فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 23 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت یازدهم

 

 : در عرصه فرهنگی 

         گنجينه های فرهنگ باستانی ما انعكاس دهندهً وطندوستی ، صلح پسندی ، آزاديخواهی ، انساندوستی و اسلامی مردم ماست . ارزشهای فرهنگی مذکور نيروی عظيم تحرك اجتماعی در جامعه افغانی محسوب ميشوند . شخصيت يك فرد افغان در بستر اين ارزشها و در نتيجه بهم آميختن آن با ساير ارزشهای زيستی ، نضج می يابد . حزب وطن معتقد است كه گسست از اين ارزشها ، بحرانِ از خود بيگانگی فردی وگروهی را باعث ميگردد . بنابرين ما سياست فرهنگی خويش را بربنيـاد اين ارزشها و به ترتيبی تنظيم و تعميل مينمائيم كه امكانات لازم جهت غنای فرهنگ هريك از اقوام باهم بـرادرافغان را ـ بمثابه گل های رنگارنک و معطر باغستان فرهنگ ملی ما ـ در پروسه همگرایی ملی و در همسويی با ارزشهای فرهنگی جهان معاصر تدارك نمايد .    

بنابرين ما عقيده داريم كه : 

        ـ دين مقدس اسلام دين اكثريت قريب به تمام مردم افغانستان و در تشخُص معنويت مسلط جامعه افغانی از ظرفيت عظيم انگيزنده برخوردار است . حزب با چنين دركی سياست های فرهنگی خود را در پرتو ارزشهای دين مقدس اسلام : عبادات ، طهارت و پاكی معنوی و جسمی ، تقوا و پرهيزگاری ، راستی و درستی ، خير و خيرات ، صدقه و ذكات ، تعـاون و دستگيری ، صـلح و آشتی ، برادری وبرابری ، صلهً رحم و شفقت ، همكاری و دوستی ، احترام به زنان ، حفظ پاكيزگی مادی و معنوی محيط خانوادگی ، محيط زيست و محيط كار، فرض دانستن آموزش برای مردان و زنان ، احترام به بزرگان و شفقت بر خوردان ، مروت با دوستان و مدارا با دشمنان ، روابط نيك با همسايگان ، همزيستی وروابط نيك باپيروان سايراديـان و احترام به عقاید و باور های آنان ، تنظيم مينمايد.

       در عين حـال مـا بـا سؤ استفاده از دین جهت فریب و اغوای دینداران و بکاربرد آن بمثـابه وسيـله دستيـابی بـه اهـداف سيـاسی ، بطـور قطع مخالف استيم .

      ـ  حزب وطن با درك از اهميت بزرگ كادر متخصص، مسلكی و كار فهم، در گام نخست از بازسازی مجدد و سريع موسسات تعليمی ، تحصيلی و تحقيقات علمی مطابق به مقتضیات زمان طرفداری نموده و درين زمينه خواهان ايجاد و گسترش سيستم تعليم و تربيه عمومی، مسلكی و تحصيلات عالی در هماهنگی با ضرورتهای سكتور های توليدی ( زراعتی ، مالداری ، صنعتی، سـاختمانی،استخراج معادن و...)، اداری، تحقيقات علمی،  مالی، هنری و…  می باشد . ما برای اطفال و جوانان كشور خويش خواهان تعليمات ابتدایی و متوسط حتمی رايگان، تحصيلات عالی و مسلكی رايگان اما متكی بر علاقه و استعداد داوطلبان آن ميباشيم . همچنان ما از تامين زمينه های بيشترتحصيلی برای رشد هرچه بيشتراستعدادهای علمی، تخنيكی، ادبی و هنری و از تدابيری كه مبين ارجگذاری به دستآورد های علمی (كشفيات، اختراعات وايجادگريهای) آنان باشد حمایت مینمائیم و برای این منظور از تشكيل انجن های علمی، ادبی و هنری بمثابه تبارز دهنده اراده جمعی و كانونهای رشد استعدادهای اين طيفِ از روشنفكران؛ ازتاسيس موسسات تعليمی وتحصيلی داخل خدمت، شبانه و آزاد؛ همچنان از تدابير تشويقی بمنظور تعميم سواد آموزی در ميان داوطلبان کلانسال، پشتيبانی مينمائيم .

       ـ حزب وطن معتقد است كه جمع آوری مجدد آثار غارت شدهً مـوزيم ها، گالری ملی، آرشيف ملی، كتابخانه ها، گنجينه های هنرِ موسيقی، مرمت آبدات تاريخی از وظايف اهم دولت افغانستان و سایر نهاد های ملی است .

       ـ ما عقيده داريم كه انديشه های هنرستيزانه، زيانهای بزرگی بر گنجينه های هنری و برروان حساس هنرمندان مستعد كشورما واردنموده اند. بدين ملحوظ  ضرور ميپنداريم كه توجه حد اكثر به احيا، بازسازی و رشد هنرهـای موسيقی، تياتر، سينماتوگرافی، مجسمه سازی، نقاشی، رسامی، ميناتوری، شبكه كاری، حكاكی، خطاطی وغنای ادبيات همه زبان های رايج در كشور و فولكلورمردمی ما ، صورت گيرد .

       ـ افغانستان گهواره  پرورش قهرمانان و پهلوانان نامدار تاريخی است. جوانان افغان در گذشته و حال با امكانات محدود ، مهارت های شـايستهً سپورتی را تبارز داده اند كه طی سالهای جنگ  به اين دست آوردها نيز مانند سايرعرصه هاي اقتصادی و اجتماعی، زيان های بزرگ وارد گرديده است.  بمنظور جبران اين خسارات، ايجاد مصروفيت های سالم برای نسل جوان كشور و شگوفايی استعداد های شان، مـا از اتخاد تدابيرهمه جـانبه به وسيلـه دولت وسكتور خصوصی برای ساختمان تاسيسات سپورتی، تدارك البسه و وسايل سپورت، تربيت كادرها و سپورتمين های حرفوی، تشكيل كلب های سپورتی، سازماندهی مسابقات محلی، منطقوی و ملی ميان تيم ها وكلپ های سپورتی، شركت سپورتمين های كشور در مسابقات خارجی و بين المللی و از دعوت سپورتمين های ساير كشورها به افغانستان، پشتيبانی مينمائيم.

        ما عقیده داریم که سپورت های محلی افغانان از ظرفیت های بزرگ برای رشد و انکشاف وهمچنان از جاذبه لازم جهت معرفی به جهانیان و ترویج برخوردار بوده که می باید به آن توجه معطوف گردد .

     در عرصه سياست خارجي :

         حزب وطن از تنظيم سياست خارجی كشور مبتنی بر حفظ و تحکیم منافع ملی ، همچنان درك جهان معاصر در ابعاد جديد كه خصوصيت عمده آن می باید همـكاری وتساند بين المللی برای بقای بشريت، حل سياسی و صلح آميز مسايل جهانی، تشنجات منطقوی و اختلافات ميان كشورها باشد، همچنان از تامين همكاری هاي اقتصادی، فرهنگی و ايكولوژيكی ميان كشورها، توأم با رعايت منافع مشروع همديگر وتلفيق آن بامنافع مسلم جـامعه بشری حمایت مینماید. مبتنی بر همین اصول بنیادی:

         ـ حزب وطن  از حفظ ، بهبود و توسعهً مناسبات افغانستان مبتنی بر اصول تساوی حقوق، عدم مداخله، احترام متقابل و منافع جانبين با همه كشورهای جهان پشتيباني نموده و با كشورهای همسايه خواهان تامين مناسبات حسن همجواری، همسايگی نيك متكی برعدم مداخله در امور همديگر، تامين همكاری متقابل وحل اختلافات (منجمله اختلافات مرزی)از طرق مسالمت آميز و سياسی با در نظر داشت حقايق تاريخی و معيار های قبول شده جهانی تحت سر پرستی سازمان ملل متحد و ساير مجامع بين المللی، ميباشد .

          ـ حزب وطن از تامین و تداوم مناسبات نزدیک با کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک و کشورهای عضو کنفرانس بین المللی اسلامی و از همکاری های متقابل سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای مذکور ، حمایت نموده به ایفای نقش مؤثرتر آنان در تامین صلح جهانی و رفع معضلات منطقوی ، علاقمند است .

           ـ حزب وطن طرفدار سهمگيری وسيع و مؤثر دولت افغانستان در فعاليت های سازمان ملل متحد بوده و همچنان بر اصل احترام و تعميل اصول و ميثاق های بين المللی بوسيله دولت افغانستان، تاكيد مينمايد .

            ـ حزب وطن از موضع دفـاع از صلح، سياست های  جنـگ افروزانه رامحكوم نموده خواهان حل مسايل بين المللی از طرق سياسی و صلح آميز ميباشد؛ درعين حال از منع توليد وازمايش اسلحه كشتار جمعی (ذروی، كيمياوی و بيولوژيكی ) حمايت مينماید. ما وجود اسلحه ذروی را در منطقه و در همسايگی افغانستان نه تنها خطر بزرگ برای كشور خويش بلكه صلح جهانی ميپنداريم؛ زيرا وجود اسـلحه مذكور در منطقه ئی كه متاسفانه به كانون فعاليت مافيای بين المللي مواد مخدر، تروريزم بين المللی و بنيادگرايی مبدل شده است، ميتواند( چنانچه شواهد نشان داده است ) به مركز بين المللی فروش و قاچاق اسلحه ذروی، كيمياوی، بيولوژيكی و دانش دستيابی به انواع  اسلحه مذكور، نيز مبدل گردد. بنابرين ما از تمام تدابيری پشتيبانی مينمائيم كه كشور های حوزه جنوب آسيا، بخصوص كشورهای همسايه افغانستان را به  منطقه  عاری از انواع اسلحه مذكور، مبدل سازد. همچنان ما از تدابيرمشترك همه كشورها عليه كشت، پروسس، تجارت و قاچاق مواد مخدر و مبارزه مشترك آنان برضد تروريزم و جنايات سازمانيافته بين المللی پشتیبانی مينمائیم.

ـ حزب وطن طرفدارتامين نظم عـادلانه در روابط اقتصادی بين المللی است. مبتنی بر همين اصل از سهمگيری فعال و مؤثر افغانستان در اتحاديه های اقتصادی، تجارتی، ترانزيتی، ترانسپورتی و گمركی بين المللی و منطقوی، پشتيبانی مينماید .

         ـ حزب وطن از سياست جلب كمك های بلا عوض، سرمـايه گذاریهـا و كريدتهاي خارجی بمنظور بازسازی، انكشاف و ترقی اقتصادی ـ اجتماعی كشور بشرطی حمايت مينمايد كه از تاثيرات ايديولوژيك و سياسی فارغ و برمبنای همكاری های بيغرضانه و منفعت متقابل استوار باشد.

        ـ ما عقيده داريم كه : چون جنگ و ويرانی افغانستان در اثر تجاوز و مداخـله وسيع ، دوامدار و چندین جانبه خـارجی بوقوع پیوسته و کشور ما قربانی آن است، مردم ما حق دارند تا از جامعه بين المللی اعم از كشورهای بزرگ، كشورهای ثروتمند، كشور های همسايه، سازمانها و موسسات بين المللی طلب کمک نمايند كه دربازسازی افغانستان، سهم خود را بصورت گسترده و مؤثر اداً نمايند. 

                                                                                   ومن الله التوفيق

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است