استاد صباح

 

 

امیری که در مسند خلافت چپاولگری کرد

 

بخش هفتم ( تحقيق وپژوهش استاد صباح )

 

 

هيچ زيربناي اجتماعي ازآن زيربناي شوم خطرناكترنيست كه شخصي با انسانهايي ديگرهرچه ميخواهند بكنند، بي آنكه بتوان برآنها خرده گرفت وازآنها بازخواست كرد.

مروري برکارنامه اسماعيل خان والي قبلي هرات

 

 

گويند اسکندرقبل ازمرگ وصيت کرده بود: هنگام دفنم دست راست مرابيرون ازخاک بگذاريد، پرسيدند چرا ؟ گفت : ميخواهم تمام دنيا بدانند که اسکندربا آن همه شکوه وجلال دست خالی ازدنيا رفت.

« سکندردوصد پادشاه رابکشت ازين چرخ گردون چه داردبه مشت.» درروزهايی که اسماعيل مردم را تشويق به جهاد میکرد، پسرش ميرويس را به خاطر تحصيلات عالی به فرانسه فرستاده بود. اين حرف بالای تمامی سران جهادی صدق میکند که پسران ودختران خود را ازپول وخون ملت مظلوم بخارج ازکشوربه تحصيل فرستادند ومردم بيخبر را تشويق به جنگ وهمديگرکشی مینمايند. به همين خاطر کسی به ياد ندارد که اولاد ويا اقارب سران جهادی درجريان جنگ کشته شده باشد. تمام نورچشمیهای سران جمعيت وشخص برهان الدين ربانی، ازفاطمه ربانی گرفته تا صلاحالدين ربانی، شجاع ربانی، جلال ربانی وغيره دربهترين پوهنتونهای امارات متحده ولندن تحصيلات عالی کردند وبا نازونعمت کلان شدند اما براي مردم حرف ازجهاد ومقاومت میزدند وهمانطوريکه ميدانيم برادران احمد شاه مسعود تا اخرين روزهادرفرانسه ولندن مصروف عياشي وعيش ونوش وتجارت زمرد ولاجورد بودندوفاميل وبستگان يونس قانوني درلندن دربهترين محله وقصرزندگي دارند ومردم پنجشيرراهرروزبااقوام ديگردرجنگ وکش وگيرتشويق وترغيب مينمايند .

حس خود خواهی وجاه طلبی اسماعيل بيشترازسايرن است - صاحب منصبی که درفرقه ميدان هوايی شيندند درسالهای ۲۷۳۱-۲۷۳۱ ايفای وظيفه مینمود گفت : ما به طرفداری اسماعيل خان درساحه آب خرما با طالبان درگيرجنگ بوديم که يکی از روزها اسماعيل خان افراد خود را درمنطقه شوز (شاه حوض) طرف شمال آب خرما جمع کرد و به سخنرانی

پرداخت. تمام حرفهايش روی کلمه جهاد متمرکز بود، همه را تشويق به جنگ عليه طالبان میکرد ومیگفت اين جهاد برحق است وهرکس درين جنگ شهيد شود ازنعمتهای فراوان جنت برخوردارمیگردد. بعد صاحب منصب نسبتاً مسن دست خود را بلند کرد وپرسيد اين جنتی را که شما میگوييد تنها برای اولاد غريب ساخته شده يا برای ديگران هم است. اسماعيل خان گفت نی جنت برای همه است.

صاحب منصب گفت شما که اين اندازه قدرجهاد وجنت را میدانيد وتشويق میکنيد که مردم خود را به کشتن بدهند، پس ميرويس جان پسر خود را نيز از فرانسه بخواهيد تا در جهاد سهم بگيرد و از نعمتهای جنت بهرهمند شود. اين حرف صاحب منصب به مزاج اسماعيل خان خوش نيامد و با خشم تمام نزديک صاحب منصب شده او را به سيلی زده توهين

کرد و گفت که تو به حرف زدن خود نمی فهمی . درزمان اقتداراسماعيل درهرات ، خود را والی نه بلکه اميرجنوب غرب میخواند. ودرزمان امارتش ديديم که به سبک طالبان چه فضای خفقان را مستولی ساخته بود. همه به خاطر دارند که تحت اداره اودختری اگربا پسر نامحرم در شهرگير میافتاد فوری برای معاينه باکرهگی به شفاخانه انتقال داده میشد . وی زيرهمين نام، تمام درآمد و امکانات هرات (علاوه ازعوايد دو بندرمهم ومشهور اسلام قلعه وتورغندی)، عايدات وماليات جايدادهای مردم وشاروالی و غيره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را به ميل خود صرف مینمود و تا مدتی که والی هرات بود به دولت مرکزی سهمی ازين پول نمیداد و يا هم چيزی ناچيز ميداد. همين خودسریها و روابط پنهانش با دولت جبار ايران بود که باعث شد باداران خارجیاش طی عمليات برقآسا افرادش را خلع سلاح نموده ازگوش خودش کشيده به کابل انتقالش دهند . امير صاحب که ازنام جهاد و شهيدان بيشترين سوءاستفاده را میکند، عملا به شهدای گمنام وطن ارزشی قايل نيست. اما برای پسرش ميرويس که دريک درگيری شخصی با ظاهر نائبزاده به خاطر عياشیهايش کشته شد، چندين جريب زمين بيتالمال را غصب کرده مقبره پرزرق و برق ساخته ودهها قبرمربوط اهالی هرات را بخاطر کشيدن سرک الی باغی که درآن پسرش دفن است تخريب کرد. گفته میشود حدود يک ميليون دالر صرف مقبره پسرش نموده است اما مردم مظلوم را از يادبود مردههای شان که شايد زمانی قهرمانان جنگ ملی بودند محروم ساخت. (او به صورتی انتقام پسرش را نيز گرفت و ظاهرنائبزاده درمسير راه مزار- کابل ظاهراً درحادثه ترافيکی بصورت مرموزی کشته شد). امير صاحب جهادی به اين هم اکتفا نکرد وچون خود خواهیاش حد ومرز نمیشناسد، چندين کوچه جاده بانک خون را بنام پسر عياشش نامگذاری نمود درحاليکه برای ديگر شهدا نه بنای يادبودی ساخت نه مقبرههای شان را احاطه کرد و نه کدام جاده و سرکی را بنام شان ثبت نمود . به گفته عزيزالله لودين رييس مبارزه با فساد اداری، او به ارزش دهها ميليون دالرجايداد عامه را نيز غصب نموده است اما از آنجاييکه اسماعيل حال يک مهره دولت پوشالی کرزی است و امريکا به اين چنين افراد خودفروخته نياز دارد، مثل فراوان موارد ديگر فساد رهبران جهادی، روی اين فساد و چپاول او نيز پرده انداخته شد و فعلا قضيه خاموش است . بعد ازسقوط دولت نجيب، تورن اسماعيل هرات را متصرف شد و نتيجه سالها مبارزه و جانبازی مردم را قاپيد و با يک مشت قومندانچهها و اعضای خانوادهاش به پولهای افسانوی دست يافتند . اسماعيل چندين سال است که به شکل غيرمسلکی دروزارت ناکام آب و برق کارمیکند. اين درحاليست که دراين پست حرکات غيرمسلکی و منافی منافع و ارزشهای ملی از او سرزده است. طور مثال امير صاحب زمانی فرموده بود که طی چهل روز مشکل برق پايتخت را حل میکند درحاليکه تا امروزهم مشکل برق کابل بصورت درست حل نگرديد. در ضمن او صدها ميليون دالررا برای آوردن برق وارداتیکه هر لحظه امکان قطع آن موجود است صرف نمود اما هيچ کاری برای ساختن بندها برای مهارآب سرشار افغانستان و توليد برق ننمود . تعصب وگرايشات سمتی، قومی و لسانی اسماعيل خان زبانزد عام و خاص است. در حالی که ولايات نيمروز، فراه و هرات هم مرز ايران اند در دو ولايت (هرات و نيمروز) از ايران برق وارد نموده و به کسانی توزيع نمود، ولی با مردم فراه عقدهای برخورد کرده و تا امروز مطلقا از برق دولتی محروم میباشند. مردم اين ولايت مجبورند در بدل فی کيلو وات ۰۵ الی ۰۵ افغانی از برق جنراتوری استفاده نمايند . اسماعيل خان درمسلک نظامی خود نيز چندان وارد نيست و در نتيجه بلند پروازیهای نظاميش مردم زيادی را به کشتن داد و حتی خودش هم اسير طالبان گرديد. وی زمانی که با طالبان درگيرجنگ گرديد آنان ولايات قندهار، هلمند، نيمروز و فراه را اشغال کرده بودند وخط مقدم بين اووطالبان منطقه آب خرما ( ساحهای بين فراه رود و شيندند) گرديد و مدتی درين منطقه باهم جنگيده بعد طالبان عقبنشينی و تا ولسوالی گرشک رفتند. اسماعيل بدون اين که توازن قوای خود و دشمن را بداند، دوری و فاصله هرات تا گرشک را محاسبه کند و يا شناختی ازماهيت طالبان داشته باشد که درعقب شان دست کيست، عجولانه آنان را تا ولسوالی مذکور تعقيب کرد. بعدا روشن شد که طالبان عقبنشينی تاکتيکی نموده با تجديد قوا دراين ساحه با يک ضد حمله سنجيده شده و شبخون صف اسماعيل را شکستند که در نتيجه صدها انسان مظلوم که فريب نيرنگهای امير را خورده بودند به کام مرگ رفتند . در اين جنگ بود که حدود يک صد جنگجويی که ازجانب شورای نظار به کمکش آمده بودند درساحه توت به چنگ طالبان افتاده وبدون درنگی در زير پل شاهراه همان منطقه تيرباران شدند. اوخودش بدون اينکه به افراد خود توجه نمايد با دار ودسته معدودش از راه اسلام قلعه به ايران فرارنمود و درنتيجه هرات بدست طالبان افتاد . در روزهايی که او مردم را تشويق به جهاد میکرد، پسرش ميرويس را به خاطر تحصيلات عالی به فرانسه فرستاده بود. اين حرف بالای تمامی رهبران جهادی صدق میکند که پسران و دختران خود را از پول و خون ملت مظلوم خارج ازکشور به تحصيل روان میکنند ومردم ناآگاه و بيخبر را تشويق به جنگ وهمديگرکشی مینمايند. به همين خاطر کسی بيادندارد که اولاد و يا اقارب رهبران جهادی درجريان جنگ کشته شده باشد. تمامی نورچشمیهای جمعيت شخص برهان الدين ربانی، ازفاطمه ربانی گرفته تا صلاحالدين ربانی، شجاع ربانی، جلال ربانی و غيره دربهترين پوهنتونهای امارات متحده و لندن تحصيلات عالی کردند و با نازونعمت کلان شدند اما همينها هم شرم نکرده حرف از «جهاد» و «مقاومت» میزنند و انتظار دارند که مثل پدران شان زير اين نام به مقام و داروندارکشورچنگ ندازند.همانطوريکه ميدانيم برادران احمد شاه مسعود تااخرين روزهادرفرانسه ولندن مصروف

عياشي وعيش ونوش بودندو فاميل وبستگان يونس قانوني درلندن دربهترين محل وقصر زندگي دارند ومردم پنجشيرراهرروزبااقوام ديگردرجنگ وکش وگيرتشويق وترغيب مينمايند . عزيزالله لودين گفت که محمد اسماعيل خان وزيرانرژی وآب درسرقت پول و جايداد دست دارد. من بخاطر متهم ساختن برخی از افراد درحـال حاضرزيرانتقادات شديد قرار دارم. من اسماعيل خان را متهم به فساد کرده ام که مانند وی هيچ وزيرچپه شاخ وجود ندارد، اما حالا ببييند که چه کسی جرأت دارد تا ازوی درمورد بپرسدو پول و جايدادی را که به سرقت برده ازاودوباره بدست بياورد. اسماعيل خان درقضيه برداشت ميليون ها دالرازيک بانک دولتی درزمان ولايت هرات، استفاده سوازعوايد گمرکات ونيز بستن قرارداد غيرشفاف با برخی از شرکت های ساختمانی، متهم است. درنامه اداره مبارزه با فساد اداری که پيش ازدادن رای اعتماد به وزيران، به پارلمان فرستاده شده بود، آمده است که اسماعيل خان درحدود هفتاد ميليون دالرازيک بانک دولتی برداشته است. قانون درکشور، تنها برای مردان زورمند چنگال ندارد اما می تواند افرادعادی را مورد پی گيری قرار دهد. اداره مبارزه با فساد اداری به تاريخ پنج ثورسيزده نوديک ،محمد اسماعيل وزيرانرژی و آب را به دست داشتن درفساد متهم كرد. لودين گفته بود- من اسماعيل خان را متهم به فساد کردهام که مانند وی هيچ وزيرچپه شاخ وجود ندارد، اما حالا ببينيد که چه کسی جرئت دارد تا از وی درمورد بپرسد وپول وجايدادی را که به سرقت برده، ازاودوباره بگيرد. اين درحاليست كه با بی نتيجه ماندن و فراموش شدن اين دوسيهها انتقادات بر ناكارايی وعدم هماهنگی ادارات مبارزه با فساد بيش ازپيش افزايش يافته است. اسماعيل خان درقضيه برداشت ميليون ها دالرازيک بانک دولتی درزمان ولايت هرات، استفاده سوازعوايد گمرکات و نيزبستن قرارداد غيرشفاف با برخی ازشرکت های ساختمانی، متهم است. درنامه اداره مبارزه با فساد اداری که پيش از دادن رای اعتماد به وزيران، به پارلمان فرستاده شده بود، آمده است که اسماعيل خان در حدود هفتاد ميليون دالر از يک بانک دولتی برداشته است. اين پولها زمانی برداشت شده که داکتر اشرف غنی احمدزی وزير ماليه بوده است ودرهمان زمان، اشرف غنی، هياتی را برای بازپس گيری اين پول به هرات فرستاده اما والی پيشين هرات ازتحويل اين پول ها به هيات اعزامی ازکابل، خود داری و با هيات همکاری نکرده است . ازسوی ديگرعزيز الله لودين رييس اداره مبارزه با فساد اداری به خبرگزاری بخدی گفت که شماری از وزيران کابينه به اختلاس وغصب جايدادهای دولتی متهم هستند اما اوازگرفتن نام اين افراد خود داری کرد. با اين حال لودين افزود که صد ها جريب زمين دولتی درشهر هرات از سوی برخی زورمندان غصب شده است. عبدالمجيد خان زابلی در زمان صدارت سردار شاه محمود غازی يکی ازبا نفوذ ترين وزرای کابينه بود و همزمان رياست تمامی وزرای سکتورهای اقتصادی و مالی کشور را برعهده داشته است. گفته می شود که عبدالمجيد خان، اساس گذاربانک ملی افغانستان است وسال ها مديريت هيات عامل اين بانک را به عهده داشته است. زابلی سال های آخرعمرش را درامريکا به سر برد ودراوايل ده هفتاد دراين کشوروفات کرد. ازعبدالمجيد خان زابلی صدها جريب زمين درولايت های هرات، ننگرهار و برخی ازشهرهای بزرگ کشور باقی مانده است. عزيزالله لودين، با اشاره به اينکه جايداد های عبدالمجيد خان زابلی ملکيت دولت افغانستان است تاييد کرد که بخش اعظم اين جايدادها از سوی برخی زورمندان غصب شده است. به گفته رييس مبارزه با فساد اداری، کل مساحت خانه عبدالمجيد خان زابلی يازده ونيم جريب زمين است که هشت سال پيش ازسوی يک هيات هشت نفری به مبلغ 42 ميليون دالر قيمت گذاری شده است. لودين تاکيد کرد که فرزندان و بازماندگان زابلی با نوشتن نامه ای به حکومت افغانستان گفته اند که تمامی جايدادهای آنان، مربوط به مردم افغانستان است. هادی و حميد، فرزندان مرحوم عبدالمجيد خان زابلی وخانم اوگفته اند که بيش از چهارده هزار وهشت صد جريب زمين متعلق به خانواده زابلی، مربوط به وزارت زراعت می شود که ازسوی برخی زورمندان غصب شده است. بخشی از جايدادهای زابلی از سوی اسماعيل خان، بخشی به نام سليم ترکی شاروال هرات وبخش سوم نيزبه نام يک خانم قباله شده است. درهمين حال محمد رفيق شهير رييس شورای متخصصان هرات به خبرگزاری بخدی گفت که در حال حاضر، موضوع ملکيت خانه اسماعيل خان از سوی کميسيون مبارزه با فساد اداری مورد بحث است. به گفته شهير خانه ای که فعلا اسماعيل خان درآن زندگی می کند ملکيت زابلی ها است و بنا به وصيت خود عبدالمجيد زابلی، اين خانه بايد برای معارف و تحصيلات عالی افغانستان وقف شود . شهير تاکيد کرد که در دو دهه اخير ملکيت اين خانه، ظاهرا به نام همسراسماعيل خان قباله شده است. به گفته محمد رفيق شهير رييس شورای متخصصان هرات، اسماعيل خان يک افسر نظامی بود که سرمايه زيادی نداشت اما اکنون يکی از سرمايه داران بزرگ افغانستان است. او افزود که اسماعيل خان درهرات وبرخی ازولايت های ديگرونيز کشورهمسايه (ايران) جايداد وسرمايه زيادی دارد. هوتل بزرگ استقلال که درمنطقه بسيارگران قيمت وبا ارزش هرات (گرده پارک درنزديک ساختمان ولايت) قرار دارد

ازجمله جايدادهای اسماعيل خان است. اسماعيل خان دردوره ای که والی هرات بود،عوايد گمرکات هرات را به مرکز نمی فرستاد واين مساله درهمان دوره سروصداهای زيادی را نيز برپا کرد. اسماعيل خان سرمايه گذاری های زيادی دربخش های مختلف انجام داده وهنوزکسی نمی داند که سرمايه او، درکجاها قرار دارد. اسماعيل درحالی متهم به اختلاس و غصب جايدادهای دولتی درهرات، می شود که ولسی جرگه به شماری از وزرای پيشنهادی کرزی ازجمله اسماعيل به عنوان وزيرانرژی و آب رای اعتماد داد. پس ازاينکه اين وزرا ازپارلمان رای اعتماد گرفتند داکتر عزيزالله لودين، تاکيد کرد که اداره مبارزه با فساد اداری نامه ای به پارلمان فرستاده و موضوع اختلاس و غصب زمين توسط برخی از وزرای پيشنهادی را با اين نهاد مطرح کرده است. لودين تاکيد کرد که اعضای پارلمان به اين مساله توجهی جدی نکرده و به وزيران متهم به اختلاس رای اعتماد دادند. به دنبال مطرح شدن اين اتهام، ولسی جرگه اعلام کرد که موضوع رای اعتماد به وزيران متهم به فساد، باز نگری می شود . اسماعيل ازچند سال به اين سو، از حاميان نزديک رئيس جمهور کرزی به شمار می رود و چند سال است که به حيث وزيرانرژی وآب در کابينه کرزی کار می کند. طرح پيشنهادی اسماعيل خان وزيربرحال کابينه حامد کرزی مبنی بر تشکيل شورای مجاهدين و سپردن اداره و امنيت کشور بدست آنان حساسيتهای شديدی را بين مردم برانگيخت چون مردم به تجربه دريافته اند که اين قومندانان خود منبع بدامنی وجنايت بوده و انتظار امنيت از اينان مسخره است. ثانيا از اين طرح بوی جاهطلبی اسماعيل خان بالاست و مردم را به ياد دوره مکدر امارت او در غرب افغانستان میاندازد. به همين علت تشويش عميقی مردم هرات را فرا گرفته است . اسماعيل يک شخص شديدا عقبمانده وکهنه فکراست. درعصرحاضرکه سخن ازکمپيوتروانترنت و کشف ستارهها وسيارهها در ميان میباشد، به امير خوانده شدن خود مباهات ميکند

 

ازاحمدضيا مسعود

به ازای هرشياد، انسان صديقی هم وجود دارد.

چه فکر می کنی ؟ که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ای ست زندگی ؟ دراين خراب ريخته که رنگ عاقبت ازوگريخته

به بن رسيده راه بسته ای ست زندگی ؟ چه سهمناک بود سيل حادثه که همچواژدها دهان گشود

زمين وآسمان زهم گسيخت ستاره خوشه خوشه ريخت وآفتاب درکبود دره های آب غرق شد...

در۱ دسمبر ۱۵۲۵، روزنامه گاردين نوشت که اسناد نشرشده ويکی ليکس ازمکتوبهای سفارت امريکا درکابل فاش نموده که احمدضيا مسعود، برادراحمدشاه مسعود، دردوره اول رياست جمهوری کرزی بهحيث معاون اول ايفای وظيفه مینمود و درهمان زمان حين سفربه دبی با ۰۱ ميليون دالرازطرف پوليس ميدانهوايی دبی بازداشت شد اما درنهايت با همان پول توانست به لندن برود و

بدون اين که کسی ازاو بپرسد دوباره به افغانستان برگشت و دراين دور انتخابات نيز به حيث معاون اول زلمی رسول نامزد بود وحال هم مشاور اشرف غنی احمدزي است. چانهزنیها روی کابينه جريان دارد که بدون شک جمعی ازهمان فاسدان گذشته درکابينه جديد راه خواهند يافت. درتازهترين مورد، ضيا مسعود ازجانب اشرف غنی به حيث نماينده فوقالعاده رييسجمهوردراموراصلاحات و حکومتداری خوب منصوب گرديد. ضيامسعود که چند سال تمام درکرسی معاونت رياستجمهورکوچکترين کاروايی مثبتی ازخود به جا نگذاشت و از جمله مراجع تصميمگيرنده دستگاه پرفساد کرزی بود، معلوم نيست حال براساس چه معجزهای «حکومتداری خوب» را به نمايش خواهد گذاشت! نصب يک مهره آزمايششده و ناکام گذشته دراين چنين کرسی مهم به اين معنی است که غنی به گفته مردم میخواهد بالای زاغ بودنه شکار کند! حداقل دوسند معتبرذيل ازفاسد و چپاولگربودن اوسخن میگويند: ويکیليکس: سند فاششده توسط «ويکیليکس» درمورد ضيا مسعود در صدهاهزار سندی که سايت «ويکی ليکس» منتشر ساخت يک سند محرم وجود دارد که به تاريخ ۲١ اکتوبر ۱۵۵١ از سفارت امريکا در کابل به وزارت خارجه و وزارت ماليه آن کشور مخابره شدهاست. در اين سند از انتقال صدها ميليون دالر پول نقد از طريق ميدانهوايی کابل توسط «قاچاقچيان مواد مخدر، مقامات فاسد و دارندگان تجارت شخصی» اظهار نگرانی گرديده از آن منحيث «عاملی برای بیثباتی افغانستان» نام برده شدهاست. دراين سند يک مثال ارايه گرديده، گفته میشود که دولت امارات متحده عربی در اوايل ۱۵۵١ احمد ضيا مسعود را که آن وقت معاون اول رييسجمهور افغانستان بود با بکسی پر از ٢۱ ميليون دالر پول نقد دردوبی متوقف کرد. وی برای مدتی بازداشت شد و سپس بدون هيچ توضيحی آزاد گرديد. درسند مذکور اين مثال نمونهای از پولشويی توسط مقامات بلندپايه افغانستان خوانده شدهاست. ضيا مسعود به زدن ٢۵۵ هزار دالرسی.آی.ای متهم است که قرار بود آن را به احمدشاه مسعود برساند. يعنی اوتنها ازجيب ملت نه بلکه ازجيب برادرش نيززدهاست! استيوکول درکتاب مشهورش «جنگ اشباح» جريان را شرح میدهد: کتاب «جنگ اشباح» : ازسالهای ۲١٩۵ الی اوايل ۲١١۵ سی.آی.ای ماهانه دوصد هزاردالرمستقيما برای مسعود جيره میپرداخت. گری شرون ازکارمندان ارشد سی.آی.ای شخصا اين بستههای پول را به مسعود میرسانيد. درجنوری ۲١١۵ شرون به پشاوررفته دردفترمسعود که ضيا مسعود رياستش را به عهده داشت با احمدشاه مسعود از طريق مخابره صحبت نمود. او به مسعود وظيفه داد که بهخاطر آخرين ضربه به دولت نجيب، شاهراه سالنگ را ببندد درمقابل سی.آی.ای مبلغ ٢۵۵ هزاردالر به اوارسال خواهد کرد. شرون نيم ميليون دالر را نقدا به ضيا مسعود پرداخت نمود اما شاهراه سالنگ فقط برای چند روزمسدود بود و دوباره باز گرديد. وقتی شرون شش سال بعد با مسعود ملاقات نمود، درمورد پيمان شکنیاش در ارتباط به بستن شاهراه سالنگ ياد نمود. مسعود نگرفتن امکانات را دليل آورد، اما شرون گفت که او شخصا پول را به برادرش تسليم کردهاست .مسعود با تعجب پرسيد چقدر؟ شرون گفت نيم ميليون دالر را به برادرش تسليم داد. مسعود رو به سوی اطرافيانش نموده جملاتی رد و بدل کرد، بعد يکی از آنان صدا کرد که اين پول هرگز به ما نرسيدهاست. سپردن مهمترين وظيفه «اصلاحات» و «حکومتداری خوب» به فردی که اين چنين تاريخچه مکدردارد واتهامات فساد اوهيچگاه مورد بررسی جدی قرار نگرفتهاند.

 

نادرآتش رييس قبلي شرکت هوايی آريانا

 

مولانا: درجهان تنها يک فضيلت وجود دارد وآن آگاهی است وتنها يک گناه وآن جهل است

نادرآتش، رييس پيشين شرکت هوايی آريانا، پس ازآن که اختلاس مالی دهها ميليون دالریاش درسال ۱۵۵١ افشا شد، توانست با پاسپورت امريکايی خود وبکسهای پرازپول کشوررا ترک کند. اختلاس وی به حدی سنگين بود که درآن زمان روزنامه ها به وی لقب قوغ دادند.

 

خانم فوزيه کوفي

 

خود فروختگانی که هويتشان و... را به ازای چيزی فانی واگذاشتهاند. بی شخصيتاند وبیاعتبار،هرگزبه چشم نمیآيند، مرده وزنده شان يکی است.

هفت چيزکه خطرناک هستند: ثروت بدون زحمت دانش بدون شخصيت علم بدون انسانيت سياست بدون شرافت لذت بدون وجدان تجارت بدون اخلاق وعبادت بدون ايثار.

هدايت الله کوفی برادرفوزيه کوفی نماينده بدخشان، حين انتقال چهل ونوکيلوگرم هيروين در منطقه ی چته ی بدخشان باز داشت شد. خان شيرين راسخ سخنگوی قوماندان امنيه بدخشان گفت، هدايت الله کوفی درناحيه چته شهر فيض آباد همراه با چهل ونو کيلوگرام مواد مخدر دستگير شده است. همچنان مدير مبارزه با مواد مخدر بدخشان ضمن تأييد اين خبر گفت- هدايت الله فرزند عبدالرحمان، از ولسوالی کوف آب بدخشان حين انتقال چهل ونوکيلو مواد مخدر درفيض آباد توسط پوليس باز داشت گرديد. بسم الله محمدی به قومندان امنيت بدخشان فشار وارد نموده بود تا وی را رها نمايد. هرچند هنوز اين قاچاقبرمواد مخدر دربازداشت پوليس به سرمی برد اما وزير داخله طی تماس تلوفنی خواستار رهايی او شد. فشارهای سياسی کوفی و طرفدارانش جريان دارد تا هدايت الله را از بند رها سازند. خانم کوفی نيز به اسحاق الکو صحبت تلفونی نموده و خواستار رهايی برادرش شده است. فشار های خانم کوفی از مسير ديگر نيز برای رهای برادرش آغاز شده است. خانم کوفی و برادرش نادرشاه کوفی ولسوال کوف آب، روابط ... نزديکی با مارشال فهيم معاون رياست جمهوری داشت. خانم کوفی به فرمان مارشال ازهليوکوپترهای دولتی برای سفر ازکابل به کوف آب استفاده می کند و خانم کوفی توسط اين هليکوپترها مواد مخدر را از کابل به کوف آب انتقال می دهد تا از آن طريق به تاجکستان، روسيه و کشورهای اروپای شرقی انتقال داده شود. برادر ديگر خانم کوفی، به نام مجيب که در تاجکستان و روسيه از قاچاقبران مشهور شناخته می شود. در سالهاي اخير قاچاق مواد مخدر درافغانستان و استفاده ی مقام های دولتی از قدرت دولتی خود در قاچاق مواد و انتقال آن به کشورهای جهان رسوايی های زيادی را در پی داشته است. رسانه های داخلی و خارجی از دست داشتن احمد ولی کرزی برادر رييس جمهور کرزی در قاچاق مواد مخدر و همين طور ديگر بستگان مقام های دولتی و فساد مالی، به نشر رسيده است. سال گذشته هنگامی که بلال برادر زاده ی حاجی دين محمد رييس کمپاين انتخاباتی حامد کرزی پس از قتل پوليس با مقدار زيادی هيروين که قيمت آن حدود دومليون دالر اعلام شد باز داشت و اما در يک فرمان کرزی پس از دو روز رها شد، اکنون ظن اين می رود که برادر خانم کوفی هم بدون محاکمه با استفاده از قدرت سياسی او رها شود.

 

 

همچنان مريم کوفی که خود نماينده مردم است چند روزقبل هنگاميکه موترش به طرف وزارت امورخارجه درحرکت بود يک عراده موتر اداره عمومی امنيت ملی ازعقب کمی با موترش تصادم کرد وخراب هم نشد. هنگاميکه ازموتر پايين شد و بدون باز پرس چهار سيلی جانانه به روی افسر رياست عمومی امنيت ملی حواله کرد. درست همان افسر که سينه خود را سپر کرده و دفاع از ناموس اين مملکت می کند و آن نماينده محترم که در پارلمان نشسته تمام روز کميشن کاری و غيره کار های ديگر ندارد. پولس اردو امنيت تمام اين افراد نياز به نوازش دارند نه به سيلی کوفی. اگر دولت باشد از اين نمايندگان حق و ناحق مردم بايد پرسان شود.

 

صديق چکری درلندن چکرميزند

 

چه پستاند آنها که فاصلهی ميان آنچه هست شان، با، آنچه بايد باشد شان، نزديک است، وحتی  در برخی، هردوبرهم منطبق! حيوان ودرخت است که اين دوبودن شان يکی است

آدم بیسواد، سياستاش، قيلوقالهای بیريشه است، وخدمتاش، پوچ وحقير، و زندگی ولذتاش، بي کيفيت وسطحی وبیارزش .

صديق چکری، وزيرقبلی حج و اوقاف کابينه کرزی، هم پس ازربودن پول حجاج به آسانی توانست به لندن فرارکند و با پول دزدیشده درآنجا بلدنگ بسازد وازعايد آن درکناردريای تيمزلندن به عيش وعشرت ادامه دهد. اوداماد ربانی است و پس ازاين خيانتش، حتا يکباربه ديدارربانی به پاکستان آمد وبدون اين که کسی به وی دست بزند، دوباره راهی لندن شد. چندي قبل محکمه مبارزه با فساد اداری انخستين جلسه خود را با حضور يک مامور وزارت حج و اوقاف به اتهام اختلاس برگزار کرد. اين محکمه به صورت علنی راه اندازی شد و درآن نور محمد خزانه دار، وزارت حج و اوقاف متهم شد که در جريان برنامه های آمادگی برای اجرای مراسم حج و تنظيم امور حجاج افغان، وی و برخی ديگر از همکارانش دست به اختلاس مالی زده اند. جليل فاروقی، قاضی محکمه مبارزه با فساد اداری در اين مورد چنين گفت محمد صديق چکری، وزير سابق حج واوقاف که اکنون در بريتانيا به سرمی برد نيز دوسيه ضخيم از فساد اداری دارد که پی گيری خواهد شد. سرپرست سابق وزارت حج و اوقاف از شرکت های خصوصی سياحتی نيز رشوه اخذ کرده و امتياز انتقال حجاج را به آنان داده است . درهمين حال خزانه دارنور محمد در دفاع از خود گفت هيچ اختلاسی نکرده و حاضر نيست در نبود ساير مقامات قبلی اين وزارت، توضيحات بدهد. وی با اين اتهام که صدها ميليارد دالر و ریال را اختلاس کرده است. وی افزود من تنها تحت امر يک شخص که چکری نام داشت و وزير حج و اوقاف سابق بود قرار داشتم و تنها از او اجازه می خواستم و کارها را انجام می دادم، پس نبايد تنها مرا مقصر بدانيد، بايد وی را نيز در محکمه حاضر کنيد. وی بيان داشت بارها اين موضوع را تکرارکرده ام و دو ماه در رياست امنيت اين موضوع را تشريح کردم که اين مربوط من نمی شود، می توانيد اين موضوع را ازصديق چکری بپرسيد. صديق چکری سرپرست سابق وزارت حج واوقاف که به دزدی صدها هزاردالر پول حجاج افغان در سال ۱۵۵١ و موارد ديگر فساد و غارت متهم بود، از آنجاييکه دارای تابعيت انگلستان بود، در همان اوايل با حمايت دولت آنکشور به لندن فرار نمود و تا حال در آنجا بسر میبرد . ازآنجاييکه چکری داماد برهان الدين ربانی ومعاون حزب جنايتکار جمعيت

اسلامی است، کرزی در يک معامله پس پرده او را از چنگ محاکمه نجات داد. او در حالی به لندن پرواز کرد که در افغانستان حکم بازداشتش صادر شده بود . وقتی کرزی، ربانی ومقامات ديگر مصروف سفری به پاکستان بودند، به يکبارگی سروکله چکری درآنجا پيدا شد و معلوم گرديد که با وساطت ربانی، او با کرزی ديدار نموده و در يک معامله نهانی از هرگونه تعقيب عدلی معاف گرديده است . در اوايل فرارچکری، دولت و نهاد های عدلی افغانستان با نيرنگ طوری وانمود میکردند که حسابهای بانکی وی با ميليونها دالر مسدود گرديده اند و تلاش برای بازگرداندن او به افغانستان ادامه دارد. به تاريخ ۲١ حمل ۲۷٩١ لوی څارنوالی به دروغ شايع نمود که گويا وی در لندن دستگير شده است. بعدا اعلان کردند از طريق پوليس انترپول برای بازگرداندن او تلاش صورت گرفته است. اما عملا طی چند سال گذشته ديده شد که تمامی اين اظهارات به خاطر فريب مردم بودند و بس . درحاليکه دوسال است که ديگر دوسيه چکری به فراموشی سپرده شده، او با دالر های حرام و بادآورده در لندن عيش و نوش میکند و بزنسش را آغاز کرده است : ابتدا اقدام به خريد خانهای در لندن کرده است که با اين پول در فاصله صد کيلومتری شهر لندن سه تا چار خانه با کيفيت و کميت خوبتر از آن ميتوان خريد، به تعقيب آن محلی را در ناحيه "کنزبری لندن" به اندازه يکنيم برابر ميدان فوتبال خريداری و به شدت مصروف کار اعمار آن که متشکل از بخش های جداگانه پيشرفته، ترميم موتر، معاينه تخنيکی يا

MOTموتر، فروش و ترميم تاير وساير مسايل آن؛ پارکينگ و چندين قسمت ديگر را در برميگيرد، شده است . توجه بايد داشت که ارزش زمين در لندن چنان بلند است تا جايکه مسلمانان، عيسوی ها، يهودها برای دفن اموات شان قبر را برای بيست، بيست و پنج سال اجاره ميکنند با ختم معياد معينه مالک قبرستان بقاياء جسد را بيرون وسوزانيده و قبر را برای فروش دوباره آماده ميکنند . صديق چکری از جلادان تنظيمی است که در جنايت و بربريت دهه نود ميلادی دست بالا داشت. در دولت «شر و فساد» ربانی منحيث وزير اطلاعات و فرهنگ مصروف چپاول و غارتگری بود که يکی از خيانت هايش به آتش کشيدن هزاران جلد کتاب متعلق به کتابخانه پوهنتون کابل است . با رويکار آمدن اداره کرزی، مثل ديگرهمکيشان و شرکای جرمش، قرعه او نيز برآمده به کرسی های مشاور رئيس جمهور و وزارت حج و اوقاف رسيد. در برنامه های تلويزيونی او با وقاحت باورنکردنیای از جنايات و وحشت باندهای جهادی در کابل دفاع نموده آنرا قابل بخشايش و کار عواملی بيرونی وانمود میساخت . او درحالی به کرسی وزارت تکيه زد که مدتی به منتقد دولت کرزی مبدل شده کابينه او را «ديوانه خانه» ناميده بود اما عشق به دالر او را نيز به اين «ديوانه خانه» کشاند. پناه دادن به خاينان و جنايتکاران افغان توسط کشورهای غربی امر تازه نيست .اکثر آدمکشان خلقی، پرچمی، جهادی و طالبی همين اکنون در اروپا، امريکا، کانادا و آستراليا با خاطر آرام زندگی میکنند. طی دهسال حاکميت حامد کرزی برعلاوه چکری، دزدانی چون نادر آتش، قدير فطرت، محراب الدين مستان، زلمی حقانی و ديگران بعد از چپاول پول ملت به دامان صاحبانشان درين کشورها رفتند . ادامه دارد... 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است