سومین فقره بررسی فساد اداری و غبن فاحش در اتحادیه کارگران افغانستان (امکا)

افشایی غبن فاحش دسته جمعی در همدستی با قراردادی و اعمال بزرگترین فساد اداری کارمندان امکا بمثابه فیل دزدی و یا سرقت پره آسیاب

 

کمیسیون موظف امکا که  مسُولیت  مستقیم در این غبن برزگ متوجه ایشان میشود عبارتند از:

1. اسامی محمد آصف عسکریار منشی و عضو دارالنشاء، 2. اسامی محمد اشرف صمدی منشی مالی و عضو دارالنشاء، 3. اسامی محمد داود شبرنگ رئیس حقوق و فعلاُ معاون اول امکا، 4. اسامی شیر علی ظفرمل رئیس تفتش، 5. اسامی محمد شاکر عمری، 6. اسامی میر اجان عزیزی رئیس مالی و اداری، 7. مسمات گلالی جان عضو هیات رئیسه، 8. اسامی معروف قادری رئیس شورای کاپیسا و فعلاُ رئیس امکا، 9. اسامی عبدالشکور عضو دارالنشاء، 10. اسامی الحاج محمد ظاهر کارگر رئیس اسبق شورای مرکزی امکا.

هیات اتحادیه ملی کارگران افغانستان (امکا) در 22 جوزای سال 1389 در همدستی با نماینده با صلاحیت شرکت ساختمانی کوه البرز زیرعنوان تثبیت و سهمیه بندی بلاک های A )و ( B و بلاک های(C  و D  ( و مارکیت تجارتی هوتل به یک معامله ناشفاف و فساد آلود دست یازیدند.

دلایل الزامی مبنی برفساد و اعمال غبن فاحش از این قراراست:

1. سهمیه بندی در بلاک ( A و B )  بدین شرح صورت گرفته است:

جمعاٌ در این دو بلاک 112 باب اپارتمان نشان داده شده است.

منجمله 14 باب اپارتمان 5 اطاقه – به تعداد  5.6 باب سهم امکا.

منجمله 42 باب  اپارتمان 4 اطاقه – به تعداد 16.8 باب سهم امکا.

منجمله 56 باب اپارتمان 3 اطاقه – به تعداد 22.4 باب سهم امکا.

112 X %40 = 45 باب اپارتمان سهمی امکا.

 

در جدول سهمیه بندی هیات در بلاک A  مجموعاُ 22 اپارتمان و در جدول سهمیه بندی در بلاک B  همچنان 22 اپارتمان، مجموعاٌ 44 اپارتمان، صفحه 11 و 12 جدول سهمیه بندی انضمامی درج است. که بدین صورت یک اپارتمان در سهمیه بندی کشیده شده.

در حالیکه به بخش مکلفیت های شرکت ساختمانی کوه البرز مندرج قرارداد مراجعه شود در آن دو بلاک رهایشی هفت منزله با ظرفیت 140 اپارتمان 3 اطاقه، 4 اطاقه و 5 اطاقه به حیث  شرایط قرارداد با هزینه پول هنگفت مسجل است.

 به قرار مشاهدات که از نزدیک به عمل آمده شرکت مذکور خلاف قرارداد و موافقت و یا تعدیل  خودسرانه بلاک ها را تا نو (9) منزل بلند اعمار نموده است در حالیکه در قرارداد هفت منزل ذکر شده است، هیات موظف با نادیده گرفتن وجایب قراردادی از آن اغماض بعمل آورده. 

عللرغم آن نظر به تعهدات در قرارداد منعقده 772 مورخ 14/9/1384 که اعمار و عرضه 140 اپارتمان را به عهده داشت، اکنون بر اساس محاسبه هیات موظف امکا از رقم اعمار 112 اپارتمان در اوراق سهمیه بندی ثبت و درج است، به این نتیجه میرسیم که در حدود 28 اپارتمان کمتر از تعهدات قرارداد عرضه گردیده.

 این محاسبه با وصف که بلاک ها از هفت منزل به نو (9) منزل بلند اعمار شده کاملاٌ بی بنیاد و غیر واقعبینانه و غبن بزرگ را به اثبات میرساند.

قراریکه ما از نزدیک بلاک ها را مشاهده نمودیم در منزل اول مغازه ها، دوکاکین بزرگ و گراچ های کلان ساخته شده که شامل ثبت و محاسبه هیات موظف نگردیده.

اگر قیمت فی باب اپارتمان طور اوسط مبلغ 100000 دالر تخمین گردد قیمت مجموعی 28 باب اپارتمان در حدود مبلغ 2800000 دالر بدون محاسبه قیمت منزل اول شامل دوکاکین، مغازه ها و گراچ ها میباشد.

  2. سهمیه بندی در بلاک های  C  ) و D ) بدین شرح صورت گرفته است:

جمعاٌ اعمار 144 باب اپارتمان در دو بلاک توسط کمیسیون موظف محاسبه و درج گردیده.

منجمله 24 باب اپارتمان – 5 اطاقه – به تعداد 8.4 باب اپارتمان سهم امکا.

   //    40  //        //  - 4 اطاقه – به تعداد 14 باب اپارتمان سهم امکا.

     //    64    //       // - 3 اطاقه – یه تعداد 22.4 اپارتمان سهم امکا.

    //    16   //        // - 2 اطاقه – به تعداد 5.6 اپارتمان سهم امکا.   

 = 51 باب اپارتمان و در چهار بلاک مجمعاٌ 96 اپارتمان سهم امکا محاسبه و نشان داده 35%  X144

شده است. به جداول صفحه 11، 12، 13 و 14 مراجعه و محاسبه گردد تعداد اپارتمان ها به رقم 95 میرسد.

در قرارداد فاسد به عنوان پروتوکول ضمیموی که پر از ابهام و یکجانبه به نفع قراردادی طراحی گردیده در بند سه (3) این پروتوکول بلاک های رهایشی  که مسمی به ( C  و D ) است، تعداد اپارتمان ها با اندازه و مساحت چند اطاقه عمداٌ سفید و خالی گذاشته شده و همچنان برآورد ابتدایی آن مجهول است.

جالب تر این که شرکت ساختمانی کوه البرز به حیث فرمایش گیرنده از فرمایش دهنده و از مالک اصلی جایداد خلاف قوانین و تمام موازین و اصول به تعداد 15 اپارتمان را به حیث ضمانت تحت تصرف خویش در آورده است، که به قرار معلوم با این حیله گری همین 15 اپارتمان که جدول آن در صفحه بیستم (20) ضمیمه هذا است مدت ها قبل بین طرفین تقسیم، فروش و پول آن تاراج شده است. از جمله 15 اپارتمان به تعداد 8 باب اپارتمان 4 اطاقه، 1 باب اپارتمان 5 اطاقه و 6 باب اپارتمان 3 اطاقه درج است.

جدول 15 اپارتمان با نمرات آنها که به امضاء تمام اعضای کمیسیون مذکور رسیده مندرج صفحه 20 ضمیمه است.

هر گاه قیمت یک باب اپارتمان حد اوسط مبلغ 75000 دالر باشد قیمت مجموعی 15 باب اپارتمان مبلغ 1125000دالر امریکایی تخمین میگردد.

برای عقد یک قرارداد معیاری و قانونمند در قانون تدارکات انواع تضمینات پیشبینی شده، چنانچه فصل 5 ماده 41 تصریح نموده است:

1.نضمین آفر، 2. نضمین اجرا قرارداد، 3. تضمین پیشپرداخت، 4. تضمین گارنتی پروژه، 5. اخذ تامینات و تضمینات بانکی.

ریاست امکا از اینکه بحیث مالک اصلی جایداد از شرکت ساختمانی کوه البرز تضمین و گرانتی های را اخذ مینمود بر علاوه جایداد خویش را در تصرف آن شرکت قرار داده است و بدین ترتیب حقوق مالکانه امکا از جایدادش سلب ساخته شده است.

آقای احساس به نحو غیر مسُولانه و خائینانه ضمانت ساختمان کوه البرز را که مبلغ 200000 دالر در قرارداد منعقده به حیث شرایط درج بود به نفع شرکت قراردادی مذکور ذریعه مکتوب 799 مورخ 23/9/1384 خویش عنوانی ناحیه سوم شهر کابل آن را چشم بسته به یک باب تعمیر تعدیل نموده همچنان ناحیه سوم از تحت ضمانت قرار دادن تعمیر مذکور تا امروز اطمینان نداده است.

3. سهمیه بندی و غبن فاحش دیگر در رابطه به قرارداد هوتل و دوکاکین:

در جدول سهمیه بندی هوتل و دوکاکین در منزل دوم صرف شش باب اطاق معه تشناب بدون اندازه و مساحت آن توضیح شده باقی تاسیسات منزل دوم تشریح ناشده و عمداُ مجهول گذاشته شده است. معلوم نیست که در منزل دوم چند باب مغازه، دفاتر و غیره وجود دارد.

مجموعه تعداد دوکاکین امکا که ر تهکوی و منزل اول احداث شده موازی به 366.7 متر مربع مساحت به قرار %40 سهم متعلق به اتحادیه ملی کارگران افغانستان میباشد.

لذا تعداد دوکاکین 23 باب در تهکوی و تعداد 23 دوکان در منزل اول – جمعاٌ 46 باب دوکان نشان داده شده است.

جدول سهمیه بندی دوکاکین که ضمیمه است و امضاء تمام کمیسیون در آن درج است بدین قرار تفسیر و تشریح میگردد:

الف:- سهم امکا 23+23=46 باب از قرار محاسبه کمیسیون مشترک.

ب:- سهم شرکت ساختمانی کوه البرز به تعداد 69 باب دوکان در جدول منضمه درج است.

پس 46 + 69 = 115 باب دوکان.

هر گاه به قرارداد 320 تاریخ 24/7/1389 مراجعه شود، تعداد مجموعه دوکاکین و سالون عروسی، 144 باب دوکان در ساحه 10*100 متر مربع زمین ملکیت امکا در منطقه مکرویان اول تشریح شده که منجمله %40 سهم امکا در آن قید و سجل است. در جواب استعلام انضمامی شماره 14 تاریخ 23/3/1391 ریاست اداری نیز از ساختمان و احداث 144 باب دوکان نام برده است.

پس در 144 باب دوکان از قرار %40 سهم امکا به تعداد 58 باب دوکان تثبیت و درج میگردید اما در سهمیه بندی هیات موظف به رویت چارتر انضمامی 46 باب دوکان در تهکوی و منزل اول نشان داده شده است. اگر قرارداد معیار و محک قرار گیرد به تعداد 12.1 باب دوکان از قید محاسبه و سجل خارج ساخته شده است.

برعلاوه در قرارداد سهم امکا موازی 424.95 متر مربع هال و دفتر اداری قید شده اما در سهمیه بندی و قید قرارداد توسط هیات موظف موازی 366.7 متر مربع ذکر گردیده که بدین ملحوظ موازی 58.75 متر مربع ساحه ناپدید است.

هر گاه قیمت حد اقل کرایه یک باب دوکان مبلغ 200 دالر باشد کرایه 12 باب دوکان در یک ماه مبلغ 2400 دالر بالغ میگردد و در یک سال 28800  دالر و در 3 سال مبلغ 86400 دالر.

اگر قیمت یک باب دوکان مبلغ 30000 دالر باشد، مبلغ 360000 دالر جمع کرایه 3 ساله آن مبلغ  446000 دالر بحیث ضرر قطعی به امکا وارد شده.

قیمت حد اقل غبن فاحش بدین شرح خلاصه میگردد:

1.ضرر قطعی 28 باب اپارتمان 2800000 دالر امریکایی.

2.ضرر قطعی 15 باب اپارتمان که تحت ضمانت داده شده 2250000 دالر امریکایی.

3.تفاوت 12 باب دوکان ها مجموعاُ مبلغ 446000 دالر امریکایی.

حد اقل مبلغ پنج میلیون چهار صد و نود و شش هزار (5496000) دالر امریکایی بدون محاسبه و قیمت مغازه ها، گراچ های منزل اول هر دو بلاک  ( A  و B ) به حیث ضرر قطعی بوده که به امکا وارد شده است.

هیات صرف خود را موظف به سهمیه بندی قلمداد نموده در حالیکه ساختمان ها قبلاُ به بهره برداری آغاز کرده و تماماُ تعهدات داخلی،نقشه ویزه شده و پروتوکول عقد شده باید در تسلیمی سهم به صورت جدی در نظر گرفته میشد .که متسفانه از آن اغماض بعمل آمده است .

همچنان در اسناد تثبیت سهمیه اپارتمان ها هوتل و دوکاکین صفحه دوم پراگراف 10 و 11 با سفیده مخصوص پاک و مغشوش ساخته شده که این خود تزویر در سند را ثابت میکند.

جای تعجب در این است که در قرارداد جانبین تعهد شده بود که اعمار دوکاکین و هوتل در ساحه 100*10 متر مربع زمین به قیمت مجموعه 750000 دالر عملی گردد، اما به قرار مشاهده و بررسی ابتدایی بصورت تقریبی موازی 2500 متر مربع زمین معه پارکنگ در تصرف شرکت ساختمانی قرار داده شده. تردیدی راه ندارد که قیمت یک بسوه زمین در مسیر سرک عمومی در آن سال ها حداقل 150000 دالر بوده که بدین صورت قیمت 25 بسوه مبلغ 3750000 دالر بالغ میگردد با وصف آن که قانون تدارکات و ارزش معاوضه روی انگیزه های نفسانی محاسبه نگردیده شرکت ساختمانی البرز با هزینه 750000 دالر مقدار %60 سهم میگیرد و مقدار %60 زمین را نیز در تصاحب خویش درآورده و اداره امکا که مالک اصلی جایداد است و به ارزش 3750000 دالر قیمت زمین خود مقدار %40 سهم اخذ میدارد این نسبت و تناسب نا برابر میرساند که در زمینه عقد قرارداد از خدعه و فریبکاری وسیع کار گرفته شده. لذا قانوناٌ حق مصادره جایداد امکا محفوظ بوده که بایست تحقق یابد.

ضرر قطعی از مدرک منزل اول دو بلاک حاوی مغازه ها، گراچ ها، جمع قیمت زمین که در فوق ذکر شد مبلغ 9246000 دالر بالغ میشود که یک قلم درشت از غبن فاحش غیر قابل جبران است.

اشخاص ملوث به ارتکاب غبن و فساد از همین سهمیه اولتر ازهمه برای خویش اپارتمان ها را در همین بلاک ها گرفته اند، اکثر این ها مالک خانه های شخصی بوده اند به بعضی این ها بار دوم از سهمیه امکا اپارتمان توزیع شده است اسامی این ها قرار ذیل است:

1. محمد ظاهر کارگر رئیس اسبق اتحادیه 5 اطاقه را با 2 اطاقه یکجا نموده، اپارتمان 7 اطاقه اخذ کرده.

2. احمد خان رهین معاون اتحادیه.

3.عبدالشکور عضو دارالانشاء سابق. عضو کمیسیون تثبیت سهمیه اپارتمان ها.

4. اشرف صمدی عضو دارالانشاء سابق. عضو کمیسیون تثبیت سهمیه اپارتمان ها.

5. میر آجان عزیزی رئیس مالی و اداری. عضو کمیسیون تثبیت سهمیه اپارتمان ها.

6.آصف عسکریار عضو و منشی دارالانشاء قبلی. عضو کمیسیون تثبیت سهمیه اپارتمان، فعلاُ فرار کرده.

7. شیر علی رئیس تفتش قبلی. عضو کمیسیون تثبیت سهمیه اپارتمان ها.

8.عین الدین عینی منشی دارالانشاء قبلی، فعلاُ فرار کرده است.

9 . قربانی رئیس اسبق مزار شریف.

10. ستار پردلی رئیس سابق امکا.

11. محمد داود شبرنگ معاون اول امکا. و عضو کمیسیون تثبیت سهمیه اپارتمان ها.

12.سید بسم الله .

13. ضیا همایون.

14. قاسم احساس رئیس اسبق امکا.

15.عبدالمعروف قادری رئیس فعلی امکا، عضو کمیسیون تثبیت اپارتمان ها.

به قرار شرح بالا احتراماُ از مقام محترم عدالت خواهشمندیم تا ضمن مصادره قانونی آپارتمان ها بالای متخلفین ماده 268، 269، 270 و 271 قانون جزا را در رابطه به غبن فاحش و ماده 213 قانون جزا را در رابطه به تزویر سند و ماده 94 قانون تدارکات را در رابطه به جبران خساره  تطبیق فرمایند تا با تاُدیب و توبیخ این ها به دیگران مایهُ عبرت گردد.

با احترام

هیات بررسی کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است