۹۸    مطابق ۲۱ جون ۲۰۱۹ در شهر کابل دایر گردید

 جلسه ، گزارش  رئیس شورا  را استماع و مسایل حیات حزبی و انکشاف اوضاع در کشور  را بررسی و موارد آتی را مورد تصویب قرار داد 

الف :    در مورد حیات حزبی

حزب  در شرایط پیچیده سیاسی ــ  اجتماعی کشور، در مبارزه برای تحقق اهداف خویش واز آنجمله توسعه تشکیلاتی و استحکام سیاسی به اقدامات گسترده متوصل گردید  . این پروسه که بسیار صادقانه  و به ابتکار حزب وطن اغاز گردید با فراز و نشیب های ناشی از عدم صداقت  و گرایشهای عدول از اصول توافق شده و امتیاز طلبی ها و امتیاز دهی های تحریک آمیز برخی از اشخاص و حلقات  مواجه گردید، در آغاز تصور برآن بود که این میتواند یک عارضه گذرا و قابل رفع باشد. ولی علی الوصف مراجعات مکرر دیده شد که اینها بخشی از تحرکات آگاهانه و مدیریت شده است  که در نتیجه آن نه تنها  گسست های در سطح اشخاص بر حزب ما تحمیل شد؛ بلکه در پهلوی عوامل دیگر، یکی از عوامل موثر، تحمیل پراگنده گی  تشکیلاتی تشکل های شامل پروسه وحدت سیاسی و تشکیلاتی اعضا ی حزب وطننیز گردید. با وصف  مراجعات و اعلام مواضع حزب وطن در مخالفت با تاسیس ساختار های موازی ، این پروسه بجای اینکه بسوی اهداف تعیین شده خود حرکت نماید در جهت انشقاق بیشتر و تلاش برای ایجاد حزب موازی انحراف داده شد . شورای سراسری  ادامه حالت تعلیق را با این نتیجه گیری که حلقات مسلط  در« کمیته » از تلاش خویش  برای تاسیس ساختار های موازی انصراف نورزیده ؛ بلکه با توسعه ی تلاشهای خود در سطوح ولایات  نشان داد که این پروسه به وحدت نیانجامیده و حضور در آن غیر ضروری و منتفی است . حزب وطن از تاریخ صدور این مصوبه دیگر بخشی از پروسه انحراف داده شده مذکور نیست.

ـ به هیآت جرائیوی وظیفه سپرده میشود که کماکان وحدت اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن را در فهرست وظایف اساسی خویش حفظ نموده ، غرض جلوگیری از تکرار اشتباهات و داشتن مواضع روشن سند رهنما را در مورد مسایل وحدت و ایتلاف های گوناگون ودر چوکات دیدگاه های هفتمین اجلاس شورای سراسری ترتیب و مرعی الاجرا قرار دهد.

ـ با توجه به تغییراتی که در مواضع فکری ، سیاسی و تشکیلاتی  عده یی از اعضای حزب وطن عملا موجود  رخ داده و با رعایت واحترام به تصمیم و اراده انها  شورا، لست پیشنهادی شعبه تشکیلات کمیته اجرائیه را در پرنسیب تایید،انفصال آنان را از ثبت و شمار اعضای حزب بصورت کل تصویب وبه هیآت اجرائیه شورای سراسری وظیفه سپرده میشود تا  انفصال  انها  رااز ثبت و شمار حزب وطن نهایی  ساخته وبه سازمانهای مربوط ابلاغ نماید۰

ـ به هیات اجرائیوی شورای سراسری  توصیه میگردد تا در چوکات صلاحیت های اساسنامه وی خویش ، مسایل توانمند سازی حزب از لحاظ کادری ، توسعه تشکیلاتی و حضور فعال در وسایل اطلاعات جمعی را در صدر فهرست وظایف تاخیر ناپذیر خود قرار دهد۰

ـ تغییرات و تبدلات کادری در حزب  و ارتقای سطح مطالبات از ایشان را بمثابه اجزای لازمی روند رشد کیفی حزب و استحکام سیاسی آن مدنظر داشته باشد۰

ـ شورای سراسری از پیشنهاد ارتقای  رفقای محترم عزیزالله انیس فرزند محمد فرید، جنرال متقاعد محمد یونس عقیل فرزند محمد یوسف خان، استاد حفیظ الله فرزند محمد یوسف، عنایت الله  امر خیل فرزندمحمد اعظم،غزنی گل فرزند میران خان  ، الحاج حبیب الرحمن عثمانی فرزندعبدالرحمن خان ، ډگروال متقاعد  غلام جیلانی فرزند امر الدین خان و الحاج حفیظ الله همکارفرزند احمد شاه  را به عضویت شورای سراسری حزب و طن  و پیشنهادرفیق عبدالعظیم راهی فرزند  عبدالرحیم خان  ،الحاج محمد یونس صافی فرزند عبد القهار خان و جنرال متقاعد محمد یونس عقیل فرزندمحمد یوسف را  به عضویت هیات اجرائیه  شورای سراسری  استقبال و انرا تصویب مینماید۰

 از نخستین روز حضور دوباره حزب وطن در وضیعت سیاسی کشور رفیق محترم میرافغان باوری  بمثابه شخصیت مجرب  و با درایت ، حزب را در دشوار ترین روز های حیات آن رهبری نمود .  شورای سراسری با احترام و رعایت  خواست و اراده محترم میر افغان باوری پیشنهاد  استعفای شانرا از مقام ریاست شورای سراسری مورد بررسی قرار داد . شورای سراسری با اظهار سپاس از عملکرد شان در مقام ریاست شورای سراسری ووعده اکید فعالیت خسته گی ناپذیر محترم میر افغان باوری در ترکیب هيات رهبری حزبی پیشنهاد شانرامنظور و استعفای شانرا از مقام ریاست شورای سراسری تصویب مینماید

ـ جلسه طرح ایجاد پست معاونیت رییس شورای سراسری حزب وطن را در اساسنامه حزب تصویب نمود .

طوریکه در متن پیشنهاد رفیق باوری  نیز مشعر است ، ایشان با مشوره های گسترده با هیات رهبری حزب پیشنهاد سپردن ریاست شورای سراسری و رهبری آن به شخصیت شناخته شده ٬ توانا و آگاه حزب محترم  عبدالبشیر پبوستون   فرزند عبدالرشید خان را به جلسه شورا ارائه داشتند. جلسه انتخاب رفیق محترم پیوستون را بمقام ریاست شورای سراسری حزب وطن به فال نیک گرفته از آن  استقبال و به اتفاق آرا تصویب نمود . 

ـ اجلاس شورای سراسری حزب بعد از بررسی دقیق چگونه گی پیشبرد و ارتقای سطح موثریت امور حزبی  ، انتخاب محترم میر افغان باوری را به حیث معاون ریاست هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن تصویب مینماید۰

 ما باور داریم که با این تغییر، حزب با وحدت رفیقانه و با شیوه های موثر تر به کار و پیکار خود ادامه داده و نمونه ی منحصر به فرد رابطه میان رآس رهبری سابق و جدید حزب و همبستگی خلل ناپذیر حزبی را به نمایش  میگذارد . جلسه این تغیر  بجا و با اهمیت را به رفقا بشیر پیوستون  ٬ میر افغان باوری ، هیات رهبری و اعضای مبارز و پر افتخار حزب وطن تبریک گفته توفیق بیشتر شانرا از بارگاه ایزد متعال تمنا دارد۰

ب : در  مورد مسایل کشور

مسایل امروز کشور ما قبل بر همه بر محور جنگ و صلح و معاملات ناشی ازین جریان میچرخد . حزب وطن در مقاطع جداگانه مواضع صریح و روشن خود را مورد صلح و ضرورت آن بیان داشته است . حزب ما بیشتر از هر حزب و سازمان و ساختار دولتی ، در راه رسیدن به صلح با مشکلات و پرابلم ها مواجه بوده ، ولی بمثابه مبتکر و علمدار پروسه ی صلح هرگز ازین هدف روی بر نتافته است . جلسه ی شورا به هیات اجرائیه وظیفه میدهد تا از هرگامی که بخاطر صلح برداشته میشود حمایت وپشتبانی نماید واما صلحی را که ما میخواهیم باید  برای مردم  در عرصه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی چیزی داده بتواند ، نه اینکه داشته های آنانرا نیز در معاملات آشکار و پنهان از آنها بگیرد.

هرچند  تمام اطراف جنگ در کشور افغانها اند ولی مراجع تمویل وتسلیح آن و نیز اهدافی را که جنگ برای آن اغاز گردیده و ادامه دارد، افغانی نیست . این پروسه ی خون آلود وویرانگر  را تنها دولت ملی صلحخواه و ترقی پسند میتواند نقطه پایان بگذارد . تاسیس چنین دولت و تقویت رگه های چنین تمایلات در  اجزای متشکله حاکمیت نسبت به اصطلاح صلح های ارشادی معامله گرانه ؛ ارجیحت دارد

حزب وظیفه دارد تا  غرض توصل به اهداف  متذکره با حفظ نظریات ، اهداف و آرمانهای خویش با هرگونه شیوه کار مشترک میان نیروهای وطندوست و ترقی پسند تشریک مساعی نماید

در پروسه های انتخابات برای ریاست جمهوری کشور ، حزب وطن جهت تشریک مساعی با هیچ  یک ازکاندیدا های موجود تعهد و یا تفاهم نه نموده است و لی بمنظور حفظ و حمایت از نظام از اصل انتخابات حمایت و طرفداری نموده و اشتراک درین پروسه را وظیفه ملی خود میداند . عمق این موضعگیری و ضرورت تاریخی آن زمانی بخوبی قابل درک است که فاجعه سقوط و فروپاشی حاکمیت جمهوری افغانستان با تمام حجم آن مورد  مطالعه و نتیجه گیری قرار گرفته باشد 

حزب با ارائه امتیازات یکطرفه به مخالفین مسلح دولت ووابسته به  استخبارات بیگانه  مخالف بوده از نیروهای ملی و دموکرات کشور و جامعه جهانی میطلبد تا در مطابقت با خواسته های مردم و نیاز جامعه درین راستا قدم گذاشته از اقدامات صلحخواهانه ی نیرو های طرفدار صلح و دموکراسی پشتبانی نمایند.

هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است