مجاهد بزرگ ويک مقاومتگرسترگ

 

سياف زيرنام دين ازقتل عام افشارتاچپاول زمين

 

(بخش پنجم ( تحقيق وپژوهش استاد صباح 

مردم ماازکمبودها وکسرها گله ندارند، آنچه که آنان را می آزارد وصدايشان را به فلک مي پيچاند، عملکردهاي ناروا وسوء استفاده ازبيت المال است وبس. 

واعظان امروز گر جلو به منبر میکنند

هم عيان وهم به خلوت کارديگرمیکنند ديگرآن شرم وحيا رفته ، اکنون آشکار هرچه را فرمان دهد آن نفس کافرمیکنند زهد آموزند برمردم زآيات وحديث خويش را اما زسيم وزرتوانگرمیکنند با چنين رفتارشان ايمان مردم سست شد بس که اين تزويردردين پيمبر میکنند درجدال قدرت وغافل زرنج مردمی کان چنين با بينوايی عمرخودسرمیکنند . سياف به شدت پايبند طرزتفکر سلفی است. اوبرای اثبات وفاداری خود به عقايد سلفيان سعودی، حتا نامش را از عبدالرسول سياف به عبدالرب رسول سياف، تغيرداد و همين باعث شد که باری يکی از نمايندگان دولت عربستان سعودی در جلسه ای درپيشاور، به اوطعنه بزند و بگويد که ما بوديم تو را مسلمان ساختيم وحتا نام مسلمانی برايت انتخاب کرديم!. امروزرسول سياف يکی ازجمله سران جهادی است که صاحب ميلياردها پول است. زمانی که سياف دردوران حاکميت حزب دمکراتيک خلق ، کشور را ترک میکرد، به گفتهای خود او- يک عصا چوب بيشتر نداشت،اما پرسش اين است که سياف اين همه سرمايه را به چه بهای به دست آورده است؟

عبدالرب رسول سياف مسوول تنظيم دعوت اسلامی (حزب اتحاد اسلامی سابق) و وکيل درپارلمان میباشد. وی بارها بخاطرنقشش درجنگهای داخلی افغانستان ازجانب سازمان ديدهبان حقوق بشربه جنايات جنگی متهم شده است .وی طرفدار حرکت سلفیگری وهابی در افغانستان است و برداشتهای افراطی از اسلام دارد. به همين خاطر است که او را نماد تندروی در افغانستان می شمردند. سياف در جنگها داخلی افغانستان در بين سالهای ۱۷۳۱-۱۷۳۱ مهم ترين نقش را داشته است طوريکه به دستور وی غرب کابل به يک ويرانه تبديل شده و هزاران غير نظامی به دستور رسول سياف قتلعام شده است. سياف به شدت پايبند طرز تفکرسلفی است. او برای اثبات وفاداری خود به عقايد سلفيان سعودی، حتا نامش را از عبدالرسول سياف به عبدالرب رسول سياف، تغيرداد و همين باعث شد که باری يکی از نمايندگان دولت عربستان سعودی در جلسه ای در پيشاور، به او طعنه بزند و بگويد که ما بوديم تو را مسلمان ساختيم و حتا نام مسلمانی برايت انتخاب کرديم.! امروز رسول سياف يکی ازجمله رهبران جهادی است که صاحب ميلياردها پول است . زمانی که سياف در دوران حاکميت حزب دمکراتيک خلق، کشوررا ترک میکرد، به گفتهای خود او- يک عصا چوب بيشتر نداشت،اما پرسش اين است که سياف اين همه سرمايه را به چه بهای به دست آورده است

سياف ازآن جايی که تعليم دينی اش را در کشورهای اسلامی به پايان رسانده بود ازحمايت خاص اين کشورها و به ويژه عربستان سعودی برخوردار بود. وی درسال ۱۷۳۱، همراه با ديگر تنظيم ها ی جهادی وارد کشورشد وبه مهم ترين حامی برهان الدين ربانی تبدل شد. درسال های ۱۷۳۱ تا ۱۷۳۱ در درگيری های ميان گروهی کابل نقش اساسی داشت ونبردهای حزب تحت فرمان اوبا حزب وحدت درغرب کابل شهرت فراوان دارد. اين دوحزب درآن سالها جنگ های خونينی با هم داشتند که منجر به کشته ومجروح شدن صدها تن ازافراد غيرنظامی شد وغرب کابل هم به ويرانه تبديل شد. سياف بارها به دليل حضورش درجنگ های داخلی افغانستان ازجانب سازمان ديدهبان حقوق بشربه جنايا ت جنگی متهم شده است. همانطوريکه ميدانيم نيروهای سياف وجنايتکاران ديگردرافشارسيلوجنايت ووحشت نابخشدنی مرتکب شده اند . رسول سياف، يکی از قصابان اين فاجعه هولناک، درحمله و تجاوزبه افشار به عساکرش گفته بود: سربريده سخن ندارد، هزاره ی خوب هزاره ی مرده است . سیاف درجنگهاداخلیافغانستان در بین سالهای ۱۷۳۱-۱۷۳۱ باشرکايی جنايتکارش - غرب کابل را به يک ويرانه تبديل نموده وهزاران غیرنظامی به دستور آنان قتلعام شده است. وی به دلیل شعله ورترکردن جنگهایداخلی درافغاستان در سالهای ۱۷۳۱-۱۷۳۱ ازسوی ديده بان حقوق بشر به جنايتجنگی ونقض حقوق بشرمتهم گرديد، که متأسفانه هنوز محکمه دراين خصوص تشکلیل نشده است. بزرگترين جناياتی که در دوره جنگ های داخلی درافغانستان آنهم درشهر پرنفوس کابل به شکل عمدی، آگاهانه وسيستماتيک توسط جنايات کاران صورت گرفته يکی هم، قتل عام مردم افشار بود که درآن يک شهر انسان فقط به جرم هزاره بودن نابود گشتند .اين جنايت توسط جنايتکاران جنگ های داخلی از جمله عبدالرب رسول سياف، احمد شاه مسعود،ملا مارشال فهيم، شيخ محسنی، سيد حسين انوری، يونس قانونی، داکترعبدالله و ... صورت گرفت .بزرگ ترين جنايت را اين افراد در تاريخ افغانستان و جهان به نام شان ثبت کردند که شامل تجاوز به زنان در برابر مردان خانواده، کشتن مردان خانواده در برابر زنان، به برده گی گرفتن دختران و زنان، کشتار مردم در اماکن همگانی از جمله در تکيه خانه افشار، بی حرمتی به اجساد مردگان، قتل وتجاوز به جرم هزاره بودن، بود . جنايت به چگونگی وکيفيت عمل جنايت کارمرتبط است نه به کميت جنايت. مهم اين است که جنايت برای چه صورت گرفته است وجنايت کار چه هدفی ازجنايتش داشته است. هم درآموزش دينی اسلام و هم درحقوق بشر، نفس يک آدم، نمونه ای از تمام بشريت وعالم درنظر گرفته شده است. هنگامی که يک شخص را می کشند در حقيقت همه بشريت را کشته اند. جنايت افشار، يکی ازجنايات ضد بشری درتاريخ بشريت است. زيرا اين جنايت ازطرف احمد شاه مسعود، برهان الدين ربانی، عبدالرب رسول سياف، شيخ آصف محسنی و ديگران به هدف محو نابودی که گروه اتنيکی صورت گرفته است. در اين تراژيدی يک شهر انسان به جرم هزاره بودن قتل عام شده اند ونيت جنايت کاران، ازاين جنايت، نسل کشی بوده است . مهاجمان سنگ دل پس از تسلط بر افشار برای قتل وغارت وجنايت وارد کوچه های افشار شده وپس ازهجوم به خانه ها و منازل مردم دست به کشتن افراد جوان زدند وآنها را درمنازل شان به شهادت رساندند و حتی زنان را به اسارت گرفته و مردان را در کوچه ها و خيابانها شهيد کردند. اينان تاچند روز متوالی به کشتار، قتل و غارت و تجاوز و تخريب منازل ادامه دادند. ووحشيانه داخل منازل شده وازهيچ جنايتی دريغ نکردند . جناياتی که در افشار ارتکاب يافت مصداق بارز جنايت به مفهوم حقوقی براساس قوانين ملی و بين المللی است. اقتضای عدالت ونظم جامعه ايجاب می کند که مرتکبين جنايت مجازات شوند. اما در افغانستان گرچه بزرگترين جنايات تاريخ بشريت انجام گرفته است، به همان مقياس جنايتکاران نه تنها مجازات نشده بلکه به مناصب بالای دولتی و حکومتی گماشته شده وهمچنان جنايت می کنند. اين امر اما به معنای مخدوش شدن اصل مجازات جنايتکاران نيست. محاکم داخلی امروز نه توان و نه اراده لازم برای محاکمه اين جنايتکاران را دارد زيرا خود از جنايتکاران تشکيل شده است . مشکل ديگری فعلی غصب زمين های دولتی و مردمی ازسوی زورمندان محلی درکابل وساير ولايات کشور، از بارزترين مظاهر فساد درکشور است و به نظر می رسد دولت نيز توانايی چندانی برای مبارزه با اين معضل عظيم اجتماعی و اقتصادی ندارد. مردم براين باوراند که غاصبان با وزارتخانه های دولتی ونمايندگان مجلس، پيوند دارند واين امر، مانع از اعمال قانون و سلطه دولت بر آنها می شود. تااکنون ميليون ها جريب زمين در سراسر کشور، به صورت غيرقانونی در اختيار زورمندان است واکثراين چپاولگران وزورگيران ازنزديکان مقام های حکومتی وقوماندانان جهادی جمعيتی، شورای نظارواتحاد سياف اند که بازورسلاح وکشتن وبردن وبستن سخن ميگويند. سياف دردوران حاکميت مصلحت گراوبی کفايت کرزی درپهلوی ديگراستفاده جوی هادرچوروچپاول زمين های شخصی ودولتی نيزکوتاهی نکرده است. رسول سياف وتفنگداران ظالمش بيشترين زمين ها را در کابل و اطراف آن غصب نموده اند. سياف وجنگسالارانش چون ممتاز، حاجى شيرعلم، آمرعبدالستار، اکيی، قوماندان داکترعبدالله... هرکدام هزاران

جريب زمين غصب شده در اختيار دارند. از چندين سال بدينسو اعتراضات مردم «شش گذر» ولسوالی پغمان عليه سياف بلند است که میگويند باند سياف حدود ده هزار جريب زمين را که ملکيت آنان میباشد به زورتصاحب نموده است. تظاهرات مردم پغمان عليه سياف تا حال چندين بار به خونريزی و کشته شدن مردم بيچاره منجر گرديده است. بخشی از اين زمين های دعوای درساحه چانغر در کنار شاهراه کابل ـ کندهار موقعيت دارند . سياف و حواريونش هزاران جريب زمين دشت چمتله را به زور تصاحب شده به قيمت هنگفت بالای مردم به فروش رسانيدند . قضيه ديگر زمين دزدی در ولسوالی کلکان کابل هماکنون جنجالهای شديدی را دامن زده است سياف و همرهانش دست دارد. داوود کلکانی عضو پارلمان که از سفره نشينان سياف است در همدستی با قوماندان ممتاز (برادرزاده سياف) حدود يکهزار جريب زمين ساحه آقاسرای و شيخوی اين ولسوالی را تصاحب نموده اند و به زور تفنگ اين زمين را در چنگ شان نگهداشته اند .حتی اين دزدان بين خود در اثر اختلافاتی درگير شده اند. جالب اينست که اين زورگيران تفنگدار مالکيت مردم رابا استفاده از مقام دولتی قباله های تقلبی ساخته اند . چندی قبل تلويزيون خصوصی لمر، مصاحبه ای داشت با يکی از سران جهاد - عبدالرب رسول سياف نماينده در پارلمان. اودر ابتدا حاکم به نظر می رسيد، اما وقتی صحبت به جنايتکاران ومحاکمۀ شان رسيد، دست وپاچه ووارخطا وبه خواندن آيات متوسل شد. ازآنجايی که اين رياکاران دين همه چيز را از زيرعينک فريبکاری دينی می بينند، به اين لحاظ اظهار نمود که فهم قانون اساسی به فهم دين ضرورت دارد امرخدا است که اگرمسلمانان با هم درگير شدند، شما بين آنها صلح کنيد، خداوند از ما می خواهد. اين جنايتکاران قرن چرادرآن سال هايی که برقدرت لميده وطياره بست دشمنی ديروزی شان ( روسها ) پول ميفرستاد واينان خون می ريختند، بين خود صلح نکردند؟ آيا درآن وقت خداواند از ايشان تقاضای صلح ننمود؟ وقتی مردم درآتش جنگ های خاينانه می سوختند، امر خداوند کجا بود؟ جنگ راديگران دامن زدند وهنوزهم خواهان جورآمد بين ما نيستند اما بلافاصله متوجه می شود و می گويد: ما آنقدر گنس و گول نبوديم که ديگران از ما استفاده کنند! کسانی که اين فيصله رارد می کنند، سراين ملت دل شان يخ نکرده است، باز می خواهند اين ملت به خاک و خون بغلتد . مردم که يک بار بدست گرگ صفتان تشنه به خاک و خون غلتيد، اين کدام افراد اند (جز ويرانگران سه دهۀ اخير) که دل شان به اين ملت يخ نکرده است؟ . سياف گفت: من پيش ملت يک مجاهد هستم و گروهی را رهبری کردم. تو درنزد ملت يک جنايتکار وقاتل هزاران انسان بی گناه هستی، تو يک جاسوس حلقه به گوش آی اس آی، عربستان سعودی و ... هستی. سياف! تو همان گروهی را رهبری کردی که اين ملت را به روز سياه نشاند، همان گروهی که دختران افغان را پيش پای عرب ها انداخت، همان گروهی که خون مردم مظلوم هزاره را مباح می دانست وهرهزاره را به نام حزب وحدت، سرمی بريد، توهمانی که اکنون هم زمين های مردم پغمان را قبضه نموده ايد . وی گفت، وقتی از زندان برآمدم، يک عصا چوب در دستم نبود. به اين می گويند اعتراف جانانه. اما اين مليون ها دالر، آرگاه و بارگاه، نوکروچاکر وموتر و زمين را از کجا کردايد ؟ وقتی ازسياف پرسيده شد که چرا درآن وقت مانع از جنگ نشديد، در جواب گفت: تنها خدا است که هر چيزی را بخواهد کرده می تواند. به تعبير سياف، پس اين خدا بود که جنگ ها را در کابل شعله ور نمود، خانه های مردم را ويران کرد، زنان را بی سرپرست و کودکان را آواره نمود، برفرق مردم ميخ می کوبيد، آنان را زنده زنده در کانتينرها کباب نمود، برعفت زنان تجاوز نمود، دردهه هفتاد( تنظيم های اتحاد، محاذ، جمعيت، شورای نظار، حزب اسلامی، حزب اسلامی خالص، حرکت های مولوی محمد نبی محمدی وشيخ آصف محسنی و ...جفای بزرگی رابرملت رواداشتند) . رسول سياف، درادامه ی جنايت های خود، بعد ازسقوط طالبان، درحمايت های کرزی قرارداشته، با کمک و مشوره ی افراد تجارتی خود، دست به غصب گسترده ی زمين زده است. باغصب زمين ها، گروه اقتصادی سياف، ساختن مارکيت وبازار، تعميرهای مجلل با قصر و باغ و...ساخته اند. غصب اين زمين ها از دو استقامت درشهر کابل و اطراف آن صورت گرفته است. استقامت اول از کوتل خيرخانه آغاز و به چمتله، پغمان الی ارغندی می رسد. استقامت دوم نيز وزير اکبرخان، باغ بالا، خوشحال مينه، بازار کمپنی، قلعه حيدر خان الی ارغندی می باشد. درمرکز شهر کابل نيز، سياف و گروه اقتصادی وی تعميرات و زمين هايی راغصب و يا با پول بدست آورده از اين تجارت خريداری کرده است .سياف ازحمايت های بی دريغ ريس دولت برخوردار است . شکايت های زيادی ازغصب اموال و دارايی های مردم وجوددارد،اما تاکنون هيچ اقدامی برای مهارنامبرده صورت نگرفته است. تنها در ماه مارچ دوهزاروهفت ميلادی نيروهای آمريکايی به خانه ی سياف در پغمان يورش بردند که علت آن بيشتر مسايل امنيتی و ارتباطات احتمالی وی با تروريزم بوده است. پس از اين حادثه، کرزی بارها ازسياف بدليل حمله ی نيروهای آمريکايی پوزش خواسته و قول داده که چنين مواردی ديگرتکرار نشود. پس از آن سياف مجال بيشتری برای فعاليت های تجارتی غير مشروع يافته است. مردم در پغمان بارها نسبت به غصب زمين هايشان و همچنين زندانی شدن وابستگانشان درزندان شخصی سياف به دفتر رييس جمهورشکايت

و مقابل پارلمان مظاهره کردند اما با هرعريضه و مظاهره، تهديد ها از جانب سياف و افرادش عليه آنان بيشتر شد. سارنوالی ومحاکم کشور هيچگاه دوسيه ی های غصب توسط سياف را روی دست نگرفته و هميشه ازوی به عنوان استاد سياف، با نيکی ياد می کند.

 

احمد مشاهد

 

آن درد كدام است كه درمان شدني نيست؟ آن لطمه كدام است كه جبران شدني نيست؟ بد خواه وطن بهر تو خير خواه نگردد اين گرگ همان است كه چوپان شدني نيست. 

 

با کشته شدن مخدوم عبدالله توسط داود داود، شانس نيک ديگری برای مشاهد دست داد. با نابودی اين آدمکش، اسناد ومدارک جناياتی را که توسطه اواجرا کرده بود نابود میشود . با کشته شدن داود که اوبعنوان رقيب وآخرين موی دماغ مشاهد درمربوطات حداقل تخار وکندز به شمار میرفت، يگانه مانع سياسی ونظامی بالقوه درمقابل معامله گری هايش از سر راه برداشته شد و بعد از آن با دست بازتری مصروف يکه تازی در منطقه است . در زمان اداره تنظيي برهانالدين ربانی، مشاهد يک ساله معاش معلمين و مامورين را دزديد. مامورين و معلمين شکايت را به ربانی که مقراداره اش مقابل رياست اطلاعت و فرهنک ولايت تخار بود، پيش کردند. دفترربانی درآن زمان به جواب گفته بود که مشاهد معاشات شما را گرفته اما دردسترس نيست، اودرايران مسئوليت سفارت را بدوش دارد هروقت آمد به مسئله رسيدگی میشود اما اين قضيه تا حال مسکوت مانده است . احمد مشاهد در اوايل حکومت کرزی سفير افغانستان درايران بود. ايران درکنار ساير کمک هايش ٠٢ بورسيه تحصيلی برای افغانستان داد. مشاهد تمامی اين بورسيه های تحصيلی را به دوستان و اقارب بسيارنزديکش اختصاص داد. ازجمله بيست نفری که در چوکات اين بورس راهی ايران شده بودند صرف مسعود ترشت وال ويک نفرديگر درادبيات توانستند به تحصيل ادامه دهند بقيه بحدی نالايق بودند که همه درهمان سمستر اول ناکام شدند . جاويد برادرزاده مشاهد که خانه سامانش درکابل بود، وقتی ازرشته جيوديزی فاکولته جيولوژی ومعدن پوليتخنيک کابل فارغ شد، رئيس يکی ازشعبات ديزاين دروزارت انکشاف شهری مقررگرديد، که کوچکترين رابطهای به مسلکش ندارد . طاهرايوب برادرزاده ديگروی نيززمانيکه ازپوهنتون مزارفارغ شد، بلافاصله به حيث رئيس انکشاف دهات ولايت تخار مقررگرديد بعد ازآن به رياست منابع بشری وزارت انکشاف دهات ارتقا يافت .يک پسرش بنام عبدالله مشاهد شش سال ميشود که درسفارت کشوردرکانادا وقنسلگري ونکورخلاف همه نورمهاي ديپلوماسي اجراي وظيفه مينمايد وازسواد کافي نيزبرخوردارنيست. آگاهی يافتن ازدارايی های واقعی وی شايد ممکن نباشد اما فقط بخشی ازسرمايه، جايداد وملکيت های وی که همه دربارهاش میدانند را به معرفی میگيرم. با تحليل مشاهد ازاين زاويه، برای مردم، برای چندمين باربه ثبوت ميرسد که نظام فعلی که دم از دفاع از مردم و دفاع از دموکراسی میزند، اتکايش در ولايت تخار روی چه کسانی بوده و ماهيت شان چگونه است . اگرازحمام های نمره وباغهای کوچک که مشاهد دراينجا وآنجای ورسج وتالقان و ولايات ديگر دارد چشم بپوشيم و به جايداد های بزرگترش نظر اندازيم، بايد ازهوتل آريانا شروع کنيم. هوتل آريانا درولايت تخارازجمله هوتل های مفشن ومرغوب شهر تالقان است و محافل گوناگون، خصوصاً محافل عروسی درآنجا برگزارمیگردند. اين هوتل مشهورازشخص مشاهد میباشد . تانک تيل آريانا که درجوارپل شهروان تالقان قراردارد وپرفروش ترين تانک تيل درتالقان است نيزمربوط اومیباشد. داستان اين تانک تيل وکلاهبرداری مشاهد ازنزديکترين دوستش شايد نمونه خوبی باشد که ماهيت وي را شناخت. در زمان ولايت سيد اکرامالدين معصومی، به نيت ايجاد تانک تيل شريکی بين معصومی ومشاهد، زمين را ازصاحب آن به زورتفنگ خريدند .هنگاميکه سند بين فروشنده وخريداران به امضاء میرسيد معصومی تاکيد میدارد که نام هردوی شان در جريان نوشتن قباله ذکر گردد، ولی مشاهد برايش استدلال مینمايد که چون تو والی هستی اگرصدای اين زورگيری بالا شود، موقفت زيرسوال میآيد و بدنام میشوی بنا ضرور نيست نامت را در قباله ذکر نمايم و اين کار باعث شکست عهد شراکت من و تو نمیشود. چندی میگذرد و معصومی هم از چوکی ولايت برکنار میشود. وقتی تانک تيل آريانا يکي ازپرفروشترين تانک درشهرتالقان ميگردد، اونزد مشاهد آمده تا سهمی از عوايد بدست آمدهی شراکت را بدست آورد. مشاهد با نهايت خم چشمی وديدهدرايی ، منکرعقد وپيمان درين رابطه شده و باينصورت دوستی وهمدستی شان پايان میيابد . زمين های آبی مشاهد درنهرچمن وساير نقاط تخار بيشتر از ۳٢٢ جريب میباشند که دربهترين موقعيت های تالقان واقع اند. در شرايط فعلی هرجريب اين زمين ها بيست لک افغانی خريد وفروش میشوند . کرايه صرف دکان ها وسرای هايش درتالقان ماهانه يک ميليون ودوصد هزارافغانی میشود. تعداد حويلی هايش درکابل بالاتر ازده باب بوده که همه درمناطق قيمتی موقعيت دارند. تعداد زياد آنها را به کرايه داده است. يک حويلیاش در شيرپور، يک حويلی درمنطقه بادام باغ ويکی عقب سينما آريوب درباغ بالا موقعيت دارند . درتالقان هم چندين حويلی دربهترين موقعيت های شهرازمشاهد اند، که ازجمله حويلیای که درسرک اول دارد و مدتی درزمان گريزگريزرباني که باتحت هرسوميرفت ومدتي سفارت ايران بود که تنهاايران سفارت کاري درتخارداشت و فعلاً به يوناما کرايه داده شده است ازجمله زمين غصب شده دولتی است . درخارج از افغانستان جايداد های غيرمنقول وی که تا حال افشاء شده اند، يک حويلی در دوبی، يک حويلی درتاجکستان. رياست ده که مسئوليت امنيت تمامی وزيران را به عهده دارد، امنيت مشاهد هم به عهده گرفته است. به

همين مناسبت مشاهد ماهانه به تعداد سه صد نفرازرياست ده اعاشه بدست میآورد. اوکه به امراض گوناگون گرفتار است، خوراکش نان جواری بيش نيست، دارايی هايش را قبل ازمرگ ميان اولادهايش تقسيم و ترکه کرده است. مشاهد علیالرغم آنکه آدم کينه دل، خودپسند وخودخواه است و به هر مسئله ی با درنظرداشت منافع خود برخورد میکند، درعين حال شخص متکبر و بدزبان است و سخت انتظار دارد که کسی پای خود را به پای او دراز نکند وهمه بلیگوی اوباشند. تنها آدم های بردهصفت وزبون ازموقف اواستفاده برده میتوانند که آماده چاپلوسی و تحمل غضب، دشنام های رکيک و پيشانی ترشی های او باشند . ازجمله ده ها فرديکه طبق تذکر بالا به نوکران او بدل شده اند فردی به نام حق نظر است که حالا شايد حق نظربای برايش بگويند. او به واسطه مشاهد رئيس گمرک در يکی از گمرکات افعانستان تعيين شده و ازين طريق صاحب ميليون ها دالر شده است. او درچند محفل درحضور ديگران بدون اينکه عرق شرم برپيشانیاش نمايان گردد، يادآور گرديده است که امروزاگرکسی کمترازيک ميليون دالررا سرمايه بگويد احمق است. او که چند سال قبل به نان شب بند بود و پول نداشت، امروز چندين حويلی صرف درشهر تالقان دارد . ملک و دارايی هايی که مشاهد وهممسلکانش چون مطلب بيک، حاجی آغاگل، پيرمحمد خاکسار، پيرم قل، قاضی کبيرمرزبان، بشير چاه آبی وغيره به اصطلاح کلان های تخار با خدعه، نيرنگ، قتل، تهديد، توطئه، دزدی، خيانت، چپاول، وطن فروشی و متوسل شدن به پستی های رنگارنگ بدست آورده اند، بدون احساس شرم وخجالت آن را داد خدا ناميده، خويش را خدادادگان جارمیزنند تا اين را ثبوت نمايند که ديگران که به پول و دارايی های افسانوی چون آنها نمیرسند نه اينست که ايشان دست به دزدی، وطن فروشی، جاسوسی، قتل و توطئه نزده اند بلکه ايشان را خدا نداده است . اولاده اينان اگرچه به پستی پدران شان آگاه اند دردل آن را تصديق میدارند ومیدانند که پدران شان تا جاسوس ورزيده نمیبودند و گذشته بيشرافتی و وطنفروشی برپيشانی شان از دور نمايان نمیبود، کجا ممکن بود به چوکی های مهم و بلند درسطح يک مملکت گماشته شوند . مشاهد وهمقطارانش وقتی به منابرسخنرانی میکنند، هميشه دفاع از جهاد ومقاومت و ارزش های اسلامی را قلقله میکنند، ولی درعمل به غيرازتحکيم پايه های اقتصادی و اجتماعی خود و فاميل خود به چيز ديگری نمیانديشند. مشاهد درکرسي اداره مستقل اصلاحات واداری وخدمات ملکی: تيم کاری مصلحتی که به سرکردگی احمد مشاهد دراداره مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی کارمی کنند، خود عاملان فساد اداری درکشورمی باشند. اين مطلب را عبدالمجيد منشی کميسيون اقتصاد ی پارلمان بيان نمود. عبدالمجيد می گويد که کارکردهای کميسيون مستقل اصلاحات اداری درافغانستان ناکام بوده وتا حال اقدامی را جهت اصلاح اداره انجام نداده است. احمد مشاهد با تيم کاری مصلحتی اش، اشخاص بی کفايت وفاقد تحصيلات عالی را در بست های کليدی با اخذ فيصدی سود مالی به نفع خود شان به کار گماشته اند. در همين حال خانم گلالی جبارخيل رييسه اداره مستقل اصلاحات اداری ولايت ننگرهار نيز بدليل گذاشتن از اشخاص بی کفايت وفاقد تحصيلات عالی ازسوی اين تيم چندي قبل استعفا نمود ومشاهد را نيزمتهم به فساد اداری نمود. منشی کميسيون اقتصادی پارلمان می گويد که در جريان سال سيزده هشتاد پنج خورشيدي درترکيب يک هيات از سوی شورای ملی جهت بررسی وضعيت اقتصادی عازم ولايت ننگرهارشده و درآن زمان خانم گلالی رييسه کميسيون اصلاحات اداری وخدمات ملکی آن ولايت ازکار کردهای داکتر احمد مشاهد وتيم کاری وی انتقاد داشت. با توجه به ادعاهای خانم گلالی چند اداره را در آن ولايت مورد ارزيابی قرارداده که درنتيجه بررسی آنان مشخص شده بود که تعدادی از اشخاص نا اهل وبدون تحصيلات عالی، بنابر روابط با شخص مشاهد استخدام شده بودند. گزارش اين سفر شان را به شورای ملی نيز تقديم نموده بود، اما ازسوی شورای ملی در مورد کدام اقدام انجام نشد. درحالی که در کنفرانس پاريس نيز جهت اصلاح اداره، به اين کميسيون مبلغ سه ميليارد دالر تخصيص داده شده است، عبدالمجيد می گويد که تخصيص سه ميليارد دالر به اين اداره، به معنی آنست که پول را غرض تباهی ادارات به عنوان اصلاحات به مصرف برساند. خانم جبارخيل چند ي قبل در يک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت- مشاهد مبلغ ده هزار دالرامريکايی را که اداره انکشافی سازمان ملل متحد )UNDP( با اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی ولايت ننگرهارمساعدت کرده بود، با مهارت خاص همراه با تعدادی از افراد ش درعدم آگاهی وی ازآن دفتر کشيده و درجيب های شخصی شان انداخته اند. به اساس گفته های خانم جبارخيل، ُپست رياست کارواموراجتماعى ننگرهار درماه جدى سال ۱۷٣١ به رقابت هاى آزاد گذاشته شد، که جهت بدست آوردن اين بست اشخاص ماستر ژورناليزم، ادبيات ، ليسانس اقتصاد، ماستر طب، لسانس شرعيات، به اين رقابت ها راه يافته بودند، اما در نهايت يک شخص که فارغ صنف دوازده يکی از ليسه های ولايت ننگرهار بود، بنابر داشتن روابط که با مشاهد رئيس عمومی اصلاحات ادارى وخدمات ملکى داشت، برنده اعلام گرديد.

ابراهيم عادل وزيرسابق معادن

جامعه دوطبقه دارد:

طبقه ای که می خورد وکار نمی کند

طبقه ای که کارمی کند ونمی خورد. ا

 

نشريه واشنگتن پست به تاريخ ۱٣ نوامبر ٠٢٢۲، پرده ازعملکرد ابراهيم عادل، وزيرسابق معادن برداشت. اين روزنامه فاش نمود که عادل دربدل اخذ ۷٢ ميليون دالر رشوت قرارداد دومين معدن بزرگ مس جهان، درمس عينک لوگر را به شرکت چينی، شرکت گروه استخراج و ذوب فلزات )Metallurgical Group Corp( ، داد . ابراهيم عادل بدون اين که اوراق داوطلبی ديگرشرکتها را مطالعه کند با ديدن بندلهای دالرقرارداد را امضا کرد. روز نامه مینويسد- به قول يک مامورامريکايی که در استخبارات نظامی معلومات کافی دارد وزيرمعادن وصنايع محمد ابراهيم عادل به گرفتن ۷٢ ميليون دالرامريکايی بهعنوان رشوت ازطرف شرکت چينی متهم شدهاست. اين مقام امريکايی ادعا کردهاست که پول متذکر دردسامبر٠٢٢۳ درشهردوبی بعد ازامضای قرارداد ٠ميليارد ونهصد ميليون دالرمس عينک به عادل پرداخته شدهاست. اين وزيرهم بدون اندکترين بازپرس با پشتاره پول کشور را ترک نمود. - محمود کرزی، برادرحامد کرزی، ازجمله سران مافيا است که درقندهارزمين دولتی مربوط وزارت دفاع را غصب نمودهاست. زلمی زابلی درمصاحبه ی به تاريخ ٣ جنوری ٠٢۱۷ با راديو آزادی گفت که محمود کرزی بيش از٠٢،٢٢٢ جريب زمين را در قندهارغصب نموده که بيشترآن ملکيت وزارت دفاع است. برادران کرزی براين زمينهای غصبشده شهرکی به نام عينو مينه ساخته وقرار است ۱۷٢٢٢ خانه مسکونی را درآن بسازد. - عنايتالله قاسمی چهره ديگرنظام کرزی است. وی بهحيث وزيرترانسپورت کابينه کرزی ايفای وظيفه مینمود. اين شخص در زمان تصدی اين پست، پول هنگفت اين وزارت را حيف و ميل کرد و بزرگترين لطمه را به شرکت هوايی آريانا وارد کرد. ذبيحالله عصمتی، رييس پيشين شرکت هوايی آريانا، میگويد: در زمان وزارت عنايتالله قاسمی و رياست نادرآتش، آنان ۰٢ ميليون دالر اختلاس نموده و ۱٢ ميليون ديگرنيزبه اين شرکت خساره وارد نمودهاند. لوی سارنوالی به تاريخ ٣ مارچ ٠٢۱۱، قاسمی را با بکس پرازدالردرميدانهوايی کابل دستگير کرد ولی با گذشت دو روز، کريم خليلی معاون دوم کرزی وی را رها و به خارج از کشور فرستاد.

 

عمر داوودزی

 

درمملکتی که فقط دولت حق حرف زدن را دارد هيچ حرفی را باور نکنيد

 

در ٠۲ اکتوبر ٠٢۱٢، نشريه نيويارک تايمز فاش نمود که عمر داوودزی ماه يک يا دوباربکسهای پرازپول را به اين کشورانتقال میدهد. اين منبع میافزايد پولی که ايران به افغانستان میدهد، رقم بسياربالا است .کرزی هم تاييد کرد که داوودزی ماه يک يا دوباريک ميليون دالررا ازايران به افغانستان انتقال میدهد. بعد ازاين رسوايی ارگ بود که کرزی

داوودزی را ارتقای مقام داد وابتدا سفيرافغانستان درپاکستان وبعد وزيرداخله مقرر کرد. به تعقيب افشای وابستگي پنهان ارگ ازايران، در ٠۲ اپريل ٠٢۱۷ نشريه نيويارک تايمز يک بار ديگر فاش نمود که (سی.آی.ای )نيزبه دفتر کرزی ماهانه يک مقدار زياد پول بدون حسابدهی میپردازد. گفته میشود اين پول دربين

 

 

جنگسالاران تنظيمی تقسيم میشود تا منافع امريکا را دراين کشورحفظ کنند. اين رسوايی هم پس ازچند روزسر وصدا، بسيارماهرانه زير زده شد. وال ستريت ژورنال به تاريخ ۷ سپتامبر٠٢۱۱ خبری را به نشررسانيد که درآن به اختلاس مالی جنرال ضيا يفتلی اشاره شده بود. درگزارش آمده که يفتلی عامل اصلی فساد مالی بيست ميليون دالرپول نقد وبه ارزش ۱۲۷ ميليون دالرتجهيزات طبی است که به شفاخانه چهارصد بستر اردو کمک شده بود. مقامات امريکايی در ابتدا اين قضيه را جدی گرفتند ولی با پادرميانی حکام ، دوسيه آن هم زير زده شد.

 

(جنرال ظاهراغبر(شباب

 

وقتی زور، جامه ی تقوی می پوشد ، بزرگترين فاجعه درتاريخ پديد می آيد.

فساداداری به عنوان يکی ازدشواری های بحران زا پس ازسقوط امارت طالبانی و به حيث يکی از ويژگی های مهم و اساسی دربدنام سازی نظام نوپای افغانستان به حساب می آيد. رجحان دادن منافع شخصی برمنافع ملی، استفاده از امکانات دولتی برای سرنگونی موانع درسر راه اعمال ناشايست، عدم پاسخدهی ازعملکردها دروظايف حکومت و... خصيصه های مهم و زيربنای اساسی فساد درادارات است که بنابر گماشتن چهره های استفاده جو، بی سواد، خاين به منافع ملی به حيث يکی از چالش های مهم برای حاکميت درافغانستان قد علم نموده است. تشکيل حکومت های ائتلافی، نصب افراد بنابر مصلحت های اتنيکی، فشارجنگ سالاران برفضای سياسی و در کل گسترش فرهنگ معافيت زمينه را برای برخی از باندها و گروه های شرير مساعد ساخت تا با استفاده از هر نوع ترفند و مانورهای فرا گرفته طی هرج و مرج سی ساله، مهره های غارتگر و خاين به منافع ملی را در پست های به اصطلاح لقمه آور جابه جا نمايند. گسترش فساد در افغانستان به حدی است که مجامع بين المللی کشورمان را درقطار دومين کشور آگنده با فساد درجهان تثبيت کرده و برای ادامه کمک های شان به محو اين پديده شوم شرط می گذارد. گونه های متعدد فساد اداری توسط مجريان حاکميت، از طرف رسانه های متعهد و واقعی به کرات افشا گرديده است. اما بنا بر نبود قانون وبی توجهی شمار زيادی ازاعضای شورای ملی به عنوان مرجع قانون ساز، راهبرد به جا و فراگير در مقابل اين پديده شوم ايجاد نشده است. جنرال ظاهراغبرشباب را تا حال هيچ گونه خدمتی ازوی در کارنامه های نظامی به چشم نميخورد ولی رتبه جنرالی را با مهارت فوقالعاده ... که دارد به دست آورده است و تاحال درچندين اداره نظامی وامنيتی تقرروبه دليل سوی استفاده از موقف فسادهای مالی اداری واخلاقی برکنارگرديده است ولی متاسفانه اين باربلای جان ورزش و ورزشکاران گرديد. سوی استفده ازموقف وامکانات دولتی ، تقلب های گسترده ، فساد اداری ، فساد مالی ، فساد ... همه وهمه درکميته ملی المپيک توسط جنرال اغبرشباب ريس المپيک با سوی استفاده روابط مافيايی ، بدون اينکه چيزي ازورزش والمپيک وسپورت بداند چندين سال مصروف عيش ونوش درين اداره بود. قسمتي ازعملکردهاي وي: - دستبرد واختلاس شش مليون دالرامريکايی کمک شورای المپيک آسيا برای انکشاف ورزش افغانستان. - اخذرشوت سه مليون و پنجصد هزاردالرامريکايی ازبابت سپردن زمين کامپلکس ورزشی به عزيزی بانگ .

 

- دستبرد به بوديجه کميته بين المللی المپيک . - دستبرد های گسترده صد هاهزاردالروده ها مليون افغانی بااستفاده ازبوديجه دولتی برای تهيه وسايل ورزشی . - ايجاد شرکت های ساختمانی ووارداتی توسط اعضای فاميل اش وتخلف دريافت قرار داد های ساختمانی داخل استديوم بدون سلسله مراتب قانون داوطلبی . - اسناد جعلی دريافت بيست هفت مليون افغانی بنام خريد وسايل ورزشی با استفاده ازووسايل ورزشی کمکی عزيزی بانک . - دوصد هزاردالرامريکايی ازبابت خريد تکت سفرتيم های ورزشی به بنگله ديش درمسابقات . - بيش ازيکصد هزاردالرامريکايی ازبابت خريد تکت سفر ورزشکاران به تايلند در مسابقات بازيهای رزمی. - ده ها ميليون افغانی را تحت نام بوديجه فدراسيون های ورزشی دريافت مينمايند ولی تا حالا هيچ فدراسيون بنام بوديجه چيزی دريافت ننموده آنعده ازفدراسيون هاييکه ادعای حق وحقوق را نموده اند به گونه سرکوب گرديده حتی فدراسيون تکواندو. اين سوی استفاده ها درحاليست که گرداننده گان اصلی ورزش که فدراسيون های ورزشی هستند هيچگونه معاش امتياز و بوديجه برای آنها پرداخته نميشود ودردسترس آنها قرارنگرفته صرف مبلغ بسيار ناچيز هفتصد افغانی ماهانه بنام عصريه به تعداد محدودی ازاعضای تيم های ملی اين فدراسيون ها پرداخته ميشود. - دريافت دوصد نفراعاشه خشک کمکی ازرياست عمومی امنيت ملی بدون اطلاع مامورين رياست عمومی تربيت بدنی و سپورت وکميته ملی المپيک واخذ اعاشه وماکولات آنان . - دريافت مصارف سفر های خارجی هيت المپيک به به خارج ازکشور همزمان ازچند طريق ازبوديجه دولت وبوديجه کميته بين المللی المپيک و شورای المپيک آسيا . - حيف و ميل اضافه کاری مامورين و اجيران . وضعيت وحشتناک فساد اداری دراين اداره: - تعين افراد بد که دارای پيشينه معاملات و دلالی وفساد اند. - ارتباط با نماينده گی های سياسی وسفارت ها بدون رعايت سلسله مراتب. - برکناری مامورين که با وی شريک جوال دسبرد هايش نبوده اند . - ارتباط با ورزشکاران ذکور واناث بدون سلسه مراتب روابط با فدراسيون ها و مربيان تيم هايشان در ساعات رسمی و غير رسمی . - برخورد فيزيکی کاربرد الفاظ غيرادبی و اخلاقی که خلاف اصول ورزشی با استفاده از دها نفرمسلح بسيار خشنش که به عنوان محافظ با وی ميباشند هميشه اجيرها و مامورين اداره را مورد توهين و تحقير قرارميدهد تا جرات هيچگونه ابراز نظر رادر مقابل اعمال خلاف وسوی استفاده هايش نداشته باشند. - پخش يک آهنگ به عوض سرودملی دربازيهای آسيايی گوانجو دوهزارده چين ، سرود ملی اگرهرايرادی ازنظراغبرشباب داشته باشد ولی رسمآ سرود ملی است نبايد درحضور بيگانه ها دست به چنين رسوايی زد که باعث آبرور ريزی مملکت گردد. - اغبرازپول ورزشکاران سه ميليون دالردرکانادا خانه خريداری نموده است. - ظاهراغبررئيس کميته ملي المپيک بادوازده تن ديگرازطرف رياست سارنوالى مبارزه با جرايم فساد ادارى. براساس گزارشهای تعدادی ازورزشکاران ، ظاهراغبراعضای خانواده ونزديکانش را درپست های مهم کميته المپيک نصب نموده است وميليونها دالراز بودجه دولتی و کمک های جهانی را حيف و ميل نموده است. وی کميته المپيک را به بزنس خانوادگی اش مبدل نموده و از اين طريق مشغول هرزگی و چپاولگری است. قبلا در کميته المپيک يک جنگسالار به نام انورجگدلگ مشغول بدمعاشی بود، که کرزی او را به پاس اين خدماتش به پست بلندتری ارتقا داده به مصداق “کله پز برخاست به جايش سگ نشست”، ظاهر اغبر را که در بداخلاقی و فساد شهره است نشاند. اين مردک فاسد در فريب و نيرنگ جوره ندارد. هرچند سارنوالی وی را احضار کرده است، اما با توجه به فساد حاکم کرزی، تصور اينکه دزدی های اغبرو شرکای جرمش واقعا پيگيری شده محاکمه شوند بعيد به نظر ميرسد، چون اين خاين به باند مافيای شورای نظار ارتباط دارد که دست بلندی در دستگاه حاکمه دارند.

 

محراب الدين مستان

 

جهل همان نادانی و نداشتن علم وانديشه کافی، و نفع که همان سودجويی وچپاول و به فکرخود بودن ، و ترس که مانع رفتن به جلو يا همان صعود است. 

محرابالدين مستان يکی ديگر ازفاسدان اين دولت است که سند دزدی يک ميليونی وی درتمامی شبکههای اجتماعی به نشررسيد. وی مربوط به گروپ دبل عبدالله است و درزمان وزارت خارجهاش، او را منحيث ديپلمات درفرانسه مقرر کرد. پس ازافشای اين سند، سارنوالی کوشيد تا وی را دستگير وپول اختلاس شده را پس بگيرد ولی به زورعبدالله و فهيم اين شخص هم مانند سايرچپاولگران درخارج ازکشور زندگي مينمايد.

 

(دگروال آقاگل الهام ( پنجشيري

 

چقدرنشنيدن ها ونشناختن ها ونفهميدن ها است که به اين مردم ، اسايش وخوشبختی بخشيده است !   ... 

آقاگل الهام پنجشيري رييس ارکان زون هفتصدوپنج پوليس سرحدی هرات مسکونه پنجشيرشخص آغشته به فساد در سرقت تيل قوای آيساف که از راه تورغندی داخل کشور می شود، شريک است. همچنان در بازارچه کلاته نظرخان اموال بدو ن محصو ل گمرکی از ايران وارد می شود با کميسار آن مرز به طور شراکت محصول می گيرند و از راه ميلک با قوماندان تولی به نام جلاد خان درمسير راه پول اخذ می نمايد. اين فرد ازراه ميدان هوايی هرات طلا وزعفران را قاچاق می نمود که همه پرسونل زون پوليس آگاهی دارند. علاوه براين به مسايل سمتی، لسانی، قومی و گروهی دامن می زند و ترس مسوولين هم از پنجشيری بودن اش هست وتا کنون بر سر کار خود بوده و به کارش کماکان ادامه می دهد. ثارنوالي مواد مخدرامردستگير ی قوماندان تولی به نام جلادخان در ميلک را صادر کرده است اما چون الهام پنجشيري با وی شريک جرم بوده نمی گذارد به سارنوالي سپرده شود و به يکی ازمافيای تيل در غرب کشور مبدل شده است.

ادامه دارد... 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است