فقیرمحمد ودان

مؤرخ:21 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت نهم

 

 

با درک هدف استراتیژیک حزب وطن و مختصات آن، اکنون جواب به این سوال ضرور دانسته می شود که:حزب وطن برای دست یابی به ارزشهای متضمن هدف استراتیژیک خویش (جامعۀ رفاه)، بطور مشخص کدام سیاست ها را در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی ـ امنیتی و روابط و مناسبات بین المللی مطرح و برای تعمیل و تحقق آنها مبارزه مینماید؟.

حزب وطن چه در حالت اپوزسیون، چه شریک در حکومت و چه در حالتی که حکومت را در دست داشته باشد، مبارزه در راه ارزشهایی را وظیفه و مسوولیت خود میداند که در مرامنامۀ مصوب مجمع عمومی مؤرخ 5 میزان 1391 این حزب منعکس و کشور ما را گام به گام بسوی تامین بنیادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دفاعی ـ  امنیتی "جامعه رفاه" نزدیک ساخته و سرانجام نظام متذکره را تحقق می بخشد.  متن این مرامنامه را میتوانید در ذیل مطالعه نمائید:

 

مرامنامۀ حزب وطن مصوب مجمع عمومی

مـؤرخ پنجم میزان1391 ـ کابل ـ افغانستان

 

بنام خداوند بخشاينده و مهربان

مرامنامه حزب وطن

     وطن محبوب ما افغانستان كشور واحد، مستقل، اسلامی، مهد تمدنهای باستانی ، دارای تاريخ كهن ، مردم با شهامت ، سنن پسنديده و غنای طبيعی است.

     افغانستان سرزمين نهضت ها و مبارزات ملی، آزاديخواهانه و مهد پرورش رجال و شخصيت های نامدار و پر افتخار است . تاريخ وطن ما مشحون از مبارزات و مجاهدات مردم ما بخاطر دفاع از عقايد دينی، سرزمين، آزادی، ارزشها ونواميس ملی، تحكيم وحدت ملی و تعميم دموكراسی است. اين مبارزات در تلاش نيروهای آزاديخواه، ضد استعمار، ضد استبداد و نهضت های روشنفكرانه انعكاس درخشان يافته كه صفحات تـاريخ پرافتخار ملی ما را زينت بخشيده ، تجارب غنی و درسهای آموزنده را برای نسلهای بعدی نهضت ترقيخواهانه ، به ارمغان گذاشته اند ، كه در صورت توجه به اين تجارب و درسها ، پالایش ، غنا و انسجام آن بمثابه دستگاه اندیشه یی ـ سیاسی ، ميتوانستند و ميتوانند بمثابه چراغ ، راه پرفراز و نشيب مبارزات وطندوستان ترقيخواه افغان را روشن سازند.

      اما باتأسف حين تشكل مجدد سازمانی طی  «دههً دموكراسي»( 1343ـ1352 هـ ش ) كادر متبارز رهبری سياسی افغانستان ، بی توجه به تجارب و درسهاي فوق الذكر ، نهضت را از بستر طبيعی آن انحراف داده ، تحت تاثير جنگ سرد ميان ابر قدرت های جهانی، گرايشات ايديولوژي (چپ و راست) را تبارز و سرانجام برخلاف منافع ملی ، كشور را درشرايط اوج اين جنگ ، به گِرهگاه رقابت ميان قدرت های مذكور و اقمار منطقوی شان ، مبدل ساختند ، كه در نتيجۀ آن بهانه برای مداخلات گسترده خارجی در امور كشور را تدارك و خود بمثابه عوامل داخلی اين مداخلات ، چه بسا بـا توسل به قوای نظامي و سلاح ، در تقابل باهم عمل كردند.

    تجاوز نظامی  اتحاد شوروي در 6جدي 1358، تشديد و گسترش مداخلات علنی قدرت های جهان وكشورهای رقيب منطقوی را در امور داخلی افغانستان ، باعث گرديد وبر پيچيدگی اوضاع چنان افزود كه حتی بعد از اخراج نيروهای متجاوز از كشور كه بر بنیاد اعلام و تعمیل مشی مصالحه ملی و مبتنی بر توافقات ژينودر 26 دلو 1367 صورت گرفت نيز نه تنها اين مداخلات وجنگ های خونين ناشی از آن ، قطع نگرديد، بلكه با نقض توافقات مذكور و بعد با ناكام ساختن پلان صلح پنج فقره يی  سرمنشی ملل متحد در 27 حمل 1371 و نتايج بعدي آن( توطئه خارجی فروپاشی حزب وطن از داخل ، فروپاشی ساختار های دولتی منجمله قوای مسلح جمهوری افغانستان ، انتقال قدرت به مجاهدين، تداوم جنگ داخلی، ظهور و به قدرت رسانيدن طالبان و تبديل افغانستان به مركز بين المللی بنيادگرايی، تروريزم و توليد مواد مخدر) اين بحران وجنگ ناشي از آن ، عمق و گسترش هرچه بيشتر يافت كه قيمت آنرا مردم افغانستان با شهادت ، معيوبيت و معلوليت ده ها هزار تن از فرزنـدان شان، مهـاجرت صدها هزار خانواده ، منجمله روشنفكران و كادر هاي ملی ، ويرانی كشور، غارت و نابودی نهاد هاي اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  و با زمينه يافتن نفاق ملی، پرداختند.

     حوادث سالهای جنگ، رقابت های درونی هريك از جوانب متخاصم داخلی و رويارويی اين جوانب بر سر حفظ ، تحكيم و يا بدست آوردن قدرت و بالاخره اوضاع ماهيتاً جديدي كه بعد از اضمحلال اتحاد شوروی (دسامبر 1991) و بخصوص بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 ، شكل گرفت و با مداخله نظامی ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی به سقوط اداره طالبان و توافقات بن (دسامبر2001  ) انجاميد ، طرفهاي متخاصم داخـلي در قضيه افغـانستان را ازلـحاظ ايديولوژيك وتشكيلاتی به بحران كشيد وفروپاشی آغاز شده سياسی تشكيلاتی  اين نيروها را سرعت هرچه بيشتر بخشيد. در تداوم اين فروپاشی ، نيروهای بالنده و مستعدي سربلند نمودند كه  بانقد علمی گذشته ، تمايل جهت پيوستهاي فكري سياسی و تشكيلاتی جديدی را تبارز ميدهند.

     یکی از نیروهای فوق ، وظیفه انسجام دوباره اعضای حزب وطن و حضور مجدد این حزب در وضعیت سیاسی  کشور را در برابر خویش قرار داد . حضور مجدد حزبی را که قبل از همه و بمثابه نیروی پیش قرآول ، تحت رهبری شهید دوکتور نجیب الله در جریان شدت تقابل مسلحانه در دهه شصت خورشیدی ، به حقیقت انحراف نهضت ترقیخواهانه کشور از بستر طبیعی آن دست یافت ؛ گرایشهای متخاصم ایدولوژیک را نقد کرد ؛ با حل نظامی معضله افغانستان مخالفت نمود ؛  به تجارب تاریخی نهضت های ترقیخواهانه کشور ، ارزشهای دین مقدس اسلام و سنن و عنعنات پسندیده کشور رجوع نمود و بر بنیاد این ارزشها و وضعیت موجود ، اندیشه سیاسی مصالحه ملی را انسجام بخشید ؛  مشی مصالحه ملی را بر مبنای تفاهم بین الافغانی اعلان کرد و راه حل سیاسی و صلح آمیز معضله افغانستان را برگزید.

     در چنين اوضاع است كه حزب وطن با تکمیل پروسه انسجام مجدد و مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک قانون اساسي جديد افغانستان (مصوب لويه جرگه مورخ 22قوس – 14 جدی 1383 )و قانون احزاب (نافذ شده در 22 ميزان 1382) ، به دور جدیدی از مبارزه و فعالیت خویش آغاز مینماید . بنابرین حزب وطن از تاسیس وهمان آغاز فعالیت خویش (سرطان 1369)نيروي ماهيتاًجديد سياسی است كه از متن نهضت آزاديبخش و ترقيخواه افغانستان و بمثابه وارث اين نهضت ، قامت برافراشته ، با درنظرداشت درسها و تجارب حاصله از آن ، بدون ذهنيگری ، شتابزدگی وآرمانگرايی ، متكی بر تحليل های علمی از اوضاع اجتماعی ، اقتصادي وفرهنگي كشور، اوضاع منطقه و جهان و با احساس مسووليت در برابر مردم وتاريخ افغانستان ، یک بار دیگر وارد وضعیت سياسي كشورگرديده ، باروحيه همكاری و تفاهم صادقانه باساير نـيروهاي ملی ، تحول طلب ، ترقيخواه و طرفدار جامعه مدنی ، جهت غلبه بر مشكلات كنونی و در ضديت با هرگونه  گرايشهاي عقبگرايانه و محافظه كارانه،عمل مينمايد.

     خصلت ملي و دموكراتيكِ مبتنی بر ارزشهای ترقیخواهانه فرهنگ افغانی ، مشخصه اساسی و سرشت حزب وطن محسوب ميگردد . حزب در پندار ، گفتار و كردار خود به اين ارزشها كه ريشه های عميق در فرهنگ و ارزشهای عام بشری دارند ، متعهد است . برين بنياد حزب وطن طرفدار تحولات عميق و كيفی اجتماعی و اقتصادی است، اما دستيابی به اين تحولات را با توسل به توطئه ، عمل نظامی ، اِعمال زور و خشونت ، انحصار قدرت ، سوق جبری جامعه در مسير كليشه های ذهنی و پرش از مراحل ضرور رشد و تکامل اجتماعی ـ اقتصادی ، كاملاَ مردود ميداند و معتقد است كـه تحولات اجتماعی اقتصادی در نتيجه تلاش ميليونها انسان برای دگرگون ساختن وضع نامطلوب موجود و نيل به ترقی، عدالت اجتماعی و رفاه عامه در يك پروسه ريشه دار تاريخی ، تحقق ميپذيرد . بنابرين حـزب پشتيبان پروسهۀ  تحقق رشد وانكشاف اجتماعی اقتصادی و شگوفايی هرچه بيشتر فرهنگ ملی ، با خصلت تدريجی و صلح آميز آن ميباشد ، كه با اشتراك آگاهانه و داوطلبانه ميليون ها انسان هموطن ما ميبايد صورت گيرد . حزب نقش خويش را در اين پروسه بمثابه نيروی آگاه و متشكل سياسی ، در ترويج افكار و انديشه های ترقيخواهانه ، سمت دادن و رهبری حركت سياسی هموطنان برای دستيابی به اهداف مذكور، ايفا مينمايد.

     حزب وطن با اتكا به مختصات جامعه افغانی ،  وظايف اساسی خويش را در مرحله كنونی ، مبارزه بخاطر استقرار صلح واقعی و عادلانه ، اعمار مجدد ، انكشاف اقتصادی و اجتمـاعی وبمنظور ارتقـای سطح رفاه مردم ، تامین پروسه قانونمند خودآگاهی و وحدت ملی ، گسترش  و تعميق  دموكراسی قرار داده و در  نهایت از پروسه ایجاد ، تحکیم ، گسترش و تعمیق ارزشهای جامعه رفاه در عرصه های زیستی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی حیات جامعه ، دفاع نموده از نقش ساختارهای جامعه مدنی به هدف تامین مشارکت آگاهانه مردم درین پروسه حمایت مینماید . ما جامعه رفاه را متشکل از افراد آزاد و با حقوق مساوی می پنداریم که آنان در یک نظام اجتماعی مردم سالار و حقوق بنیاد از امکانات برای تامین امنیت و رفاه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی برخوردار گردیده ، حقوق و مکلفیت های قانونی شان را در پروسه زیست باهمی درک و توأم با تبارز فرهنگ عالی و احساس قوی هموطنی تعمیل نمایند .

 حزب وطن برای دستيابي به اهداف دورنمایی فوق، مرامنامه ذيل را كه با احكام دين مقدس اسلام ، قانون اساسي كشور، مفاخر ملی ، اصالت افغانی و ارزشهای عام بشری مطابقت دارد، مطرح نموده ، تمام اعضا و هواداران خويش را جهت بسيج مردم درجهت مبارزه برای تحقق آن فرا ميخواند.

      درعرصه  سياسی :

       ـ  حزب براساس سرشت ملی خويش از استقلال ، حاكميت ملی و تماميت ارضی كـشور ، حفظ و استحكام وحدت ملی افغانی دفاع نموده ، درصورت تهديد منافع ملی ، بر رجحان اين منافع بر منافع حزبی ، طبقاتی ، قشری ، صنفی ، قومی ، قبيلو ی، سمتی و محلی تأكيد مينمايد.

       ـ براي تامين حيات مدنی معاصر ، تاسيس و تقويت نهاد های سياسی ، اجتماعی و فرهنگی دموكراتيك را با سهمگيری مناسب وبدون تبعيض همه اقوام ، پيروان مذاهب و ساكنين مناطق مختلف كشور ضرور پنداشته ، ازتحكيم قانونيت ، رعايت اصول دموكراسی ، کثرت گرایی سياسی ، تعميل انتخابات آزاد ، مستقيم ، سری ، مساويانه و دموكراتيك به ترتيبی  كه هيچ نيروی سياسی و گروه های اجتماعی اعم از زنان و مردان از شركتِ با حقوق مساوی (يك فرد يك را) در آن مستثنا نباشند ، پشتيبانی نموده، معتقد است كه حاكميت  سياسی به مردم افغانستان تعلق دارد ، اين مردم افغانستان اند كه حق دارند از طريق انتخابات قانونی در مورد تعويض مشروع حاكميت تصميم بـگيرند . بنـابرين حزب با انتقال قدرت به طرق غير قانونی و نامشروع منجمله با توسل به زور، اسلحه ، توطئه و كودتا  مخالف است . به همين جهت ما از نفی كامل تمايلات نظاميگرانه در احزاب پشتيبانی مينمائيم . به عقيده ما نظام قانونی زمانی تكميل ميگردد كه  اتباع افغانستان و نهاد هـای جامعه افغانی به شمول ارگانها و مقامات دولتی حقوق و مسووليت های متقابل قانونی داشته و قانون بر ايشان بطور يكسان و بدون تبعيض و تمايز تطبيق گردد .

        ـ حزب وطن لويه جرگه را نهاد سياسی عنعنوی و باستانی افغانستان برای اتخاذ تصاميم درموارد مسايل اهم ملی دانسته از آن توأم با تكامل نحوه دعوت و ترکیب اعضا ، محتوای كار و طرزالعمل تصميم گيری آن در هماهنگی با مقتضيات دموكراسی ، پشتيبانی مينمايد . به همين ترتيب ما از تشكيل جرگه ها  بمثابه يکی از ارگانهای ساختار دولتی در مركز و تمام واحد های محلی قدرت و اداره دولتی دفـاع نمـوده ، جهت انتقال صلاحيت های قانونی به جرگه های مذكور برای حل مسايل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ساحه مسووليت شان، مبارزه مينمائيم .

        ـ حزب بخاطر حفظ و حراست نواميس ملی در حاليكه از تشكيل اردوی ملی با کمیت مطابق به ضرورت و با پرسونل كارآزموده ، مجرب ، با كادر مسلكی تحصيل يافته و سمبول وحدت ملی و همچنان بر استفاده ضرور و لازمی از سایر امکانات ، پشتيبانی مينمايد ؛ معتقد است كه مسايل مورد اختلاف داخلی به طرق سياسی ،  صلح آميز و عادلانه حل و فصل گردد . همچنان در صورت رفع تضمین شده تهدید های خارجی ، از هر نوع تلاش بخاطر تثبيت اصل بيطرفي دايمی و غیر نظامی ساختن افغانستان از طـريق عقـد توافقـات و تضمين های معتبر بين المللی ومنطقوی تحت نظر سازمان ملل متحد، حمايت مينمايد.

       ـ حزب با اعتقاد به اين حقيقت كه غلبه بر مشكلات كنونی كشور ودستيابی به اهداف سياسی، اقتصادی و اجتماعی مطروحهً مرحله كنونی نميتواند كار يك حزب و يـا نيروی سياسی باشد ، به اصل تشريك مساعی با ساير احزاب ، سازمان های اجتماعی ، كانون های فرهنگی ، مراكز علمی و اكادميك و شخصيت های با اعتبار ملی و مذهبی طرفدار جامعه مدنی ، معتقد بوده ، برای تامين اين امر از سياست تشكيل جبهه واحد سياسی با اين نيروها و همچنان از ائتلافهای سياسی ، پشتيبانی نموده برای تعميل آن مجاهدت مينمايد.

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است