استاد صباح

 

سياف واسماعيل دوآدم ويک تمايل

 

 (پژوهشي پيرامون هياهوي سياف واسماعيل براي جنگ وجهاد )

 

اسماعيل بازي درعبارت ودرپي قدرت وامارت

 

 

قسمت دوم 

آيا اسماعيل مي دا نست كه فرود يك گلوله توپ قلب چند نفر را مي درد ؟ هرصداي فيرتوپ ، تانک وراکت، فردا به قطره اشكي بدل خواهد شد واين اشك چه جگرهايي را خواهد سوزا ند ؟ اوفکرميکرد که جنگ يعني سوختن ، ويران شدن ، آرامش مادري كه فرزندش را با لالايي گرمش درآغوش خود خوابانيده ، نوري ، صدايي ، ريزش سقف خانه وسرد شدن تن گرم كودك درقامت خميده مادرچه تاثيرداشت؟ بلي! جنگ يعني ستم يعني آتش ، يعني خونين شدن وسرخ شدن جامه اي وسياه شدن جامه اي ديگر. گلوله اي ازميل تفنگ وباماشه کشيدن تفنگداري با سرعت شليك مي شد و در مبداء به حلقومي اصابت نموده ، آنرا سوراخ كرده وگذرمي كرد ؛ اودرغمش نبودکه كدام مادر ضجه مي كشد ؟ كدام پيراهن سياه مي شود ؟ كدام خواهربي برادرمي شود ؟ آسمان كدام شهرسرخ مي شود ؟ كدام گريبان پاره مي شود ؟ كدام كودك درانزوا وخلوت خويش ازدردجانسوزبي پدري اشک ميريزد .

وطن چندي اسیر دوسه تا بیوطن است
انهدام وطن از نکبت این چند تن است
آن یکی لاشخورو آن دگری جغد سیاه
آن یکی مرده خورو آن دگری گورکن است
آن شده پیش نمازدر چمن ودرسرايي
واقعا قصه او قصه خ ... درچمن است
این چه بوئیست که اززیرريش می آید
که چنین باعث دلسردی مشک ختن است
سرزمین گل و بلبل به چه روزافتاده
بلبل وزاغ است وچمن آن لجن است
روزگاری که وطن دست کفن دزدان است
عجبی نیست اگر مرده ما بی کفن است
داده بودند مژده که سربکفان می آید
سربکف آمـدودیـدیم که پیمانـشکن است
حرفهایش همه جزتهمت وفحاشی نیست
واعظ شهرچه با تربیت وخوش سخن است
بروطن مهر داشتن  اگر بی وطنیست
سجده برخاک وطن دين وآئین من است .

چندي قبل اعلام شد كه با جمعاوري بيش از ۲۴ هزارميل سلاح سبك و هشت و نيم هزار ضرب سلاح ثقيل پروسه‌ي جمعاوري سلاح و ملكي سازي تكميل شد. اين جمع اوري سلاح مربوط به قطعاتي بود كه ظاهراً درچوكات وزارت دفاع رسميت داشتند و قوماندانان آن قطعات از وزارت دفاع پول مي‌گرفتند. خلع سلاح اين قطعات كه بخش بسياركوچكي از تفنگ به دستان را تشكيل مي‌داد، درحد خود امرمثبتي بود ولي به هيچ عنوان مفهوم خلع سلاح گروپ هاي مسلح در كشور ما را نمي رساند. هم اكنون دهها هزارميل سلاح نزد گروپ هاي مسلح وجود دارد كه عامل نا امني دركشور هستند. اگر سلاح جمع اوري شده باشد، پس اينهمه زورگويي، درگيري، قتل وجنايت چگونه اتفاق مي‌افتند. همين حالا تنظيم هاي حزب گلبدين، جمعيت رباني، شوراي نظار، اتحاد سياف ، وحدت اكبري،... كاملاً مسلح بوده، واليان و قوماندانان امنيه تنظيمي هريك دهها ميل سلاح دراختيار دارند. سرگروپ ها و بعضي ازفرماندهان و مسوولان اين تنظيم ها در دولت نيزشركت داشته ولي سلاحكوت هاي خود را حفظ كرده اند .

همين داشتن سلاح ومهمات است که گاه گاهي اسماعيل نعره سرميدهد ودم ازجهاد وسلاح ميزند .

وي مدتی است که در پی ایجاد شورای سراسری مجاهدین است و اولین نشست جهادی هارا درهرات گرهم آورده و اعلام کرد که غربی ها در تامین امنیت ناکام بوده و اکنون نوبت مجاهدین است که امنیت را به باز گردانند.
اسماعیل می گفت نظامیان خارجی قادربه تامین امنیت نیستند ودرده سال گذشته تلاش کرده اند نقش مجاهدین را ضعیف سازند واکنون نیزاین تلاش ها ادامه دارد. توپ وتانگ ما را جمع کردند وسرهم ریختند و به عوض آن دختر آلمانی آوردند، دختر فرانسوی آوردند، دختر هالندی آوردند، دختر امریکایی را مسلح کردند، عسکرسفید پوست اروپایی آوردند، عسکرسیاه پوست افریقایی آوردند وفکرکردند که دراینجا امنیت آورده می توانند، اما نتوانستند. نظامیان خارجی قادر به تامین امنیت نیستند و باید سهم بیشتر به مجاهدین داده شود. وی در تلاش ایجاد نهاد ویژه ای نظامی از مجاهدین است.  اسماعیل گفت که شورای جهادی به زودی تشکیل می شود.اوازمجاهدین هرات خواست که به این شورا، بپیوندند . کنار زدن سران جهادی ازتصمیم گیری های مهم کشور را عامل بروز ناامنی های گسترده درسطح کشورعنوان کرد . اسماعیل  با اشاره به وضعیت نامناسب امنیتی درهرات گفت که همبستگی و وحدت مهمترین راه مبارزه با ناامنی ها است و مردم می توانند نقش عمده ای در تامین امنیت به دست گیرند. اسماعیل که مدتی پیش ازسوی عزیزالله لودین به غصب ده ها جریب زمین متهم شده است می گوید که شورای سراسری مجاهدین درحال شکل گیری دربیشتر ولسوالی های هرات است .

اماهزاران تن  درهرات درعکس العمل به گفته هاى اسماعیل درمورد توزیع سلاح به مردم، تجمع کردند و این کار وى را حرکتى براى به قدرت رسیدن وى خواندند.آنها که شامل اعضاى نهادهاى جامعۀ مدنى، موسفیدان و بزرگان تجمع نموده و از گفته هاى اسماعیل ابراز نگرانى نمودند. شمارى ازاعضاى مشرانوجرگه، دراجلاس دیروز نیز با توزیع سلاح ازسوى شوراى مجاهدین شدیداً مخالفت نموده، ازاسماعیل خواستند تا درین مورد وضاحت  بدهد.آنها گفتند که ایجادشوراى مجاهدین و توزیع سلاح ازسوى شورا، توهین به مجاهدین است، که بخاطر آزادى کشور جهاد کرده اند .

مسئولین درهرات از توزیع سلاح توسط شورای قوماندانان جهادی دربین مردم این ولایت خبر می‌دهند.

مسئولین محلی ولایت هرات در این رابطه ابراز نگرانی کرده و نسبت به ایجاد اخلال درامنیت موجود درکشور، هشدار می دهند. برخی از رسانه هانوشتند که اسماعیل گفته است که روند بسیج و مسلح کردن مجاهدین پیشین جریان دارد تا این نیروها آماده دفاع ازافغانستان باشند. زيراغربی ها نتوانستند کاری برای تامین امنیت پایدار بکنند .

عده ای ازجهادی هاي پیشین درسالهای حکومت کرزی، هرازگاهی ابراز نا رضایتی کرده اند وازنقش مجاهدین در دولت کرزی نا خوشنود بوده اند. اما اسماعیل خان نخستین کسی است که ازتشکیل دوباره واحد نظامی مجاهدین حرف می زند .در قانون اساسی کشورتذکرداده شده که احزاب سیاسی حق ندارند شاخه نظامی داشته باشند واحزاب جهادی نیزبرای ادامه فعالیت و برای اینکه بتوانند به عنوان یک حزب سیاسی در وزارت عدليه ثبت شوند، اعلام کردند که شاخه های نظامی خود را لغو کرده و سلاح خود را در برنامه موسوم به دی دی آربه دولت تحویل داده اند .

اقدام اخیراسماعيل در هرات در جهت توزیع رسمی سلاح به افراد خطری علیه امنیت داخلی کشوراست. در این اواخر از سوی نهاد غیردولتی تحت نام شورای فرماندهان جهادی به عده ای از مردم، سلاح توزیع شده و کدام ارگان امنیتی هرات مطلع نیست. توزیع سلاح ازسوی شورای فرماندهان جهادی برای شماری ازمجاهدین را محکوم نموده و این عمل را خلاف قوانین کشورعنوان نمودند. توزیع خودسرانه سلاح، نوعی دامن زدن به ناامنی دراین ولایت می باشد. تاکنون انگیزه شورای جهادی ازتوزیع سلاح به فرماندهان و افراد آنان مشخص نیست .

مقامات هرات ميگويند اين حرکت، خطر جدی برای امنیت داخلی می باشد. هرگونه اقدام انفرادی و گروهی خارج از صلاحیت دولت ازجمله خریداری سلاح و مهمات واستخدام و آموزش سربازان را خلاف موازین قانونی داخلی می داند و تاکید می کند که در صورت تثببت جرم، مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت، حال آنکه اداره محلی هرات اسناد معتبر توزیع سلاح شورای فرماندهی جهادی را دراختیاردارد. این جواز ازسوی شخصی به نام حاجی معروف غلامی صادر شده است. غلامی یکی ازفرماندهان سابق اسماعیل می باشد .

رهبران پیشین جهادی با هشدارهای مکررخود بالاخره کاسه صبر حکومت را نیز لبریز ساخت. عبدالله در واکنش به این هشدارها گفت: افرادی که با استفاده از مجبوریت‎های مردم دست به اقدامات غیرقانونی می‎زنند، این اقدامات عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت.  چهره‎های جهادی با سروصداهای خود برحکومت می‎خواهند فشار وارد کنند، اما مردم با اینگونه اظهار نظرها چندان موافق به نظر نرسیده و می‎گویند که نه تنها مجاهدین ازصحنه کنار رانده نشده‏‎اند، بلکه بعد ازسقوط حکومت داکترنجیب‎الله تا حال، مجاهدین حضور پررنگ درحکومت دارند؛ زیرا درسراسر کشورمجاهدین درچوکات و تشکیلات حکومتی از نفوذ زیاد و قابل ملاحظه‎ای برخورداراند. شماری ازسیاسیون معتقد هستند که برخی ازسران مجاهدین که درحکومت به مقامی نرسیده‎اند، حالا صداهای مخالفت بلند کرده و حکومت را تحت فشارقرارمی‎دهند. انتقادات چهره‎های جهادی ازعدم حضور شان درحکومت به خاطر منافع عمومی مردم نیست، بلکه بیشتر جنبه شخصی و منفعت‎جویانه دارد. چهره‎های جهادی می‎خواهند ازآدرس جهاد برای خود مقام و جایگاه دولتی مطالبه کنند اسماعیل دريک اظهارنظراجيرانه ميگويد:  ایران اسلامی پناهگاه و حامی مظلومان به پاخواسته ملت افغانستان در طول سه دهه گذشته است. ایران همواره به ملت افغانستان کمک کرده و به فرزندان ما درمدارس ایرانی درس آموخته و اشتغال و زندگی آرام را برای آنان در سه دهه فراهم کرده است. وجود مرزهای خاکی برای دو ملت مسلمان که با یکدیگر برادری و زبان مشترک دارند مهم است اما مهم‌تر ازآن مرز اعتقادی است که همه را به ایمان و اعتقاد راسخ وا می‌دارد. اين سخنان اسماعيل ثابت ميکند که وي وابسته ومزدوربيروني است.
درمقابل معاون نیروهای مسلح ایران، مردم را به بیرون کردن آمریکایی‌‌ها ازافغانستان فراخواند. علی آلفونه درگفت‌و‌گو با دویچه وله می‌گوید افغان‌ها آگاه هستند که جمهوری اسلامی هیچ‌گاه مدافع منافع ملی آن‌ها نبوده است. جزایری معاون نیروهای مسلح ایران گفته است آمریکا نباید از برخوردهای گزنده به خاطر توهین به قرآن و کشتار مردم بی‌گناه افغانستان و پاکستان در امان باشند و آمریکایی‌ها باید طعم تلخ ضربه انتقام  را بچشند .

درزمان اقتداراسماعیل درهرات، خود را والی نه بلکه امیرجنوب غرب می‌خواند. ودرزمان امارتش دیدیم که به سبک طالبان چه فضای خفقان را مستولی ساخته بود. همه به خاطر دارند که تحت اداره او دختری اگر با پسر نامحرم در شهر گیر می ‌افتاد فوری برای معاینه باکره‌ گی به شفاخانه انتقال داده می‌شد. وی زیر همین نام، تمام درآمد و امکانات هرات (علاوه ازعواید دو بندرمهم ومشهور اسلام قلعه و تورغندی)، عایدات و مالیات جایداد‌های مردم و شاروالی و غیره را به میل خود صرف می ‌نمود وتا مدتی که والی هرات بود به دولت مرکزی سهمی ازین پول نمی ‌داد و یا هم چیزی ناچیز میداد. همین خودسری‌ ها و روابط پنهانش با دولت جبار ایران بود که باعث شد باداران خارجی‌اش طی عملیات برق ‌آسا افرادش را خلع سلاح نموده از گوش خودش کشیده به کابل انتقالش دهند .

اسماعیل که از نام جهاد وشهیدان بیشترین سوء استفاده را می‌ کند، عملا به شهدای گمنام وطن ارزشی قایل نیست. اما برای پسرش میرویس که در یک درگیری شخصی با ظاهر نائب ‌زاده به خاطر عیاشی‌هایش کشته شد، چندین جریب زمین بیت‌المال را غصب کرده مقبره پرزرق وبرق ساخته ودهها قبرمربوط اهالی هرات را بخاطر کشیدن سرک الی باغی که درآن پسرش دفن است تخریب کرد. حدود یک میلیون دالرصرف مقبره پسرش نموده است اما مردم مظلوم را ازیادبود مرده‌های شان که شاید زمانی قهرمانان جنگ ملی بودند محروم ساخت. (او به صورتی انتقام پسرش را نیز گرفت و ظاهر نائب ‌زاده در مسیر راه مزار- کابل ظاهراً درحادثه ترافیکی بصورت مرموزی کشته شد ) .

اسماعیل به این هم اکتفا نکرد و چون خود خواهی ‌اش حد ومرز نمی‌ شناسد، چندین کوچه جاده بانک خون را بنام پسر عیاشش نامگذاری نمود در حالیکه برای دیگرشهدا نه بنای یاد بودی ساخت نه مقبره ‌های شان را احاطه کرد و نه کدام جاده و سرکی را بنام شان ثبت نمود به گفته عزیزالله لودین رییس مبارزه با فساد اداری، اوبه ارزش ده‌ها میلیون دالر جایداد عامه را نیزغصب نموده است اما ازآنجاییکه اسماعیل حال یک مهره دولت پوشالی کرزی است و امریکا به این چنین افراد خود فروخته نیاز دارد، مثل فراوان موارد دیگرفساد رهبران جهادی، روی این فساد و چپاول او نیز پرده انداخته شد و فعلا قضیه خاموش است. بعد ازسقوط دولت نجیب، تورن اسماعیل هرات را متصرف شد ونتیجه سالها مبارزه و جانبازی مردم را قاپید و با یک مشت قومندانچه‌ ها و اعضای خانواده ‌اش به پول‌ های افسانوی دست یافتند اسماعیل چندین سال است که به شکل غیرمسلکی در وزارت ناکام آب و برق کارمی‌کند .

این درحالیست که دراین پست حرکات غیرمسلکی ومنافی منافع و ارزش‌های ملی ازاو سرزده است. طورمثال زمانی گفته بود که طی چهل روزمشکل برق پایتخت را حل می‌کند درحالیکه تا امروزهم مشکل برق کابل بصورت درست حل نگردید. در ضمن او صدها میلیون دالررا برای آوردن برق وارداتی‌که هرلحظه امکان قطع آن موجود است صرف نمود اما هیچ کاری برای ساختن بند‌ها برای مهارآب سرشار افغانستان وتولید برق ننمود .

تعصب وگرایشات سمتی، قومی و لسانی اسماعیل خان زبانزد عام وخاص است. درحالی که ولایات نیمروز، فراه و هرات هم مرز ایران اند دردو ولایت (هرات و نیمروز) ازایران برق وارد نموده و به کسانی توزیع نمود، ولی با مردم فراه عقده‌ ی برخورد کرده وتا امروز مطلقا ازبرق دولتی محروم اند. مردم این ولایت مجبورند دربدل فی کیلو وات ۵۰ الی ۶۰ افغانی ازبرق جنراتوری استفاده نمایند .

اسماعیل درقضیه برداشت میلیون ها دالرازیک بانک دولتی درزمان ولایت هرات، استفاده سوازعواید گمرکات و نیز بستن قرارداد غیرشفاف با برخی از شرکت های ساختمانی، متهم است. در نامه اداره مبارزه با فساد اداری که پیش از دادن رای اعتماد به وزیران، به پارلمان فرستاده شده بود، آمده است که اسماعیل خان در حدود هفتاد میلیون دالر از یک بانک دولتی برداشته است .

این پولها زمانی برداشت شده که داکتراشرف غنی وزیر مالیه بوده است و درهمان زمان، اشرف غنی، هیاتی را برای بازپس گیری این پول به هرات فرستاده اما والی پیشین هرات ازتحویل این پول ها به هیات اعزامی ازکابل، خود داری و با هیات همکاری نکرده است. به گفته محمد رفیق شهیر رییس شورای متخصصان هرات، اسماعیل یک افسر نظامی بود که سرمایه زیادی نداشت اما اکنون یکی از سرمایه داران بزرگ افغانستان است .

او افزود که اسماعیل درهرات وبرخی ازولایت های دیگرونیزکشورهمسایه (ایران) جایداد وسرمایه زیادی دارد. هوتل بزرگ استقلال که درمنطقه بسیارگران قیمت وبا ارزش هرات (گرده پارک درنزدیک ساختمان ولایت) قرار دارد ازجمله جایدادهای اسماعیل خان است. اسماعیل خان دردوره ای که والی هرات بود، عواید گمرکات هرات را به مرکز نمی فرستاد و این مساله درهمان دوره سروصداهای زیادی را نیز برپا کرد. اسماعیل سرمایه گذاری های زیادی در بخش های مختلف انجام داده وهنوزکسی نمی داند که سرمایه او، درکجاها قرار دارد .

« بيشترين بهره ازمنابع خبري وتبصره پيرامون آن بخاطراستناد به حقيقت نويسي وحوادث نگاري .

 

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است