فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 25 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت سیزدهم

 

فصل دوم

ساختار تشكيلاتی حزب

          مادهً چارم- ساختارتشکیلاتی حزب متشكل است از:

     :  الف: مقامات رهبری كننده مركزی حزب شـامل 

      مجمع عمومی ، شورای سراسری ، هيئت اجرائيه شورای سراسری ، رياست حزب و كمسيون  تفتيش و نظارت مركزی 

ب: مقامات رهبري كنندهً محلی حزب شامل كنفرانس های سازمانهای ولايتی ، شهری ، ناحيوی شهر ، ولسوالی  و سازمانهای معادل هريك از آنها در داخل و يا خارج از كشور، شوراها، هيئت های اجرائيه و رياست هيئت های اجرائيه اين سازمانها.

 .ج : واحد هاي اولیه (اصلی و شعبوی)  و گروپ های حزبی 

     : الف مقامات رهبری كننده مركزی حزب  

مادهً پنجم- مجمع عمومی ، بالاترين ارگان رهبري کننده حزب بوده كه هر چار سال يك مرتبه داير ميگردد . تعداد اعضای آن توسط شورای سراسری معین و متناسب به كميت اعضای حزب بوسيله كنفرانس هاي ولايتی حزب (يا معادل آن)، انتخاب ومعرفی ميگردند . دعـوت فـوق العاده مجمع عمومی با رای موافق دو ثلث اعضای شورای سراسری و يا بنابرتقاضای كتبی كه نصف اعضای حزب آنرا طی جلسات واحد های اولیه حزبی تائيد نموده باشند ، صورت ميگيرد . مجمع عمومی حزب دارای وظايف وصلاحيت های ذيل است :

    -  استماع گزارش شورای سراسری و كمسيون كنترول و تفتيش مركزی پيرامون چگونگی كار و فعاليت آنان طی مدت زمانِ ميان دو اجلاس مجمع عمومی ، بحث پيرامون اين گزارش ها و اتخاذ تصاميم و تدابير جديد در زمينه.

    - تصويب ، تكميل وتعديل مرامنامه واساسنامه حزب.

    - تصويب نام ، بيرق ، نشان و سرود حزب .

            - انتخاب اعضای شورای سراسری حزب.

        ـ تصويب و اعلان انحلال حزب و دلايل آن.

     مادۀ ششم : شورای سراسری حزب در فاصله ميان دو اجلاس مجمع عالی حزب ، مقام رهبری كننده حزب است و جلسات نوبتی خود را حد اقل در سال دو مرتبه داير مينمايد. اجلاس فوق العاده شورای سراسری ميتواند بوسيله رئيس و يا بنابر تصميم جمعی دو ثلث از اعضای هيئت اجرائيه شورای سراسری حزب ، نيز داير گردد .

       شورای سراسری در برابر مجمع عمومی حزب مسوول و به آن گزارش دهنده بوده و خود دارای صلاحيت هـاي ذيل است :

          ـ استماع گزارش هيئت اجرائيه شورای سراسری حزب از كار و فعاليت آن طی مدت زمان ميان دو اجلاس شورای سراسری ، بحث پيرامـون ايـن گزارش واتخاذ تصاميم و تدابير در مورد گزارش مذكور.

        ـ انتخاب رئيس شورای سراسری حزب(كه در عين حال رئيس هيئت اجرائيه شورای سراسری حزب نيز است) با حد اقل اکثریت دو ثلث از آرأ و همچنان انتخاب رئیس کمسیون نظارت و تفتیش مرکزی با اکثریت ساده ، از میان اعضای شورای سراسری حزب برای مدت 4 سال . رئیس شورای سراسری حزب و رئیس کمسیون نظارت و تفتیش مرکزی نمیتوانند بیش از دو دوره پی در پی ، کاندید مقامات متذکره گردند .

رئیس شورای سراسری حزب صرف ممثل و سازمانده تعمیل سیاست ها و فیصله های رسمی حزب بوده ، در قبال صحبت ها ، اجراات و روابط سیاسی خویش ، مسوولیت شخصی داشته و مکلف است در تمام موارد مذکور به هیئت اجرائیه شورای سراسر حزب گزارش دهد .

        ـ قبول استعفا و يا سبكدوش نمودن قبل از موقع رئيس شورای سراسری و رئيس نظارت و تفتيش با نصاب آرای انتخاب شده هریک از ایشان .

           ـ انتخاب اعضای هيئت اجرائيه شورای سراسری ، معاون(معاونين) رئيس و اعضای كمسيون نظارت و تفتيش مركزی ازميان اعضای شورای سراسری حزب برای مدت چار سال، قبول استعفا نامه و يا سبكدوش نمودن آنان ازمسووليتهای مذكوربا رای اکثریت ساده ازاعضای خويش .

          ـ قبول استعفا و يا اخراج اعضای شورای سراسری حزب از عضويت اين شورا به دلايل ارتكاب نقض اصول مندرج اساسنامه حزب ، انتخاب اعضای جديد به عوض آنان و يا بمنظور وسعت شورای سراسری ، با اكثريت آراً .

           ـ تعيین نصاب نمايندگی و سازماندهی پروسۀ تدوير كنفرانس های ولايتی(معادل آن) برای انتخاب اعضای مجمع عمومی حزب و تصويب طرزالعمل مشخص درين زمينه.

          ـ انتخاب و يا تعديل نام ارگان(ارگانهای) نشراتی مركزی حزب، تصويب مرام نشراتی اين ارگانها، تصميم مبني بر توقف فعاليت آن (آنها) و يا آغاز فعاليت ارگان نشرانی جديد.

       مادهً هفتم-هيئت اجرائيه شورای سراسری حزب ارگان رهبري دايماَ فعال حزب است كه امور جاری حزب را در فاصلهً زمانی ميان دو اجلاس شورای سراسری، رهبری مينمايد . جلسات هيئت اجرائيه حد اقل درد سه ماه یک مرتبه بیشتر نيز بنابر خواست رئيس ويا تصميم اكثريت اعضا) داير ميگردد.

 هيئت اجرائيه شورای سراسری در برابر شورای سراسری حزب مسوول بوده ؛ به آن گزارشدهنده وخود داراي صلاحيتهای ذیل است :

        ـ تاسيس و يا تنقيص شعبات مركزی حزب ، تصويب لوايح و طرزالعمل كار و فعاليت اين شعبات .

        ـ توظيف مسوولين و معاونين شعبات مركزی حزب، قبول استعفا و ياسبكدوش نمودن آنان با اكثريت آراً.

        ـ رهبری فعاليت سازمان های حزبی در داخل وخارج كشوراز طريق شعبات  مركزی حزب وبا درنظرداشت مرامنامه و اساسنامه حزب.

         ـ قبول درخواست های جمعی برای كسب عضويت حزب و اتخاذ تصميم درين زمينه.

          ـ استماع گزارش مسوولين شعبات مركزی حزب ، روسای شوراهای ولايتی(معادل آن)، نمايندگان مسوول از جانب حزب در سازمانهای اجتماعی ، ارگانهای مجازدولتی ( حكومت و پارلمان)، تحليل و برسی اين گزارشها و اتخاذ تصاميم و تدابير جديد در زمينه.

          ـ توظيف اعضاي حزب برای شركت در انتخابات برای احراز چوكی های پارلمان ، سايرارگانهاي مركزی دولتی و مقامهای مركزی سازمانهای اجتماعی .

           ـ اتخاذ تصاميم در مورد چگونگی تامين مناسبات با ساير احزاب ، حكومت های افغانستان، سازمانهای اجتماعی كشور  وشخصيت های با اعتبار ملی و چگونكي شركت در ائتلاف ها و جبهه سياسی با ساير نيروهای سياسی و اجتماعی در داخل كشور.

           ـ تنظيم و رهبري امور بين المللی حزب.

           ـ تنظيم و رهبری امورمالي حزب.

مادهً هشتم- رياست هيئت اجرایيه از رئيس هيئت اجرایيه و معاون(معاونين) او متشكل است ، ریاست هیئت اجراییه مسوول اجرای دساتير، تصاميم و مصوبات هيئت اجرائيه و شوراي سراسری همچنان مسوول اجرای وظایف عادی رهبری حزب به كمك شعبات مركزي بوده و در برابر هيئت اجرائيه مسوول و به آن مقام گزارشدهنده است.

     جلسات نوبتي رياست هيئت اجرائيه حداقل در ماه یک مرتبه(و بيشتر هم بنابر ضرورت) داير ميگردد.

 مادهً نهم- كمسيون نظارت و تفتيش مرکزی بر چگونگی رعايت و تطبيق اساسنامه حزب بوسيله اعضا، مقامات و سازمانهای حزبی نظارت نموده و از چگونگی امورمالی حزب تفتيش و بازرسی بعمل آورده ، خلاف رفتاری ها را تشخيص و برملا ساخته و جزا های لازم برای مرتكبين را به مقامات حزبی پيشنهاد مينمايد. كمسيون نظارت و تفتيش و شعبه تشكيلات مركزی حزب، لايحهً مكافات و مجازات اعضای حزب را  تنظيم و بعد از تصويب هيئت اجرائيه شورای سراسری حزب ، نافذ ميگردد. در صورت اختلاف نظر میان هیئت اجرائیه و کمسیون نظارت و تفتیش مرکزی ، مسئله جهت فیصله به شورای سراسری محول میگردد .

      برحسب ضرورت كمسيون های نظارت و تفتيش محلی در جنب شوراهای محلی حزبی تشكيل و مطابق به طرزالعمل كمسيون نظارت و تفتيش مركزی، فعاليت مينمايند.

ب- مقامات محلی رهبری كنندهً حزبی :

مقامات محلی رهبری كننده حزب بادرنظرداشت اصول مندرج مرامنامه واساسنامه حزب ، عملكرد خويش را مستقلانه و با قبول مسووليت ، مطابق به خواستهای مردمان ، وضعیت و ضرورت محلات شان ، عيار ساخته و تلاش مينمايند حركت سياسی اين مردم را تشويق ودر مطابقت با اهداف مؤقتی و دورنمايی حزب ، سمت داده و رهبری نمايند.

       مقامات رهبری كننده محلی حزب عبارتند از:

مادهً دهم- كنفرانسهای محلی حزبی عاليترين ارگان رهبری كنندهً سازمانهای محلي حزبی (ولايتی ، ولسوالی، شهري و نواحي شهر ) و معادل آنها اند. كنفرانسهای محلی حزب هرچار سال يك مرتبه در آستانه تدویر مجمع عالی حزب داير ميگردند .

   جلسات عمومی واحد های اولیه حزبی اعضای کنفرانس ساختار تشکیلاتی مافوق(مثلاً  ولسوالی و یا ناحیوی) را ، کنفرانس های ساختارهای تشکیلاتی ماتحت ،اعضای كنفرانس های ساختار های تشکیلاتی  مافوق را و کنفرانس های ولایتی (معادل آن)اعضای مجمع عالی حزب را مطابق طرزالعمل و سهمیه تصويب شده به وسیله شوراهای مافوق خویش ،انتخاب مینمایند .

       هريك ازكنفرانس های سازمانهای محلي حزبی در برابر كنفرانس های حزبی سازمان مافوق خود و كنفرانس های ولايتی ( يامعادل آن) در برابر مجمع عمومی حزب، مسوول وگزارشدهنده بوده و خود دارای تمام صلاحيت های در سطوح محلی خود اند ، كه مجمع عمومی حزب در سطح سراسری حزب دارد .

مادهً يازدهم- اعضای شوراهای محلی حزبی (ولايتی ، ولسوالی ، شهرها ، نواحی شهر و معادل آنها) بوسيلهً كنفرانس های حزبی سازمانهای مذكور انتخاب ميگردند. جلسات شورا های سازمانهای محلی حزبی حد اقل هر ششماه يك مرتبه و يا هم بنابر دعوت رئيس ويااكثريت اعضای شورا بصورت فوق العاده داير ميگردد. شورا های سازمانهای محلی حزبی در برابر شوراهای حزبی مافوق خود مسوول و گزارشدهنده بوده و خود تمام صلاحيت های را در سطح سازمانهای شان دارند كه شورای مركزی حزب در سطح سراسری حزب دارا است.

مادهً دوازدهم- رئیس ، معاون  (معاونين) و اعضای هيئت های اجرائيهً شورا های محلی حزبی ، بوسيله شوراهای شان انتخاب و تحت رياست رئيس شوراهای محلی تدوير جلسه و فعاليت مينمايند. جلسات هيئت های اجرائيه شوراهای محلی حد اقل ماه يك مرتبه و يا هم به دعوت رئيس و يا اكثريت اعضا ، بصورت فوق العاده نيز داير ميگردند . هيئت های اجرائيه مذكور در برابر شورا های خويش و مقامات رهبری سطوح مافوق حزبی مسوول و گزارش دهنده اند . هيئت های اجرائيه شوراهای محلی حزبی همه صلاحيت هايی را در حيطهً مسووليت خويش دارند ، كه هيئت اجرائيه شورای مركزی در سطح سراسری حزب دارا است.

    هيئت هاي اجرائيه شوراهای محلی حزب ، نظر به كميت اعضای سازمان حزبی مربوط خويش، ميتوانند رياستهای هيئت اجرائيه را با شعبات مورد ضرورت ، تحت نظـر رئيس هيئت اجرائيه، تشكيل دهند. درین صورت ریاست های اجرائیه مکلف اند ، حد اقل در ماه دو مرتبه تشکیل جلسه دهند . اين شعبات در برابرهيئت اجرائيه سازمان حزبی و شعبات همنوع در سطوح مافوق حزبی مسوول و گزارشدهنده اند.

مادهً سيزدهم- كمسيون های نظارت و تفتيش سازمانهای حزبی محلی دارای صلاحيت های كمسيون نظارت و تفتيش مركزی در حيطه مسووليت خود بوده ، مصوبات و دستورالعمل های كمسيونهای نظارت و تفتيش سازمانهای حزبی مافوق و مركزی را عملی و از كار و فعاليت خود به آن كمسيونها ، شوراها و كنفرانسهای محلي مربوط ،گزارش ميدهند.

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است