۶سنبله۱۳۹۸

مطابق  ۲۸ اګست۲۰۱۹

 

 

مــــــــصوبه

هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

 

پیرامون ارزیابی مواضع سیاسی و ساختار های تشکیلاتی حزب وطن

هیئآت اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن مطابق برنامه های ګسترده خویش که  تمام جهات

حیات حزبی را احتوا مینماید  وضیعت ساختار های حزبی و مواضع سیاسی آنرا مورد بررسی

قرارداد۰

طی این بررسی ها ٬ تقویت  شورا های حزبی ٬ ارتقای نقش جوانان و زنان در مجموع حیات

حزبی و بصورت مشخص ارتقای نقش آنان در مقامات رهبری کننده ( از سطح شورا های محلی

 شورای سراسری ) مورد تاکید قرار گرفت و به شعبه تشکیلات وظیفه سپرد تا با طرح پلان

منظم  و زمانبندی شده کاری جهت تحقق اهداف مذکور در سراسر حزب و بخصوص با توجه به

موقعیت و اهمیت شورای شهری کابل حزب وطن تمرکز نماید۰

هیات اجرائیوی  به اهمیت و ضرورت اصل روابط متقابل و فعال گزارشدهی و گزارش گیری

وآگاهی دهی سیاسی توجه جدی مبذول داشت ٬ به شعبات مرکزی و ریاست هیآت اجرائیه وظیفه

سپرد تا این بخشهای حیات حزبی را در مرکز توجه پروگرامهای کاری خویش قرار دهند۰

هیآت اجرائیوی فعالیت وبازدهی کار شورا ها و شعبات مسوول را در امر حضور فعال حزب در

بسیج همگرایی  نیرو های ملی و مترقی و تشریک مساعی  میان آنان نا کافی ارزیابی نموده و به

شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک وظیفه سپرد تا جهت رفع این نقیصه  برنامه منظم کاری

طرح و از تطبیق آن  گزارش ارائه دارد۰

هیآت اجرائیه در حالیکه  اتخاذ مواضع سیاسی حزب را در حوادث و رویداد های کشور مورد

حمایت و تائید ارزیابی  مینماید ، فعالیت درین عرصه را ناکافی دانسته به مراجع مسوول حزبی

وظیفه میسپارد تا تقویت کار  درین راستا را در صدر وظایف کاری خویش قرار دهد۰

بمنظور مدیریت کاری  وظایف سپرده شده و تحقق بموقع برنامه های عمل پیرامون  آن هیآت

اجرائیوی به اتفاق نظر پیشنهاد ارتقای  معاون شعبه تشکیلات محترم محمد سرور پوپل را  به

صفت رئیس شعبه تشکیلات حزب مورد تصویب قرار داد۰

هیآت اجرائیوی همچنان با اتفاق ارا  پیشنهاد توظیف محترم نوراکبر پایش  مسول شعبه مطالعات

سیاسی و ستراتیژیک حزب را  با حفظ مسولیت شان در شعبه مذکور به صفت مسول  شورا های

حزبی حزب وطن در خارج از کشور مورد تصویب قرار داد

عبدالبشیر پیوستون

رئیس شورای سراسری حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است