یادی آن یار کزو بود سردار بلند

نوراکبر پایش

 

 ، بیست ویک سال از شهادت دوکتور نجیب الله   میګذرد ٬ او چنان زیست عمل کرد و اندیشید که با تمام تغیرات ژرف سالهای نبودش نه تنها گرد فراموشی برخاطراتش نه نشسته بلکه هوادارانش به مراتب بیشتر از دوران حیاتش توسعه یافته حتی شامل مخالفین و منتقدینش نیز میگردد ، نه تنها خیلی از دیدگاه هایش فعلیت دارد و امروزی اند بلکه تعدادی بجای تحقق خلاق اندیشه ها و دیدگاهش سخن از« پیروی » به دهان دارند و در زیر سایه معنویتش ضمانتی برای حیات سیاسی خود جستجو میکند 

من با شهید نجیب الله از سال ۱۳۵۴ آشنا شدم و این آشنایی زمانیی منشییته حزبییګردییان ادامه یافت . من ذهن و برداشت خود را  در مورد  نجیب الله به حیث منشی مستقیم جلسات حزبی خود  ٬ به حیث ی٬ به حیث یی از رهبران حزبم و بلاخره در مورد رهبر حزبم  ارائه میدارم

او فرعون گونه نبود که حداقل در ذهن خود مومیایی اش کنیم ٬ او اساس کدام دین و مذهبی را هم بنا نه نهاده که هم مقدس باشد وهم تغیر ناپذیر .

او یک انسان بود ٬ انسان بزرگ ٬ بزرگیش را کماحقه هو پاس بداریم .

او یک رهبربود ٬ جسور و تابو شکن ٬ عقاید و دیدگاه هایش راتابو نسازیم ٬ آنرا خلاقانه انکشاف دهیم و عمل کنیم .

 

نجیب الله به دفاع و توصیف ضرورت ندارد٬ حزب وطن با همه پهنا ووسعتش  انطورییخواست نتوانست مردم را به حقانیت خود و راهش قانع و بسیج نماید  ولییب الله باوجود دشنمی وحشی ترین نیروی جهادی ٬ ای . اس . آی و سازمانهای استخباراتی توانا تریی جهان ازحقانییاستهای جسورانه و مطابق خواست شرایط وپیشبینی های دقیق  در میان مردم از جایګاه رفیعتر از دوران حیاتش برخوردار ګردیده است.

 واما به تنهایی پذیرش و حمایت عامیانه مردمی براییاستهای عمیق ملی شهید نجییت نمیین منظور نجیب الله به تشریګی مجال ندادتا خود انجامش دهد.

 این تشریح هم برای مصرف داخلی حزب و هم برای جامعه سیاسیییب الله اغازګرش بود و ضرورت تداومش بیش از هر وقت دیګر محسوس است وظیفه تاریخی حزب وطن  به حساب می آید و اما درین راستا انچه  اهمیت واقعیینماید جلوګیری از تعصب ٬ سطحی نګری  ومدح است  .در عوض بایست اندیشه ها و سیاستهایش را با تمام چرا ها و زیرا ها مورد بحث قرار دهیم و حد اقل در داخل  ساختار های  حزب وطن با استفاده ابزاری از نام نجیب الله وتبدیل ان به پناګاه خود وتفسیر فردی اندیشه های  ان بزرګمرد اندی٬ حزب ما باییب جوشش یافته و خلاق رفقای سیاسی نجییتودولوژی عمل او علامت فارقه اش با روزمره ګییل دهد. تبدیل رفقای سیاسی خلاق نجیب الله به « پیروانش » بزرګترین خیانتییب الله و آرمانهایش صورت ګرفته میتواند 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است