فقره نهم

 غدر فاحش پنج میلیون دالری در اتحادیه ملی کارگران افغانستان

     در باره ارزیابی پروتوکول 320 مورخ 24 میزان 1389 اتحادیه ملی کارکنان افغانستان (امکا)    

در پوشش این پروتوکول دوکاکین و هوتل ستاره طلایی ملکیت اتحادیه را بنحو خاینانه به دسترس شرکت ساختمایی کوه البرز قرار دادند

مسُول و عاقد قرارداد آقای محمد ظاهر کارگر رئیس اسبق و هیات اجرائیه امکا!

همچنان آقای معروف قادری رئیس و هیات اجرائیه فعلی امکا که با وصف حکم جدی بند دو و پنج قطعنامه کنگره فوق العاده وحکم ماده 16 بند 26 اساسنامه وهدایت صریح مصوبه 105و 135 مورخ 2 ثور 1391 اقدام به معرفی مرتکیبین تخلف جهت تعقیب عدلی نکرده و علاوهٌ هیات رئیسه به اتفاق آرا در جلسه 5 میزان 1392 خویش به ابطال کلیه قرار داد  های نا مشروع اصدار حکم نموده که متسفانه بنابر معامله و کسب سود به اجرای احکام اقدام نکرده ،  لذا منحیث کتمان کننده تخلفات مسُولیت بزرگ را به عهده دارد .

کمیسیون بررسی سمع شکایات ولسی جرگه موظف در امکا تخلفات و قانون شکنی های را تثبیت نموده که موجب غدر فاحش شده و چنین توضیح میگردد.

1- مدت 15 ماه قبل از تاریخ عقد قرارداد دوکاکین و هوتل ستاره طلایی ملکیت امکا فعالیت نموده که عواید آن غارت گردیده زیرا ریاست تفتش مرکزی امکا به وسیله استعلامیه 181 مورخ 3/9/1389 خویش آغاز فعالیت دوکاکین و سالون عروسی ستاره طلایی ملکیت امکا را از وزارت محترم مالیه و ریاست مالیه دهنده گان متوسط استفسار نموده که ضمیمه دوسیه هذا است.

به جواب استعلام از طرف هیات حوزه هشتم مالیاتی شروع فعالیت هوتل 12 اسد 1388 در فورمه ثبت هوتل ها و استعلام که موجود دوسیه است از طرف شیر محمد هیات حوزه هشتم مالیاتی ثبت و مالیات انتفاعی آن از ربع دوم سال 1388 قرار تعرفه 70771 ، مورخ 19/7/1388 و نمبر 149 مبلغ 37750 افغانی و از ربع سوم سال 1388 قرار تعرفه تمبر 71904 مورخ 15/10/1388 و آویز نمبر 160 مورخ 20/10/1388 مبلغ 83625 افغانی و از ربع چهارم سال 1388 قرار تعرفه نمبر 71946 مورخ 16/1 1389 و آویز 314 مورخ 17/1/1389 مبلغ 17700 افغانی تحویل گردیده است و از سال 1389 از ربع اول قرار تعرفه نمبر 013508، مورخ 16/6/1389 مبلغ 90750 افغانی و از ربع دوم سال 1389 قرار تعرفه نمبر 007067، مورخ 11/7/1389 و آویز تحویلی نمبر 58، مورخ 15/8/1389 مبلغ 85440 افغانی تحویل بانک گردیده است، پس ثابت میگردد که فعالیت در سال 1388 موجود بوده که مالیه توسط تعرفه ها و آویز های تحویلی پرداخته شده است.

تاریخ عقد قرارداد 24 میزان 1389 و تاریخ فعالیت بدون قرارداد مطابق معلومات ریاست مالیه دهنده گان متوسط وزارت مالیه 12 اسد 1388 بوده که بدون تردید یک تخلف و تخطی آشکارا بوده میتواند زیرا

پانزده ماهه عواید فعالیت دوکاکین و هوتل ثابت نگردید که به حساب عواید امکا انتقال شده باشد.

2- در سهمیه دوکاکین ملکیت امکا نیز غدر فاحش به ملاحظه میرسد چنانچه در قرارداد آمده که شرکت ساختمانی کوه البرز طور شراکت به تعداد 144 دوکان را در دو طبقه یعنی منزل تحتانی و منزل اول و همچنان در طبقه دوم دفتر های اداری، تفریحگاه و سایر ضرورات و در منزل سوم دو سالون به شکل هوتل اعمار نموده که قرار پروتوکول قبلی 40 فیصد سهم امکا و 60 فیصد سهم شرکت ساختمانی کوه البرز میباشد، با وضاحت میبینیم که در محاسبه سهم امکا غدر بزرگ به میان آمده چنانچه 45.5 دوکان و موازی 424.95 متر مربع سالون (هال) نشان داده شده است. در حالیکه اگر سهم چهل فیصد حقوق امکا را از مجموعه 144 باب دوکان سنجش نمایم 57.60 باب دوکان تثبیت میشود نه 45.5 پس 12.1 باب دوکان مفقود و غارت گردیده است و نیز مساحت هر باب دوکان در قرارداد عمداٌ مجهول و نامشخص گذاشته شده است.

هر گاه قیمت هر باب دوکان را در این موقیعت مهم تجاری حداقل مبلغ 60000 دالر امریکایی باشد پس 726000 دالر امریکایی ضرر قطعی و بزرگ به امکا تحمیل گردیده است.

3-  هر گاه استجاره هر باب دوکان در این موقیعت حساس تجاری طور اوسط دوصد و پنجاه دالر امریکایی باشد مجموعاٌ رقم 14400 دالر امریکایی در ماهه صرف عاید 57.60 دوکان بالغ و تخمین میگردد. که این ضرر قطعی دیگریست بر پیکر بنیه مالی امکا.

4 – همچنان (هال) سالون بزرگ که بحیث سالون عروسی ستاره طلایی به مساحت 424.95 متر مربع فعالیت دارد، حداقل کرایه ماهوار آن مبلغ 6000 دالر امریکایی بوده میتواند که در سال 72000 دالر امریکایی و در 4 سال فعالیت عواید آن بالغ بر 288000 دالر امریکایی میگردد.

محاسبه کلی از چهار قلم غبن فاحش و اختلاس انکار ناپذیر بدین شرح  توضیح میگردد:

الف:- کرایه ماهوار 57.60 باب دوکاکین ماهوار مبلغ  14400 دالر امریکایی.

در یک سال 14400* 12 ماه مساوی به 172800 دالر * 4 سال مساوی به 691200 دالر امریکایی .

ب:- کرایه ماهوارسالون ستاره طلایی مبلغ 6000 دالر امریکایی، در یک سال 6000* 12ماه = 72000 دالر امریکایی، جمع 4 سال مساوی به مبلغ 288000 دالر امریکایی میگردد.

ج:- فعالیت عواید 15 ماهه دوکاکین و سالون عروسی  قبل از عقد قرارداد :

کرایه ماهوار 57.60 باب دوکاکین ماهوار مبلغ  14400 دالر امریکای از 15 ماه 216000 دالر امریکایی .

د:- کرایه ماهوار سالون عروسی از قرار فی ماه مبلغ 6000 دالر امریکایی 6000*15 ماه = 90000 دالر امریکایی .

ح:- قیمت 12.1 باب دوکان مفقود شده که عمداٌ از قلم کشیده شده فی باب دوکان مبلغ 60000 دالر امریکایی مجموعاٌ مبلغ 726000 دالر امریکایی غارت گردیده است.

ل:- در قرارداد جانبین تعهد شده بود که اعمار دوکاکین و هوتل در ساحه 100*10 متر مربع زمین به قیمت مجموعه 750000 دالر عملی گردد، اما به قرار مشاهده و بررسی ابتدایی بصورت تقریبی موازی 2500 متر مربع زمین معه پارکنگ در تصرف شرکت ساختمانی قرار داده شده.

 تردیدی راه ندارد که قیمت یک بسوه زمین در مسیر سرک عمومی در آن سال ها حداقل 150000 دالر بوده که بدین صورت قیمت 25 بسوه مبلغ 3750000 دالر بالغ میگردد با وصف آن که قانون تدارکات و ارزش معاوضه روی انگیزه های نفسانی محاسبه نگردیده شرکت ساختمانی البرز با هزینه 750000 دالر مقدار %60 سهم میگیرد و مقدار %60 زمین را نیز در تصاحب خویش درآورده و اداره امکا که مالک اصلی جایداد است و به ارزش 3750000 دالر قیمت زمین خود مقدار %40 سهم اخذ میدارد این نسبت و تناسب نا برابر میرساند که در زمینه عقد قرارداد از خدعه و فریبکاری وسیع کار گرفته شده. لذا قانوناٌ حق مصادره جایداد امکا محفوظ بوده که بایست تحقق یابد.

مجموعه قیمت ها :

قیمت ضایع شده بند الف ----------------------------------- 691200 $

قیمت ضایع شده  بند ب ------------------------------------ 288000 $

قیمت ضایع شده بند ج -------------------------------------- 216000 $

قیمت ضایع شده بند  د  -------------------------------------- 90000 $

قیمت ضایع شده بند ح ------------------------------------- 726000 $

قیمت ضایع شده بند ل ------------------------------------- 3750000 $

___________________________________________

قیمت مجموعی غدر فاحش و اختلاس بالغ بر مبلغ : 5761200  دالر امریکایی.

پر واضیحست که آقای ظاهر کارگر رئیس اسبق امکا و هیات اجرائیه آن در همدستی با قراردادی مرتکب غبن فاحش شده لذا طبق ماده 570، 571، 572 قانون مدنی و ماده 268، 269 و 270 و بند 4 ماده 271 و بند 5 ماده 273 قانون جزا مستوجب مجازات بوده و بروفق ماده 94 قانون تدارکات شخصیکه بالاثر تخلف از احکام قانون موجب دریافت منفعت برای خود و شخصی دیگری و یا خساره به اداره گردد برعلاوه مجازات پیشبینی شده در قانون متخلف و ذینفع مکلف به پرداخت جبران خساره میباشد.

 

مضاف بر آن هیات رهبری فعلی آقای معروف قادری و هیات اجرائیه آن با وصف قطعنامه کنگره

فوق العاده به معرفی مرتکیبین غدر فاحش جهت تعقیب عدلی و قضایی اقدام نکرده مرتکب کتمان جرم گردیده که مسُولیت آن از عاملین جرم کمتر بوده نمی تواند.

با احترام

هیات رهبری کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است