جلسۀ نوبتی هیئت اجرائیه شورای

سـراسـری حـزب وطـن دایر گردید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن امروز جمعه 18 نوامبر 2016 تحت ریاست محترم میر افغان باوری رئیس هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن تدویر جلسه نمود.

در ابتدأ محترم میرافغان باوری بر وضعیت کنونی کشور و وظایف و مسوولیت های حزب وطن در قبال آن، توضیحات ارایه و به تعقیب آن مواد چهارگانۀ ذیل را برای بحث در جلسه امروز و اتخاذ تصامیم در زمینه مطرح نمود:

1 ـ بحث پیرامون پیشنهادات جلسۀ مشترک اعضای هیئت شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج و هیئت اجرائیه شورای اروپایی حزب وطن در بارۀ چگونگی انکشاف پروسۀ وحدت میان احزاب، سازمانها، حلقات و محافل معتقد و متعهد به اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی.

2 ـ بحث پیرامون آمادگی برا تدویر ششمین اجلاس شورای سرای حزب وطن در سال جاری خورشیدی.

3 ـ بحث پیرامون طرح و تکمیل فورمۀ جدید ثبت و شمار اعضای حزب وطن در سازمانهای حزبی داخل و خارج کشور و تصویب آن.

4 ـ بحث پیرامون مسایل مالی حزب طی مدت زمان چهار ماه اخیر سالجاری.

جلسۀ هیئت اجرائیه بعد از بحث و تصویب مواد پیشنهاد شدۀ فوق، مطابق آن به کار خویش آغاز و در ابتدأ محترم میر افغان باوری پیرامون محتوی یادداشت مشترک ارسالی اعضای هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج و هیئت اجرائیه شورای اروپایی حزب در مورد چگونگی انکشاف پروسۀ وحدت میان احزاب، سازمانها، حلقات و محافل معتقد و متعهد به اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی ـ که متن آن قبلاً به دسترس اعضای هیئت اجرائیه گذاشته شده بود ـ توضیحات مفصل ارایه و پیشنهادات متذکره را در مطابقت کامل با اصول توافق شده میان رهبری ساختارهای مورد نظر طی مذاکرات دوجانبه جداگانۀ با«کمسیون شورای سراسری حزب وطن برای وحدت و همگرایی» خوانده و این پیشنهادات را مورد تائید قرار داده و در ختم صحبت خویش از اعضای جلسه دعوت بعمل آوردند تا در زمینۀ پیشنهادات مورد بحث، نظریات خویش را ابراز نمایند. در نتیجۀ بحث و تائید تمام اعضای جلسه از محتوی پیشنهادات مذکور، فیصله بعمل آمد که متکی بر محتوای پیشنهادات متذکره، متن اعلامیۀ هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن ترتیب و بعد از رای پرسی و تائید اعضای هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن در «راه ما» ارگان مرکزی نشراتی شورای سراسری حزب وطن به نشر برسد.

همچنان در نتیجۀ بحث روی مادۀ دوم آجندای تصویب شده، جلسۀ هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب تصمیم اتخاذ نمود تا ششمین جلسۀ شورای سراسری حزب وطن را جهت بحث پیرامون چگونگی اجرای وظایف سپرده شده از جانب پنجمین اجلاس شورا و اتخاذ برخی تصامیم مهم مربوط حیات حزبی، در جریان ربع چهارم سالجاری خورشیدی دعوت نمایند. بنابرین جهت آمادگی برای تدویر اجلاس مذکور به شعبات مختلف شورای سراسری حزب وظایف محول گردید.

به تعقیب آن جلسۀ هیئت اجرائیه، مطابق مادۀ سوم آجندأ طرح جدول جدید ثبت و شمار اعضای حزب را که توسط شعبۀ تشکیلات مرکزی حزب ارایه گردیده بود، مورد بحث قرار داده، بعد از تصحیح و تکمیل، آن را مورد تصویب قرار داد و درین زمینه به شعبۀ تشکیلات مرکزی وظیفه سپرد تا مطابق فورمۀ جدید تصویب شده، پروسۀ ثبت و شمار آعضای حزب را آغاز و تا تدویر ششمین اجلاس شورای سراسری حزب، تکمیل نماید.

در اخیر کار جلسه، مسوول امور مالی شورای سراسری حزب گزارش عواید و مصارف مالی شورای مرکزی را طی چهار ماه اخیر سالجاری (اسد، سنبله، میزان و عقرب) ارایه نمود و بعد از بحث، مورد تائید قرار داد.

جلسۀ هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن که از ساعت 9 صبح در دفتر هیئت اجرائیه آغاز گردیده بود، با یک وقفه، بعد از ظهر نیز ادامه یافته و در حوالی عصر همان روز در یک فضای همبستگی و صمیمیت رفیقانه خاتمه یافت.

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است