جلسـۀ هیئت اجـرائیـه شـــورای

سراسری حزب وطن دایر گردید

 

هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن روز جمعه 26 حمل 1395(16 اپریل 2016) تحت ریاست محترم میرافغان باوری رئیس شورای سراسری حزب وطن در دفتر مرکزی حزب دایر گردید .

جلسه بعد از بحث و تصمیمگیری، هفت موضوع عمدتاً مختص به بررسی ابعاد مختلفِ مهمترین استقامت کاری کنونی حزب، در رابطه به پیشبرد مذاکرات جهت وحدت و همگرایی با احزاب، سازمانها و حلقات سیاسی و اجتماعی «همفکر» و «همسو» و نتایج آن را شامل آجندای کاری خویش نمود .

مطابق به آجندای تصویب شده، در نخستین بخش کار جلسه محترم میر افغان باوری با توضیح مختصات وضعیت کنونی سیاسی ـ نظامی کشور و مسوولیت تاریخی نیروهای سیاسی ملی، دموکرات و ترقیخواه در قبال آن یک بار دیگر بر ضرورت وحدت و همگرایی این نیروها و نقش  مسوولانه حزب وطن در قبال آن تأکید نموده و خاطر نشان ساخت که بدین ملحوظ بود که پنجمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن به این مسوولیت تاریخی حزب توجه نموده، نه تنها فراخوان حزب را درین زمینه تصویب نمود؛ بلکه کمسیونی را نیز مؤظف ساخت تا توأم با تبارز دیدگاه های اصولی منطبق با وضعیت کنونی، در استقامت پیشبرد مذاکرات با سایر نیروهای همفکر و همسو جهت دستیابی به وحدت و همگرایی به اقدامات عملی بپردازد. خوشبختانه فراخوان شورای سراسری حزب و به تعقیب آن کار عملی کمسیون باعث تحرکات بی سابقه ای نه تنها در میان نیروهای همفکر و همسو گردید؛ بلکه نهاد های متعدد معتقد به وحدت و همگرایی نیروهای ملی، دموکرات و ترقیخواه را نیز بسوی آغاز موج دیگری از تحرک تشویق کرد .

محترم باوری بعد از مقدمۀ فوق، گزارش مختصری را پیرامون «وضعیت کنونی و ضرورت اتحادها و ایتلاف ها با سایر احزاب و نیروهای سیاسی و اجتماعی و نقش حزب وطن در گسترش کنونی و بعدی آن» ارایه نموده، اعضای جلسۀ را به بحث و بررسی روی این گزارش دعوت نمود. بعد از بحث و بررسی، هیئت اجرائیه نقش فعال حزب وطن را در ترکیب «شورای همکاری احزاب ملی و دموکرات» تائید نموده به کمسیون مؤظف وظیفه سپرد تا در استقامت تشکیل ایتلاف وسیع نیروهای «همسو» و در گام نخست جهت اتحاد «شورای همکاری احزاب ملی و دموکرات» با «ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه» در یک ایتلاف واحد تلاش هرچه بیشتر بعمل آورد .

در بخش دوم کار جلسه محترم فقیرمحمد ودان رئیس کمسیون شورای سراسری حزب وطن در امور پیشبرد مذاکرات جهت وحدت و همگرایی با نیروهای سیاسی و اجتماعی همفکر و همسو، گزارش مفصلی را در رابطه به چگونگی کار و فعالیت این کمسیون و نتایج آن، ارایه نمود. گزارش که مسایل مربوط به «تهیه و تصویب اسناد تحلیلی و سمتدهنده»، «سازماندهی استقامت های کاری کمسیون»، «پیشبرد مذاکرات و نتایج آن» و وظایف بعدی کمسیون را شامل میگردید، بعد از ارایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

بعد از ارزیابی مثبت سازماندهی، پیشبرد و نتایج کار کمسیون و سوق آن در استقامت های اصولی، طی بحث پیرامون مواد سوم و چهارم آجندأ، جلسۀ هیئت اجرائیه تدابیری جدیدی را اتخاذ نمود که بر اساس آن می باید، نه تنها تمام ساختارهای حزبی در داخل و خارج کشور از لحاظ فکری و ذهنی جهت درک ضرورت وحدت و همگرایی میان نیروهای ملی، ترقیخواه و دموکرات آماده گردند و نقش و سهم عملی شان را درین امر مبرم و حیاتی ادأ نمایند، بلکه احزاب، سازمانها و حلقات همفکر تا اکنون به توافق رسیده جهت وحدت سیاسی و تشکیلاتی نیز عملاً درین پروسه یکجا و همدوش با کمسیون مؤظف حزب وطن در تداوم تشریک مساعی، سهم و نقش برجستۀ شان را ایفأ نمایند .

در بخش پنجم آجندای جلسه، بنابر تراکم مسایل مبرم و تصمیم گیری درین موارد، ضرورت تدویر ششمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن مطرح گردید که  بعد از تائید، روی مسایل قابل بحث و بررسی و تصمیگیری درین اجلاس و زمان تدویر آن توافقات بعمل آمده و تصامیم لازمی اتخاذ گردید .

در بخش ششم جلسه روی چگونگی وضعیت و تحقق پلان مالی حزب بحث صورت گرفته و در زمینۀ بهبود هرچه بیشتر آن تدابیر اتخاذ گردید. در آخرین بخش کار جلسه، شرکت کنندگان برخی پیشنهادات و نظریات شان را در عرصه های مختلف حیات حزبی مطرح و درین ارتباط فیصله هایی بعمل آمد .

جلسۀ هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن که ساعت 9 صبح آغاز یافته بود، بعد از یک وقفه، بعد از ظهر نیز ادامه یافت و در جریان آن تمام اشتراک کنندگان با سهمگیری در بحث ها و ابراز نظر، در کار جلسه سهم فعلانه گرفتند. جلسه ساعت چهار بعد از ظهر خاتمه پذیرفت .

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است