با همسویی و اعتماد متقـابل بسوی ادغـام

تشکیلاتی در ساختارهای واحد حزب وطن

 

 

جلسۀ کمسیون مشترک ادغام تشکیلاتی

اعضای حزب وطن در خارج دایر گردید

 

 

جلسۀ کمسیون مشترک ادغام تشکیلاتی اعضای حزب وطن در خارج، متشکل از نماینگان حزب وطن و سایر ساختارهای معتقد و متعهد به راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله، روز جمعه مؤرخ 31 مارچ 2017 تحت ریاست محترمه زرغونه ژواک دایر گردید.

در آغاز جلسه محترمه ژواک از تدویر جلسه بمثابه نخستین گام عملی در استقامت دستیابی به تشکیلات واحد حزب وطن، با خورسندی یاد نموده و آن را بعد از فاجعۀ سقوط دولت و فروپاشی ساختارهای حزبی در سال 1992 میلادی، دستآورد بزرگ دیگری در جهت وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی حزب و همیاری رهروان راه شهید دوکتور نجیب الله خواند.

به تعقیب آن رئیس جلسه، جهت پیشبرد عملی پروسه ادغام تشکیلاتی، انجام وظایف ذیل را پیشنهاد و خواست اعضای کمسیون بعد از بحث، جهت تعمیل و تحقق آنان تدابیر مشخص را مورد بحث قرار داده، تائید و تصویب نماید.

1 ـ تهیۀ لست مجموع اعضای ساختارها و نهادهای متعهد به وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی در خارج کشور، بمنظور ادغام در تشکیلات واحد شوراهای حزب وطن در کشورهای مختلف.

2 ـ ایجاد شوراهای جدید حزب وطن در آنعده کشورها و شهرهایی که تا اکنون ساختارهای حزبی در آنان وجود ندارند و بعد از تهیۀ لست های واحد تشکیلاتی، وجود و حضور اعضای حزبی وطن در آنان تثبیت میگردد.

3 ـ تشخیص کاندیدان جهت تکمیل ترکیب شوراهای حزب وطن در کشورها و شهرهای مختلف با درنظرداشت ضرورت های ناشی از گسترش تشکیلاتی.

اشتراک کنندگان جلسه بعد از بحث روی چگونگی اجرای وظایف مطروحه، کمیتۀ کار تشکیلاتی متشکل از نمایندگان ساختارهای عضو کمسیون ادغام در خارج را تعیین و مؤظف نمود تا در همکاری با محترم حاجی محبوب جان احمد زاده، مسوول تشکیلات شورای اروپایی حزب وطن، لست واحد اعضای ساختارهای متعهد به وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی را تهیه و بادرنظرداشت آن پیشنهادات شان را در مورد وظایف مندرج مواد دوم و سوم متذکره نیز تنظیم و به جلسۀ بعدی کمسیون، جهت بحث و اتخاذ تصمیم نهایی ارایه نمایند.

بعد از بحث و اتخاذ فیصله های مورد نظر، جلسۀ کمسیون که ساعت هشت شام آغاز گردیده بود، حوالی ساعت ده شب به پایان رسید.

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است