شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن
 
مواضع ما :​
حمله طیارات جنګی هند با ادعای سرکوب تروریست های  سازمان فوق افراطی  مورد حمایه کشور پاکستان ( جیش محمد ) در مخفیګاه آن که ظاهرآ برمیګردد به مناسبات  تاریخی دو کشور نامبرده و سیاستهای هند محور سازمان جاسوسی آی ایس آی عکس العملهای مختلف و متفاوتی را در حلقات سیاسی کشور ما بر انګیخته است که نمیتوان از کنار آن نادیده ګذشت  ؛  انعکاس این رویداد در حلقات سیاسی و مذهبی کشور چون حزب اسلامی به رهبری ګلبدین حکمتیار ٬ ګروه طالبان  و یکتعداد افراد و اشخاص معلوم الحال اګر از یکطرف بیانګر وابسته ګی مزدور منشانه آنان به  آی ایس آی است که آشکارا دفاع از پاکستان را فریضه خود اعلام میدارنداز طرف دیګر نشاندهنده نفوذ و تا ثیرات آشکار این سازمان در آرایش  حلقات اثر ګذار کشور است که تهدید بزرګی برای منافع ملی  و استقلال مبارزات صلح طلبانه افغانها به حساب می آید .  ​
مزید بر آنچه ګفته آمدیم سکوت مرګبار سازمانها وحلقات سیاسی و در برخی موارد حمایت انفرادی چپی های دیروز  در برابر پاکستان پرستی و آی ایس آی باوری  آشکار و اتخاذ مواضع محیلانه برخی ها زیر پرده صلح طلبی از سیاست های تجاوږ ګرانه پاکستان  داعیه دفاع از حقوق اساسی و دموکراتیک احاد ملت را تضعیف و اذهان جهانی را برای قبول ایفای نقش محوری  طالبان و ګروه های افراطی مماثل در قدرت سیاسی مساعد میسازد .​
ما در حالیکه چنین حرکات غیر مسولانه و غیر وطنپرستانه را تقبیح میکنیم    ګروه ها و حلقات متذکره را مورد پرسش قرار میدهیم که اګر یکبار عبور طیارات جنګی هند را از سرحدات پاکستان تجاوز قبیح بالای آنکشور میدانند جرا در برابر صدها بار نقض حریم هوایی کشور وپرتاب هزاران فیر راکت و مرمی های توپهای ثقیل بر کنر ٬ ننګرهار و نورستان را که سبب مرګ وویرانی ګسترده در کشور ګردیده به عنوان تجاوز وقیحانه پاکستان تقبیح نمیکنند ؟ ​
ما همچنان حاکمیت دولتی را که بقول معروف زبان خود را قرت نموده مورد پرسش قرار میدهیم که  چرادر برابر این همه بیګانه پرستی ووطنستیزی حلقات معلوم الحال سکوت پیشه نموده و دست بیګانه پروران و بیګانه پرستان را باز ګذاشته است ؟​
ما  نیروهای ملی٬ دموکرات ووطنپرست را مورد خطاب قرار میدهیم : سکوت در برابر پیشرویهای ارتجاعی ترین نیروها به معنی سنګر خالی کردن در برابر آنان که حداقل حقوق و ازادیهای تصریح شده در قانون اساسی و در کلیت نظام موجود را به نفع امارت اسلامی و قرائت افراطی از اصول و فقه اسلامی هدف قرار داده اند امضا نمودن حکم مرګ خود و  مرګ همین دموکراسی نیم بند است .​
مشکل ما مسله دفاع  نه از هند است و نه از پاکستان ٬ ما بایددر دفاع از منافع کشورخود بپا خیزیم و در برابر هجوم افراطیت سد استوار به پا داریم ٬ فریضه ما نه دفاع از سیاستهای تجاوز کارنه پاکستان است نه در احسنت ګویی بر وطنپرستی هندوستان خلاصه میشود ٬ فریضه ما مقابله با تحمیل افراطیت است که با شګرد های محیلانه بر تقدیر ما حاکم ساخته میشود . مبارزه در راه رسیدن به صلح است که تلاش  ګسترده در جریان است تا کاریکاتور آنرا ٬ طبق میل ٬ تعریف و ستراتیژی حلقات معین بر کشور و مردم ما تحمیل نمایند ٬ مبارزه بخاطر دریافت راه ها ووسایل ختم جنګ است که بر محور اهداف ستراتیژیک قدرتهای جهانی و منطقوی و مافیای مواد مخدر بر کشور تحمیل ګردیده است .

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است