ترسِ مشترک در حریمِ شمال

تصنیفِ پروژه ی طالبان به « طالبان افغانی و طالبان پاکستانی » نتیجه ی یک رویکرد استخباراتی و در واقع اشکار ترین محصول انکشافِ استراتیژی جدید امریکا بهدفِ جابجایی نسخه ی داعش در وسطِ یک بحران است که تغیر مسیر جنگ بسوی شمال مضمون اصلی  انست ،فرصت های  برامده ازین رویکرد زمینه ساز ان گردید تا امریکا با احتیاط ، ظرفیت های اصلیِ منازعه بر انگیزِ
مفهومِ بنیاد گرایی را در بستر های ارام و دست نخوردهء شمال جا بجا کند۰
گردشِ دراماتیک و پهلو زدن های سحر امیزِ جنگ و تبعاتِ ناشی از ان این حقیقت را افتابی کرد که نه جنوب دگر پایگاه و خرگاهِ  همیشگی بنیاد گرایی است ونه شمال دگر اسایشگاهِ ابدی امیرانِ محلی  ، نه فقط پشتون ها سمبول بنیاد گرایی اند و نه فقط ازبیک                                                                            
ها و تاجیک ها مظهرِ مظلومیت و بی گناهی اند ، این نتیجه گیری های خوشباورانه زیر فشار و هجومِ سرسام اورِ طالبان در شمال و گسترشِ مشارکت وحضورِ اقوام و ملیت های مختلف در برنامه های « جنگ جدید » بشدت زیر سوال رفته اند ۰ این جنگ نه تنهاقومی نیست بلکه چنین تصوری سلامتِ تاریخی اقوام را تهدید می کند۰
سرباز گیری های اشکار و پنهان از بدنه ملیت های مختلف در صفوف طالبان و داعشیان در واقعیت امر تلاشی است برای انکشافِ تنوعِ اتنیک جریان های رادیکال و تاسیسِ یک مدلِ چندین ملیتی بنیاد گرایی در تمامیتِ حوزه ی سیاسی افغانستان، تا از یکطرف میزان  حساسیت های قومی در برابر پیشروی داعشیان وطالبان بسوی جغرافیای چندین ملیتی « اسیای میانه » فروکش کند و از سوی دگر فضای مساعد ذهنی برای یک توقفِ بی دردِ سردرایستگاهِ شمال تامین گردد٬ پروژه ی تکوینِ  اسلامِ ستیزه گر مضمون اصلی انکشاف و اماده سازی عبور بنیاد گرایی به جغرافیای چندین ملیتی اسیای میانه است۰
مفرزه های قومی و تنظیمی شمال بیشتر از همه در معرض خطر جدی ناشی ازین سرباز گیری قرار دارند ۰
حرکت های نمادینِ جنرال دوستم و قومندان عطای نور در شمال نمی تواند از حد یک دست پاچگی فراتر معنی شود، این دو گلادیاتور محلی که یک عمردر بساطِ ارام و دست نخورده ی شمال در کنارِ حوران و غلمان با بوشکه های انطهور « کیف » کرده اند و یا  در عشرتکده ی اقتدار محلی تن به بد نام ترین معامله های سیاسی داده اند ، اینک سر نوشتِ قهارِ تاریخ ایشان را در دو راهی یک انتخابِ دشوار اما ضرور قرار داده است ۰ اگر جنرال دوستم و عطای نور معبر های نا شناخته در حصار امنیتی شمال را شناسایی نکنند و تجربه و راز سقوطِ کندز را با دید غیر تنظیمی و محلی معنی نکنند در انصورت ، یا مجبور قافله ی امده از جنوب را پاسبانی کنند و یا لوکوموتیفِ قطار طالبان از شکمبه ی شان خواهد گذشت۰
فهمیده میشود که بارگاهِ مشارکتی غنی ـ عبدالله بدست داعشیان سقوط نخواهد کرد، جای شک نیست که امریکا مصؤن سازی مسیر تکمیل پروژه های گاز و خط اهن در جنوب ، سرکوب طالبان پس از گسترش و تکمیل حضور داعش در شمال وعدم مشارکتِ داعشیان در عملیات ضد دولتی را به قیمتِ تضمینِ حضوروعبور بی دردِسر داعش بسوی شمال طی یک توافق نامه ی سیاسی پنهان نهایی کرده باشند۰
گرچه شمال ازمونِ دشوار مقابله با اردوی پاکستان را تجربه میکند اما طالبان در حدی نیستند که میخِ سقوط را بر دیوار حاکمیت بکوبند ، پاکستان از اینکه امریکا پس از تصنیف طالبان جریان بعیت گروه های تند رو پاکستانی را مدیریت کرد نا راز است۰
انچه در شمال میگذرد چیزی بیشتر ازقدرت نمایی قبل از معامله تعریف نمیشود  ، پاکستان با این بازی میخواهد سنگ بزرگی را پیش پای داعش بگذارد تا هم در معاملات بعدی جیب امریکا را خالی کند و هم انحصار قدرت سیاسی را روی میز مذاکراتی که امدنی و شدنی است از یک موقف بهتر زیر سوال ببرد۰
اگر مذاکراتی در اینده زیر فشار تهدید طالبان و حمایت و میانجی گری پاکستان انجام ونتایجی ازان حاصل گردد،توسعه ی داعش در شمال به چالش کشیده خواهد شد و طالبان عرصه های بنیاد گرایی در شمال را میدانداری خواهند کرد و این دقیقا به معنی تقابل امریکا و پاکستان در یک بازی جدید خواهد بود که  شمال را در مقامِ ایستگاهِ ترانزیتِ جنگ جدید تثبیت خواهد کرد۰
اگر در نتیجه ی مذاکرات تغیری در ساختار قدرت رخ دهد دوستم و عطا  از ان هراسی ندارند، ترسِ مشترکی که بر دوستم و عطا یکسان عمل میکند ترس سقوطِ نظام نیست ،این ترسِ مشترک ، ترسِ فروپاشی شمال و ختمِ امارت های محلی است که هردو را دست پاچه ساخته است ، ترسِ سرنوشتِ مشترک پس از ختمِ امپراتوری شمال است۰
در صورتی که دوستم و عطا بر این ترس چیره نشوند سر نوشتِ شمال میتواندروی میز معامله ی بزرگی گزاشته شود که شمال را به جنوب وصل کند۰

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است