اعلامیه مشترک
برخی از ساختارهای متعهد به اهداف و آرمانهای حزب وطن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مؤرخ29-11-2016 :


ما توافق کننده گان این اعلامیه همانگونه که پس از فروپاشی حزب وطن تا کنون، با سیع بلیغ و تلاش خستگی ناپذیر برای داعیه وحدت سراسری جزایر جدا ساخته شده از بدنه حزب وطن رزمیده وبا هر حرکت غیر اصولی وخلاف منافع وحدت ویکپارچکی آن حزب مخالفت نموده ایم، اکنون نیز با اتخاذ مواضع اصولی و قاطعیت از ازداعیه وفاق حزبی ها ومشارکت آنها در پروسۀ دموکراتیک تدویر مجمع عمومی فوق العاه حزب وطن، حمایت بیدریغ نموده و با هر اقدام غیر اصولی و خلاف منافع و سرنوشت حزب وطن که مشروعیت دموکراتیک نداشته و بحران اعتماد ایجاد کند، مخالفت ومبارزه خواهیم نمود .
با درنظرداشت مواضع فوق الذکر بود که پس از تلاشهای پیگر چندین سالۀ اعضای متشکل در ساختارها ونهادهای حزبی و حمایت اعضای غیر متشکل حزب (غیر سازمانی)، آرزوها برای وحدت و اتحاد حزبی ها خوشبختانه به نتایج ارزشمند و قابل حساب دست یافت و در نتیجه اعضای متشکل حزب با در نظر داشت افکار و باورهای خدشه ناپذیر خویش در پروسه وحدت و اتحاد حزبی ها مشارکت ورزیده و این پروسه ادامه دارد. در نتیجۀ همین تلاشها بود که بخش اساسی نهاد های موجود در ایتلافِ تحت نام «شورای همکاری نیروهای ملی و دموکرات» با هم جمع گردیده و به مبارزۀ مشترک وعملی میپردازند. افزون بر آن ایجاد جبهۀ وسیع «حرکت ملی نجات افغانستان» نیز بحیث گامی در جهت تساند و باور سازی برای ایجاد اپوزیسیون سراسری وطنی فعال و منتقد در مقابل بنیاد گرایی، بی عدالتی و زورگویی مستبدین حاکم بر سرنوشت مردم وگروگان گیران دولت و ملت، پا به عرصه فعالیت و حضور سیاسی گذاشته است.
همچنان در نتیجه مذاکرات دوامدار میان هیات رهبری حزب وطن، رهبری حزب ملی وطن، کمیسیون اروپایی تدارک وتدویر کنکره فوق العاده حزب وطن، کمیسیون اعاده فعالیت حزب وطن، رهبری سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان، رهبری شورای سراسری جوانان وطن، رئیس سازمان جوانان مبارز وطن وعده یی از اعضای سابقه دار و یا کادرهای مجرب و شناخته شده حزب وطن در رابطه به ضرورت تدارک وتدویر کنکره فوق العاده حزب وطن با اجماع وسیع تر وهمه گیر بتوافق رسیدند و در نتیجه در داخل کشور با از خود گذری و بینش مشارکت پسندی و نادیده گرفتن برخی کاستی ها، به کوشش هیات رهبری حزب وطن (منتخب مجمع عمومی مؤرخ پنجم میزان 1391 هـ ش)، یکجا با مشارکت کادرها ونماینده گان این نهادها وتعدادی ازشخصیت های غیر متشکل حزب، "کمیسیون تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن" به کار خویش آغاز نمود که اینک کار این کمسیون بنابر عدول برخی اعضای آن از توافقات قبلی، با مشکلات مواجه گردیده است.
بنابرین ما مسولین با صلاحیت ساختارها ونهاد های  توافق کنندهء این سند، با احساس مسوولیت تاریخی خویش در برابر وحدت حزبی میان تمام نیروهای سیاسی معتقد به راه و آرمانهای حزب وطن و شهید دوکتور نجیب الله، مواضع خویش را در قبال وضعیت ایجاد شده، چنین اعلام میداریم:
ما در حالیکه توظیف "کمیسیون تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن" را امر جدی وسازنده میپنداریم و از ایجاد کمیسیون حمایت می نمائیم، متوقع هستیم تا اعضای محترم  کمیسیون متذکره نکات ذیل را ـ که مسایل اصولی واساسی باورمندی ما نهادهای دخیل در سرنوشت حزب وطن را در بر میگیرند ـ در عمل کرد خویش مراعات وعملی دارند .
1 ـ "توافق نامه مشترک میان احزاب، سازمانها،حلقات و محافل معتقد ومتعهد به اندیشهءسیاسی مصالحه ملی در مورد وحدت وهمگرایی" که قبلن میان تعدای از نهادها و ما امضا کننده گان این اعلامیه بتوافق رسیده است، اساس مستحکم، اصولی و اساسنامه یی قابل قبول برای همه اعضای حزب وطن بوده و ضرور دانسته میشود اقدامات بعدی بر بنیاد ومطابق موادات توافقنامه اجرا وعملی گردد، تا جلو هرنوع انحراف و اشتباه را قبل از وقوع آن جلوگیری نموده و با اطمینان بر اصول و میکانیزم قبول شده به تدویر کنگره مشروع و با صلاحیت پرداخته شود.
2 ـ قبل برهر اقدام جهت سازماندهی پروسه تدارک مجمع عمومی حزب، مسلهء ادغام تشکیلاتی تمامی نهادها وساختار های شامل این پروسه و اعضای غیر متتشکل و انفرادی حزب وطن که آرزومند مشارکت در پروسه هستند در "ساختارهای واحد حزب وطن"حتمی و اساسی پنداشته میشود. که با اعلام وتحقق پروسه ادغام، نام های نهاده شده بر ساختارهای موجود اصولن و قانونن منتفی و همه بحیث اعضای حزب وطن از طریق اصول و حق مساوی انتخابات سری و مستقیم، شامل پروسه تدارک وتدویر مجمع عمومی فوق العادهء حزب وطن میگردند .
3 ـ ورود اشخاص انفرادی که نماینده گی نهادهای متشکل را نداشته باشند در کمیسیون تدارک، باعث استبداد رای گردیده ونقش احزاب، ساختارها ونهادهای حزبی را که در عمل وفاداری و تعهد خود را به این آرمانها ثابت ساخته اند، تضعیف نموده و نتیجه مطلوب بدست نخواهد داد. بناءً ما با ورود ایشان درکمسیون تدارک با رای مساوی با ساختارها، موافق نمیباشیم. کمیسیون میتواند از شخصیت های تاثیر گذار و صاحب نظر بحیث مشاور در پروسه استفاده نمایند. توسعه کمیسیون تدارک از وجود اشخاص انفرادی تضمین اصولی و مطمئن برای تسریع و تحقق پروگرام تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن ندارد. واز جهت دیگر چون هزاران تن عضو حزب بنابر عوامل معین عضویت ساختارهای حزبی را ندارند بناءً انتصاب نماینده از میان انبوه حزبی های غیر متشکل کار مشکل و جنجال برانگیز میباشد. بناءً آن عده رفقای داوطلب برای مشارکت در پروسه باید در ساختارهای واحد حزب وطن خود را مدغم و در تدارک وتدویر مجمع عمومی حزب، با حقوق و مسوولیت های مساوی با سایر اعضای متشکل حزب به شمول استفاده از حق رای و یا کاندید شدن برای تمام مقامات حزبی، نقش شایسته خویش را ادأ سازند.
4 ـ ما تلاشهای عده یی را برای مشارکت در کار مجمع عمومی حزب از طریق سهمیه بندی، عمل غیر اصولی و خلاف مناقع و اصول اساسنامه ای حزب دانسته و معتقد هستیم که چنین برخوردی پروسۀ تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب را به بیراهه میکشاند. بنابرین تمامی پروسه باید از طریق رای مساوی اعضای حزب از قدمه های اولیه تا مقامات بالایی، یعنی مجمع عمومی و سایر مقامات رهبری کننده، عملی ومطابق اصول حزبی صورت پذیرد .
5 ـ ما معتقدیم که هیچ مقام سابق حزبی دوران حاکمیت، در شرایط کنونی نه قانونیت دارد و نه برتری نسبت به سایر اعضای حزب. بنابرین همه حزبی ها بر اساس رای مساوی، بحیث یک عضو حزب، در پروسه ها شرکت میورزند. حرمت اعضای رهبری سابق حزب وطن، بر اساس نقش سالم شان از ایام فروپاشی تا کنون مورد احترام وحرمت اعضای حزب خواهد بود.
6 ـ طرح و تدوین اسناد حزبی از جمله اساسنامه و بر نامه عمل حزب باید در روشنی بنیادهای فکری و سیاسی تصویب شده در کنگره مؤرخ سرطان 1369 و با در نظر داشت انطباق آن با وضعیت جدید و موقف اپوزیسیونی حزب، از طرف گروهی از خبره گان دارای اندیشه ترتیب و به کنگره حزب پیش کش گرد.
7 ـ ما امضا کننده گان این سند از اعلامیه مورخ 28 عقرب 1395 هیات اجرائیه حزب وطن حمایت و پشتیبانی نموده وبر توافقات قبلی خویش پابند میباشیم .
ـ سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان .
ـ شورای سراسری جوانان وطن
ـ شورای معلولین نواندیش
ـ کمیته های متحد حزب وطن
ـ کمیسیون اروپایی صفوف حزب وطن
ـ کمیته انسجام برای اعاده فعالیت  حزب وطن
ـ کمیسیون اروپایی تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن .
  

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است