فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 22 سپتمبر 2016

به پیشواز بـزرگداشت از بیستمین سـالـروز حمـاسۀ شهـادت

دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن

 

راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

قسمت دهم

 

       : درعرصه اجتماعی 

      بر مبنی تعهد حزب وطن جهت مبارزه بخاطر ایجاد ، تحکیم ، گسترش و تعمیق ازرشهای جامعه رفاه و ساختار های مدنی لازمی آن در عرصه اجتماعی ، دستیابی به اهداف ذیل را در نظر دارد :

       ـ  مردم افغانستـان متشكل از اقوام متعدد است كه بايد عينيت وجـود  آنان در ساختار نهاد های سیاسی واجتماعی افغانستان بطور عادلانه و دموكراتيك انعكاس قوی داشته باشد.  حزب وطن مخالف تاسیس و تشکل ساختارهای سیاسی برمبنای تعصبات تنگ نظرانه اتنيكی ، زبانی ، سمتی ، مذهبی بوده ، همچنان سؤ استفاده هـای سياسی و مداخلات غرض آلود خارجی را  كه بمنظور ايجاد خصومت ميان مردم باهم برادر ساكن كشور صورت ميگيرد ، محکوم مینماید .

        ـ حزب از سياست ها و تدابيری به منظور گسترش شبكه و بهبود كيفی خدمات اجتماعی چون : عرضه خدمات صحی ، كودكستانها ، شيرخوارگاه ها ، خانه سازی و تهيه مسكن ، اعمارپارك ها، تفريحگاه ها ، استراحتگاه ها ، ورزشگاه ها و سايرتاسيسات بـرای سرگرمی های سـالم جوانان ، تربیت آنان با روحیه وطن پرستی ، تقوا و خدمتگذاری به مردم و جلوگیری از اعتیاد آنان به مواد مخدر و سایر مفاسد اخلاقی ، همچنان سرگرمی های اطفال وسالمندان ؛ تاسيس بيمه های صحی ، تقاعد ، معلوليت و معيوبيت ، حيات ، دارايی ، ملكيت ها و غيره ؛ مواظبت سازمانيافته ،  متـداوم و بـدون تبعيض و تمايز از معيوبين ، معلولين ، خانواده های قربانيان جنگ و عودت كنندگان بوطن ، تامين حقوق معقول در دوران حاملگی و زايمان برای زنان و اتخاذ ساير تدابير حمايوی از طفل و مادر؛ حمايت همه جانبه از كوچيهای افغانستان بمنظورارتقای سطح زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنان و در قدم نخست در موارد اسكان مجدد ، اشتغا ل، حفظ الصحه ، تعليم و تربيه آنان ، پشتيبانی مينمايد.

      حزب از تامين خدمات اجتماعی رايگان برای اقشار نادار جامعه بوسيله دولت، پشتيبانی نموده و برای گسترش آن مبارزه مينمايد.

          ـ حزب وطن از آزادی فكر و بيان ، مصؤنيت حريم خانواده ها ، پست و مخابرات ، آزادی انتخاب شغـل و مسلك ، حق كار، حق انتخاب آزاد محل سكونت و مسكن ، حق آزادانه سفر ، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن ، حق تشكيل اجتماعات صلح آميز ، تاسيس سازمان های اجتماعي : اتحاديه هاي صنفی و مسلكی بخصوص اتحاديه های كارگران و دهقانان ، معلمان ، محصلان و سايركاركنان عرصه های فرهنكی ، سازمانهای جوانان ،  انجمن های دفاع از حقوق بشر و از جمله حقوق زنان ، حقوق جوانان ، حقوق كودك ، حقوق معلولين و معيوبين و حمايت ازحفظ محيط زيست ، دفاع و پشتيبانی نموده و وظيفه خود ميداند تا عليه تمام رسم و رواجهای خرافی ئی مبارزه نمايد كه به شكلی از اشكال حقوق مدنی اتباع كشور را تهديد مينمايد .

           ـ حزب وطن با هرنوع تبعيض و سؤ استفاده جنسی وخشونت در برابر زنان و همچنان با ازدواج های اجباری و قبل از وت ، مخالف است . ازسهمگيری فعال زنان افغانستان درتمام عرصه های حيات مدنی (سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ) دفاع مينمايد . ما ازمبارزات سازمانيافته و متشكل زنان آگاه و پيشگام كشور بمنظور رهايی زنان از ستم و احقاق حقوق كامل آنان، حمايت و پشتيبانی مينمائيم .

           ـ  ما معتقديم كه مهاجرين افغان و آنعده افغانهائيكه طی ساليان طولانی مهاجرت در خارج كشور تولد و يا  تابعيت اخذ نموده اند ، جز انفكاك ناپذير جـامعه افغـانی و بخش بزرگ سرمايه با ارزش انسانی وطن ما اند . حزب ازتاسيس سـازمانهـای فرهنگی اين هموطنان و گسترش فعاليت اين سازمانها بخاطر حفظ ارزشهای افغانی  و از حقوق و منافع اين هموطنان بشمول اصل تابعيت دوگانه آنان دفاع نموده ، معتقد است كه اين تدابير ميتواند علايق سياسي ، اقتصادی و فرهنگی آنها را با مادر وطن اصلی شان ، پيوسته تحكيم و تقويت نمايد.

          :در عرصه اقتصادی     

          حزب وطن معتقد است که در صورت نظام مختلط اقتصادی و انتظام ارشادی آن مبتنی بر احترام به آزادی اقتصادی ، ایجاد فضای معقول برای عملکرد میکانیزم بازار، رعایت اصول افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولید (تقسیم و تخصصی ساختن کار ، بهبود کیفیت و مؤثریت افزار کار ، تحریک مؤثر و معقول انگیزه رقابت و نفع شخصی)، تقسیم عادلانه ارزش اضافی بر عناصر متشکله عوامل تولید (نیروی کار ، حجم مجموعی سرمایه جهت خرید مواد خام و افزارکار ؛ کرایه کارگاه و سایر ضرورت هایی که در پروسه تولید بکار میروند و مدیریت جریان تولید)، تشخیص جواب معقول به سه سوال اساسی اقتصادی (کدام کالاها تولید و یا تورید شوند ؟ این کالا ها چگونه تولید و یا از کجا تورید شوند ؟ تقاضاکنندگان کالاهای مذکور چی کسانی اند ؟ ) و پلان گذاری رشد و انکشاف اقتصادی ـ بخصوص در زمینه تاسیسات بزرگ زیربنایی ـ  نظام اقتصادی کارایی انسجام می یابد که از تعادل درونی میان عناصر متشکله برخوردار بوده و باعث افزایش سطح تولید ، ازدیاد سرمایه، کاهش سطح فقر  در کشور می گردد . حزب وطن بادرنظرداشت اصول فوق جهت دستیابی به اهداف اقتصادی ذیل مبارزه مینماید :

      ـ حزب وطن از پروسه  اعمار مجدد افغانستان ، تسريع ، گسترش، تعميق این پروسه و كارايی بهتر عناصر دخیل در آن ؛ انكشاف و ترقی  اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان متكی بر اصل همزيستی سيستم های مختلف اقتصادی ، جلب و استفاده اعظمی مطلوب از انواع سرمایه در سکتور های مختلف اقتصاد ملی (دولتی ، خصوصی ، مختلط و کوپراتیفی ) و در عرصه های صنعتی ، زراعتی ، مالداری ، تجارت ، بانكداری ، ترانسپورت و مواصلات ، ساختمانی ، توريزم ، نشرات ، راديو تلويزيون و سينماتوگرافی ، تعليم و تربيه ، موسسات تحقيقاتی و غيره ،  با توجه به مؤثریت آنها در ارتقای کیفی سطح زندگی مردم مبتنی بر شاخص های انکشاف بشری ، تامین اساسات اقتصادی جامعه رفاه همگانی مبتنی بر معیار های جهانی و ارتقای متعادل سطح مادی و معیشتی اتباع کشور (شهر ها و محلات ) و مبتنی بر اقتصاد بازار ، پشتيبانی مينمايد.

      ـ در حالیکه حزب وطن از تامین مالکیت دولتی بر معادن و سایر منابع زیرزمینی ، جنگلات ، و آثار باستانی حمایت مینماید به  تقويت نقش سرمايه خصوصی و ارتقاي سطح مؤثريت آن، جلب هرچه بيشتر سرمايه ها و مساعدت های خارجی بخاطر احيای مجدد اقتصاد جنگ زده كشور توجه داشته و درین میان به اعطای اولويت ها وسهولت ها جهت سرمايه گذاری بوسيله افغانهای مقيم خارج و تنظيم مبانی حقوقی درين زمينه معتقد است . ما از تعيين معاش عادلانه بمنظور استفاده مؤثر از نیرو و استعداد های انسانی توأم با صراحت های قانونی (قانون سرمایه گذاری ، قانون کار و بیمه های جنبی آن ) و از تاسيس بيمه های اجتماعی برای كارمندان و كارگران موسسات دولتی وخصوصی حمایت مینمائیم .

        ـ حزب وطن سكتورهای زراعت و مالداری را بخش عمده اقتصاد كشور دانسته، خواهان حل عادلانه مسئله زمين و آب بوده و معتقد است كه سكتورهای مالداری و زراعت در مرحله نخست ، بمنظـور رسيدن به خودكفايی ، در مركز توجه سياست های اقتصادی قرار گيرد . براي اين منظورمـا از اتخاذ تـدابيرهمه جانبه در مورد آماده ساختن مجدد زمين های زراعتی و سيستم های آبياری جنگ زده برای بهره برداری ، زراعتی ساختن زمين های باير، تاسيس فارمهای مدرن و مكانيزه زراعت و مالداری ، ترويج كود كمياوی وادويه ضد آفات و امراض نباتی ، تخم های اصلاح شده بذری و نسل های حيوانی ، تامين خدمات وترنری وتوسعهً علفچر ها ، حفظ  و اعمار بند های ذخيره آب ، حفر چاهای عميق ، كانالهای آبياری ، احیای مجدد کاریز ها ، تنظيم استفاده عادلانه از منابع آبی ، احيای جنگلات ، گسترش ساحه و طرق استفاده معقول اقتصادی از آن ، حفاظت نسل های حيوانات كمياب ، نباتات طبی ، وسعت ساحوی باغ های مثمر ، پروسس و عرضه بهتر محصولات زراعتی و مالداری به بازارهای تجارتی داخلی و خارجی، پشتيبانی مينمائيم .

 ما خواهان آنيم كه متناسب به انكشاف سكتورهای زراعت و مالداری ، سطح زندگی ومعيشت دهقانان بی زمين ، كم زمين ، كارگران زراعتی  كشور ارتقأ يابد . برای اين منظور منجمله حزب از تاسيس كوپراتيف های توليدی ، خدماتی و استهلاكی به نفع زارعين و ساير زحمتكشان ده حمايت مينمايد

     چون سكتور های زراعت و مالداری نميتواند بدون توجه به تجهيز دهقانان ومالداران با فهم مسلكی ، مهارتهای بكاربرد وسايل مدرن وشيوه های پيشرفته كار بهبود يابد ، بنابرين ما ازتوجه به تربيت مسلكی دهقانان و مالداران و بخصوص از تربيت نسل جديد آنها ، حمايت مينمائيم.

        ـ حزب وطن از تمام اقدامات در جهت تقويت و انكشاف سكتور صنايع و در وهله نخست صنايع خفيفه، صنايع دستی ، مستظرفه و صنايع كيمياوی كه زمينه برای انكشافات اقتصادی، ايجاد شغل، توليد كالا و توسعه صادرات را مهيا ميسازند ، همچنان از سرمايه گذاری در عرصه های ساختمانی بخصوص شهر سازی و تهيه مسكن مجهز با سيستم كاناليزاسيون ، گسترش شبكه های مدرن مخابرات ، مواصلات ، ترانسپورت زمينی و هوايی ، احداث شاهراه ها وشاه لوله های ترانزيتی ، ايجاد سهولت ها برای جهانگردان و سياحين پشتيبانی نموده ، از هرگونه ابتكار در مورد استفاده مؤثراز ظرفيت های عظيم انرژی طبيعی كشور ( ذخاير زير زمينی نفت و گاز ، دريا های پر نشيب ، آفتاب داغ و وزش فراوان باد ها ) برای خـود كفا شدن افغانستان از اين ناحيه ، حمايت نموده بر ضرورت گسترش شبكه برق ، گاز و آب صحی آشاميدنی به تمام شهر ها و محلات كشور، تأكيد مينمايد .

        ـ حزب وطن در حاليكه روی تعيين و تثبيت سياست پولی ازجانب بانك مركزی تاكيد مينمايد، بر ضرورت توسعه و گسترش شبكه خدمات بانكی ، مدرنيزه ساختن بانكها ، حقِ داشتن حسابات بانكي و آزادی كامل و قانونی اتباع كشور در امر استفاده از دارايی های شان ، پافشاری نموده و باور داريم كه اين تدابير به جلب اسعار خارجی ، تامين تحرك لازم در حيات اقتصادی ، تسريع دوران پول و در نتيجه به رونق سريع اقتصاد كشور كمك مينمايد.

         ـ حزب وطن از استقرار نظام مالياتی به طريق ماليات تصاعدی (مترقی) و تنظيم سيستم واحـد گمركی دفاع مينمايد . ما عقيده داريم كه بدون نوسازی دستگاه اداره دولتی و اداره اقتصاد ملی ازطريق استخدام كـادر های تحصيل يافته ، مسلكی ، متعهد و با تقوا، سياست های دولت در امر اعمار مجدد ، انكشاف و ترقی اقتصادی اجتماعی كشور نميتواند مثمر گردد . بنابرين مدرن ساختن ساختار و عملكرد اداره بايد با مبارزه قاطع عليه مفاسد اداری توأم گردد

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است