کمیتۀ انسجام برای اعادۀ فعالیت حزب وطن در سایت انترنتی خویش (حزب وطن) اعلامیۀ ذیل را در حمایت از تلاشهای آغاز شده بخاطر تامین وحدت سیاسی و تشکیلاتی (وحدت حزبی) میان احزاب، سازمانها، حلقات، محافل و شخصیت های مستقل معتقد و متعهد به آرمانها و اهداف حزب وطن به نشر رسانیده است. رهبری حزب وطن از این اعلامیۀ بمثابه تبارز ارادۀ این رفقای عزیز بسوی وحدت و همگرایی نیروهای ملی، ترقیخواه و دموکرات استقبال مینماید.
اعلامیهٌ کمیتۀ انسجام برای اعادهۀ فعالیت حزب وطن
...

قراریکه دیده میشود درین اواخر تلاشهائې برای انسجام ووحدت دوباره حزب وطن و آمادګی برای یک کنفرانس و یا کنګره سرتاسري از جانب یکتعداد رفقا و حلقات جریان دارد، این یک اقدام نیک و بسیار بجا است، وضع در کشور و حالت فلاکت بار زندګی مردم ازیکطرف و زورګویي و بی لجامي ګروپ های مافیائي، تفنګ سالاران، زورآوران و زورګویانې که به خون مردم تجارت می کنند و بخاطر بقای خود و سرمایه ایکه از راه چورو چپاول ثروت های عامه و دارائی های خصوصی مردم بدست آورده اند و مقامهائی بلند دولتی ایکه بشکل غیر مستحق و از طریق سازش با سا سازمان های استخباراتی کشور های بزرګ وهمسایه بر آنها تکیه زده و به اصطلاح عامیانه اجاره کرده اند، هر روز توطئه های جدیدی علیه مردم و کشور ما سازماندهی و پی ریزی می کنند و آتش جنګ را شعله ور نګاه میدارند تا مردم بیچاره و فقیر ما در آن بسوزند از جانب دیګر، زندګی را برمردم ما بسیار تلخ ساخته است.
کمیته انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن از طریق تریبیون خود سایت حزب وطن وبه نمایندګی ازین حزب پشتیبانی مکمل خود را ازین تلاش ها اعلام داشته و درین راه از بزل هیچ نوع مساعی دریغ نمی ورزد. آنهائیکه به وحدت معتقد نیستند، آنرا نمی خواهند و به بهانه های مختلف این پروسه را بطی ساخته و به آن صدمه می رسانند به هیچ صورت با ما نیستند.
خطوط اساسي تلاش های ما:
   ـــ حفظ مقام معنوی داکتر صاحب نجیب الله بحیث شخصیت بزرګ تاریخی کشور.  
  ـــ مشی مصالحه ملی بحیث یک پروګرام اساسی ادامه داده شود زیرا هنوز در افغانستان صلح نه تأمین و نه  پروسه آن آغازشده -
است.
ـــ حفظ نام حزب وطن. -

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است