حــــــــزب وطن
کمسیون تفاهم و وحدت
 
 بر اساس تصویب جلسه ریاست هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن و با توجه به تقاضای مکرر اعضای حزب ٬ هواخواهان و دوستان در مورد چګونه ګی پیشرفت پروسه مذاکرات برای وحدت سیاسی و تشکیلاتی  ٬ کمسیون تفاهم ووحدت  حزب وطن تصمیم اتخاذ  نمود تا  تمام فعالیتها و رویداد های پروسه  وحدت سیاسی ـــــ تشکیلاتی  و جریان و نتائیج مذاکرات و تفاهمات  با احزاب ٬ سازمانها و ساختار های همسو را تا جائیکه به پیشبرد پروسه زیان نرساند با تشریح مواضع و نکات نظر حزب وطن رسانه یی ساخته به اګاهی برساند .:
حزب وطن با درک از وضعیت تأسفبار کنونی و احساس عمیق مسوولیت های تاریخی خویش در قبال این وضعیت، بارها مبانی تیوریک پیرامون وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی میان نیروهای همفکر خویش (احزاب، سازمانها، حلقات، محافل و افراد نامتشکل معتقد و متعهد به مبانی فکری ـ سیاسی حزب وطن) را توأم با اصول و میکانیزم دستیابی به این امر حیاتی مطرح و جهت تحقق آن با از خودگذری و تواضع، تلاش صادقانه بعمل آورده است.:
 برای ما وحدت حزبی میان همفکران، نه یک تفنن ؛ بلکه  اصول اساسی اعتقاد و تعهد ما مبتنی بر اندیشۀ سیاسی حزب و راه و روش شهید دوکتور نجیب الله  است که «کنار آمدن ها» و «تفاهم بین الافغانی» بنیاد آن را تشکیل میدهد. باور ما اینست که بدون درک این اصل و اعتقاد به حقانیت آن، هم اظهار اعتقاد به اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی، هم ادعای تعهد به راه و روش شهید دوکتور نجیب الله، هم از ادرس حزب وطن سخن گفتن و خود را به عضویت حزب وطن منسوب دانستن، همه و همه به شعارهای میانتهی عوام فریبانه و به کالای مکاره بازار سیاست مبدل میگردند
در همین راستا هیآت  اجرائیه شورای سراسری حزب وطن « مواضع حزب وطن درباره اصول و میکانیزم تامین نقش فعال نیرو های همفکر در اشکال و سطوح متفاوت همګرایی و همکاری  » را تصویب و بدون آنکه خود را به حیث محور مطرح نماید رسانه یی نمود.
میخواهیم توجه را به این حقیقت معطوف داریم که حزب وطن عملآ موجود محصول کار سیستماتیک و هدفمند سیاسی ــــ تشکیلاتی است که از همان فردای تحقق توطیه ذوجوانب سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان و فروپاشی حزب وطن در حمل ۱۳۷۱ با دعوت همه شمول جهت انسجام مجدد اعضای حزب وطن بمثابه مبرمترین مسولیت ووظیفه تاریخی تشخیص و پیګیری ګردید .
این جریان به تدریج و ګام به ګام انسجام ٬ توسعه و استحکام یافت  طوریکه در سال ۲۰۰۴ میلادی کمسیون انسجام اعضای حزب وطن تاسیس و در سال ۲۰۰۸ به تاسیس تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن و سرانجام در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۲ ( مطابق پنجم میزان ۱۳۹۱  ) با تدویر مجمع عمومی حزب وطن ٬ تصویب مرامنامه ٬ اساسنامه و انتخاب رهبری خود مجددآ عرض وجود نمود .
با وصف پروسه قانونمند حضور مجدد آن ٬ حزب وطن با تاکید عدول ناپذیر بر اصول فکری ــــــــــ سیاسی خویش تمام احزاب ٬ ساختار ها و اعضای غیر منسجم  معتقد و متعهد به اهداف و آرمانهای حزب وطن را همفکران خود دانسته و وحدت سیاسی ــــــ  تشکیلاتی با آنان را بدون خود محور بینی و امتیاز طلبی  به حیث اصل اعتقادی خویش پیګیرانه دنبال مینماید .
ما معتقدیم که خود محوری و امتیاز طلبی افتراق و همزدایی همفکران را نهادینه میسازد ٬  تعلل و ترصد میتواند پروسه وحدت رابطی و زمانګیر سازد ولی نمیتواند آنرا منتفی نماید . تلاشهای برای تاسیس موازات تشکیلاتی در بهترین حالات میتواند به تاسیس ساختار و تشکل منجر شود و محصله آن شاخه های موجود حزب وطن جمع یکی دیګر باشد ولی نمیتواند به وحدت سیاسی ـــــــــ  تشکیلاتی احزاب ٬ سازمانها ٬ حلقات و شخصیت های معتقد و متعهد به حزب وطن بانجامد .   با توجه به حقایق فوق حزب وطن طرح پیشنهادی  خود حاوی میکانیزم وحدت سیاسی ـــــ تشکیلاتی  را  بصورت مستقیم و در جریان مذاکرات بلندترین سطح تشکیلاتی به عده ای از ساختار ها و شخصیت های همفکر تقدیم داشته و از مدت طولانی بدینسو  در انتظار تحقق وعده آنان در مورد ارائه طرح متبادل و یا مذاکره غرض تعدیلات و تکمیلات در طرح ارائه شده قرار دارد . 
با استفاده از فرصت کمسیون تفاهم ووحدت حزب وطن از تمام جوانب مذاکرات رفیقانه تقاضا دارد تا با از سر ګیری مذاکرات و پیګیری غرض تحقق وحدت سیاسی ـــ تشکیلاتی  تلاش ورزند . اینک غرض آګاهی دوستان ما  مختصر میکانیزم پیشنهادی  مطروحه خود را بدست نشر میسپاریم : 
حزب وطنِ همه شمول و سراسری ( هدف همه اعضای منسجم و غیر منسجم آن در مقیاس کشور است ) ،  صرف میتواند با تدویر مجمع عمومی همه و یا اکثریت قاطع اعضای متشکل  و غیر منسجم حزب مشروعیت کسب نماید. برای تدارک و تدویر مجمع عمومی مذکور باید آمادگی گرفته شود. برای این آمادگی، «کمیتۀ رهبری مؤقت و تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن»، موظف گردد. در مورد ترکیب این کمیته (رئیس و اعضای آن) باید رهبری سازمان های فوق الذکر به توافق برسند. این کمیته وظایف ذیل را انجام  خواهد داد ::
الف ـ به روئیت لستی که سازمانهای شامل پروسۀ وحدت و شخصیت های نامتشکل، از تشکیلات و محیط های  موجود شان ارایه مینماید، همه افراد شامل لست های متذکره را در واحد های اولیۀ حزبی (حوزه های حزبی) مربوط به  تشکیل واحد  «حزب وطن» مدغم نماید و اعضای تمام قدمۀ های ساختاری قبلی شان، صرف بنام عضو حزب وطن (بدون هویت فرکسیونی سازمانهای قبلی شان) در پروسۀ بعدی با حقوق و مسوولیت های مساوی شرکت خواهد نمود..
ب ـ بعد از ادغام، انتخابات درون حزبی را از پائین به بالا، برای انتخاب تمام مقامات حزبی (حوزوی، ناحیوی، شهری، ولسوالی، ولایتی و در نهایت برای انتخاب نمایندگان مجمع عمومی حزب) سازماندهی خواهد کرد..
ج ـ مسودۀ مرامنامه، اساسنامه و سایر آسناد کنگره و مسایل مربوط به مجمع عمومی (کنگرۀ) حزب وطن را آماده خواهد نمود.
 ـ بعد از دایر گردیدن مجمع عمومی و انتخاب رئیس، هیئت رئیسه و سایر مقامات رهبری کنندۀ آن، «کمیتۀ رهبری مؤقت و تدارک و تدویر مجمع عمومی...» منحل گردد. اجلاس کنگره اساسنامه و مرامنامه را تصویب و اعضای شورای سراسری حزب وطن را انتخاب مینمایند.
اعضای شورای سراسری انتخاب شده در اولین اجلاس خود رئیس حزب و اعضای هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب را انتخاب خواهند کرد.ضرور است تضمین ګردد که تمام پروسۀ رایگیری در تمام قدمه های حزب با رعایت اکید اصول دموکراتیک صورت خواهد گرفت.
حزب وطن معتقد است که میکانیزم توضیح شده در فوق برای هیچ طرف و هیچ فرد، امتیاز خاصی را در نظر نداشته، صرف روی سلامت پروسۀ وحدت و موفقیت آن تأکید دارد. با رعایت و تعمیل چنین اصولیتی از لحاظ فکری ـ سیاسی و تشکیلاتی است که پروسۀ وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی اعضای حزب وطن در بستر اصولی سوق و از تبدیل حزب در آینده بمثابه افزار تحقق نیات ناصواب افراد و اشخاص جلوگیری بعمل می آورد.
انجام احسن انتقال رهبری حزب به شیوۀ دموکراتیک، به نسل جوانِ مستعد، توانا، متعهد و معتقد به راه و آرمانهای حزب وطن و دستهای پاک آنان، رسالت و مسوولیت تاریخی تمام اعضای حزب وطن است، اعضای راستین حزب وطن نمیتوانند و نباید نسبت به انجام این مسوولیت تاریخی شان برخورد نا عاقبت اندیشانه نمایند.

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است