اسدالله پیام

دنمارک

۳-۲-۲۰۱۸

 

به پیروی والهام ازاسناد بنیادی مصوب ۱۳۶۹حزب،اعلامیه وطرزالعمل امضاءشده مؤرخ ۲۲جدی وپیام مؤرخ ۱۳دلو۱۳۹۶کمیتهءمشترک تفاهم اعضای حزب وطن

 

چند سخن ضروری مشورتی با اعضاء وهواخواهان حزب وطن

 

همرزمان عزیز!

جای مسرت ومباهات است که ما همه باهم در نهایت امر،خود،توانیستیم که بر چالش ها ودشواری های دردناک چندپارچه ګی،غیابت سیاسی و افتراق طولانی خودی غلبه نموده واینک بدون تداخل ومیانجیګری«دیګران» در آغاز پرمیمونت مرحله جدید کارکه بر شالوده وفاق وتعهد صادقانه وهمه شمول حزبی استوار است،قرار داریم. تجارب وتلاش های متعدد ګذشته دور ونزدیک کشور نیز این حقیت را متجلی تر ساخته است که هم تحقق ستراتیژی بنیادی وهم حضورنیرومند،فعال،اثرګذار وقانونی حزب وطن از آرزوهای اعضاو هواخواهان حزب وطن فراتر رفته ودر پرتو واقعیت های جدید قرن ۲۱به ضرورت ورسالت مبرم ملی مبدل ګردیده است.

مرحله جدید کار سیاسی،تشکیلاتی وتبلیغاتی ما الی تدویر مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن که مشخصه عمده آنرا مشارکت فعالانه ،صادقانه وخودګذری«همه باهم» تشکیل میدهد اګراز یک طرف افتخار آمیزومسرت بخش است،از جانب دیګرپیچیدګی ها ودشواری های معین احتمالی را نیزبا خود میتواند داشته باشد.اینجانب بمثابه یکی از مشارکین مساوی الحقوق ومساوی المکلفیت پروسه آغاز شده، ضمن اینکه به درایت،تعهد،خودګذری وصداقت هریکی از شما عزیزان بیشتر از خوداغتقاد دارم،مشوره های پیشنهادی خودرا که درهمین مقطع زمانی آنرا ضروری میپندارم به حضور فرد فرد شاملین این پروسه مؤجزآ تقدیم مینمایم:

ـ تاءمین حضور نیرومند،سرتاسری وقانونی حزب وطن هم مکلفیت ملی وهم مکلفیت فردی هر عضو حزب وطن صرف نظر ازمقام وموقف حزبی تلقی میګردد.مطابق ماده هشتم اساسنامه مصوب ۱۳۶۹در شرایط استثنایی کنونی این حضور صرف از طریق تدارک وتدویر مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن آنهم برمبنای محور ومیکانیزم واحد وهمګانی اعضای حزب وطن مجاز وممکن میباشد.قانون نافذ احزاب سیاسی کشور چګونګی مشارکت قانونی هر عضو رامشخص نموده که مطابق آن واحکام اساسنامه بجز موارد قانونی هیچ عضو و هواخواه حزب را نمیتوان مثتثنی قرارداد.پیشداوری وتلقینات ذهنی در مورد این یا آن عضوحزب اصولآ وقانونآ جواز ندارد.نباید باحزب وطن بمثابه ملکیت شخص ویا ګروه برخورد نماییم .

ـ کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن که در نتیجه مذاکرات وتفاهمات دوامدار ومشترک و«کنارآمدن های آګاهانه حزبی» در کابل تشکیل ګردیده است ،الی تدویر اجلاس با صلاحیت کادرها وفعالین حزب وطن یګانه محوررهبری کننده همه فعالیت های تشکیلاتی،سیاسی ،مالی وتبلیغاتی همه اعضای حزب وطن محسوب میګردد.ضرورت اکید آن وجود دارد  که همه شاملین پروسه صرف نظر از تعلقیت ساختاری دیروزی ،همچو پیکر واحد ازفیصله ها ودساتیر آن در همه عرصه های حیات حزبی پیروی و اطاعت نمایند.

ـ محترم انجینر نظرمحمد،محترم میرافغان باوری ،محترم عبدالجبار قهرمان وسایر اعضای کمیته مشترک تفاهم علنآ ومکررآ خود ابلاغ نموده اند که هیچګونه تمایل ویا ادعایی برای حصول مقام ریاست حزب ندارند.همزمان با آن انتخاب رییس واعضای رهبری حزب صرف وصرف از صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن میباشد که از میان نمایندګان منتخب خود آنراانجام خواهد داد(البته آنهم نه برمبنای قرعه وعنعنه بلکه بر اساس نورمهای مدرن ودموکراتیک زعامت).با عبرت اندوزی از تجارب تلخ ګذشته وجلوګیری ازآسیب پذیری های احتمالی آینده،نباید بر مبنی سمپتی ها وانتی پتی های ساختاری دیروز به برجسته سازی این یا آن عضو ویا به تخریب وتحقیر این ویا آن عضو حزب مبارت ورزید.ریاست ویا رهبریت حزب در شرایط دشوار کنونی نه تنها که امتیازوحصول غنیمت نیست بلکه مسؤلیت سنګینی است که بردوش عده ایی ازما تحمیل خواهد ګردید.برجسته سازی یک فرد وتمرکز بالای آن درحقیقت امر اهانت بزرګ به عقل وخرد جمعی اعضای حزب وطن میباشد.

ـ همه ما با حقوق ومکلفیت های برابر اعضای حزب وطن هستیم اما متاسفانه برای مدتې در ساختارها وتشکلات مجزا با تعابیروبرداشت های ذهنی خاص سروکار داشتیم.ګذار سریع وبلااستثناء ازاین ذهنیت های مجزا به فرهنګ ودسیپلین پذیری واحد حزب وطن یک ضرورت ومکلفیت مبرم میباشد،با تعلقات فرکسیون ګونه،عقده ها وشکاکیت های دیروزی باید وباید خدا حافظی نمود.من بمثابه یکی از شما مقدمتآ صادقانه اعلان وابلاغ میدارم که در مقابل هیچ یک از شاملین پروسه حب وبغض خاص ندارم،حتی آن دوستانی راکه بنا به هردلیلی علیه اینجانب علنآ ویا پنهانی موضعګیری نموده اند به آغوش میګیرم واګر احیانآ باعث افسردګی هریکی از شما شده باشم پوزش ومعذرت میخواهم.اما هرشخصی که منبعد تحت هر نوع پوشش به افتراق وبی اعتمادی میان حزبی مبادرت ورزد باید بامقابله قاطع،متمدنانه،اصولی و همګانی همه ما مواجه ګردد.

ـ مقدم ترین وجیبه وتاءخیر ناپذیرترین ضرورت همه شاملین پروسه واحد کنونی اینست که تحت رهبری ومطابق برنامه ریزی کمیته مشترک تفاهم وطرزالعمل کارآن،امورات ایجاد شوراهای واحد حزب وطن(مطابق ماده ۲۹ اساسنامه) از شهر کابل آغاز وبه سرعت ممکنه در ولایات وخارج از کشورتکمیل ګردد.انتقال بلاقیدوشرط راجستر های اعضای ساختاری ګذشته به شعبه تشکیلات کمیته مشترک تفاهم ومراجعه فوری همه اعضای غیرمتشکل حزب وطن به شوراهای واحد محل زیست ویا ادرسیکه ازجانب کمیته تفاهم مشخص شده باشد یکی از ضرورت های کلیدی تلقی میګردد.من بعد جلب وجذب به یک ساختاردیروزی درداخل ویا خارج کشور تخطی از اصول وتقابل صریح با حزب وطن تلقی میګردد که مشترکآ با آن بایست مبارزه شود.

ـ ضرورت اکید آن مطرح است که اعضای محترم شورای مرکزی حزب وطن،اعضای محترم رهبری ساختارهای دیروزی که اکنون شامل پروسه اند وکادر های برجسته حزب وطن مقیم خارج که در پروسه شامل اند خود هارا عملآ وصادقانه درموقف وصف اعضای حزب وطن باحقوق ومکلفیت های برابر قرارداده وازدانش،تجربه ونفوذ خویش به نفع تسریع،تقویت وتحکیم وحدت ارګانیک حزب وطن استفاده فعال نموده واز محوریت کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن صادقانه ومستمرانه دفاع نمایند.

ـ و مشوره آخیر:نقد سازنده،هدفمند واصولی ازسیاست هاواعضای حزب نه تها یکی از مسلمترین حقوق بلکه از مکلفیت های اعضای حزب وطن محسوب میګردد.اما کشاندن مسایل درون حزبی قبل از تصامیم مراجع ذیصلاح حزبی به رسانه ها ویا مراجع غیرحزبی نه تنها در حزب وطن بلکه در سایر احزاب مدرن ودموکرات تخطی وبعضآ جرم تلقی میګردد.هیچکدام ما حق نداریم که درمقام قاضی وڅارنوال خودرا قرارداده واشخاص حزبی خود ویا هموطنان دیګرراتحت اتهام ویا محاکمه قراردهیم.متاسفانه تبادله اتهامات،افتراء،هتک حرمت وعقده ګشایی مطبوعاتی غیر مجاز یکی از صفحات دردناک ګذشته دور ونزدیک مارا تشکیل داده ومحکوم به ترک ابدی آن میباشیم. پیشنهاد من به کمیته محترم مشترک تفاهم اعضای حزب وطن اینست که جهت تاءمین سیستم فعال ارتباط با اعضای حزب وطن و ایجاد میکانیزم واحد ولی چند بعدی،از جمله سازماندهی جلسات حضوری والکترونیکی(مجازی) توضیحاتی هم درداخل وهم درخارج کشور تصامیم مشخص اتخاذ نماید.

از شما همرزمان عزیز صمیمانه توقع دارم تا در توضیح ودفاع مستمروظایف مرحله جدید کارو هم فیصله های یګانه محور مشترک ما(کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن)فعالانه تر سهم ګرفته ونیز نقد ونظریات سازنده خودرا دررابطه به معروضه های فوق،ازاین جانب وسایر اعضای حزب وطن دریغ نفرماییدو درصورت صوابدید،این معروضه را با دیګران نیز شریک سازید

یادداشت: در صورتیکه برخی ازاعضای حزب به متن اساسنامه مصوب ۱۳۶۹حزب وطن نیازمند باشد لطفآ ادرس الکترونیکی(ایمیل) خودرا درمیسینجر فیسبوکی اینجانب بګذارند من با کمال مسرت این متن را به ادرس ایشان پست خواهم نمود.

با تقدیم احترام وارادت

پاینده باد افغانستان

زنده ومستحکم باد حزب واحد وطن

همه باهم بسوی مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است