نویسنده : رحی

 

حزب وطن و جامعه روشنفکری ما

 

 

اینک جریان سریع تحولات و انکشافات در متن واقعیت های محیط پیرامون مبارزات سیاسی حزب وطن به تاسیس میدان های جدید تربیت ذهنی نسل بالنده امروز می انجامد۰

طرح مسله تامین جایگاه تاریخی حزب وطن و بالنده گی جریان مستقل احیای مجدد و حضور نیرومند این حزب در بستر تعاملات جدید سیاسی کشور، خوشبختانه از ساحه تعلقات محدود ساختاری دیروز بمراتب فرا تر میرود۰ تا انجا که اشوبگری ها ، حسادت ها، اتش بازی تجلیلی و کاذب وپای گریزی های روشنفکرانه دیگر نمیتواند مانعی بر حلول شور انگیز و تاریخی این جریان نیرومند در گستره فکر و اندیشه سیاسی دوران ما شود۰

واینک در اقلیم سیاسی قرن بیست ویکم بار دگر افغانستان و محیط های روشنفکرانه وابسته به ان ابستن رسوخ فاتحانه یک جریان بالنده روشنگری میشود و در بستر فکر سیاسی جایگاه جدیدی برای بعثت اندیشه سیاسی مصالحه تدارک دیده میشود ۰
دید گاه های حزب وطن مبنی بر:

- تفسیر اقتدار سیاسی در یک میکانیزم جدید نظریاتی۰
- باز افرینی تاریخی ارزش های تفکر افغانی۰
- تامین فرهنگ استقلال اندیشی در سیاست۰
- باز نگری در شیوه های برخورد با تاریخ و برخورد با سیاست۰
- و ترویج حرکت های مدرن سیاسی در کادر اصول یک اندیشه سیاسی ی معطوف به انصراف از تعریف های ( تسلط گرایانه اندیشه سیاسی) به سود زمینه یابی( تحول طبیعی و صلح امیز فکری) در بستر قرار داد های دموکراتیک اجتماعی در صدر جدول الویت های تاریخی قرار میگیرد۰

و از سوی دیگر :

مشتقات فکر و اندیشه سیاسی مصالحه در انبوه، و درکثرت اغفال کننده احزاب و جریانات سیاسی روشنفکرانه تیپ چپ و راست مترسب میشود ودر ازدحام گمراه کننده چکیده های بی اثر خانواده سیاسی دیروز، کرکتر سیاسی حزب وطن به تکرار تقلید میشوند۰
تراکم تدریجی ترسبات فکر سیاسی مصالحه در تحتانی ترین قشر ذهنیت عامه ته نشین میشود۰ و محیط های تحلیل و تفسیر مسایل مربوط به جنگ و صلح، انقطاب سیاسی، تباعد درد ناک اجتماعی، بحران هویت ملی و دیالوگ های بین المللی نه تنها این اندیشه سیال را میداندار تمام عرصه های تاریخ و سیاست ساخته است بلکه به ان نوعی هویت گلوبال می بخشد ۰
لذا بدلایل فراوان، بنیاد های سیاسی حزب وطن را نه در حصار های ساختاری خود این حزب، بلکه در محیط گردش های روشنگری و روشنفکری افغانستان باید به بر رسی گرفت و نیز حزب طن را در کلیت میدان های روشنفکری بعنوان بخشی ازین کلیت مطرح ساخت و گام به گام با توسعه و تکامل محیط های روشفکری افغانستان و با تاسیس میدان های جدید فکر و اندیشه سیاسی باید محور گشایی کرد ۰

و بدینگونه است که :

جامعه روشنفکری افغانستان محتاج یک دگر گونی فرا گیر فکری میشود ۰

جامعه روشنفکری افغانستان محتاج باز افرینی ارزش های تفکر افغانی میشود۰

جامعه روشنفکری افغانستان در فقدان یک نسخه فراگیر فکری معیوب نمی ماند۰

جامعه روشنفکری افغانستان محتاج یک تفسیر متعادل از گذشته تاریخی خود میشود ۰

و این در حالیست که :

- جامعه روشنفکری افغانستان باید یک پاسخ صریح را در برابر معادله چندین مجهوله و دشوار بحران مفقودی ارزش های همزیستی بگذارد و رازکنار امدن با فطرت حاکم بر فضای هستی اجتماعی را در میان انبوهی ازفکتهای پراتیک نا هنجار سیاسی بدست دهد۰

- جامعه روشنفکری افغانستان نیازمند دست یابی به تناسب و توازن در اندیشه و عمل بر شالوده یک موقف متعادل عقلانیست۰

- جامعه روشنفکری افغانستان نا گزیر به عبور توقف نا پذیر از انقیاد تنگ نظریاتی بسوی توسعه همگانی فکر و اندیشه است۰ درک ماهیت بحران فاصله های اجباری و فرو رفتگی های ناشی از ان زیر فشارتنشهای سیاسی ، عقیدتی و ایدلوژیک بشدت از نظر افتاده است۰
با وصف انکه توضیح و تفسیر ابعاد این بحران بیک پدیده معمول در محیط روشنفکری مبدل شده است اما مسیر تغیر این بحران هنوز ماین پاکی نشده است۰

-جامعه روشنفکری افغانستان از جریان نهادینه سازی اندیشه وعمل در تجلی گاه باور های عقلانی عقب افتاده است، سنت زدگی و تحزَب ناشی از ان در مفصل های روابط سیاسی و اجتماعی ، تحرک و بالندگی را ازان به یغما برده است ۰

- جامعه روشنفکری افغانستان واقعگرایی و برونگرایی را درپهنه واقعیت های محیط تغییر یابنده سیاسی و تاریخی تجربه نکرده است۰ معنویات و ارزش های مسلط و حاکم بر فضای روابط ریشه دارهستی اجتماعی هنوز وسایلی اند برای سرکوب انگیزه های مدنیت گرا۰

- جامعه روشنفکری افغانستان به نقش جاذبه این انگیزه ها هنوز وقوف کامل نیافته است و انستیتوت های مدنی در گشودن یک راه گذار طبعی بسمت غلبه برعوامل باز دارنده کوتاه امده اند۰ هنوز چشم ا نداز های مکدرو افق های به کسوف نشستهء ذهنیت عامه به تربیت و تنویر نیاز دارند۰

- و بلاخره جامعه روشنفکری افغانستان هنوز برجدول منش های خودی،هنجارهای سیاسی، عقیدتی و ایدلوژیک چلیپای بطلان نه کشیده ومدخلی را به ساحت کثرت اندیشی های سیاسی نگشوده است و هنوز، زنجیر انحطات وابستگی ها بر دست و پای این ( قوم به حج رفته) سنگینی می کند۰

درست و دقیقا ازینجاست که اعضای حزب وطن به این اعتقاد دارند که واقعیت حضور مجدد حزب وطن باید ازحد قالب های سا ختاری بسمت ظرفیت های بزرگ سیاسی عبور کند و در بسترهای جدید منظومه روشنفکری افغانستان از نظر سیاسی ارایش یابد۰ اولویت حضور سیاسی به تناسب حضورمحض تشکیلاتی در نزد اعضای حزب وطن در همین واقعیت گره خورده است۰

حالا سوال اینست که مناسبت ظرفیت های سیاسی حزب وطن با این نظام روشنفکری افغانستان چگونه باز یابی شود وجای حزب وطن در ارایش روشنفکری در کجا میتواند باشد

ایا محیط روشنفکری افغانستان جایی است که حزب وطن خود را در ان از نظر سیاسی ارایش دهد ودر بیلانس سیاسی ان سهیم شود؟

ویا اینکه کلیت نظام روشنفکری افغانستان در اطراف جاذبه بنیاد های فکری حزب وطن میتواند متحول شود؟

بدون تردید اینده سیاسی حزب وطن بشدت در گرو یک پاسخ روشن به این دو سوال اساسی است، در فقدان یک پاسخ روشن به این دو سوال هر نوع داوری در مورد مقدرات سیاسی و تاریخی حزب وطن خالی از لغزش نیست۰
حزب وطن باید یک پاسخ سیاسی غیر ملزم به اسطوره وارمانگرایی را در برابر این دو سوال بگذارد۰

حزب وطن چگونه به این پاسخ دشوار، اما ضروری اماده میشود؟

- حزب وطن باید در یک میکانیزم جدید ساختاری راه توسعه خود را جستجو کند۰

- حزب وطن نه در فرسودگی ساختار های دیروز بلکه با ظرفیت های سنگین مشارکت نسل جوان و بالنده امروز راه جوان شدن را در پیش بگیرد۰

نسل جوان که اینک جای اساسی را در درون ساختارهای حزب وطن پیدا میکنند باید ضامن و حافظ پایگاه اجتماعی حزب وطن شوند ومسولیت تداوم سیاسی و تاریخی این حزب به نسل های اینده را مدیریت کنند۰ نسل جوانی که دردامن یک برهه غمناک تاریخ و در بالین اشوب های تکان دهنده زندگی بدنیا امده ا بست عنوان امیزه ازعشق و حقیقت در رستاخیز یک تحول عظیم فکری مهره های فعال شوند و در تکاپو در بیایند، اینرا نه در حد یک ارزوی زود گذر بلکه در حد یک هدف بالنده درنظر گرفت که باید تحقق یابد ، اینده حزب وطن فقط ازین مسیر میگذرد۰

دست کاری های تصنعی و معاشقه های سیاسی دربر خورد به مسله ساختاری بیشتر بستر های ( زمانه سازی) دارد ولی انجا که حضور بالنده سیاسی مطرح میگردد، این دقیقا به معنی حضور در ( زمان) است، حضور در محیط اکنونی است، این دقیقا به معنی اشتی کردن با واقعیت های محیط پیرامون مبارزه سیاسی و خود را درحوزه های اکنونی مطرح کردن است۰

ارزش اساسات سیاسی، تاریخی و فلسفی یک جریان سیاسی را نباید تا سطح انحراف وابستگی به مهره هاییکه در نتیجه کثرت استفاده ، فعلیت خود را از نظر سیاسی و تاریخی از دست داده اند پایین اورد۰
سر پناه سیاسی رانه در پناه ادم ها و نه دربی پناهی ساختاری خود، بلکه در دایره وسیع محیط روشنفکری باید جستجو کرد۰

نمیتوان روند انکشاف سیاسی را تابع شیوه های اداری و مقداری کرد ۰
نمیتوان متودلوژی های معمول گذشته را بر شانه ارزش های روند انکشاف سیاسی امروز سوارکرد و بالندگی را از ان گرفت۰

نمیتوان پرش های کاذب ساختاری را جا گزین تعادل تدریجی باز افرینی سازمانی کرد، مبارزه سیاسی حزب وطن مبنای تاریخی دارد، نمیشود انرا اسیر قالب های تشکیلاتی کرد۰

حزب وطن با بینش های عاطفی و اسطوره یی نمیتواند جایگاه تاریخی خود را در کلیت جامعه روشنفکری باز یابی کند، اینجا نگاه هوشمندانه به تاریخ و نگاه هوشمندانه به سیاست کار ساز است، پای هرنوع احساس و عاطفه در بساط داوری های هوشمندانه سیاسی می لنگد و هر تصوری غیر ازین به بیراهه میرود۰

اعضای حزب وطن به همه رهبرانی که عمر شان را برای تحقق ارمان های نهضت روشنفکرانه و وطنرستانه افغانستان صرف کرده اند و تا اخیر درین راه استوار ماندند و در معاملات اشکار و پنهان ،عامل و یا وسیله نشدند عمیقا احترام میگذارند۰
اما :

توالی و توارث در یک ارگانیزم زنده و متحرک را به منزله یک حرکت عقبگرا میشناسند۰

این گزینش ارزش مدرنیته را سلاخی کرده عقب می راند ۰

و متاسفانه که حزب وطن دگر یک شجره اثنا عشری نیست۰

جمع تخنیکی چکیده های بی اثر دیروز بهدف تکوین ساختاری حزب وطن با توجه به تراکم وحشتناک سلیقه ها و علاقه های سیاسی و غیر سیاسی در میان این انبوه بی رابطه، اصولا یک گذشته گرایی است ، زیرا علایق و سلایق ماهیتا به گذشته ها متعلق اند، بناء بسادگی میشود گفت که این تلقی به راه رفتن در انسوی تاریخ می انجامد ۰
ویا بهتر است گفته شود غیر تاریخی است۰ و با نگرش های غیر تاریخی نمیشود خود را در تاریخ مطرح کرد۰

و بدینگونه است که تکوین ساختاری حزب بسمت محیط های کلان روشنفکری نقب میزند و جایگاه خود را باز یابی میکند و درینصورت:

- بی تردید حزب وطن با توجه به ان ظرفیت های سنگین نهفته دربنیاد های فکری خود میتواند تباعد ناشی از بی سامانی جامعه روشنفکری افغانستان را بیلانس کند، تقارب اگاهانه را جا گزین ان کند و
پایگاه نیرومند فکری را درین محیط اساس گذاری کند ۰

- حزب وطن میتواند توازن وتقارب را در کلیت پاشیدگی جامعه روشنفکری جا گزین ازدحام اغفال کننده سیاسی کند۰

- حزب وطن میتواند به محور مطمین تجمع نیرو های دموکرات و عدالت خواه مبدل شود۰

- حزب وطن میتواند نسل جوان را از باتلاق یکدوره اشوبناک تاریخ بسمت اسایشگاه های فکر و اندیشه سیاسی رهنمون شود۰

- حزب وطن میتواندحلقه گمشده در زنجیر تسلسل تفکر افغانی را به جریان های اتی در تاریخ پیوند دهد۰

- حزب وطن میتواند خلای ناشی از فقدان اندیشه سیاسی معطوف به قطع جنگ، انکشاف و باز سازی را در روشنایی بنیاد های فکری خود از میان بردارد ۰

- و حزب وطن میتواند بر بحران محیط روشنفکری افغانستان غلبه کند و نسخه واحدی برای جوشش های مجدد ملی عرضه کند ۰

مشروط بر انکه :

واقعیت حضور نیرومند سیاسی این حزب با پرش های ساختاری و اقدامات خلاف مسیر تاریخ محاسبه نشود ۰

این حزب در دامان ارزش های مدرنیته بمثابه یک حزب جوان ظهور کند ۰

 

این حزب در ( زمان) مطرح شود نه در ( زمانه )۰

بلی این حزب نبایدبه گذشته گرایی معتاد شود۰
این حزب یک حزب واقعگرا و اینده نگر باشد۰

وبدینگونه است که طرح حضور لشکری حزب عقب می افتد وضرورت حضورسیاسی مدرن ان در مقام اولویت می استد ۰

حزب وطن خانه مشترک فرزندان با عزت و با وقار انست که به اساسات فکری ان معتقد اند و در راه تحقق ارمانهای ان حاضر به مبارزه مشترک اند ۰
جای همرزمان همدل و هم اندیش را در صف مبارزان حزب وطن هچ دلیل و بهانهء پر کرده نمیتواند۰

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است