رحی


 

از زوال ساختاری تا ظهور سیاسی

بحث مختصری  پیرامون جزایر جدا شده از حزب وطن

 

دیریست که هنگامهء زیر نام جزایر جدا شده از حزب وطن در محیط های وابسته و غیر وابسته به حزب وطن فضایی را برای خود اختصاص داده است ۰
گرچه این بحث ها از ادرس های متفاوت با اهداف و انگیزه های متفاوت راه اندازی میشوند، ولی انچه مشخص است تنیده گی هویت این جزایر در هالهء از ابهــــام و سردر گمی است که بعنوان افزار تعریف ناشده عــرصه های گفتمان هوا داران حزب وطن را تحت پوشش قرار داده است ۰

فلسفه زایش مفهومی این جزایر و بحث های مرتبط به ان اگر از یکطرف محصول یک تفسیر نا مکمل از گذشته سیاسی و وضعیت بعد از فرو پاشی حزب وطن هست، از سوی دگر نوعی انگیزه های احساسی و عاطفی روشنفکرانه نیز بشدت در ان حاکم است۰ طوریکه گویی در پهنه تاریخ سیاست وذخیره های تفکرسیاسی آدرسی بجز همین جزایروجود ندارد تا نهضت روشنفکری و جریان دو باره سازی این حزب را قطب نما شود و ذهنیت های هوادران حزب وطن را از اسارت برداشت های ارمانی رهایی بخشیده سمت و سوی تاریخی بدهد، جزایری که در فرو رفتگی بن بست های سخت جان اسیرمانده اندوفضای بسته و محدودیت های سنتی بالنده گی را از انان به یغما برده است بهانهء ارزان ودم دستی شده است برای فرار ازمحور تحولات جاری به نفع انکشاف و توسعه حزب وطن۰
این جزایر دقیقا محصول یک تباعد اجباریست که در پی یک فرار نا فرجام از محور حزب وطن پدید امده اند۰
هیچ جزیره نشینی حاضر و قادر نیست تا منطق این پای گریزی را کف دست ما بگذارد ویاعلت انتخاب غیر از حزب وطن را توضیح دهد۰
- رابطه این جزایر با حزب وطن چگونه است؟
ـ ایا اینکه احزاب و سازمانهای جدا شده از حزب وطن را جزایر مربوط به حزب وطن میدانند درست است؟
یک تصنیف ساختاری از فرو پاشی حزب وطن تا ظهور مجدد ان در مجمع عمومی۵ میزان ۱۳۹۱ممکن وسایل و امکاناتی را در اختیار ما قرار دهد تا موقعیت و ماهیت این جزایر از تاریکی ابهام به روشنی ادراک منتقل گردد و رابطه این جزایر با حزب وطن بدرستی تعریف گردد ، در انصورت ما پی میبریم که ایا چیزی بنام جزایر مربوط به حزب وطن وجود خارجی دارد یاخیر، اگر دارد یاد مان نرود که در میان جزایر جدا شده از حزب وطن و جزایر مربوط به حزب وطن دیروز یک ترادفی وجود ندارد۰
تاریخچه این اصطلاحات و مفاهیم اصولا به دوران فروپاشی حزب وطن دیروز بر میگردد، حزب وطن بر خاسته از مجمع عمومی ۵ میزان ۱۳۹۱قطعا یک حزب فاقد جزیره است۰
بدون تردید بعد از فروپاشی حزب وطن، ان حزب بدلایل مشخص به گروه ها ، سازمانها و احزاب تقسیم شد، پرسش اساسی اینست که محصولات این انقسام واقعا جزایر مربوط به ان حزب فرو پاشیده شده اند اگر چنین است،اینک حزب وطن در پی یک اقدام روشن تاریخی پا به عرصه وجود گذاشته است، چه مانعی راه برگشت انان را بحزب وطن بسته است؟
چرا این احزاب و سازمان ها«جزایر» از محور حزب وطن فرار کرده اند؟
چرا این احزاب و سازمانها «جزایر» از نام حزب وطن فرار کرده اند و نام های غیر از حزب وطن را برگزیده اند؟
محبوبیت داکتر نجیب الله در لایه های مختلف سیاسی و غیر سیاسی افغانستان یک پدیده عام است، ایا الطفات محض به این محبوبیت واقدامات عاطفی و تجلیل های فیشنی از نام نجیب الله به معنی عضو حزب وطن بودن است؟
کدام یک ازین احزاب و سازمانها« جزایر» درفش اندیشه های حزب وطن را حمل میکنند و صریح از ان حمایت میکنند؟
جالب است که این جزایر هرگز خود را مربوط به حزب وطن نمیدانند ولی برخی ازهمرزمان دیروز انها را ادرس هایی معرفی میکنند که اجماع ساختاری انها میتواند موجب احیای حزب وطن شود۰
ایا واقعا حزب وطن به معنی مجموعه این جزایر است ویا توسعه و انکشاف ان به قطار کردن این جزایر مشروط میشود؟
اگر چنین است ایا ما درتفسیر ماهیت سیاسی حزب وطن دچار مغالطه نشده ایم؟
ایا فلسفه وجودی حزب وطن دیروز به اجماع احزاب بر میگردد؟که احیای مجدد ان به ردیف کردن چندتا جزیره خلاصه شود؟
یا این حزب به عنوان یک جریان مستقل تاریخی در متن ارزش های تاریخی و بنیاد های فکری خود راه توسعه و انکشاف را جستجو کند؟
سر هم، ردیف کردن این احزاب و سازمانها ممکن است بهر حادثه ی بیانجامد ولی هرچه باشد پیامد این عمل حزب وطن نیست و نخواهد بود۰
حزب وطن نه مجموعه این جزایر،نه ملاک توسعه، ونه منتهی تکامل تاریخی انست۰
ببینیم این چکیده های فطیر چگونه از تنور حزب وطن در بستر اتشناک حوادث لغزیدند۰
نخستین اژیر انقسام درد ناک اعضای حزب وطن انجا به صدا در می اید که پافشاری بر سنگر عقاید سنتی و قرارداد های فکری ح۰د۰خ۰ا در برابر روال جدید فکری حزب وطن چهره میگشاید و در پی ان تشکیلات مخفی فرکسیونی عقب دار ان میگردد۰ این تشکیلات مخفی در شرایط حاکمیت سیاسی حزب وطن راه خود را از حزب وطن جدا میکندو تا سرحد مشارکت در سقوط حاکمیت سیاسی حزب وطن پیش میرود۰
دقیقا این تشکیلات از بدنه حزب وطن جدا شد ولی هرگز به حزب وطن بر نگشت۰ این هم شد یک« جزیره» .
با فرو پاشی دولتی که در طناب اقتدار سیاسی حزب اویزان بود مفصل های روابط ساختاری حزب بشدت صدمه دید۰ رهبران در غیاب نجیب الله نه تنها بی کفایتی شانرا در حفظ سلامت تشکیلاتی حزب بوضاحت نشان دادند بلکه خود به عاملین برازنده فروپاشی حزب مبدل شدند و وقتی این رهبران از حلقوم ایتلاف ها و زد و بندهای ویرانگر تفاله شدند با کوله بار معصیت و فشار روانی ناشی از ان نجیب الله را در زندان ملل متحد و اعضای حزب را در تنور داغ استبداد جهادیزم رها کرده فرار را بر قرار ترجیح دادند۰
میدان های باز سیاسی وفضای مساعد در اروپا بار دگر ذوق فرمانروایی بر اراده اعضای پراگنده حزب وطن را در دل و دماغ شان بجولان اورد۰ سازمان سازی به یک پیشه معمول تبدل شد و ازان حزب فرپاشیده شده دها سازمان و حزب، چشم بر روی حوادث گشودند وبدین ترتیب فرو پاشی اغاز شده مطابق یک سناریوی ارام موفقانه تکمیل گردید۰ فرهنگ حزب سازی بسرعت در میان باز ماندگان ان حزب در داخل وطن ترویج شدو بار دگرارمان های اغازین، داعیه زحمتکشان و بپاخیزی جنبش چپ۰۰۰۰۰شعار های مد روز در میان لشکر بی سرپرست اعضای حزب وطن گردید ولی زندگی نشان داد که دل و دماغ تاریخ و شرایط جدید ناشی از تحول محیط پیرامون مبارزه سیاسی برای پذیرش این شعار ها جایگاه مناسبی نیست۰
اندیشه سیاسی و بنیاد های فکری حزب وطن بگونه عجیبی درین ازدحام مفقود بود ،مبدای حرکت بسوی تاسیس و احیای حزب بزرگ سراسری ویا خانواده بزرگ سیاس عقاید سیاسی ح۰ د ۰خ ۰ ا اعتبار داده شد، بدیهی ترین محصول این گزینش در واقع ترور اشکار یک مرحله ی از تاریخ بود که باحضور سیاسی حزب وطن مشخص میگردید ، حزب وطن و افکار سیاسی ان به نحوی عقب زده میشدو احزاب( جزایر) ایجاد شده درین مرحله هیچکدام قادر نبودند و نمیخواستند نامی از حزب وطن ببرند زیرا فاتحه این حزب را با چهار تکبیر در مسند انحراف خوانده بودند۰
با وصف انکه بنیاد های فکری حزب وطن و سیاست پر اوازهء« مصالحه ملی» میداندار عرصه های تاریخ و سیاست بود ولی هیچ گرایشی مبنی بر احیای حزب وطن نه در میان رهبران و نه در میان کادر ها و صفوف دیده نمیشد، خلای حضور سیاسی حزب وطن با گذشت هر روز بشدت بیشر مطرح میگردید، هوا داران حزب وطن با انکه یک کمیت پراگنده را تشکیل میدادند، زیر فشارفزاینده جو مساعدبه ایجاد تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن بهدف انسجام اعضای حزب وطن و دو باره سازی این حزب مبادرت ورزیدند۰
تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن پا به عرصه وجود میگذارد و راه تدویر مجمع عمومی حزب وطن را در پیش میگیرد، همزمان با ان گروه های کوچک اما مشابهی در محور حزب وطن زاده میشوند۰
سال های متمادی درچانه زنی ها میان جزایر جدا شده از حزب وطن و هوا داران حزب وطن سپری میشودولی کور گره سوال بر انگیز ح۰د۰خ.ا (حزب وطن) ویاحزب وطن (ح۰د ۰ خ۰ا)را کسی باز کرده نمیتواند و ایام در تلاش رفع قوسین بدون نتیجه سپری میگردد و سر انجام تشکیلات موقت بعنوان فعال ترین بخش حزب وطن با مشارکت نسل جوان که تازه راه حزب وطن را برگزیده اند مجمع عمومی حزب وطن را در ۵ میزان ۱۳۹۱ در شهر کابل با نماینده گی ۲۱ ولایت افغانستان دایر و نظام ساختاری ، اساسنامه و برنامه عمل حزب وطن را به تصویب میرسانند وبدین ترتیب حزب وطن عملا وارد صحنه سیاسی کشور میگردد۰
اکنون ما با دو تیپ جزایر و یک جریان عکس العملی رو برو هستیم۰
۱- انهایکه از بدنه ی حزب وطن جدا شده اند و بنا بر تصمیم و اراده خود سازمان ها و احزاب غیر از حزب وطن را ساخته اند و هیچگونه مشابهت فکری با بنیاد های فکری حزب وطن ندارند۰ « چندین جزیره»۰
۲- انهایکه از بدنه ی حزب وطن جدا شده اند، با وصفی انکه بر نامه های سیاسی شان با بنیاد فکری حزب وطن مغایرت دارد ولی از ناحیه احترام و اخلاص به داکتر نجیب الله خود را بحزب وطن نزدیک میدانند « چند جزیره»۰
۳- ان عده از همرزمان دیروز حزب وطن که بنا بر عواملی نتوانستند در کار مجمع عمومی ۵ میزان ۱۳۹۱ حزب وطن مشارکت کنند۰ اینها سابقه داران، شخصیت های مستقل و برخی از کادر های حزب وطن دیروز هستند که بدون شک معتقد به ارمانهای حزب وطن و میراث تفکر سیاسی نجیب الله اند که اغوش همرزمان حزب وطن بدون تردید بروی شان باز است و هیچ بهانه ی جای خالی انها را در حزب وطن پر کرده نمیتواند۰
حالا با این تصنیف گره این سوال را میگشایم که:
حزب وطن روی کدام پرنسیب ها و اصول بنیادین فکری به اجماع این جزایر جدا شده از حزب وطن توصیه میشوند؟

حزب وطن برویت کدام معیار های فکری میتواند مجموعه از این جزایر باشد؟
و چگونه میشود تنوع گیج کننده ی برنامه های فکری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ساختار های متفاوت را با هم خمیر کرد و واز ان کیک قشنگی برای ضیافت یک معامله سیاسی درست کرد؟
حزب وطن صاحب متصرفات فکری و تاریخی خود است و هیچ نوع اجباری را برای انجام یک معامله، بهدف بزرگ شدن نمی پذیرد۰
طرح مسالهء تامین جایگاه تاریخی حزب وطن بی تردید از دایره ی این بر داشت های ساختاری بمراتب فراتر میرود۰
دست کاری های تصنعی و زمانه سازی های سیاسی برای حزب وطن دگر معیار تاریخی نیست، انجا که حضور بالنده ی حزب وطن مطرح میگردد، این دقیقا بمعنی حضور در زمان و خود را درحوزه های اکنونی تاریخ مطرح کردن است نمیتوان پرش های ساختاری مصلحتی را جا گزین تعادل تدریجی باز افرینی سازمانی ساخت، مبارزه سیاسی حزب وطن مبنای تاریخی دارد ، نمیشود انرا اسیر قالب های ساختاری کرد۰
جمع تخنیکی چکیده های بی اثر دیروز بهدف تکوین ساختاری حزب وطن با توجه به تراکم وحشتناک علاقه ها و سلیقه های سیاسی و غیر سیاسی در میان این انبوه بی رابطه اصولا یک گذشته گرایی است و این تلقی به راه رفتن در انسوی تاریخ می انجامد ، حزب وطن را نباید محصور جزایر ساخت ، بالا خزیدن از فرو رفتگی های جزایر بمعنی رفع انحصار ساختاریست۰
ظرفیت های سنگین نهفته در بنیاد های فکری حزب وطن میتواند در محیط روشنگری افغانستان رسوخ کند و رابطه های نا متعادل را بیلانس کند و پایگاه نیرومند فکری را در ان تاسیس کند۰

حضور چشمگیر نسل جوان در ساختار های حزب وطن به تدریج این نسل را در مقام مدیریت انتقال نهضت روشنفکرانه افغانستان به نسل های اینده تاریخ قرار میدهد۰
نسل جوانی که در دامن یک برهه غمناک تاریخ ودر بالین اشوب های تکــــــاندهنده زنده گی به دنیا امده اند اینک در رستاخیز حضور نیرومند و
و ابرومند سیاسی حزب وطن سهیم میشوند۰ اینست مسیری که حزب وطن باید از ان عبور کند۰
و بدینگونه هست که حزب وطن قادر میشود تا بر بحران محیط روشنفکری افغانستان غلبه کند و نسخه واحدی را برای تامین و استحکام جوشش های پایدار ملی بمیدان بکشد۰
مجمع عمومی ۵ میزان ۱۳۹۱ حزب وطن را وارد عرصه سیاسی ساخت۰
هیچ جریان سیاسی موجود در افغانستان در برابر این اقدام تاریخی عکس العمل منفی نشان نداد۰ نخبه گان سیاسی، شخصیت های مستقل و نهاد های مدنی و حقوقی ازین اقدام پشتیبانی کردند۰ این امر موجب ان گردید که ساختارهای این حزب به سرعت راه انکشاف و توسعه را بپیماید۰ مراجعه روز افزون نسل جوان به ادرس حزب وطن نه تنها اعتبار سیاسی این حزب را بخصوص در میان نسل جوان بلند برد بلکه ملاک این پیش بینی که این حزب بسوی جوان شدن در حرکت است رانیز تقویت نمود۰ جوانان عناصر تحول یابنده زمان اند لذا این حزب بحمایت زمان پیش میرود و خود را در زمان مطرح میکند۰
صفوف حزب وطن با مشارکت نسل اگاه امروز تکمیل خواهد شد و حزب وطن رهبران اینده خود را از میان نمایندگان نسل جوان انتخاب خواهد کرد۰
بینش های اسطوره یی و بحث های ارمانگرایانه با واقعیت تاریخی حزب وطن کاملا بیگانه اند۰ این حزب در دامان ارزش های مدرنیته وتحولات تمدنی عصر جدید بعنوان یک جریان سیال و مستقل تاریخی باید قامت بلند کند و جایگاه خود را در منظومه روشنفکری افغانستان تثبیت کند و به مظاهر گذشته گرایی نه بگوید۰
حزب وطن نباید از محیط روشنفکری به جزایری تبعید شود که باشندگان ان بومی نیستند۰

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است