فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 24 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت دوازدهم

 

در اخرین بخش توضیح طرزتفکر، بنیاد های فکری، اندیشۀ سیاسی، هدف دونمایی و مرامنامۀ معطوف به تحقق ارزشهای این هدف، پاسخ به این سوال را نیز ضروری می پنداریم که حزب وطن بحاطر انسجام حیات درونی خویش کدام معیارها را در نظر داشته و تعمیل مینماید؟.

حزب وطن جهت انتظام حیات درونی خویش اساسنامۀ مدون دارد که آنرا نیز مجمع عمومی مؤرخ پنجم میزان 1391 خورشیدی، تصویب نموده است و متن این اساسنامه را در ذیل مطالعه مینمائید:

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

                                           اساسنامه حزب وطن

           حزب وطن عاليترين شكل سازمان سياسی سراسری وطنی وطندوستان افغانستان است كه در آن افراد پيشگام ، آگاه ، متعهد ، مؤمن و با وقف ، ازميان مردم افغانستان ، بطور داوطلبانه متحد گرديده ، با اعتقاد به وفاق ملی و با اتكا به ارزشهای دمكراتیک و ترقیخواهانه فرهنگ افغانی  و اصول پذيرفته شده عام بشری، جهت ایجاد ، تحکیم ، گسترش و تعمیق ارزشهای اجتماعی ـ اقتصادی جامعه رفاه و ساختار های مدنی لازمی آن ، مبتنی بر مرامنامه تدوین شده خویش، مجاهدت مينمايد .

      حزب وطن محصول قانونمند تكامل تاريخی و وارث نهضت آزاديبخش و تـرقيخواه مـردم سـرزمين باستانی ما بوده ، از متن آن قامت برافراشته ، با درنظرداشت درسها و تجارب حاصله از اين نهضت و تلفيق آن با اندیشه های صلح خواهانه و حقايق جهان معاصر ، اهداف خويش را معين نموده و حيات درونی خود را تنظيم مينمايد. اعتقاد به اندیشه سیاسی مصالحه ملی مبتنی بر اصل جاویدان «و صلح الخیر» ؛ باور به ارزشهای جامعه مدنی واز جمله دموكراسی و پلوراليزم سياسی عقيدتی ، سرشت حزب وطن را تشكيل ميدهد . بنابرچنين سرشتی ، حزب حیات درونی خویش را  نيز مبتنی بر اصول دموكراسی و پلوراليزم نظرياتی (وحدت در تنوع) انتظام میبخشد ؛ تا اعضای حزب بتوانند تنوع نظریات را ارایه و  جایگاه شان را در آرایش نیروهایی تثبیت نمایند که در درون حزب با رعایت ارزشهای مندرج مرامنامه و اساسنامه آن ، تبارز نموده و یا مینمایند.

 حزب وطن كه بمنظور اختصار در متن اين سند حزب نيز خوانده ميشود ، حيات درونی خود را مطابق به اصول ذيل تنظيم مينمايد:

فصل اول

شرايط عضويت، وظايف و حقوق اعضای حزب

       ماده اول: هر افغان كه سن 18 سالگی را تكميل ، از اهليت حقوقی برخوردار، مرامنامه و اساسنامهً حزب را قبول و حاضر گردد در تحقق آن ـ با اشتراك آگاهانه وداوطلبانه دريكی از واحدهای ساختاری حزب ـ سهم بگيرد ؛ عضويت حزب سياسی ديگررا نداشته و به خيانت ملی و جنايت محكوم نشده باشد ، به عضويت حزب پذيرفته ميشود . تقاضای كسب عضويت حزب بصورت انفرادی و جمعی صورت گرفته ميتواند .

     قاضی ها ، څارنوال ها ، كادر رهبری و ساير منسوبان اردو و قوای امنيتی کشور(پوليس و امنيت ملی)نميتوانند در دوره رسمی انجام وظايف مذكور، عضويت حزب را كسب نمايند .

     ماده دوم ـ هر عضو حزب مكلف است: 

         ـ درجلسات يكی از واحد های تشكيلاتی حزب شركت ، دساتير حزب را اجرا و از فعاليت حزبی خويش گزارش دهد .

          ـ درك خويش را از محتوای مرامنامه و اساسنامه حزب تكميل و تلاش نمايد در حدود امكان و ضرورت سطح آگاهی خود را از مسايل سياسی ، اجتماعی و اقتصادی پيوسته ارتقا داده و خود را از اوضاع كشور و جهان مطلع سازد .

          ـ درتبليغ و ترويج مرامنامه ، سياست های جاری و دورنمایی حزب در ميان مردم و جلب آنان به حمايت از این سیاست ها ، فعالانه سهم بگيرد . بهترين نمايندگان مردم را به كسب عضويت حزب تشويق نمايد وبا استفاده ازامكانات خويش برای ارتقای اعتبارحزب درعرصهً ملی وبين المللی تلاش نمايد.

         ـ اعتقادات ، سنن و عنعنات پسنديدهً مردم را رعايت و درحيات روزمره بمثابه فرد باتقوا ، صادق ، متواضع ، سرمشق برای ديگران و خدمتگزارمردم عمل نموده ، از كردار و گفتاری احتراز نمايد كه در ميان مردم به اعتبار و حيثيت او بمثابه عضو حزب صدمه ميزند .

          ـ حق العضويت خود را بموقع بپردازد و برای تقويت بنيه مالی حزب از طريق جلب كمكهای داوطلبانه اعضا و ساير هواداران حزب ، تلاش نمايد .

      ماده سوم ـ هر عضو حزب حق دارد كه :

          ـ با رعايت اصل « وحدت درتنوع» در حيات درونی حزب ، در بحث ها روی مسايل جاری و دورنمايی حزب فعالانه سهم بگيرد ، نظريات خويش را - بمنظور جلب حمايت از آن - در جلسات حزبی ، در ميان ساير اعضای حزب ، درمطبوعات حزبی و ساير رسانه های گروهی مطرح و مبتنی براين نظريات جايگاه خويش را درآرايش نيروهايی تثبيت نمايد كـه دردرون حزب با رعـايت مرام نامه و ارزشهای مندرج اين سند ، تبارز نموده و يا مينمايد .

           ـ  در انتخابات برای احراز مقامات حزبی بحيث انتخاب شونده وانتخاب كننده اشتراك نمايد، درين رابطه و ساير موارد بطور مثبت و يا منفی ابراز رای و يا از دادن رای امتناع نمايد.

         ـ از عملكرد مقامات و اعضای حزب منجمله ازخود ، در قبال کاستی های مربوط به زندگی و فعالیت حزبی انتقاد نموده ، عقايد خويش را در مورد  (موارد) دلایل انتقاد مطرح شده و چگونگی رفع آن ، ابراز نمايد .

           ـ در جلسات حضور يابد كه درباره فعاليت ها و سرنوشت او بحث و تصميم اتخاذ ميگردد . در صورت عدم موافقت با تصاميم اتخاذ شده به مقامات بالاتر تا سطح مجمع عمومی حزب مراجعه نمايد.

           ـ هر موقعيكه بخواهد از مقامات و يا هم از عضويت حزب استعفا دهد.

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است