اعلامیۀ مشترک

هیئت اجـرائیه شـورای سـراسـری حـزب وطـن و هیئت رهبـری سـایر 

ساختارهای معتقد و متعهد به راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ : 5 جدی 1395

حضور حزب وطن در وضعیت سیاسی کشور از همان ابتدای اعلام موجودیت مشروع خویش مبتنی بر اتفاق آرای کنگرۀ سرطان 1369 خورشیدی و تحت رهبری شهید دوکتور نجیب الله، خط صریح اندیشه یی ـ سیاسی ای را بنام مصالحۀ ملی بمثابه بنیاد فکری ـ سیاسی استراتیژیک خویش معرفی نمود که نه تنها ختم جنگ بلکه حفظ و اعمار صلح و محو علل و عوامل جنگ و برگشت ناپذیر ساختن آن را بمثابه اهداف خویش مشخص ساخت. بنابرین حزب وطن، اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی و نام نخستین رهبر محبوب و سرافراز حزب و مبتکر اندیشۀ سیاسی متذکره بهم مرتبط و تفکیک ناپذیر اند.

هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن و هیئت رهبری سایر ساختارهای معتقد و متعهد به راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله که از همان فردای تحمیل توطئه فروپاشی ساختارهای حزب وطن (ثور 1371 خورشیدی)، تداوم مبارزه بخاطر وجود و حضور حزب وطن، تحقق آرمانهای حزب و رهبر آن دوکتور نجیب الله را اعلام نمودند، تا اکنون علم پر افتخار این مبارزه را در ابعاد اندیشه یی، سیاسی و ساختاری آن در شرایط مختلف در داخل و خارج کشور با هویت های آشکار و معرفی شده، بدوش کشیده و بدوش می کشند.

هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن مبتنی بر اعلامیۀ مؤرخ 28 عقرب 1395 خود و سایر ساختارهای متعهد و معتقد به راه و آرمانهای حزب وطن بر اساس اعلامیۀ مشترک مؤرخ 29 نوامبر 2016 (نهم قوس 1395) خویش، بطور مشترک اعلام میدارند که:

1 ـ مطابق به توافقات قبلی، تائید متقابل اعلامیه های فوق الذکر همدیگر در مورد تعمیل ادغام تشکیلاتی در ساختار واحد حزب وطن، تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن را طی پروسۀ دموکراتیک (انتخابات در تمام سطوح ساختاری و نفی سهمیه بندی) سازماندهی و تحقق می بخشند.

2 ـ برای سازماندهی و تعمیل پروسۀ تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن، کمسیون مشترک متشکل از نمایندگان ساختارهای امضأ کنندۀ این اعلامیه تشکیل میگردد. نمایندگان ساختارهایی که پیوستن شان را بعداً با این پروسه، مطابق اصول قبول شده اعلام میدارند، نیز شامل این کمسیون میگردند.

3 ـ هرگونه فعالیت غیردموکراتیک به هر نام دیگری که تحت پوشش نام «حزب وطن» برای «تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب» انجام می گیرد، برای اعضا و هواداران حزب وطن قابل قبول نبوده، آن را توطئه دستوری و سازمان یافته علیه حزب وطن و بخاطر مغشوش ساختن هویت اصیل آن میدانند.

4 ـ بمنظور رفع هرگونه سؤتفاهم و بخاطر ایجاد فضای اعتماد متقابل رفیقانه، تأکید ما بر اینست تا تمامی مصوبات و فیصله ها به اتفاق آرای اعضای جمعی رهبری کنندۀ پروسه (احزاب، سازمانها، حلقات و محافلی که در کمسیون تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب شرکت دارند) اتخاذ و تحقق بخشیده شوند. تعهد ما به این اصل، تحمیل ارادۀ ساختارهای شریک در پروسه بر همدیگر را منتفی، اعتماد متقابل و همکاری مشترک را تقویه و فیصله ها و مصوبات را متعادل و بر معیارهای اصولی استوار می سازد.

5 ـ تصریح میگردد اینکه: سازمانهای اجتماعی اعم از سازمانهای جوانان، زنان و سازمانهای سایر اقشار اجتماعی و اصناف و یا سازمانهای فرهنگی معتقد و متعهد به راه و آرمانهای حزب وطن و رهبر شهید آن دوکتور نجیب الله که در پروسۀ مندرج این اعلامیه شرکت میورزند، باوجود پیوستن اعضای واجد شرایط سنی شان در ساختار واحد حزب وطن، اصولاً میتوانند حضور مستقلانۀ شان را بمثابه سازمانهای اجتماعی، کماکان حفظ نمایند.

6 ـ ما امضا کنندگان این اعلامیه که مصمم هستیم بطور مشترک و در وحدت کامل بسوی تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن تشریک مساعی نمائیم، فرصت را غنیمت شمرده از همه نیروهای آگاه و معتقد و متعهد به آشتی ملی، با تواضع وطنپرستانه دعوت مینمائیم تا به این پروسه با اخلاص و صمیمیت بپیوندند و بدین طریق به سیاست های مردم ستیز و جنگ طلبانۀ نیروهای جنگ افروز نه بگویند.

    صلح، وحدت ملی و ترقی آرمان ماست!

                                                                     و من الله التوفیق

امضأ کنندگان:

1 ـ رئیس هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن                    میر افغان باوری

2 ـ رئیس کمسیون اروپایی تدارک و تدویر مجمع عمومی و

فوق العادۀ حزب وطن                                                         جمشید پایمرد

3 ـ رئیس شورای مرکزی سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان        خیبر آرین

4 ـ رئیس کمیته انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن.                   یاسین کریمی

5 ـ رئیس کمسیون اروپایی صفوف حزب وطن                             محمود شریفی

6 ـ رئیس شورای سراسری جوانان وطن.                                  داکتر حبیب نوری

7 ـ رئیس کمیته های متحد حزب وطن                                       شفیع کارگر

8 ـ رئیس شورای معلولین نواندیش                                         افضل نادری

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است