غلام محمد زارع

 

سال نو ، ابتکار نو و امید نو

 

انتخابات ریاست جمهوری اینده ، خروج قوت های خارجی تا سال ۲۰۱۴ از افغانستان کوشش های بعضی حلقات غربی را برای متحد ساختن و آشتی تندروان ، درون و بیرون حاکمیت پویا تر نموده است . گردهم آیی نماینده های حکومت افغانستان ، اپوزیسیون رسمی دولت ، طالبان و حزب اسلامی در پاریس ، تلاش ها برای ایجاد شورای مجاهدین در غرب کشور و نشست و برخاست های پشت پردهء گروپ ها وسازمان های سیاسی ازهمین قماش ، به احتمال قوی کوشش های اند تا حاکمیت نیرو های تندرو و مافیایی را در کشور نهادینه ساخته و گلیم تمدن ، پیشرفت و رشد نیرو های ملی ، دموکراتیک و وطندوست را برای همیشه جمع نموده و کشور را به مهد تندروی مذهبی تبدیل نمایند . این روش ها با نورم های جهان متمدن سازگار نبوده و در چوکات قانون اساسی کشور جور نیامده و انگیزه تغیر قانون اساسی و نورم های دموکراسی در کشور را در پی خواهد داشت  .                 

در گفتمان های جاری صلح ؟؟ و کنار آمدن ها با مخالفین قبلی با وساطت بیرونی ها در داخل و خارج کشور با تاسف جای برای نیرو های ملی ، دموکراتیک و وطندوست یا به علت بی علاقه گی کشور های غربی ویا هم به سبب عدم تشکل و پاشیده گی آنها وجود نداشته است . اعمار یک جامعه متمدن و پیشرفته ، ترویج افکار و باور های ملی و وطندوستانه ، نفوذ وکسب اعتماد در بین اقشار ، طبقات و لایه های بزرگ مردم ، دفاع موثر و مطمین از حقوق و آزادی های زنان ، جلب جوانان و تحصیل یافته ها به مبارزهء وطنپرستانه و ملی ، مبارزه با فساد اداری و نارسایی ها و کمبود های اجتماعی ، نیازمند یک نیروی قوی سیاسی میباشد که منفعت ملی را در نظر داشته و بر ضد عقب مانده گی اجتماعی ــ اقتصادی ، بخاطر پیشرفت و ترقی جامعه و برضد دسایس و توطئه های بیگانه و بیگانه پرستان مبارزهء بی امان نماید . باز مانده های حزب وطن ( اشخاص و افرادیکه تا کنون بکدام حزب و سازمان سیاسی پابندی ندارند ) و سازمان ها و گروپ ها و احزاب بوجود آمده از بدنه این حزب که در زد و بند های سیاسی بر ضد منافع ملی کشور شریک نگردیده ، با چپاول گران دهن جوال را نگرفته و دست شان به خون انسان بی گناه وطن آلوده نیست ، میتوانند با کنار گذاشتن اختلافات سلیقه وی گذشته ، بدورحزب وطن که اینک بعداز تدویر مجمع عمومی آن در ۵ میزان ۱۳۹۱ عملا وارد صحنه سیاسی کشور گردیده ، متحد گردند و بخاطر رفاه و اسایش مردم ، پیشرفت وترقی و تحکیم امنیت و مصونیت فردی مبارزه وتلاش نمایند . در صورت عدم موجودیت چنین امکانی ( به هر دلیلی که باشد ) ، زمینه گفتمان سیاسی را که نوید دهندهء زایش پیش زمینه های سنگبنای اعتماد سازی به هدف وحدت عمل این نیرو ها ویا تشکل جبهه یا پلاتفورم وسیع نیرو های ملی و وطندوست باشد ، مساعد سازد . این نیاز زمان است و خواست جامعه افغانی . خلا و نبود پر رنگ نیرو های ملی ، دموکراتیک ووطندوست در حیات سیاسی کشور و خالی گذاشتن میدان رقابت سالم و سودمند به تندروان و گروپ های وابسته ، موجب عقب مانده گی بیشتر وطن ، تهدید دست آورده های دموکراسی نیم بند دهه اخیر ، ازادی مطبوعات ، حقوق و آزادی های زنان و وتخریب جامعه مدنی و سایر موسسات دموکراتیک و ملی میگردد .                                                 

اگر ما از تجارب تلخ دوران یکه تازی چیز های اموخته باشیم ، اکنون بعد از بیشتر از سه دهه ویرانی و بربادی ، مسوولانه اندیشیده ، راه های نزدیک شدن ، کنار گذاشتن برخورد های سلیقه وی و کدورت های استخوان سوز قبلی و رفع بی اعتمادی ها را جستجو کرده ، از انداختن سنگ پیش پای همرزمان دیروز و بهانه گیری ها ، انصراف نموده ، تلاش ها برای تقویه بیشتر جنبش صلح و مصالحه ملی را در یک سازمان واحد سیاسی توحید نموده و از حضور مجدد حزب وطن در صحنهء سیاسی کشور و پیش کش نمودن طرح ها و پروگرام های نو که جوابگوی منافع ملی ، عقاید و باور های پسندیده توده های بزرگ مردم باشد ، پشتیبانی مینمایم .                                               

اگر دیروز تلاش های دکتور نجیب الله برای متحد ساختن نیرو های دموکراتیک و وطندوست و کنار آمدن با تنظیم های مسلح مخالف و روشن اندیشان افغانی بخاطر جلوگیری از خون ریزی و ویرانی بیشتر در کشور ، در عدم درک نیرو های دموکرات ووطندوست و بی اراده گی تنظیم های جهادی و بی باوری اگاهان افغانی و سبوتاژ بخشی از رهبری سیاسی حزب وطن و برخی از کادر های نظامی ــ دولتی و دست دارزی های بیرونی ، بی ثمر ماند ، امروز اعضای حزب وطن با تشکل مجدد این حزب در مجمع عمومی آن مورخ ۵ میزان ۱۳۹۱ یکبار دیگر برای همنوا سازی دیدها و عقاید و نظریات اعضای سابق این حزب و فراهم ساختن زمینه های گفتمان مسوولانه برای متحد ساختن و متراکم نمودن صفوف حزب وطن مصمم بوده و آماده گی کامل برای جر وبحث های سازنده و مثمر ( عاری از برخورد های سلیقه وی ، شخصی و کدورت های دیروزی ) سیاسی داشته و از هر گونه ابتکار عمل در این زمینه پشتیبانی و حمایت کامل می نمایند .                                              

اگر ما نخواهیم ویا نتوانیم اختلافات موجود را کنار بگذاریم و از مبارزه مشترک بخاطر ارمان مردم ،جامعه وجنبش وطنپرستانه شانه خالی کرده و در صدد کاوش کمبود ها و نارسایی های دیگران ( که به حق در هر حزب و سازمان سیاسی وجود دارد ) برآیم ، در حقیقت به جنبش ملی و وطنپرستانه کشور جفا کرده و زمینه دوام و تقویه تندروی در کشور را مساعدتر میسازیم . عقیده بر این است که انسجام و وحدت نیروهای ملی ، وطندوست و دموکرات وظیفهء مبرم و وطنپرستانه این نیرو ها در شرایط و اوضاع کنونی میباشد . آغاز بحث و گفت وشنود ها برای همسویی و نزدیکی نیروهای ملی ، دموکراتیک و وطندوست ، قدم به قدم و مرحله به مرحله از مرکز ( محور ) به اطراف انکشاف یافته و بخاطر جلوگیری از ضیاع بیشتر وقت در وحله اول به نیرو ها ، احزاب و سازمان های سیاسی عطف توجه شود که دارای اهداف مرامی نزدیک و مشابه بوده و علاقمند همسویی و کار مشترک اند . در ادامه این تلاش ها زمینه های ایتلاف و اتحاد با گروه ها و سازمان ها و احزاب سیاسی که پروگرام و اهداف نزدیک مرامی شان ، امکان شرکت شانرا در چنین اتحاد ها میاثر میسازد ، جستجو گردیده و پیش زمینه های ارایه بدیل ملی ، دموکراتیک و وطندوستانه در جامعه را آماده ساخته و با در نظرداشت خاستگاه ها و دیدگاه های ایدیولوژیک طرف های اتحاد ، گفتمان ملی را برای تحکیم صلح ، تامین امنیت ، استقرار و نهادینه ساختن دموکراسی ، حقوق و آزادی های زنان و جوانان ومبارزه با فساد و معامله گری در دستگاه دولتی را براه اندازیم .                        

این قلم از تمام وطندوستان ، احزاب و سازمان های ملی و دموکراتیک و تمام آنهایکه به آیندهء وطن دلسوزانه مینگرند ، احترامانه و صمیمانه می طلبد تا برای پیشبرد این مهم ، وجیبه ملی و وطنی خود را ادا نموده ، نظریات ، پیشنهادات و رهنمود های عملی شان را غرض همسویی ، وحدت ویا اتحاد نیرو های ملی ، وطندوست و دموکرات به ادرس سایت راه ما که درپاین تحریر شده است فرستاده و به این ترتیب در یک بحث سازنده ملی سهم خود را به جا آورند . ما وعده میسپاریم که تمام نامه های وارده را که در آن عفت قلم رعایت گردیده باشد بدون کم وکاست به نشر سپرده و زمینه های نشست ها و صحبت های رویاروی را جستجو و مهیا سازیم .                                                 

watanaf@yahoo.deآدرس سایت راه ما               

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است