با گام های استوار بسوی وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی:

 

 

اجلاس کمسیون مشترک حزب وطن و سایر ساختارهای معتقد

و متعهد به راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله دایر گردید

 

بعد از توافق کامل جهت وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی، اجلاس کمسیون مشترک حزب وطن و سایر ساختارهای معتقد و متعهد به راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله، به سلسلۀ جلسات قبلی، روز 5 شنبه مؤرخ 26 حوت 1395 (16 مارچ 2017) در دفتر مرکزی حزب وطن (کابل)، تحت ریاست محترم میرافغان باوری دایر گردید.

درین جلسه نمایندگان 8 ساختار معتقد و متعهد به راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله : اعم از احزاب، سازمانها و کمسیون های متعدد، از داخل و خارج کشور اشتراک نموده بودند، ابتدأ چند آیۀ کلام الله مجید قرائت و به تعقیب آن رئیس جلسه به اشتراک کنندگان خیر مقدم گفته از سهمگیری صمیمانۀ توأم با تواضع و از خودگذری هیئت های رهبری ساختارهای هشتگانۀ در پروسۀ توافقات برای تامین وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی، سپاسگزاری کرده و تصریح نمود که اینک مطابق «اعلامیۀ مشترک هیئت اجـرائیه شـورای سـراسـری حـزب وطـن و هیئت رهبـری سـایر ساختارهای معتقد و متعهد به راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله» مؤرخ 5 جدی 1395 و طرزالعمل تصویب شده، در جلسۀ کنونی بعد از بحث و بررسی، تصامیم لازمی را جهت آغاز و تعمیل پروسۀ ادغام تشکیلاتی اتخاذ مینمائیم.

به تعقیب آن برای پیشبرد کار جلسه، آجندای آن پیشنهاد و بعد از بحث مورد تصویب قرار گرفت.

مطابق آجندای تصویب شده، نخست رئیس جلسه مسودۀ تعداد و فهرست کاندیدان عضویب در کمسیون مشترک ادغام تشکیلاتی را به جلسه قرائت و اشتراک کنندگان جلسه را در مورد تعیین تعداد و ترکیب پیشنهاد شده، به بحث و بررسی دعوت نمود. در نتیجۀ بحث، اشتراک کنندگان جلسه با اندکی تزئید، تعداد اعضای کمسیون ادغام تشکیلاتی را 20 تن تعیین و مطابق آن با طرح پیشنهادات جدید، ترکیب اعضای کمسیون متذکره را نیز به اتفاق آرأ مورد تائید و تصویب قرار دادند. بعد از آن اشتراک کنندگان جلسه، با پیشنهاد جمعی و توافق کامل، از میان اعضای کمسیون ادغام تشکیلاتی، محترم میر افغان باوری را بحیث رئیس، محترم فقیرمحمد ودان را بحیث معاون اول، محترمه زرغونه ژواک و محترم عبدالقادر میهن مل را بحیث معاونین کمسیون ادغام تشکیلاتی انتخاب گردند.

جلسه فیصله نمود که کار کمسیون ادغام تشکیلاتی در دو بخش (ادغام ساختارهای حزبی در داخل کشور و ادغام ساختارهای حزبی در کشورهای خارجی) عملی گردد. محترمه زرغونه ژواک معاون کمسیون ادغام تشکیلاتی، مؤظف گردید تا پروسۀ ادغام تشکیلاتی ساختارهای حزبی در کشورهای خارجی را رهبری نموده و این پروسه را به همکاری آن عدۀ از اعضای کمسیون که مقیم کشورهای خارجی اند، به اتمام رسانند.

در بخش دوم آجندای جلسه، مسودۀ فهرست تنظیم شدۀ عمده ترین اقدامات عملی جهت ادغام تشکیلاتی، که مطابق طرزالعمل تصویب شده تهیه گردیده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، با برخی تعدیلات و تکمیلات تائید گردید. این فهرست شامل اجراآت مشخص با قید زمان اجرای آنان می باشد و مطابق آن پروسۀ ادغام تشکیلاتی ساختارهای حزبی در داخل و خارج کشور الی ختم ماه حمل 1396 خورشیدی بطور کامل تحقق یافته و به تعقیب آن کار برای تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن بر بنیاد تشکیلات واحد آغاز می یابد.

در بخش اخیر جلسه، برخی از پیشنهادات شرکت کنندگان مطرح و مورد بحث قرار گرفته و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.

کار جلسه که در فضای صمیمیت و تبارز احساس عالی وحدت رفیقانه آغاز و ادامه یافت، بعد از دوعائیه یی، حوالی ساعت چهار بعد از ظهر خاتمه پذیرفت.

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است