غلام محمد زارع

 

سال نو ، ابتکار نو و امید نو

 

انتخابات ریاست جمهوری اینده ، خروج قوت های خارجی تا سال ۲۰۱۴ از افغانستان کوشش های بعضی حلقات غربی را برای متحد ساختن و آشتی تندروان ، درون و بیرون حاکمیت پویا تر نموده است . گردهم آیی نماینده های حکومت افغانستان ، اپوزیسیون رسمی دولت ، طالبان و حزب اسلامی در پاریس ، تلاش ها برای ایجاد شورای مجاهدین در غرب کشور و نشست و برخاست های پشت پردهء گروپ ها وسازمان های سیاسی ازهمین قماش ، به احتمال قوی کوشش های اند تا حاکمیت نیرو های تندرو و مافیایی را در کشور نهادینه ساخته و گلیم تمدن ، پیشرفت و رشد نیرو های ملی ، دموکراتیک و وطندوست را برای همیشه جمع نموده و کشور را به مهد تندروی مذهبی تبدیل نمایند . این روش ها با نورم های جهان متمدن سازگار نبوده و در چوکات قانون اساسی کشور جور نیامده و انگیزه تغیر قانون اساسی و نورم های دموکراسی در کشور را در پی خواهد داشت  .                 

در گفتمان های جاری صلح ؟؟ و کنار آمدن ها با مخالفین قبلی با وساطت بیرونی ها در داخل و خارج کشور با تاسف جای برای نیرو های ملی ، دموکراتیک و وطندوست یا به علت بی علاقه گی کشور های غربی ویا هم به سبب عدم تشکل و پاشیده گی آنها وجود نداشته است . اعمار یک جامعه متمدن و پیشرفته ، ترویج افکار و باور های ملی و وطندوستانه ، نفوذ وکسب اعتماد در بین اقشار ، طبقات و لایه های بزرگ مردم ، دفاع موثر و مطمین از حقوق و آزادی های زنان ، جلب جوانان و تحصیل یافته ها به مبارزهء وطنپرستانه و ملی ، مبارزه با فساد اداری و نارسایی ها و کمبود های اجتماعی ، نیازمند یک نیروی قوی سیاسی میباشد که منفعت ملی را در نظر داشته و بر ضد عقب مانده گی اجتماعی ــ اقتصادی ، بخاطر پیشرفت و ترقی جامعه و برضد دسایس و توطئه های بیگانه و بیگانه پرستان مبارزهء بی امان نماید . باز مانده های حزب وطن ( اشخاص و افرادیکه تا کنون بکدام حزب و سازمان سیاسی پابندی ندارند ) و سازمان ها و گروپ ها و احزاب بوجود آمده از بدنه این حزب که در زد و بند های سیاسی بر ضد منافع ملی کشور شریک نگردیده ، با چپاول گران دهن جوال را نگرفته و دست شان به خون انسان بی گناه وطن آلوده نیست ، میتوانند با کنار گذاشتن اختلافات سلیقه وی گذشته ، بدورحزب وطن که اینک بعداز تدویر مجمع عمومی آن در ۵ میزان ۱۳۹۱ عملا وارد صحنه سیاسی کشور گردیده ، متحد گردند و بخاطر رفاه و اسایش مردم ، پیشرفت وترقی و تحکیم امنیت و مصونیت فردی مبارزه وتلاش نمایند . در صورت عدم موجودیت چنین امکانی ( به هر دلیلی که باشد ) ، زمینه گفتمان سیاسی را که نوید دهندهء زایش پیش زمینه های سنگبنای اعتماد سازی به هدف وحدت عمل این نیرو ها ویا تشکل جبهه یا پلاتفورم وسیع نیرو های ملی و وطندوست باشد ، مساعد سازد . این نیاز زمان است و خواست جامعه افغانی . خلا و نبود پر رنگ نیرو های ملی ، دموکراتیک ووطندوست در حیات سیاسی کشور و خالی گذاشتن میدان رقابت سالم و سودمند به تندروان و گروپ های وابسته ، موجب عقب مانده گی بیشتر وطن ، تهدید دست آورده های دموکراسی نیم بند دهه اخیر ، ازادی مطبوعات ، حقوق و آزادی های زنان و وتخریب جامعه مدنی و سایر موسسات دموکراتیک و ملی میگردد .                                                 

اگر ما از تجارب تلخ دوران یکه تازی چیز های اموخته باشیم ، اکنون بعد از بیشتر از سه دهه ویرانی و بربادی ، مسوولانه اندیشیده ، راه های نزدیک شدن ، کنار گذاشتن برخورد های سلیقه وی و کدورت های استخوان سوز قبلی و رفع بی اعتمادی ها را جستجو کرده ، از انداختن سنگ پیش پای همرزمان دیروز و بهانه گیری ها ، انصراف نموده ، تلاش ها برای تقویه بیشتر جنبش صلح و مصالحه ملی را در یک سازمان واحد سیاسی توحید نموده و از حضور مجدد حزب وطن در صحنهء سیاسی کشور و پیش کش نمودن طرح ها و پروگرام های نو که جوابگوی منافع ملی ، عقاید و باور های پسندیده توده های بزرگ مردم باشد ، پشتیبانی مینمایم .                                               

اگر دیروز تلاش های دکتور نجیب الله برای متحد ساختن نیرو های دموکراتیک و وطندوست و کنار آمدن با تنظیم های مسلح مخالف و روشن اندیشان افغانی بخاطر جلوگیری از خون ریزی و ویرانی بیشتر در کشور ، در عدم درک نیرو های دموکرات ووطندوست و بی اراده گی تنظیم های جهادی و بی باوری اگاهان افغانی و سبوتاژ بخشی از رهبری سیاسی حزب وطن و برخی از کادر های نظامی ــ دولتی و دست دارزی های بیرونی ، بی ثمر ماند ، امروز اعضای حزب وطن با تشکل مجدد این حزب در مجمع عمومی آن مورخ ۵ میزان ۱۳۹۱ یکبار دیگر برای همنوا سازی دیدها و عقاید و نظریات اعضای سابق این حزب و فراهم ساختن زمینه های گفتمان مسوولانه برای متحد ساختن و متراکم نمودن صفوف حزب وطن مصمم بوده و آماده گی کامل برای جر وبحث های سازنده و مثمر ( عاری از برخورد های سلیقه وی ، شخصی و کدورت های دیروزی ) سیاسی داشته و از هر گونه ابتکار عمل در این زمینه پشتیبانی و حمایت کامل می نمایند .                                              

اگر ما نخواهیم ویا نتوانیم اختلافات موجود را کنار بگذاریم و از مبارزه مشترک بخاطر ارمان مردم ،جامعه وجنبش وطنپرستانه شانه خالی کرده و در صدد کاوش کمبود ها و نارسایی های دیگران ( که به حق در هر حزب و سازمان سیاسی وجود دارد ) برآیم ، در حقیقت به جنبش ملی و وطنپرستانه کشور جفا کرده و زمینه دوام و تقویه تندروی در کشور را مساعدتر میسازیم . عقیده بر این است که انسجام و وحدت نیروهای ملی ، وطندوست و دموکرات وظیفهء مبرم و وطنپرستانه این نیرو ها در شرایط و اوضاع کنونی میباشد . آغاز بحث و گفت وشنود ها برای همسویی و نزدیکی نیروهای ملی ، دموکراتیک و وطندوست ، قدم به قدم و مرحله به مرحله از مرکز ( محور ) به اطراف انکشاف یافته و بخاطر جلوگیری از ضیاع بیشتر وقت در وحله اول به نیرو ها ، احزاب و سازمان های سیاسی عطف توجه شود که دارای اهداف مرامی نزدیک و مشابه بوده و علاقمند همسویی و کار مشترک اند . در ادامه این تلاش ها زمینه های ایتلاف و اتحاد با گروه ها و سازمان ها و احزاب سیاسی که پروگرام و اهداف نزدیک مرامی شان ، امکان شرکت شانرا در چنین اتحاد ها میاثر میسازد ، جستجو گردیده و پیش زمینه های ارایه بدیل ملی ، دموکراتیک و وطندوستانه در جامعه را آماده ساخته و با در نظرداشت خاستگاه ها و دیدگاه های ایدیولوژیک طرف های اتحاد ، گفتمان ملی را برای تحکیم صلح ، تامین امنیت ، استقرار و نهادینه ساختن دموکراسی ، حقوق و آزادی های زنان و جوانان ومبارزه با فساد و معامله گری در دستگاه دولتی را براه اندازیم .                        

این قلم از تمام وطندوستان ، احزاب و سازمان های ملی و دموکراتیک و تمام آنهایکه به آیندهء وطن دلسوزانه مینگرند ، احترامانه و صمیمانه می طلبد تا برای پیشبرد این مهم ، وجیبه ملی و وطنی خود را ادا نموده ، نظریات ، پیشنهادات و رهنمود های عملی شان را غرض همسویی ، وحدت ویا اتحاد نیرو های ملی ، وطندوست و دموکرات به ادرس سایت راه ما که درپاین تحریر شده است فرستاده و به این ترتیب در یک بحث سازنده ملی سهم خود را به جا آورند . ما وعده میسپاریم که تمام نامه های وارده را که در آن عفت قلم رعایت گردیده باشد بدون کم وکاست به نشر سپرده و زمینه های نشست ها و صحبت های رویاروی را جستجو و مهیا سازیم .                                                 

watanaf@yahoo.deآدرس سایت راه ما               

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است