اعلامیۀ

هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ:28 عقرب 1395

شورای سراسری حزب وطن یک بار دیگر طی پنجمین اجلاس مؤرخ 20 قوس 1394 خویش مسئله ضرورت تامین وحدت و همگرایی میان احزاب ملی، ترقیخواه و دموکرات کشور را در سطوح جبهه وسیع سراسری ملی متشکل از مجموع ساختارهای سیاسی و اجتماعی دارای گرایش ترقیخواهانه، تشکیل ایتلاف متشکل از احزاب سیاسی همسو و تامین وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی میان احزاب، سازمانها، حلقات و محافل همفکر (معتقد و متعهد به اندیشۀ سیاسی مصالحه ملی) را یکی از وظایف مبرم حزب وطن دانسته و کمسیونی را جهت آغاز و ادامه مذاکرات درین زمینه با هسته های رهبری ساختارهای متذکره و شخصیت های مستقل مؤظف نمود. خوشبختانه در نتیجۀ تلاش مشترکِ اکثر نیروهای ترقیخوا، اینک «جبهۀ ملی نجات افغانستان» در وضعیت سیاسی کشور تبارز و «شورای همکاری نیرو های ملی و دموکرات» فعالانه و بطور مؤثر مبارزه مینمایند. 

همچنان به هدف دستیابی به وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی احزاب، سازمانها، حلقات، محافل و شخصیت های مستقل همفکر در یک حزب واحد، کمسیون وحدت و همگرایی شورای سراسری حزب وطن با درنظرداشت اصول قبول شدۀ وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی با رهبری تمامی احزاب، سازمانها، حلقات، محافل و اکثر از شخصیت های صاحب اعتبار نا متشکل ـ چه در داخل کشور و چه در خارج ـ مذاکرات پیگیر و دوامدار مؤفقانه را به انجام رسانیده و چنین مذاکرات با برخی از ساختارهای سیاسی هنوز ادامه دارد.

فشردۀ محتوی خطوط اساسی به توافق رسیدۀ مذاکرات با رهبری اکثر قریب به اتفاق ساختارهای سیاسی همفکر و با عده یی از شخصیت های نامتشکل که در «توافقنامۀ مشترک میان احزاب، سازمانها، حلقات و محافل معتقد و متعهد به اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی در مورد وحدت و همگرایی» منعکس گردیده؛عبارتند از:

[«ـ اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی تعیین کنندۀ جایگاه و مواضع حزب ما در متن گرایش ترقیخواهانه است. این مبانی اندیشه یی ـ سیاسی مصالحۀ ملی است که سیاست ها و عملکرد سیاسی حزب ما را با اتکأ بر حفظ، تحکیم و گسترش منافع ملی، طی پروسۀ مبارزه بخاطر تحقق مراحل سه گانۀ صلح (برقراری صلح، حفظ صلح و اعمار صلح) استقامت میبخشد. ...

در عین حال بنابر تغییرات عمیق و همه جانبه در وضعیت سیاسی کنونی کشور و جهان، ضرور می پنداریم تا توضیح دهیم که با حفظ بنیادهای فکری ـ سیاسی حزب ما مبنی بر اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی و اهداف دورنمایی آن، سیاست های جاری خویش را در مطابقت با حقایق وضعیت موجود سیاسی کشور منطبق ساخته و بنابرین این سیاست ها در مقایسه با سالهای 1365 ـ 1371 می باید تغییر نماید. ...

ـ در حالیکه ما هم اکنون نیز به حفظ و تداوم مبارزه تحت نام «حزب وطن» علاقمند استیم؛ ولی به این احتمال، احترام و تمکین خواهیم نمود که اگر ارادۀ جمعی در مجمع عمومی آیندۀ حزب ما با درنظرداشت وضعیت موجود سیاسی کشور و بخاطر ایفای نقش مؤثرتر حزب درین وضعیت، تصمیم مبنی بر تغییر آن را اتخاذ نماید.

ـ ما توافق نمودیم که مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن با شرکت نمایندگان اعضای متشکل در تشکیلات واحد حزب وطن دایر گردد. بنابرین جهت تعمیل وتحقق این امر ضرور میدانیم که: 

الف ـ اعضای کنونی متشکل در احزاب، سازمانها، حلقات و محافل امضا کنندۀ این توافقنامه و شخصیت های داوطلبِ شرکت درین پروسه، در تشکیلات واحد حزب وطن مدغم گردند. پروسۀ ادغام تشکیلاتی توسط کمسیونی سازماندهی و نظارت میگردد که تعداد و ترکیب اعضای آن از طریق تفاهم میان ساختارهای امضأ کنندۀ این توافقنامه تعیین می گردد. ...  

ب ـ بعد از آغاز و پیشرفت پروسۀ ادغام تشکیلاتی، کمسیون دومی جهت سازماندهی آمادگی برای تدویر«مجمع عمومی حزب» توظیف، تعداد و ترکیب این کمسیون نیز از طریق تفاهم میان ساختارهای امضا کنندۀ این توافقنامه تعیین می گردد. این کمسیون تمام امور مربوط به آمادگی و تدویر مجمع عمومی  حزب وطن را به عهده می گیرد و صرف برای پیشبرد همین پروسۀ مشخصِ آغاز شده رسمیت و مشروعیت دارد.

استقامت های اساسی کار و مسوولیت این کمسیون عبارتند از:

تسوید متن اسناد اساسی مجمع عمومی، اعم از گزارش اساسی، سایر گزارش های ضروری، پیام ها و مصوبات مجمع عمومی حزب، به شمول مرامنامه و اساسنامۀ حزب. افزون بر آن کمسیون تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب، آمادگی های تشکیلاتی، شامل سازماندهی و تعمیل اقدامات ذیل را نیز بعهده دارد:

 ـ سازمانهای تشکیلات واحد حزب وطن در محلات (داخل و خارج کشور) را از کمسیون مؤظف ادغام تشکیلاتی تسلیم و پروسۀ انتخاب هسته های رهبری واحد های اولیۀ حزبی و نمایندگان شان را به شوراهای تشکیلاتی مافوق (ولسوالی، ناحیوی و معادل آنان)، بادرنظرداشت نورم های تفاهم شدۀ تشکیلاتی و به طور دموکراتیک سازماندهی می نماید. انتخابات متذکره می باید با ارایۀ رای مبتنی بر ارادۀ آزاد اعضای حزب و بطور سری و مستقیم صورت گیرد. 

ـ اعضای شوراهای تشکیل شدۀ مندرج مادۀ اول (ولسوالی، ناحیوی و معادل آنان)، در اولین اجلاس خویش نیز هسته های رهبری خود و در عین حال نمایندگان شان را برای عضویت در شوراهای مافوق حزبی (شهری، ولایتی و یا معادل آنان)، با همان شیوه انتخاب می نمایند.

ـ رهبری انتخاب شدۀ سازمانهای ولایتی و معادل آن، کنفرانسهای سازمانهای مربوطۀ خویش را دایر و در ضمن بررسی و تصمیم گیری پیرامون سایر ابعاد زندگی و مبارزۀ خویش، مطابق نورم قبول شده، نمایندگان شان را برای شرکت در مجمع عمومی حزب انتخاب می نمایند.

ـ با تدویر مجمع عمومی حزب وطن و انتخاب رهبری برای پیشبرد امور آن (هیئت رئیسه، رئیس و سایر ارگانهای لازم)، کار و مسوولیت کمسیون مؤظفِ تدارک و تدویر مجمع عمومی مذکور ختم و بنابرین منحل می گردد.

ـ مجمع عمومی حزب، ضمن بررسی و تصمیم گیری روی تمام ابعاد کار و مبارزۀ گذشته، حال و آیندۀ حزب، در صورتیکه با اکثریت آرأ بحث در مورد نام حزب را تصویب نمایند، درین بخش مسئله حفظ نام حزب وطن و یا ضرورت تغییر آن به یک نام جدید، مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنان مجمع عمومی متن مسودۀ مرامنامه، اساسنامه و سایر اسناد ضروری را مورد بحث و تصویب قرار داده و اعضای شورای سراسری حزب را از میان داوطلبان، بطور دموکراتیک انتخاب مینماید. مجمع عمومی با انجام وظایف مندرج خویش، اختتام می یابد.

ـ شورای سراسری منتخب مجمع عمومی در اولین اجلاس خویش اعضای هیئت اجرائیه و رئیس شورای سراسری را ـ که در عین حال رئیس هیئت اجرائیه نیز است ـ انتخاب مینماید.

در اخیر ما امضأ کنندگان این توافقنامه با صداقت و صراحت اعلام می نمائیم که طی  پروسۀ ادغام تشکیلاتی و تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب به حق عضویت حزبی هر همرزمی احترام گذاشته می شود که خود را متعهد به ارزشهای مندرج این توافقنامه میدانند. بنابران تمام همرزمان داوطلب شرکت درین پروسه بمثابه افراد متساوی الحقوق بدون هیچگونه تبعیض، مهتری و کهتری، حق و مسوولیت دارند نقش فردی شان را طی این پروسه با درنظرداشت اصول دموکراتیک ایفأ نمایند»].

    باتوجه به محتوی متن توافقنامۀ فوق الذکر و اهمیت تعمیل آن، هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن بعد از تلاش های متداوم در زمینه، با ناگزیری اعلام مینماید که:

باوجود توافق عام و تام با اصول فوق الذکر طی مذاکرات دوجانبۀ سیاسی، اکنون برخی از ساختارهای همفکر از امضای رسمی متن توافقنامه و تعمیل آن سرباز زده، بخصوص با ادغام تشکیلاتی قبل از تدویر مجمع عمومی حزب و پروسۀ انتخابات برای انتخاب مقامات محلی و مرکزی حزب، منجمله انتخابی بودن اعضای مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن مخالفت نموده و در مقابل بر اصل سهمیه بندی مقامات رهبری کنندۀ محلی و مرکزی حزب، منجمله سهمیه بندی اعضای مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن پافشاری مینمایند. 

بنابر مشکل فوق الذکر، هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن با احساس مسوولیت تاریخی خویش در قبال ضرورت وحدت اصولی میان نیروهای همفکر، یک بار دیگر بر تعهد خویش روی مواضع اصولی ذیل  تأکید مینماید:

1 ـ تعمیل و انکشاف بعدی پروسۀ وحدت و همگرایی می باید مطابق توافقات قبلی، بر بنیاد مسودۀ «توافقنامه میان احزاب، سازمانها، حلقات و محافل معتقد و متعهد به اندیشۀ مصالحۀ ملی در مورد وحدت و همگرایی» صورت گیرد. 

2 ـ باوجود آنکه کمسیون موجود «تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن»، در یک جلسۀ فاقد صلاحیت تصمیم گیری و مغایر روحیۀ مسودۀ «توافقنامه»، قبل از تشکیل کمسیون ادغام تشکیلاتی و انجام پروسۀ ادغام ایجاد گردیده است، اما بنابر تعهد رهبری حزب وطن به پروسۀ وحدت و همگرایی، همکاری در تداوم فعالیت این کمسیون را مشروط میداند به رعایت و تطبیق سایر محتویات مسودۀ «توافقنامه»، بخصوص تعمیل ادغام تشکیلاتی در ساختار واحدی بنام «حزب وطن» و رعایت پروسۀ انتخابات از قاعده به طرف رأس این ساختار (از واحد های اولیه تا اعضای مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن) توسط «کمیتۀ تشکیلات و تفاهم» همین کمسیون. زیرا هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن عدم ادغام تشکیلاتی قبل از تدویر مجمع عمومی، رد اصل انتخابی بودن مقامات رهبری حزب واحد، منجمله اعضای مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن را تلاشی برای حفظ جناح ها و فرکسیون ها و زمینه یی برای تحمیل دایمی فشار افراد و اشخاص ممثل این جناح ها و فرکسیون ها بر ارادۀ جمعی حزب و دموکراتیزه ساختن حیات حزبی دانسته که که در آینده فضای وحدت و یکپارچگی حزب واحد را بطور دوامدار اخلال نموده، زمینه های انشعابات مجدد را حفظ و تقویت مینماید. بنابرین حزب ما با چنین طرح ها بطور قطعی موافق نبوده و موافقت نخواهد نمود.

3 ـ در صورتیکه برخی از اعضای کمسیون موجود تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن برخلاف توافقات قبلی شان، از تعمیل اصول مندرج مسودۀ«توافقنامه میان احزاب، سازمانها، حلقات و محافل معتقد و متعهد به اندیشۀ مصالحۀ ملی در مورد وحدت و همگرایی» سرباز بزنند، رهبری حزب وطن یکجا با سایر ساختارها و شخصیت های مستقل مؤید توافقنامۀ متذکره، پروسۀ تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن را در بستر اصولی و توافق شده، سازماندهی و تعمیل مینمایند.

4 ـ هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن، خویش را متعهد میداند که بمنظور ایجاد فضای تفاهم و اعتماد متقابل در جریان کار مشترک جهت تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن، تمامی  مصوبات و فیصله ها با اتفاق آرای اعضای جمعی رهبری کنندۀ پروسه (احزاب، سازمانها، حلقات و محافلی که در کمسیون تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب عضویت دارند) صورت گیرد. تعهد به این اصل، تحمیل ارادۀ ساختارهای شریک در پروسه بر همدیگر را منتفی، اعتماد متقابل و همکاری مشترک را تقویه و فیصله ها و مصوبات را متعادل و بر معیارهای اصولی استوار می سازد.

                                                                و من الله التوفیق 

                                                                 میر افغان باوری

                                              رئیس هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است