دولت مردان بي کفايت وچپاولگران بي شرافت

 

 پيوست بگذشته --- گام به گام باحقايق

 

 

 

 

افغانستان کشوري که درآن پشتون- تاجيك- هزاره- ازبک- ترکمن- قزلباش- جوگی- طاهری-  گوارباتی- شادی باز- براهوایی-گوجر-تیرابی-تایمنی- عرب- شیخ محمدی- مونجانی- موری- مغول-  سیگ-زوری-قرغیز-یهودی- شیغنانی-اشکاشمی- جت- قپچاق- سنگلیچی-قارلیق- تیموری- پیکراغ - میش مست-روشانی- فارسی- فیروز کوهی- پاراچی- قزاق- واخی-غوربت جمشیدی-ایماق-وانگ والا- ملیکی- نورستانی-ارموری-بلوچ-جلالی-تاتار-کوتانا-هندو، زنده گي باهمي وهمياري وهمکاري ملي داشتند وطي اين چند سال نسبت خيانتها وروزگذرانيها تا حدودي اين همبستگي وطني وملي خدشه دارگرديده آينده اميدواريم باکاري وطنخواهانه زمامداران ،اين همياري ملي روندي اصلي اش رابپيمايد.

شیره را از دانه انگور سرقت می کنند

شهد را از لانه ی زنبور سرقت می کنند

دست زدم برسرلنگي ام سرجايش نبود 
سارقان لعنتي اين طور سرقت می کنند

احتیاجی نیست از دیوار و در بالا روند
سارقان با کنترول از دورسرقت می کنند

عده ای راحت میان خانه اش لم می دهد
از طریق عده ای مزدور سرقت می کنند

روزروشن مردمم رامثل طالب از راه ها
مرده رانیمه شب ازگورسرقت می کنند

برق را از سیم ها و آب را از لوله ها
دود را ازحقه ی وافور سرقت می کنند

می برند سوی خلوت، می کنند پشت و رو
با زبان خوش نشد با زور سرقت می کنند

جای اینکه مبلغي در کاسه ی کوری نهند
کاسه را هم از گدای کور سرقت می کنند

ازبراي ساخت وسازمملکت هرروزوشب
پول بانک را به این منظورسرقت می کنند

خواستم دنبال پوليسي  روم، دیدم ولی

سارقان درجامه  پوليس سرقت می کنند...

 

 

 

سيد حسين انوري

 

سید حسین انوری که اکنون خود را مصروف در شبکه های اقتصادی مافیایی افغانستان نموده است بعد ازاختلافات با شیخ آصف محسنی در حزب حرکت اسلامی انشعاب بوجود اورد وحزب جدیدی به نام حرکت اسلامی مردم بوجود آورد. او درطول سالهای حاکمیت خود در وظایف وزیر زراعت، والی کابل و والی هرات استفاده های سویی از قدرت ووظیفه اش نمود او درمیان مردم اصیل هرات جایگاهی ندارد و بعنوان یک استفاده جو وغاصب زمین های هرات یاد می شود. چندین بدرفتاری از وی با خبرنگاران به ثبت رسیده است که افرادش نیز خبرنگاران و افراد عادی را لت و کوب می نمودند. سید حسین انوری یکی از مخالفین قلدر درمقابل حاجی محمد محقق است و این دو نفر نمادهای برجسته ای برای اختلافات میان سید و هزاره در افغانستان به شمار می روند.

سید حسین انوری با تربیت گروهی خاص به شکل مرموز مخالفین خود را سرکوب می کنند و بسیاری ازمردم و حتی جریانات سیاسی در مقابل این فرد جرات بیان حقایق را ندارند. سید حسین انوری از درک جهاد و خون شهدا توانست معاملات بزرگی را راه اندازی نماید ومالک دهها هوتل های بزرگ ومارکیت ها وبلند منزل ها در شهر کابل هرات و دیگر شهر های بزرگ افغانستان باشد. او یکی از سردمداران بزرگ سادات است که هنوز با حریفان غدر سیاسی خود چون خلیلی و محقق مقابله می کند . او توانست با خرچ و مصرف پولی زیاد به مردم تاجک و برخی هوادان پشتونش آرای مردم را خریده و خود را به وکالت پارلمان برساند. او از جمله افرادی است که در لیست سیاه جنایتکاران قرار دارد. یکی ازجنایات سید حسین انوری ارتباط وی با جنایات افشار است .

صداوسيماي هزاره مينويسد: سيد حسين انوري كه سالها ازمردم هزاره  پولهاي به نامهاي شرعي اخاذي كرده و توسط اين پولها به حيات اش ادامه داده وسيد حيسن انوري با به شهادت رساندن فرمانده مشتاق، صادقي نيلي، كاشفي، سيد ابراهيم شاه حسيني، ترور ده هاشخصيت روشن فكر وجوانان نخبه هزاره، قتل عام هزاره ها در افشار اخفال كردن قومندانان هزاره به نفع مسعود  و… بسند نكرده. درواقع مانند انگل ازخود پيكرهزاره تغذيه كرده و به نابودي  اش پرداخته. اين يارنزديک شييخ آصف محسني  قندهاري  براي نابودي پيكره اي  واحد ملت هزاره و براي نابودي شخصيت هاي برجستهء هنري و سياسي هزاره كه هر كدام در رهبري جامعه هزاره نقشهاي برجسته داشتند و دارند از هيچ چيزي دريغ نميكند. امروزبراي نابود كردن يكي ديگر از فرزندان غيور هزاره اقدام به ربودن ايشان كرده. تا شايد بتواند چهره هاي بيدارگرهزاره را كنار زده وخودشان همانند سالهاي تاريك گذشته از وجود اين مردم سوء استفاده نمايند  تا ازين طريق به حيات اش ادامه دهند تا اربابانش ازايشان حساب برد.

مسلم فهيمي مديرمسئول هفته نامه پيك ديده بان  در اواخير سالگذشته هنگام خروج از منزل اش توسط افراد شيخ آصف محسني (به سركردگي سيد انوري) ربوده شده كه تاكنون هيچ  معلومات از ايشان نيست. قضيه از آنجا آغاز شد كه فهيمي دوسال پيش درمصاحبه اي با (تلويزيون امروز) كه خوديكي ازخبرنگارانش بود براي اولين با از جنايات زنجيره اي شيخ آصف محسني قندهاري در يك رسانه جمعي  پرده برداشت شهامت فهيمي تمام صاحب نظران را در پايتخت وخارج ازكشور كه ازجنايات شيخ آگاه بود شوكه كرد و به خصوص اطرافيان شيخ را به شد عصباني كرد. فهيمي موضوع مرموزشهيد مشتاق و ازدواج اجباري با خواهر مشتاق توسط شيخ مكار درسن سيزده سالگي، و به شهادت رساندن صادقي نيلي و ده ها جنايت شيخ را به بحث كشاند و در نقطه هاي تاريك اين جنايت سيه روشني انداشت  كه بعد ازين قضيه تلويزيون تمدن دستپاچه شدند ودنبال راه فرار به فحاشي و منحرف كردن اذهان عامه پرداخت. شيخ كه هميشه وارد شدن ازراه مذهب را درجامعه هزاره تجربه كرده بوده وازين طريق مردم صادق هزاره را به هر طرف كه خواست كشاند و از بازوان شان چه كار هاي را كه نكشيد و چه اخاذي هاي كه نكرد و همچنين سوار بر ذهن مردم ساده هزاره چه امتياز هاي سياسي از كشور هاي همسايه براي بقاي خويش گرفت، وگر نه غير از يك تعداد هزاره ديگران كه حساب از شيخ نميبرند. اين بار هم مسلم فهيمي را كه در حوزه علميه قم همان جا كه خود شيخ درس حوزه وي خوانده را متهم كرد كه ايشان يهودي است و در داخل جامعه هزاره اقدام  به پخش اطلاعيه هاي به عنوان علماء، طلاب، و دانشجويان به صورت شبنامه در كابل بخصوص دشت برچي نمودند. اين اطلاعيه ها هم كار به جاي نبرد چون كه آب خُنك روي دست اش ريخته شده بودند.

 

 

 

(جنرال ظاهراغبر(ظابط ظاهر

 

فساد اداری به عنوان یکی از دشواری های بحران زا پس از سقوط امارت طالبانی و به حیث یکی از ویژگی های مهم و اساسی در بدنام سازی نظام نوپای افغانستان به حساب می آید. رجحان دادن منافع شخصی بر منافع ملی، استفاده از امکانات دولتی برای سرنگونی موانع در سر راه اعمال ناشایست، عدم پاسخدهی از عملکردها در وظایف حکومت و… خصیصه های مهم و زیربنای اساسی فساد درادارات است که بنابر گماشتن چهره های استفاده جو، بی سواد، خاین به منافع ملی به حیث یکی ازچالش های مهم برای حاکمیت درافغانستان قد علم نموده است.

تشکیل حکومت های ائتلافی، نصب افراد بنابر مصلحت های اتنیکی، فشارجنگ سالاران برفضای سیاسی و در کل گسترش فرهنگ معافیت زمینه را برای برخی از باندها و گروه های شریر مساعد ساخت تا با استفاده از هر نوع ترفند و مانورهای فراگرفته طی هرج ومرج سی ساله، مهره های غارتگر و خاین به منافع ملی را در پست های به اصطلاح لقمه آور جابه جا نمایند. گسترش فساد در افغانستان به حدی است که مجامع بین المللی کشورمان را درقطار دومین کشورآگنده با فساد درجهان تثبیت کرده و برای ادامه کمک های شان به محو این پدیده شوم شرط می گذارد. گونه های متعدد فساد اداری توسط مجریان حاکمیت، از طرف رسانه های متعهد و واقعی به کرات افشا گردیده است. اما بنا بر نبود قانون وبی توجهی شمار زیادی ازاعضای شورای ملی به عنوان مرجع قانون ساز، راهبرد به جا و فراگیر در مقابل این پدیده شوم ایجاد نشده است.

ورزش افغانستان دریک دهه گذشته گاو شیریی شده برای جنگسالاران وبرخی اطرافیان کرزی. آنان بعضی پیروزی هایی را که ورزشکاران ما با تلاش و امکانات شخصی در بازی های جهانی کسب می‌کنند به نام خود ثبت کرده ازاین طریق برای خود تبلیغ کرده پول بدست می‌آورند وآنرا به جیب می‌زنند.  کرزی برای جلب و جذب چهره های جهادی وکشاندن شان بسوی خود، کرسی ریاست رشته های مختلف ورزش را به افرادی سپرده که نه ازورزش بویی می‌برند و نه هم درگذشته دراین بخش تجربه کاری دارند. جامعه ورزشکاران ازاین عناصر فاسد تنفرداشته همیشه ازطریق مطبوعات صدای اعتراض شان بلند است اما کسی به داد آنان نمی‌رسد. ظاهراغبر ازنزدیکان قسیم فهیم، کرام الدین کرام از دیگر جهادی های سر سپرده به فهیم وشهزاده مسعود از اطرافیان کرزی چنان بر بودجه و امکانات و مزایای ورزش لمیده اند که گویا میراثی است ازنیاکان برای آنان. ظاهر اغبر دوسیه‌ای «در قضیه تزویز وسواستفاده از صلاحیت وظیفوی» درریاست څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری دارد اما مثل هزاران دوسیه دیگر فساد وغارت به آرشیف سپرده شد. اواخیرا روی برخی اختلافات با فهیم ازاین پست کنارزده شد و تلاش و کمپاین هایش نیزبرای قاپیدن دوباره این کرسی به جایی نرسید. حکومت کرزی کرام الدین کرام والی پنجشیر ورییس اجباری فدراسیون فوتبال را به جای اغبردرالمپیک نصب کرد مدیری بدترازمدیرقبلی که جزچانته پر کردن و به جیب زدن مهارت دیگر ندارد. ورزش افغانستان زمینه های فراوان رشد و کسب افتخارات درسطح جهان را دارد، اما موجودیت فاسدان در راس آن باعث شده که پیشرفت ها درین زمینه به حداقل برسد وآنچه تا کنون نصیب شده عمدتا به پشتکار و تلاش شخصی ورزشکاران ما بدست آمده است.

جنرال ظاهراغبرشباب را تا حال هیچ گونه خدمتی ازوی در کارنامه های نظامی به چشم نمیخورد ولی رتبه جنرالی را با مهارت فوقالعاده …  که دارد به دست آورده است و تاحال درچندین اداره نظامی وامنیتی تقرروبه دلیل سوی استفاده از موقف فسادهای مالی اداری واخلاقی برکنارگردیده است ولی متاسفانه این باربلای جان ورزش و ورزشکاران گردید.
سوی استفده ازموقف وامکانات دولتی ، تقلب های گسترده ، فساد اداری ، فساد مالی ، فساد …  همه وهمه درکمیته ملی المپیک توسط جنرال اغبرشباب ریس المپیک با سوی استفاده روابط مافیایی ، بدون اينکه چيزي ازورزش والمپيک وسپورت بداند چندين سال مصروف عيش ونوش درين اداره بود. قسمتي ازعملکردهاي وي:
- دستبرد واختلاس شش ملیون دالرامریکایی کمک شورای المپیک آسیا برای انکشاف ورزش افغانستان.
- اخذرشوت سه ملیون و پنجصد هزاردالرامریکایی ازبابت سپردن زمین کامپلکس ورزشی به عزیزی بانگ .
دستبرد به بودیجه کمیته بین المللی المپیک .
- دستبرد های گسترده صد هاهزاردالروده ها ملیون افغانی بااستفاده ازبودیجه دولتی برای تهیه وسایل ورزشی .

- ایجاد شرکت های ساختمانی ووارداتی توسط اعضای فامیل اش وتخلف دریافت قرار داد های ساختمانی داخل استدیوم بدون سلسله مراتب قانون داوطلبی .
- اسناد جعلی دریافت بیست هفت ملیون افغانی بنام خرید وسایل ورزشی با استفاده ازووسایل ورزشی کمکی عزیزی بانک .
- دوصد هزاردالرامریکایی ازبابت خرید تکت سفرتیم های ورزشی به بنگله دیش درمسابقات .
- بیش ازیکصد هزاردالرامریکایی ازبابت خرید تکت سفر ورزشکاران به تایلند در مسابقات بازیهای رزمی.
- ده ها میلیون افغانی را تحت نام بودیجه فدراسیون های ورزشی دریافت مینمایند ولی تا حالا هیچ فدراسیون بنام بودیجه چیزی دریافت ننموده آنعده ازفدراسیون هاییکه ادعای حق وحقوق را نموده اند به گونه سرکوب گردیده حتی فدراسیون تکواندو.

این سوی استفاده ها درحالیست که گرداننده گان اصلی ورزش که فدراسیون های ورزشی هستند هیچگونه معاش امتیاز و بودیجه برای آنها پرداخته نمیشود ودردسترس آنها قرارنگرفته صرف مبلغ بسیار ناچیز هفتصد افغانی ماهانه بنام عصریه به تعداد محدودی ازاعضای تیم های ملی این فدراسیون ها پرداخته میشود.
- دریافت دوصد نفراعاشه خشک کمکی ازریاست عمومی امنیت ملی بدون اطلاع مامورین ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت وکمیته ملی المپیک واخذ اعاشه وماکولات آنان
- دریافت مصارف سفر های خارجی هیت المپیک به به خارج ازکشور همزمان ازچند طریق ازبودیجه دولت وبودیجه کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا.
- حیف و میل اضافه کاری مامورین و اجیران.
وضعیت وحشتناک فساد اداری دراین اداره :
- تعین افراد بد که دارای پیشینه معاملات و دلالی وفساد اند.
- ارتباط با نماینده گی های سیاسی وسفارت ها بدون رعایت سلسله مراتب.
- برکناری مامورین که با وی شریک جوال دسبرد هایش نبوده اند .

ارتباط با ورزشکاران ذکور واناث بدون سلسه مراتب روابط با فدراسیون ها و مربیان تیم هایشان در ساعات رسمی و غیر رسمی .
- برخورد فیزیکی کاربرد الفاظ غیرادبی و اخلاقی که خلاف اصول ورزشی با استفاده از دها نفرمسلح بسیار خشنش که به عنوان محافظ با وی میباشند همیشه اجیرها و مامورین اداره را مورد توهین و تحقیر قرارمیدهد تا جرات هیچگونه ابراز نظر رادر مقابل اعمال خلاف وسوی استفاده هایش نداشته باشند.
- پخش یک آهنگ به عوض سرودملی دربازیهای آسیایی گوانجو دوهزارده چین ، سرود ملی اگرهرایرادی ازنظراغبرشباب داشته باشد ولی رسمآ سرود ملی است نباید درحضور بیگانه ها دست به چنین رسوایی زد که باعث آبرور ریزی مملکت گردد.

- اغبرازپول ورزشکاران سه میلیون دالردرکانادا خانه خریداری نموده است.

- ظاهراغبررئيس کميته ملي المپيک بادوازده تن ديگرازطرف رياست سارنوالى مبارزه با جرايم فساد ادارى.

براساس گزارشهای تعدادی ازورزشکاران ، ظاهراغبراعضای خانواده ونزدیکانش را درپست های مهم کمیته المپیک نصب نموده است ومیلیونها دالراز بودجه دولتی و کمک های جهانی را حیف و میل نموده است. وی کمیته المپیک را به بزنس خانوادگی اش مبدل نموده و از این طریق مشغول هرزگی و چپاولگری است. قبلا در کمیته المپیک یک جنگسالار به نام انورجگدلگ مشغول بدمعاشی بود، که کرزی او را به پاس این خدماتش به پست بلندتری ارتقا داده به مصداق “کله پز برخاست به جایش سگ نشست”، ظاهر اغبر را که در بداخلاقی و فساد شهره است نشاند. این مردک فاسد در فریب و نیرنگ جوره ندارد. هرچند سارنوالی وی را احضار کرده است، اما با توجه به فساد حاکم کرزی، تصور اینکه دزدی های اغبرو شرکای جرمش واقعا پیگیری شده محاکمه شوند بعید به نظر میرسد، چون این خاین به باند مافیای شورای نظار ارتباط دارد که دست بلندی در دستگاه حاکمه دارند.

 

شهزاده مسعود

 

لت وکوب عبدالفتاح یاسرمشاور پیشین کریکت بورد توسط شهزاده مسعود رئیس این بورد.

یاسر جوان حدود ٢٨ ساله به تاریخ ١٨ عقرب ١٣٩٢ در دوکان عکاسی کوچک خود درمنطقه کارته نو از سوی شهزاده مسعود، برادرش وچند تن ازمحافظان شخصی اومورد لت و کوب قرار گرفت. شهزاده مسعود به این بهانه که گویا برای فوتو کاپی تذکره به این دوکان آمده ابتدا یاسررا با خاین گفتن توهین می‌کند وسپس لمپن‌واراو را می‌کوبد و لگد مال می‌کند. درنهایت یاسرباسروصورت خون‌آلود تحویل پولیس حوزه هشتم امنیتی کابل می‌شود. او یک شبانه روز با بدن زخمی در قید پولیس بسر می‌برد.  یاسر خبرنگاری است که چند سالی با تلویزیون «آریانا» و «شمشاد» کار کرده و حدود چهار ماه پیش به عنوان مشاور مطبوعاتی اداره کریکت افغانستان تعیین شد. آنزمان عمر زاخیلوال وزیرمالیه ریاست این اداره را برعهده داشت. اما با انتصاب شهزاده مسعود به عنوان رئیس کریکت بورد، یاسر با بیست نفر دیگر برکنار می‌شوند و به جای آنان از اقارب و نزدیکان رئیس جدید جابجا می‌گردند.

یاسر که حقایق زیادی از نحوه مدیریت مسعود ودیگر مسوولان کریکت و خورد و برد های این افراد با خود داشت آنرا تاریخ وار و مستند روی صفحه فیسبوک خود گذاشت و در یکی دو ویب سایت خبری نیز نشر کرد.

در بخشی از مطلب  یاسرآمده است که:   شهزاده مسعود رئیس عمومی کریکت بورد، نسیم الله دانش رئیس اجرایوی سابق کریکت بورد و نورمحمد مراد رئیس اجرایوی فعلی این اداره با تشکیل یک مثلث فساد پول اداره کریکت افغانستان و ورزشکاران را برای تفریح و خوش گذرانی خود و اعضای خانواده های خود در دوبی و برخی کشور های دیگر به مصرف رسانده اند، مصارف تلفون شخصی مسعود ماهوار شصت هزار افغانی است، پولهای کمک شده شرکت مخابراتی اتصالات و چندین تاجر واداره کمک دهند به جیب این افراد رفته است.

کریکت بورد حدود یک میلیون دالر بودجه انکشافی ازحکومت افغانستان بدست می‌آورد، هفتصد هزار دالر از شرکت مخابراتی اتصالات وهفتصد هزاردالر دیگرازشورای جهانی کریکت می‌گیرد اما مقدار ناچیز این پول در زمینه کریکت مصرف می‌شود ومتباقی به جیب شخصی این افراد واریز می‌شود.  کارمندان کریکت بورد حتی تا چندین ماه معاش ماهوار خود را بدست نمی‌آورند.  یاسرهمچنان نوشته است که کریکت بورد زیرنام تاسیس یک اکادمی کریکت درسال ٢٠١١ دوصد و پنجاه هزاردالرامریکایی ازاتصالات بدست آورد اما تا کنون ازساخت وسازاین اکادمی هیچ خبری نیست.  ازسه سال به این سومسوولان کریکت بورد زیر نام مالیه ازمعاشات کارمندان پول اخذ می‌کنند اما این پول تحویل خزانه حکومت نشده است.  یاسرهمچنان نوشته است که اسناد ومدارک فساد وچپاول درکریکت بورد را با خود دارد و آنرا تحویل مراجع قانونی خواهد کرد ودرآینده نیز پرده ازحقایق این اداره برخواهد داشت.

یاسرپس ازاین لت وکوب چندین بارازسوی شهزاده مسعود تهدید شده و به او گفته شده که باید دهنش را ببندد ورنه با وضعیت بدترازحال روبرو خواهد شد.  اما آنچه دراداره مافیایی کرزی معمول است، تا کنون هیچ نهاد حکومتی قضیه لت وکوب و توهین این خبرنگار را بررسی نکرده و ازشهزاده مسعود هم برای بدمعاشی وخود کامگی‌اش پرس و پال نشده است.           ادامه دارد

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است