فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 26 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت چهاردهم

 

 

     ج- واحد های اولیه حزب:

       مادۀ چاردهم- واحد های اولیه حزبی ، واحد ساختاری حزب بوده ، بمنظور تامين تماس دايمی وگسترده با مردم ، در محلات زيست (ياهم محلات كار) تشكيل گرديده، بنام «واحد های اولیه حزبی» همان محل ، ياد ميگردند. واحد های اولیه حزبی میتوانند نظر به کثرت کمیت اعضای خویش به دو و یا چند واحد شعبوی تقسیم گردند .

     تمام اعضاي حزب ، صرفنظر از مقام حزبی شـان، در يكی از واحد های اولیه حزبی تنظيم گرديده ، ازكار و فعاليت خود در رابطه به: ارتقای سطح درك علمی - سياسی  خويش، تبليغ و ترويج اهداف و آرمانهای حزب در ميان مردم وجلب و جذب بهترين نماينده گان شان به عضويت حزب و ساير فعاليت های حزبی گزارش داده ، حق العضويت خويش را ميـپردازند. واحد های اولیه حزبی شعبات آنان نیز) نظر به کثرت تعداد اعضای خویش میتوانند به گروپ های حزبی تفسیم گردند . گروپ های حزبی با موجوديت حد اقل ده عضو دريك محل زيست (يا محل كار) تشكيل ميگردند. در غير آن اعضای حزب به گروپ حزبی محل نزديك ، معرفی ميشوند .

     هر واحد اولیه حزبی تحت نظر هيئت رهبری خویش متشكل از مسوول هيئت رهبری ، معاون و اعضای آن، فعاليت مينمايد. هيئت رهبری بوسيله جـلسهً عمومی واحد اولیه حـزبی برای مـدت يكسال انتخاب ميگردند. هرعضو هيئت رهبری گروه حزبی مسوول پيشبرد امور يك و يا چند گروپ حزبی ميباشد . جلسات عمومی  واحد های اولیه حزبی هر سه ماه یک مرتبه ، با شركت حد اقل دو ثلث اعضای خويش و جلسات گروپ های حزبی ماه  يك مرتبه تحت نظر مسوول گروپ حزبی مطابق به طرزالعمل و اجندای معين داير ميگردد. در صورت ضرورت، جلسات واحد های اولیه و گروپ های حزبی میتوانند بطور فوق العاده نيز داير گردند.

     درخواست داوطلبان انفرادی عضويت به حزب ، مطابق به طرزالعمل شعبه تشكيلات مركزی حزب ، توسط گروپ های حزبي اخذ و در جلسات واحد های اولیه حزبي مربوط ، در زمينه پذیرش و عدم پذیرش آنان تصميم اتخاذ ميگردد .

فصل سوم

    امور مالی حزب

     مادهً پانزدهم- امور مالی و مصارف حزب از طريق پرداخت حق العضويت اعضای حزب ، كمك های مالی آنان و ساير هواداران حزب ، فروش مطبوعات و نشرات حزبی ،همچنان تشبسات اقتصادی حزب و ساير منابع قانونی و مشروع ، تمـويل ميگردد.

    حزب عوايد و مصارف خويش را مطابق به اصول پذيرفته شدهً حسابی و كاملاَ شفاف درج و از طريق حساب بانكی انجام ميدهد.

فصل چارم

احكام نهايی

   ماده شانزدهم- حزب وطن دارای اهليت حقوقی بوده ، مطابق به معيار های حقوقی كشور، تلاش مينمايد در مراجع قانونی دولت افغانستان رسماَ ثبت گردد.

ماده هفدهم- نصاب تدوير جلسات حزبی با حضورحد اقل دوثلث اعضا ، همچنان فيصله ها و انتخاب كانديدان برای احراز مقامات حزبی با آرای اكثريت ساده اعضای حاضردرجلسه صورت ميگيرد، به استثنای موارديكه در اين اساسنامه طور ديگر قيد گرديده اند.

نوت : اکثریت ساده در متن اساسنامه حزب مفهوم حد اقل «نصف جمع یک» را افاده مینماید .

     ماده هجدهم-انفصال اعضا از ثبت و شمار تشكيلات حزبی در صورت وفات ويا اخراج عضو از حزب ، صورت ميگيرد . تصميم اخراج از عضويت حزب با نقض مشهود اصول مندرج اساسنامه ، بعد از بحث درجلسه عمومی واحد اولیه حزبی اتخاذ و درصورت تائيد هيئت اجـرائيه شورای سازمان فافوق حزبی ، عملی و ابلاغ ميگردد .

     مكافات و مجازات ( از جمله اخراج از عضويت حزب ) اعضای مقامات حزبی به وسیله مقامات مربوطه پیشنهاد و توسط ارگانهای انتخاب کننده آنان نهایی میگردد . مکافات و مجازات اعضای حزب مطابق به طرزالعمل هيئت اجرائيه شورای سراسری حزب با درنظرداشت اصول مندرج این سند ، صورت ميگيرد .

      مادهً نزدهم- درصورت استعفا ، غيابت ، مريضی صعب العلاج ، وفات ويـا بروزحوادثی كه رئيس  شورای سراسری و روسای ساير شوراهای حزبی نتوانند هرگز و يابرای مدت زياد وظايف محولهً حزبي را پيش ببرند ، معاون او در امور تشكيلات ، الی انتخاب رئيس جديد ، مسوول بيشبرد وظايف محوله آنان اند.

      مادهً بيستم- حزب وطن با حفظ قبول و احترام به بيرق ، نشان و سرود ملی افغانستان ، دارای بيرق ، نشان و سرود خويش نيز است ، كه از طرف مجمع عالی حزب ، تصويب ميگردند.

     مادهً بيست و يكم- حزب با در نظرداشت امكانات مالی خويش بمنظورتبليغ وترويج اهداف ، نظريات وسياست های خود وجلب پشتيبانی مردم از آن ، ارگان ( ارگان های) نشراتی را تا سيس مينمايد . مسوليت ارگان (ارگانهای) نشراتی مركزی حزب به يك تن ( چند تن) از اعضای  شورای سراسری حزب ، از جانب شورای مذكوربا اكثريت آرأ ، تفويض ميگردد .

     مادهً بيست ودوم- انحلال حزب صرف از صلاحيت اجلاس مجمع عالی حزب بوده ، با آرای  سه چارم اعضای حاضر، صورت ميگيرد . درين صورت ، مجمع عالی حزب در مورد انتقال دارايی های حزب به يكی از سازمانهای سياسی ، اجتماعی و يا هم يكی از موسسات خيريه كشور، نيز تصميم اتخاذ مينمايد.

ماده بیست و سوم : در شرایط وقوع رویداد های بحرانی غیر قابل پیشبینی ، که تدویر اجلاس مجمع عالی حزب مطابق اساسنامه ، به دلایل عینی و مقنع عینی ممکن نباشد ، صلاحیت های مجمع عالی حزب ـ با قبول مسوولیت های تاریخی آن ـ نیزبه شورای سراسری حزب انتقال می یابد.

                                                                              خـــــــــــــــــــتــم

 

 

 

 

 

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است