کابل ــ افغانستان

 

 جلاس نوبتی کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تدویر یافت 

 

 

 

بتاریخ ۲۹ سرطان سال ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۲۰ جولای سال ۲۰۱۸ م

  

اجلاس نوبتی کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تحت ریاست محترم انجینر

 

   .نظرمحمد در شهر کابل تدویر ګردید 

                                                           

شاملین اجلاس روی مطالب شامل اجندا وازآن جمله چګونګی تحقق توافقات

مشترک مندرج اعلامیه و طرزالعمل ۲۲ جدی سال ۱۳۹۶ ومصوبه ۱۸ سرطان

سال ۱۳۹۷ کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن ونیز تدویر جلسات تبادل نظر

اعضا و هواخواهان حزب وطن که  میبا ئیست اولین نشست آن  قبل از تدویر

اجلاس تاریخی ۲۹ سرطان سازماندهی و برګزار میګردید بحث و تبادل نظر

نمودند که در نتیجه برعلاوه عدم همآهنګی در اجرات واقدامات ، نواقص جدی در

کار پروسه تفاهم را بر شمردند و برای رفع آن تدابیر لازم توصیه ګردید . همچنان

دلائل برای تأ خیر در نشست اولی  تبادل نظر اعضا و هوا خواهان حزب را غیر

موجه خوانده و ظیفه سپردند تا در هفته اول برج اسد تدویر اجلاس تجویز شده

 .عملی ګردد

                                                                                        

اشتراک کننده ګان اجلاس هم چنان یادداشتهای رفیق محترم فقیرمحمد ودان  در

رابطه به عوامل تأخیر در تدویر اولین اجلاس ( کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب

وطن در خارج از کشور ) و نظریات پیشنهادی برخی از رفقا مسکونه خارج از

کشور را همه جانبه غور و بررسی نموده به اتفاق ارا عوامل تاخیر در اجلاس را

غیر موجه و نظریات پیشهادی رفقا را غیر سازنده و خلاف توافقات مشترک

دانسته فیصله نمودند تا مطابق فیصله قبلی کمیته تفاهم ازرفیق محترم فقیرمحمد

ودان مجددأ تقاضا ګردد تا اولین اجلاس کمیته مشترک تفاهم در خارج از کشور را

به همکاری سائر رفقای شامل لست ارسالی که با مواد مندرج اعلامیه و طرزالعمل

 .کمیته مشترک توافق دارند در اولین فرصت ممکن سازماندهی و ریاست نماید 

متذکر باید شد که تأخیر در تدویر اجلاس به هیچ صورت به نفع پروسه تفاهم

ارزیابی نمیګردد .شاملین اجلاس به منشی کمیته سراسری تفاهم وظیفه سپرد تا

کاپی اسناد توافقات مشترک که در پای آن نماینده ګان با صلاحیت نهادها و

شخصیتهای انفرادی امضا نموده و از طریق شبکه های اجتماعی قبلأ به نشر

رسیده است به ادرس رفیق ودان ارسال نماید . اجلاس با تجویز برخی اقدامات

 .ضروری دیګر به کار خود در فضای همبستګی کامل  پایان بخشید

                                                                        

 و من الله توفیق

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است