با درایت سیاسی، تشکیل واحد و دست به دست هم بسوی تدویر مجمع عمومی فوق العـادۀ حزب وطن

ششمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن دایر گردید

 

ششمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن، قبل از ظهر روز جمعه هژدهم حمل 1396 (هفتم اپریل 2017) در شهرنوکابل (سالون هوتل سفرۀ زیتون)، دایر گردید.

در نخستین لحظات آغاز جلسه، محترم میرافغان باوری رئیس هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن، حضور اعضای شورای سراسری حزب را خوش آمدید گفته و بعد از اظهار امیدواری جهت بحث ها و تصامیم مهم و مفید، از جناب الحاج خیالی گل کوچی عضو شورای سراسری حزب وطن تقاضا نمودند تا آغاز کار رسمی جلسه را با قرائت چند آئیه از کلام الله مجید، تبرک بخشند.

به تعقیب قرائت کلام الله مجید، حاضرین اجلاس با اتفاق آرأ تائید نمودند که محترم شاه محمود پیوستون عضو هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن و مسوول شعبۀ تشکیلات مرکزی حزب، بیشبرد کار بعدی جلسه را ریاست نمایند، بنابرین کار جلسه تحت ریاست ایشان ادامه یافت.

به تعقیب آن اعضای شورای سراسری به محترم الجاج محمد یونس صافی و محترم غلام سخی شفیعی اعضای شورای سراسری حزب وطن، وظیفه سپردند تا در جایگاه هیئت تحریر اجلاس جاری قرار گرفته؛ گزارشات، بحث ها و مصوبات جلسه را ثبت نمایند. 

متعاقباً رئیس جلسۀ، آجندای چهار ماده ای ذیل را جهت پیشبرد کار جلسه پیشنهاد نمود:

 1 ـ ارایه گزارش اساسی هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب در مورد کار و فعالیت ساختارهای حزبی طی مدت زمان بعد از پنجمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن، به اجلاس کنونی.

2 ـ قرائت اعلامیۀ مؤرخ 19 جون 2016 محترم ستر جنرال ارکانحرب محمد رفیع آریایی

3 ـ مسایل تشکیلاتی

4 ـ قرائت مسودۀ مصوبه اجلاس و بحث در زمینه تصحیح و تکمیل و در نهایت تصویب آن

بعد از بحث پیرامون آجندای پیشنهاد شده و تصویب آن، رئیس جلسه از محترم میرافغان باوری تقاضا نمودند تا گزارش هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب را به جلسه ارایه نمایند. بعد از ختم ارایه گزارش (متن گرازش اساسی قرائت شده بعداً به نشر میرسد) بحث پیرامون آن آغاز گردید که در آن محترم انجنیر محمد ایوب نیوند عضو هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب، محترم گل احمد احمدزی رئیس شورای شهر گردیز، محترم عبدالجلیل پروانی رئیس شورای شهر کابل، محترم بشیر احمد اخگر رئیس شورای ولایتی ولایت پکتیا، محترم الحاج بسم الله رادمل عضو شورای سراسری حزب وطن، محترم سید اعظم عارف عضو شورای سراسری، محترم مهدی نظری عضو شورای سراسری و محترم نذیرالرحمان نوری صحبت نمودند.

با تکمیل بحث پیرامون گزارش اساسی، مطابق مادۀ دوم آجندای تصویب شده، متن اعلامیۀ مؤرخ 19 جون 2016 محترم سترجنرال ارکان حرب محمد رفیع آریایی سابق عضو هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن و معاون رئیس جمهور جمهوری افغانستان را محترم شاه محمود پیوستون به جلسه قرائت نمود (متن این اعلامیه قبلاً  به نشر رسیده است) که طی یک مباحثۀ رفیقانه، مورد استقبال و سپاسگزاری اشتراک کنندگان جلسه قرار گرفته و پیشنهادی را در زمینه مطرح و خواهش نمودند که محتوی آن در متن مصوبه اجلاس جاری درج گردد.

به تعقیب آن، کار جلسه به مسایل تشکیلاتی معطوف گردید. رئیس اجلاس و مسوول تشکیلات مرکزی حزب، گسترش ترکیب شورای سراسری حزب و هیئت اجرائیه آن را مطرح نموده و خاطر نشان ساخت که چنین گسترشی هم به ملحوظ تفاهمات مؤفقانۀ تا اکنون بدست آمده طی پروسۀ وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی باهمی هشت حزب، سازمان و سایر نهادهای سیاسی معتقد و متعهد به راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله و هم به ملحوظ ازدیاد اعضای حزب در مرکز و محلات، ضروری می باشد. بعد از این توضیح از محترم محمد سرور پوپل خواهش نمود تا لست کاندیدان جدید به عضویت شورای مرکزی حزب را به جلسه قرائت نمایند.

بعد از ارایه لست کاندیدان و بحث پیرامون مختصات هریک از اشخاص شامل لست، رایگیری منفردانه آغاز و در نهایت، همرزمان ذیل (لست به ترتیب الفبأ تنظیم گردیده است) جدیداً به عضویت شورای سراسری حزب وطن انتخاب گردیدند:

1 ـ محترم ثناء الله اعتبار معاون شورای سراسری سازمان اجتماعی معلولین نواندیش افغانستان

2 ـ محترم جمشید پایمرد رئیس کمسیون اروپایی تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن

3 ـ محترم داکتر حبیب نوری رئیس شورای سراسری جوانان وطن

4 ـ محترمه زرغونه ژواک عضو رهبری کمسیون اروپایی تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن.

5 ـ محترم انجنیر سلیمان رئیس شورای ولایتی پکتیا حزب وطن

6 ـ محترم جلال پروانی رئیس شورای شهر کابل حزب وطن

7 ـ محترم عبالظاهر اتل عضو رهبری کمیته اعاده فعالیت حزب وطن

8 ـ محترم عبدالفتاح احمدی عضو رهبری و معاون شورای سراسری جوانان وطن

9 ـ محترم  انجنیرقادر میهنمل عضو رهبری کمیته های متحد حزب وطن

10 ـ محترمه گلجان هومان فارغ التحصیل پوهنځی حقوق

11 ـ محترم داکتر محمد اشرف عضو شورای ولایتی ننگرهار حزب وطن

12 ـ محترم محمد خان تقی عضو شورای شهر شبرغان حزب وطن

13 ـ محترم محمد شکیب پردیس عضو رهبری شورای سراسری جوانان وطن

14 ـ محترم محمد محسن جمشید عضو کمسیون اروپایی تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق اعادۀ حزب وطن.

15ـ محترم انجنیر محمود شریفی رئیس کمسیون اروپایی صفوف حزب وطن

16 ـ محترم نذیر الرحمن عضو رهبری شورای سراسری جوانان وطن

17 ـ محترم نصیر احمد افغان عضو رهبری شورای سراسری جوانان وطن

به تعقیب انتخاب رفقای فوق الذکر به عضویت شورای سراسری حزب وطن، از میان آنان، بعد از ارایه کاندیداتوری و بحث در زمینه، رفقای ذیل به عضویت هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن انتخاب گردیدند.

1 ـ محترم جمشید پایمرد

2 ـ محترم داکتر حبیب نوری

3 ـ محترمه زرغونه ژواک

4 ـ محترم جلال پروانی

5 ـ محترم انجنیر قادر میهنمل

با ختم رایگیری و انتخاب رفقا، محترم میر افغان باوری به هریک از رفقای مذکور انتخاب شان را در مقامات حزبی تبریک گفته و آرزو نمود تا در انجام مسوولیت های تاریخی شان در قبال خدمت به وطن، رشد جنبش ترقیخوانۀ آن و ارتقای اعتبار حزب وطن با وقف و پیگیری هرچه بیشتر تلاش و مبارزه نمایند.

درین بخش از کار جلسه، محترم سیداګل پاڅون عضو هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن و شاعر توانای زبان پشتو، با اغتنام از فرصت قطعه شعر تازۀ شان را که به افتخار انجام مؤفقانۀ پروسۀ وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی میان ساختارهای معتقد و متعهد به راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله سرورده بودند، دکلمه نموده که مورد تحسین و استقبال اعضای جلسه قرار گرفت.

به تعقیب آن محترم پاڅون متن مسودۀ مصوبه اجلاس را قرائت نمود. متن مذکور بعد از بحث مورد رایگری قرار گرفته و به اتفاق آرأ به تصویب رسید. در متن مصوبۀ ششمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن؛ چنین آمده است:

تا جائیکه به ما (حزب وطن) مربوط میگردید، در پنجمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن توجه مان را به بررسی مسئله وحدت و همگرایی با سازمانهای همفکر و همسؤ متمرکز ساخته و بر اساس مصوبات این اجلاس، به کار و تلاش درین عرصۀ مسوولیت، نسبت به تمام امور دیگر رجحان دایم.

نخست و در قدم اول: در یک ایتلاف سیاسی با 4 حزب، 21 ساختار قومی و بیشتر از 30 تن  شخصیت های غیر متشکل مربوط به رهبری و فعالین سرشناس احزاب سیاسی قبلی، در چوکات شورای همکاری نیروهای ملی و دموکرات متحد گردیده و مطابق به اهداف و پلاتفورم این ایتلاف کار و مبارزۀ مشترک را به پیش می بریم.

در قدم دوم: ما در وجود شورای همکاری فوق الذکر و طی تلاش مشترک جهت سازماندهی یک حرکت سیاسی ـ اجتماعی وسیع و سرتاسری، با بیشتر از 42 حزب سیاسی و بیش از 600 ساختار اجتماعی (قومی و مدنی) تحت عنوان حرکت نجات ملی افغانستان، جبهۀ سیاسی را تشکیل که این جبهه با تدویر اجلاس مؤسس خود، براساس برنامۀ مدون و مصوب این اجلاس، فعالیت مینماید.

همچنان بر اساس مصوبات پنجمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن، رهبری حزب در امتداد یک سال گذشته با 23 حزب، ساختارها و بنیادهای سیاسی و همچنان با بیشتر از 60 تن چهره های سرشناس غیر متشکل و اعضای رهبری و فعالین سابق حزبی، به مذاکره و تبادل نظر پرداخته و طی آن ضرورت وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی را میان ساختارهای سیاسی همسو به این امید مطرح نمودیم که بتوانیم تمام اعضای فامیل بزرگ سیاسی مان را بدور هم جمع نمائیم.

حزب وطن به امید دستیابی به چنین هدف، با تواضع، از خودگذری و صادقانه وحدت مجدد سیاسی ـ تشکیلاتی را با پیشنهاد سازندۀ مبنی بر دریافت راه عملی مناسب مطرح نمود که مطابق به آن از همه دعوت بعمل آمد که بدون امتیاز نسبت به همدیگر و با حقوق و مسوولیت های مساوی در پروسۀ تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن شرکت نمایند. ... خوشبختانه در پاسخ به این تقاضابه تعدادی از نهادهای سیاسی و اجتماعی همفکر، وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی کامل را  در ساختارهای واحد حزب وطن قبول نمودند که به همین مناسبت اشتراک کنندگان این جلسه از شجاعت وطنپرستانه آنان قدردانی کامل بعمل می آورند.

افزون بر آن در مصوبه اجلاس قید گردیده که اشتراک کنندگان این اجلاس، ا ز جلالتمآب محترم سترجنرال ارکانجرب محمد رفیع آریایی، نسبت حمایت شان از پروسه تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن، اظهار امتنان نموده و توأم با آن از ایشان احترامانه خواهش مینمایند که در مورد پیشنهاد آنان، مبنی بر انتخاب شان بحیث رئیس افتخاری حزب وطن، جواب مثبت داده و بدین ملحوظ رضایت اعضای حزب وطن را تامین نمایند.

همچنان شورای سراسری حزب وطن از کمک مالی سازمان حزبی، حزب وطن در کشور انگلستان برای مصارف تدویر این اجلاس سپاسگزاری نموده اند

 در اخیر محترم شاه محمود پیوستون رئیس تشکیلات مرکزی حزب وطن با طرح و تفویض وظایف جدید در زمینه های بسط و توسعۀ سازمانهای حزبی و امور مالی حزب با مسوولین حزبی، به یک عده سوالات آنان توضیحات ارایه و در نهایت کار اجلاس با قرائت دوعائیه ای از جانب محترم الحاج خیالی گل کوچی حوالی ساعت سه بعد از ظهر به اتمام رسید.

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است