ومن اللهالتوفیق 

 
Heute um 17:27

اعلامیه

ریاست هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورخ : 14/2/ 1396

 

ریاست هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن اعلامیۀ اخیر ستر جنرال ارکانحرب محمد رفیع سابق معاون ریاست جمهوری افغانستان را که اخیراً در یکی از سایتهای انترنتی به نشر رسانیده اند، با دقت مطالعه نمود.

حزب وطن با توجه به محتویات اعلامیۀ متذکره و از موضع یکی از نیروهای سیاسیوطن پرست وترقی خواه - که از آنان طی اعلامیۀ مورد بحث جهت سهم گیری " مسؤولانه" در " حکومت جلای وطن " دعوت به عمل آمده است – و همچنان ازموضع بزرگترین نیروی سیاسی شریک قدرت دولتی در زمانیکه جناب سترجنرالمحمد رفیع سمت معاونیت ریاست جمهوری را داشتند، احساس مسؤولیت نمود تامواضع خودرا در قبال اعلامیۀ متذکرۀ ایشان با وضاحت تمام، چنین اعلام نماید:

1ـ ریاست هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن توأم با تأکید مجدد بر محتویاتاعلامیۀ مؤرخ 30 اپریل خویش، درین زمینه نیز خاطر نشان میسازد که حزب وطنعلی الرغم مخالفت خویش با "حکومت وحدت ملی" و فضای ایجاد شدۀ پیرامونی آن؛مطابق قانون اساسی افغانستان، انتخابات به موقع سرتاسری، آزاد ودموکراتیک را کهممثل واقعی ارادۀ صلح آمیزمردم افغانستان باشد، یگانه طریق انتقال قدرت دولتی وحفظثبات نسبی موجود دانسته، تشبث به هرنوع بی ثبات سازی کشور، طرح های مبتنی بر«حکومت عبوری»، «حکومت جلای وطن» ویا هم انواع حکومات بدیل دیگر را درلحظات دشوار کنونی، مخالف منافع ملی کشور دانسته مانند گذشته متعهد است تا نه تنهاخود علیه چنین گرایشات به مبارزۀ خویش ادامه دهد بلکه سایر نیروهای معتقد و متعهدبه صلح وثبات کشوررا نیز به چنین مبارزه تشویق وبسیج نماید.

افزون بر آن حزب وطن بر عکس اعلامیۀ محترم ستر جنرال محمد رفیع، معتقد استکه افغانستان هیچگاه "به خطری برای کشورهای منطقه مبدل" نگردیده بود ونگردیدهاست؛ تا "همسایه های دور ونزدیک مان را بدان وادر ساخته " باشد "که به سویافغانستان با دید دشمنانه بنگرند" بلکه این "همسایگان دور ونزدیک ما " بخصوصپاکستان،ایران و فدراتیف روسیه بودند وهستند که با برخورد "دشمنانه" شان نسبت بهافغانستان، باعث وضعیت فاجعه بارکنونی کشور ما گردیده وبدین منظور انواع گروههای تروریستی و تخریب کار را تربیت، تمویل، تسلیح و به افغانستان صادر نموده ومینمایند.

2 ـ حزب وطن با درک از وضعیت فاجعه بار کنونی، مطابق به اصول مرامی خویشوبادرنظرداشت ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی کشور، تمام نیروهای ملی، ترقیخواه و دموکرات را به وحدت عمل در "حرکت ملی نجات افغانستان" که حزب وطننیزافتخار عضویت آنرا دارد به خاطر تامین صلح وثبات در کشور، قطع مداخلاتخصمانۀ خارجی، تحقق قانونیت، مبارزه علیه فساد در دستگاه دولتی و سایر مظاهرفعالیت های مافیایی فرامی خواند و خود حاضر است تا نقش و مسؤولیت خویش را دراین عرصه با از خود گذری ایفا نماید.

                                                                                        ومن اللهالتوفیق 

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است