فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 24 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت دوازدهم

 

در اخرین بخش توضیح طرزتفکر، بنیاد های فکری، اندیشۀ سیاسی، هدف دونمایی و مرامنامۀ معطوف به تحقق ارزشهای این هدف، پاسخ به این سوال را نیز ضروری می پنداریم که حزب وطن بحاطر انسجام حیات درونی خویش کدام معیارها را در نظر داشته و تعمیل مینماید؟.

حزب وطن جهت انتظام حیات درونی خویش اساسنامۀ مدون دارد که آنرا نیز مجمع عمومی مؤرخ پنجم میزان 1391 خورشیدی، تصویب نموده است و متن این اساسنامه را در ذیل مطالعه مینمائید:

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

                                           اساسنامه حزب وطن

           حزب وطن عاليترين شكل سازمان سياسی سراسری وطنی وطندوستان افغانستان است كه در آن افراد پيشگام ، آگاه ، متعهد ، مؤمن و با وقف ، ازميان مردم افغانستان ، بطور داوطلبانه متحد گرديده ، با اعتقاد به وفاق ملی و با اتكا به ارزشهای دمكراتیک و ترقیخواهانه فرهنگ افغانی  و اصول پذيرفته شده عام بشری، جهت ایجاد ، تحکیم ، گسترش و تعمیق ارزشهای اجتماعی ـ اقتصادی جامعه رفاه و ساختار های مدنی لازمی آن ، مبتنی بر مرامنامه تدوین شده خویش، مجاهدت مينمايد .

      حزب وطن محصول قانونمند تكامل تاريخی و وارث نهضت آزاديبخش و تـرقيخواه مـردم سـرزمين باستانی ما بوده ، از متن آن قامت برافراشته ، با درنظرداشت درسها و تجارب حاصله از اين نهضت و تلفيق آن با اندیشه های صلح خواهانه و حقايق جهان معاصر ، اهداف خويش را معين نموده و حيات درونی خود را تنظيم مينمايد. اعتقاد به اندیشه سیاسی مصالحه ملی مبتنی بر اصل جاویدان «و صلح الخیر» ؛ باور به ارزشهای جامعه مدنی واز جمله دموكراسی و پلوراليزم سياسی عقيدتی ، سرشت حزب وطن را تشكيل ميدهد . بنابرچنين سرشتی ، حزب حیات درونی خویش را  نيز مبتنی بر اصول دموكراسی و پلوراليزم نظرياتی (وحدت در تنوع) انتظام میبخشد ؛ تا اعضای حزب بتوانند تنوع نظریات را ارایه و  جایگاه شان را در آرایش نیروهایی تثبیت نمایند که در درون حزب با رعایت ارزشهای مندرج مرامنامه و اساسنامه آن ، تبارز نموده و یا مینمایند.

 حزب وطن كه بمنظور اختصار در متن اين سند حزب نيز خوانده ميشود ، حيات درونی خود را مطابق به اصول ذيل تنظيم مينمايد:

فصل اول

شرايط عضويت، وظايف و حقوق اعضای حزب

       ماده اول: هر افغان كه سن 18 سالگی را تكميل ، از اهليت حقوقی برخوردار، مرامنامه و اساسنامهً حزب را قبول و حاضر گردد در تحقق آن ـ با اشتراك آگاهانه وداوطلبانه دريكی از واحدهای ساختاری حزب ـ سهم بگيرد ؛ عضويت حزب سياسی ديگررا نداشته و به خيانت ملی و جنايت محكوم نشده باشد ، به عضويت حزب پذيرفته ميشود . تقاضای كسب عضويت حزب بصورت انفرادی و جمعی صورت گرفته ميتواند .

     قاضی ها ، څارنوال ها ، كادر رهبری و ساير منسوبان اردو و قوای امنيتی کشور(پوليس و امنيت ملی)نميتوانند در دوره رسمی انجام وظايف مذكور، عضويت حزب را كسب نمايند .

     ماده دوم ـ هر عضو حزب مكلف است: 

         ـ درجلسات يكی از واحد های تشكيلاتی حزب شركت ، دساتير حزب را اجرا و از فعاليت حزبی خويش گزارش دهد .

          ـ درك خويش را از محتوای مرامنامه و اساسنامه حزب تكميل و تلاش نمايد در حدود امكان و ضرورت سطح آگاهی خود را از مسايل سياسی ، اجتماعی و اقتصادی پيوسته ارتقا داده و خود را از اوضاع كشور و جهان مطلع سازد .

          ـ درتبليغ و ترويج مرامنامه ، سياست های جاری و دورنمایی حزب در ميان مردم و جلب آنان به حمايت از این سیاست ها ، فعالانه سهم بگيرد . بهترين نمايندگان مردم را به كسب عضويت حزب تشويق نمايد وبا استفاده ازامكانات خويش برای ارتقای اعتبارحزب درعرصهً ملی وبين المللی تلاش نمايد.

         ـ اعتقادات ، سنن و عنعنات پسنديدهً مردم را رعايت و درحيات روزمره بمثابه فرد باتقوا ، صادق ، متواضع ، سرمشق برای ديگران و خدمتگزارمردم عمل نموده ، از كردار و گفتاری احتراز نمايد كه در ميان مردم به اعتبار و حيثيت او بمثابه عضو حزب صدمه ميزند .

          ـ حق العضويت خود را بموقع بپردازد و برای تقويت بنيه مالی حزب از طريق جلب كمكهای داوطلبانه اعضا و ساير هواداران حزب ، تلاش نمايد .

      ماده سوم ـ هر عضو حزب حق دارد كه :

          ـ با رعايت اصل « وحدت درتنوع» در حيات درونی حزب ، در بحث ها روی مسايل جاری و دورنمايی حزب فعالانه سهم بگيرد ، نظريات خويش را - بمنظور جلب حمايت از آن - در جلسات حزبی ، در ميان ساير اعضای حزب ، درمطبوعات حزبی و ساير رسانه های گروهی مطرح و مبتنی براين نظريات جايگاه خويش را درآرايش نيروهايی تثبيت نمايد كـه دردرون حزب با رعـايت مرام نامه و ارزشهای مندرج اين سند ، تبارز نموده و يا مينمايد .

           ـ  در انتخابات برای احراز مقامات حزبی بحيث انتخاب شونده وانتخاب كننده اشتراك نمايد، درين رابطه و ساير موارد بطور مثبت و يا منفی ابراز رای و يا از دادن رای امتناع نمايد.

         ـ از عملكرد مقامات و اعضای حزب منجمله ازخود ، در قبال کاستی های مربوط به زندگی و فعالیت حزبی انتقاد نموده ، عقايد خويش را در مورد  (موارد) دلایل انتقاد مطرح شده و چگونگی رفع آن ، ابراز نمايد .

           ـ در جلسات حضور يابد كه درباره فعاليت ها و سرنوشت او بحث و تصميم اتخاذ ميگردد . در صورت عدم موافقت با تصاميم اتخاذ شده به مقامات بالاتر تا سطح مجمع عمومی حزب مراجعه نمايد.

           ـ هر موقعيكه بخواهد از مقامات و يا هم از عضويت حزب استعفا دهد.

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است