فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 22 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت دهم

 

       : درعرصه اجتماعی 

      بر مبنی تعهد حزب وطن جهت مبارزه بخاطر ایجاد ، تحکیم ، گسترش و تعمیق ازرشهای جامعه رفاه و ساختار های مدنی لازمی آن در عرصه اجتماعی ، دستیابی به اهداف ذیل را در نظر دارد :

       ـ  مردم افغانستـان متشكل از اقوام متعدد است كه بايد عينيت وجـود  آنان در ساختار نهاد های سیاسی واجتماعی افغانستان بطور عادلانه و دموكراتيك انعكاس قوی داشته باشد.  حزب وطن مخالف تاسیس و تشکل ساختارهای سیاسی برمبنای تعصبات تنگ نظرانه اتنيكی ، زبانی ، سمتی ، مذهبی بوده ، همچنان سؤ استفاده هـای سياسی و مداخلات غرض آلود خارجی را  كه بمنظور ايجاد خصومت ميان مردم باهم برادر ساكن كشور صورت ميگيرد ، محکوم مینماید .

        ـ حزب از سياست ها و تدابيری به منظور گسترش شبكه و بهبود كيفی خدمات اجتماعی چون : عرضه خدمات صحی ، كودكستانها ، شيرخوارگاه ها ، خانه سازی و تهيه مسكن ، اعمارپارك ها، تفريحگاه ها ، استراحتگاه ها ، ورزشگاه ها و سايرتاسيسات بـرای سرگرمی های سـالم جوانان ، تربیت آنان با روحیه وطن پرستی ، تقوا و خدمتگذاری به مردم و جلوگیری از اعتیاد آنان به مواد مخدر و سایر مفاسد اخلاقی ، همچنان سرگرمی های اطفال وسالمندان ؛ تاسيس بيمه های صحی ، تقاعد ، معلوليت و معيوبيت ، حيات ، دارايی ، ملكيت ها و غيره ؛ مواظبت سازمانيافته ،  متـداوم و بـدون تبعيض و تمايز از معيوبين ، معلولين ، خانواده های قربانيان جنگ و عودت كنندگان بوطن ، تامين حقوق معقول در دوران حاملگی و زايمان برای زنان و اتخاذ ساير تدابير حمايوی از طفل و مادر؛ حمايت همه جانبه از كوچيهای افغانستان بمنظورارتقای سطح زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنان و در قدم نخست در موارد اسكان مجدد ، اشتغا ل، حفظ الصحه ، تعليم و تربيه آنان ، پشتيبانی مينمايد.

      حزب از تامين خدمات اجتماعی رايگان برای اقشار نادار جامعه بوسيله دولت، پشتيبانی نموده و برای گسترش آن مبارزه مينمايد.

          ـ حزب وطن از آزادی فكر و بيان ، مصؤنيت حريم خانواده ها ، پست و مخابرات ، آزادی انتخاب شغـل و مسلك ، حق كار، حق انتخاب آزاد محل سكونت و مسكن ، حق آزادانه سفر ، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن ، حق تشكيل اجتماعات صلح آميز ، تاسيس سازمان های اجتماعي : اتحاديه هاي صنفی و مسلكی بخصوص اتحاديه های كارگران و دهقانان ، معلمان ، محصلان و سايركاركنان عرصه های فرهنكی ، سازمانهای جوانان ،  انجمن های دفاع از حقوق بشر و از جمله حقوق زنان ، حقوق جوانان ، حقوق كودك ، حقوق معلولين و معيوبين و حمايت ازحفظ محيط زيست ، دفاع و پشتيبانی نموده و وظيفه خود ميداند تا عليه تمام رسم و رواجهای خرافی ئی مبارزه نمايد كه به شكلی از اشكال حقوق مدنی اتباع كشور را تهديد مينمايد .

           ـ حزب وطن با هرنوع تبعيض و سؤ استفاده جنسی وخشونت در برابر زنان و همچنان با ازدواج های اجباری و قبل از وت ، مخالف است . ازسهمگيری فعال زنان افغانستان درتمام عرصه های حيات مدنی (سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ) دفاع مينمايد . ما ازمبارزات سازمانيافته و متشكل زنان آگاه و پيشگام كشور بمنظور رهايی زنان از ستم و احقاق حقوق كامل آنان، حمايت و پشتيبانی مينمائيم .

           ـ  ما معتقديم كه مهاجرين افغان و آنعده افغانهائيكه طی ساليان طولانی مهاجرت در خارج كشور تولد و يا  تابعيت اخذ نموده اند ، جز انفكاك ناپذير جـامعه افغـانی و بخش بزرگ سرمايه با ارزش انسانی وطن ما اند . حزب ازتاسيس سـازمانهـای فرهنگی اين هموطنان و گسترش فعاليت اين سازمانها بخاطر حفظ ارزشهای افغانی  و از حقوق و منافع اين هموطنان بشمول اصل تابعيت دوگانه آنان دفاع نموده ، معتقد است كه اين تدابير ميتواند علايق سياسي ، اقتصادی و فرهنگی آنها را با مادر وطن اصلی شان ، پيوسته تحكيم و تقويت نمايد.

          :در عرصه اقتصادی     

          حزب وطن معتقد است که در صورت نظام مختلط اقتصادی و انتظام ارشادی آن مبتنی بر احترام به آزادی اقتصادی ، ایجاد فضای معقول برای عملکرد میکانیزم بازار، رعایت اصول افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولید (تقسیم و تخصصی ساختن کار ، بهبود کیفیت و مؤثریت افزار کار ، تحریک مؤثر و معقول انگیزه رقابت و نفع شخصی)، تقسیم عادلانه ارزش اضافی بر عناصر متشکله عوامل تولید (نیروی کار ، حجم مجموعی سرمایه جهت خرید مواد خام و افزارکار ؛ کرایه کارگاه و سایر ضرورت هایی که در پروسه تولید بکار میروند و مدیریت جریان تولید)، تشخیص جواب معقول به سه سوال اساسی اقتصادی (کدام کالاها تولید و یا تورید شوند ؟ این کالا ها چگونه تولید و یا از کجا تورید شوند ؟ تقاضاکنندگان کالاهای مذکور چی کسانی اند ؟ ) و پلان گذاری رشد و انکشاف اقتصادی ـ بخصوص در زمینه تاسیسات بزرگ زیربنایی ـ  نظام اقتصادی کارایی انسجام می یابد که از تعادل درونی میان عناصر متشکله برخوردار بوده و باعث افزایش سطح تولید ، ازدیاد سرمایه، کاهش سطح فقر  در کشور می گردد . حزب وطن بادرنظرداشت اصول فوق جهت دستیابی به اهداف اقتصادی ذیل مبارزه مینماید :

      ـ حزب وطن از پروسه  اعمار مجدد افغانستان ، تسريع ، گسترش، تعميق این پروسه و كارايی بهتر عناصر دخیل در آن ؛ انكشاف و ترقی  اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان متكی بر اصل همزيستی سيستم های مختلف اقتصادی ، جلب و استفاده اعظمی مطلوب از انواع سرمایه در سکتور های مختلف اقتصاد ملی (دولتی ، خصوصی ، مختلط و کوپراتیفی ) و در عرصه های صنعتی ، زراعتی ، مالداری ، تجارت ، بانكداری ، ترانسپورت و مواصلات ، ساختمانی ، توريزم ، نشرات ، راديو تلويزيون و سينماتوگرافی ، تعليم و تربيه ، موسسات تحقيقاتی و غيره ،  با توجه به مؤثریت آنها در ارتقای کیفی سطح زندگی مردم مبتنی بر شاخص های انکشاف بشری ، تامین اساسات اقتصادی جامعه رفاه همگانی مبتنی بر معیار های جهانی و ارتقای متعادل سطح مادی و معیشتی اتباع کشور (شهر ها و محلات ) و مبتنی بر اقتصاد بازار ، پشتيبانی مينمايد.

      ـ در حالیکه حزب وطن از تامین مالکیت دولتی بر معادن و سایر منابع زیرزمینی ، جنگلات ، و آثار باستانی حمایت مینماید به  تقويت نقش سرمايه خصوصی و ارتقاي سطح مؤثريت آن، جلب هرچه بيشتر سرمايه ها و مساعدت های خارجی بخاطر احيای مجدد اقتصاد جنگ زده كشور توجه داشته و درین میان به اعطای اولويت ها وسهولت ها جهت سرمايه گذاری بوسيله افغانهای مقيم خارج و تنظيم مبانی حقوقی درين زمينه معتقد است . ما از تعيين معاش عادلانه بمنظور استفاده مؤثر از نیرو و استعداد های انسانی توأم با صراحت های قانونی (قانون سرمایه گذاری ، قانون کار و بیمه های جنبی آن ) و از تاسيس بيمه های اجتماعی برای كارمندان و كارگران موسسات دولتی وخصوصی حمایت مینمائیم .

        ـ حزب وطن سكتورهای زراعت و مالداری را بخش عمده اقتصاد كشور دانسته، خواهان حل عادلانه مسئله زمين و آب بوده و معتقد است كه سكتورهای مالداری و زراعت در مرحله نخست ، بمنظـور رسيدن به خودكفايی ، در مركز توجه سياست های اقتصادی قرار گيرد . براي اين منظورمـا از اتخاذ تـدابيرهمه جانبه در مورد آماده ساختن مجدد زمين های زراعتی و سيستم های آبياری جنگ زده برای بهره برداری ، زراعتی ساختن زمين های باير، تاسيس فارمهای مدرن و مكانيزه زراعت و مالداری ، ترويج كود كمياوی وادويه ضد آفات و امراض نباتی ، تخم های اصلاح شده بذری و نسل های حيوانی ، تامين خدمات وترنری وتوسعهً علفچر ها ، حفظ  و اعمار بند های ذخيره آب ، حفر چاهای عميق ، كانالهای آبياری ، احیای مجدد کاریز ها ، تنظيم استفاده عادلانه از منابع آبی ، احيای جنگلات ، گسترش ساحه و طرق استفاده معقول اقتصادی از آن ، حفاظت نسل های حيوانات كمياب ، نباتات طبی ، وسعت ساحوی باغ های مثمر ، پروسس و عرضه بهتر محصولات زراعتی و مالداری به بازارهای تجارتی داخلی و خارجی، پشتيبانی مينمائيم .

 ما خواهان آنيم كه متناسب به انكشاف سكتورهای زراعت و مالداری ، سطح زندگی ومعيشت دهقانان بی زمين ، كم زمين ، كارگران زراعتی  كشور ارتقأ يابد . برای اين منظور منجمله حزب از تاسيس كوپراتيف های توليدی ، خدماتی و استهلاكی به نفع زارعين و ساير زحمتكشان ده حمايت مينمايد

     چون سكتور های زراعت و مالداری نميتواند بدون توجه به تجهيز دهقانان ومالداران با فهم مسلكی ، مهارتهای بكاربرد وسايل مدرن وشيوه های پيشرفته كار بهبود يابد ، بنابرين ما ازتوجه به تربيت مسلكی دهقانان و مالداران و بخصوص از تربيت نسل جديد آنها ، حمايت مينمائيم.

        ـ حزب وطن از تمام اقدامات در جهت تقويت و انكشاف سكتور صنايع و در وهله نخست صنايع خفيفه، صنايع دستی ، مستظرفه و صنايع كيمياوی كه زمينه برای انكشافات اقتصادی، ايجاد شغل، توليد كالا و توسعه صادرات را مهيا ميسازند ، همچنان از سرمايه گذاری در عرصه های ساختمانی بخصوص شهر سازی و تهيه مسكن مجهز با سيستم كاناليزاسيون ، گسترش شبكه های مدرن مخابرات ، مواصلات ، ترانسپورت زمينی و هوايی ، احداث شاهراه ها وشاه لوله های ترانزيتی ، ايجاد سهولت ها برای جهانگردان و سياحين پشتيبانی نموده ، از هرگونه ابتكار در مورد استفاده مؤثراز ظرفيت های عظيم انرژی طبيعی كشور ( ذخاير زير زمينی نفت و گاز ، دريا های پر نشيب ، آفتاب داغ و وزش فراوان باد ها ) برای خـود كفا شدن افغانستان از اين ناحيه ، حمايت نموده بر ضرورت گسترش شبكه برق ، گاز و آب صحی آشاميدنی به تمام شهر ها و محلات كشور، تأكيد مينمايد .

        ـ حزب وطن در حاليكه روی تعيين و تثبيت سياست پولی ازجانب بانك مركزی تاكيد مينمايد، بر ضرورت توسعه و گسترش شبكه خدمات بانكی ، مدرنيزه ساختن بانكها ، حقِ داشتن حسابات بانكي و آزادی كامل و قانونی اتباع كشور در امر استفاده از دارايی های شان ، پافشاری نموده و باور داريم كه اين تدابير به جلب اسعار خارجی ، تامين تحرك لازم در حيات اقتصادی ، تسريع دوران پول و در نتيجه به رونق سريع اقتصاد كشور كمك مينمايد.

         ـ حزب وطن از استقرار نظام مالياتی به طريق ماليات تصاعدی (مترقی) و تنظيم سيستم واحـد گمركی دفاع مينمايد . ما عقيده داريم كه بدون نوسازی دستگاه اداره دولتی و اداره اقتصاد ملی ازطريق استخدام كـادر های تحصيل يافته ، مسلكی ، متعهد و با تقوا، سياست های دولت در امر اعمار مجدد ، انكشاف و ترقی اقتصادی اجتماعی كشور نميتواند مثمر گردد . بنابرين مدرن ساختن ساختار و عملكرد اداره بايد با مبارزه قاطع عليه مفاسد اداری توأم گردد

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است