تدویر جلسه ریاست هیآت اجرائیه

 

 

جمعه  دهم قوس ۱۳۹۶ مطابق  اول دسامبر۲۰۱۷ میلادی جلسه ریاست هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن  تحت ریاست محترم  میر افغان باوری رئیس حزب وطن در شهر کابل در حالی  که اعضای خارج کشور ریاست هیات اجرائیه از طریق انترنیت با آن وصل بودند دایر ګردید .

جلسه مطابق اجندای مصوب خویش  ګزارش رئیس حزب در مورد چګونه ګی پیشرفت پروسه وحدت سیاسی ــــــــ تشکیلاتی احزاب ٬ سازمانها حلقات و شخصیت های معتقد و متعهد به اهداف و آرمانهای حزب وطن را  استماع و در مورد تسریع این پروسه و تصریح مواضع  حزب وطن تصامیم مشخص اتخاذ نمود .

درین جلسه دستاورد ها و پروبلمهای کار مشترک در « شورای همکاری نیرو های ملی و دموکرات » که حزب وطن عضویت آنرا داراست ٬ به بررسی ګرفته شد  و طرح های  مبنی بر موثریت هر چه بیشتراین پروسه که از جانب محترم میر افغان باوری ارائه ګردیده بود  ٬ تصویب و به هیآت نماینده ګی حزب وظیفه سپرده شد  تا انرا به حیث طرح پیشنهادی حزب به شورای همکاری نیرو های ملی و دموکرات ارائه دارند .

جلسه ګزارش مالی حزب وطن را استماع و تائید نمود ٬ همچنان  جلسه به رفقا عبدالبشیر پیوستون ٬ فقیر محمد ودان و نوراکبر پایش وظیفه سپرد  تا سند رهنما جهت تصریح مواضع حزب در پروسه مذاکرات وحدت و همکاری متقابل حزب با نیرو های سیاسی را طرح و به ملاحظه رئیس حزب برسانند .

جلسه  در مورد تسجیل فعالیت قانونی حزب وطن ٬ امور تبلیغاتی ٬ روابط با احزاب و سازمانهای مماثل وظایف مشخصی را به مسولین عرصه های جداګانه کار حزبی سپرد .

در پایان محترم میر افغان باوری رئیس شورای سراسری حزب وطن از اشتراک فعال و روحیه رفیقانه توام با سازنده ګی و مسولیت پذیری همه اعضای ریاست هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن اظهار سپاس و قدردانی نموده  به کار جلسه پایان داد .   

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است