اعلامیۀ ریاست هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مؤرخ30.04.2017

 

 

 

وضعیت افغانستان روز تا روز بحرانی گردیده، کشورهای دخیل درین وضعیت با تعقیب آجندای مبتنی بر منافع استراتیژیک شان؛ نه تنها با تمویل، تسلیح و صدور گروه های ترورستی به داخل کشور ما به جنگ و خونریزی ادامه داده و ادامه میدهند؛ بلکه با بکارگیری چهره های سیاسی نه چندان پوشیدۀ از عوامل خویش، برای بی ثباتی وضعیت سیاسی، دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی، زبانی و سمتی و حتی تحریک و تشدید اختلافات در کادر رهبری دولت، استفاده بعمل آورده و به عمل می آورند.

 

 تحریکاتِ به راه افتادۀ اخیر توسط حامد کرزی رئیس جمهوری قبلی افغانستان در آستانۀ سفر او به مسکو، اظهارات غیر مسوولانۀ احمد ضیأ مسعود مشاور برکنار شدۀ رئیس جمهور در امور حکومت داری خوب در محفلی به روز جمعه 28 اپریل 2017ریاست (هشتم ثور 1396) مبتی بر دامن زدن به بی ثباتی در کشور به منظور «وادار ساختن رئیس جمهور به استعفا و رفتن بسوی حکومت عبوری» که در همراهی و همزبانی با برخی گروه های آزموده شدۀ مشکوک، ابراز نمود و همچنین مطالبۀ اخیر خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در کنفرانس «امنیت بین المللی» برگزار شدۀ مسکو و طی ملاقات با وزیر دفاع فدراتیف روسیه مبنی بر اینکه او«از مقامات آنکشور[(فدراتیف روسیه)] خواسته است تا روند» گویا «با ثبات سازی افغانستان را بدست گیرند»، بی ارتباط با همدیگر نبوده و نشانه های را تبارز میدهند که دشمان افغانستان یک بار دیگر وضعیت نسبی ثبات یافته؛ اما شکنندۀ افغانستان را بسوی موج تشدیدی بحران دیگری از خونریزی و ویرانی سوق مینمایند، تا با چنین بحرانی افغانستان این دروازه انتقال ذخایر نفت و گاز کشوهای آسیای مرکزی را به بازارهای جهانی، کماکان بسته نگهدارند و زمینه های تدارک دیده شده را محوه نمایند.

 

حزب وطن با درک از اهداف  ضد افغانی تلاش های فوق الذکر، علی الرغم مخالفت خویش با «حکومت وحدت ملی» و فضای ایجاد شدۀ پیرامونی آن؛ مطابق قانون اساسی افغانستان انتخابات بموقع سرتاسری، آزاد و دموکراتیک را که ممثل واقعی ارادۀ صلح آمیز مردم افغانستان باشد، یگانه طریق انتقال قدرت دولتی و حفظ ثبات نسبی موجود دانسته، تشبث به هر نوع بی ثبات سازی کشور، طرح های مبتنی بر حکومت عبوری و یا هم انواع حکومات بدیل دیگر را در لحظات دشوار کنونی مخالف منافع ملی کشور دانسته، مخالفت جدی خویش را با آن ابراز و مانند گذشته متعهد است تا نه تنها خود علیه چنین گرایشات ضد منافع ملی به مبارزه خویش ادامه دهد بلکه سایر نیروهای معتقد و متعهد به صلح و ثبات کشور را نیز به چنین مبارزه تشویق و بسیج نماید.

 

                                                                                         و من الله التوفیق

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است