مواضع حزب وطن

درموردتوافقنامه میان داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله

 


سرانجام بعد از دور طویل « دپلماسی زور و معامله » توافقنامه  میان داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله  در فضای مسلط بی باوری بین الگروپی و میان گروپی امضا کننده گان با روپوش صلح و مشارکت ملی  آرایش و  رسمیت داده شد حزب وطن پروسه ای مذاکرات طرف های معامله و توافقنامه حاصله میان اشرف غنی و عبدالله  عبدالله را با دقت تعقیب و رویدادهای بعدی ناشی از این توافقات را دنبال خواهد کرد . معامله بر آرای مردم و متورم ساختن دستگاه نا کار آمد فعلی حکومت ، با تشکیل نهاد های اضافی چون شورای عالی دولت  و تیم تخنیکی مشترک برای شناسایی موارد نقض توافقنامه نه تنها باعث ظهور مراجع مختلف قدرت و انارشی در دستگاه دولت میگردد ، بلکه زمینه برای حیف و میل بیشتر کمک های مراجع بین المللی توسط رهبران و سر دسته های گروپ های شامل قدرت ، میانجیگران و شورا ها و تیم های نام نهاد میگردد حزب ما ، با توجه به ماهیت مردمی  و صلحدوستانه خود و تعهد در برابر منافع ملی از هر تلاش موثر و صادقانه برای تامین صلح صرفنظر ازعاملین آن  حمایت و پشتبانی خود را اعلام داشته وبه آن متعهد است  ولی با کمال تاسف در اسناد تاکنون اعلام شده وعکس العمل ها در برابر آن چیز امیدوار کننده برای آینده مشاهده نمی نماید تا  آنرا مورد تائید و حمایت  خود اعلام  بدارد .  در توافقنامه موارد آشکار نقض قانون اساسی .  دور زدن ساختار های قانونی و عنعنوی کشور و به بازی گرفتن امر بسیار بااهمیت ملی صلح و سپردن  سرنوشت آن بدست ګروه های جنګ طلب ، در وضیعت که  از لحاظ مالی و سیاسی به هیچ مرجع مسول و گزارشده نمباشد مسجل گردیده است  عکس  العمل های فقط با گذشت جند ساعت محدود از امضای این توافقنامه نه تنها نا کارآمدی آنرا به نمایش گذاشت بلکه تشویش  آنرا بوجود آورد تا این توافقنامه وساختار های را که بوجود آورده خود به کانون گرم تقابل میان دستگاه حاکمه ، مراکز تخریب کننده  صلح وجاده هموار کن برنامه های اشغالگران و اهداف پروژه های استخباراتی  مبدل ګردد.  این روند عملآ از شکوه های تیم داکتر عبدالله از شیوه مطبوعاتی شدن جریان  امضای توافقنامه ، تفسیر ارگ از مقام رئیس شورای مصالحه ، بیانیه  معاون اول ریاست جمهوری ، عکس العمل ګروه طالبان و سمت اعزازی مارشالی به جنرال دوستم اغاز ګردیده است 

 


مواضع حزب وطن

درموردتوافقنامه میان داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله

 


سرانجام بعد از دور طویل « دپلماسی زور و معامله » توافقنامه  میان داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله  در فضای مسلط بی باوری بین الگروپی و میان گروپی امضا کننده گان با روپوش صلح و مشارکت ملی  آرایش و  رسمیت داده شد 
 حزب وطن پروسه ای مذاکرات طرف های معامله و توافقنامه حاصله میان اشرف غنی و عبدالله  عبدالله را با دقت تعقیب و رویدادهای بعدی ناشی از این توافقات را دنبال خواهد کرد . معامله بر آرای مردم و متورم ساختن دستگاه نا کار آمد فعلی حکومت ، با تشکیل نهاد های اضافی چون شورای عالی دولت  و تیم تخنیکی مشترک برای شناسایی موارد نقض توافقنامه نه تنها باعث ظهور مراجع مختلف قدرت و انارشی در دستگاه دولت میگردد ، بلکه زمینه برای حیف و میل بیشتر کمک های مراجع بین المللی توسط رهبران و سر دسته های گروپ های شامل قدرت ، میانجیگران و شورا ها و تیم های نام نهاد میگردد 
حزب ما ، با توجه به ماهیت مردمی  و صلحدوستانه خود و تعهد در برابر منافع ملی از هر تلاش موثر و صادقانه برای تامین صلح صرفنظر ازعاملین آن  حمایت و پشتبانی خود را اعلام داشته وبه آن متعهد است  ولی با کمال تاسف در اسناد تاکنون اعلام شده وعکس العمل ها در برابر آن چیز امیدوار کننده برای آینده مشاهده نمی نماید تا  آنرا مورد تائید و حمایت  خود اعلام  بدارد .  در توافقنامه موارد آشکار نقض قانون اساسی .  دور زدن ساختار های قانونی و عنعنوی کشور و به بازی گرفتن امر بسیار بااهمیت ملی صلح و سپردن  سرنوشت آن بدست ګروه های جنګ طلب ، در وضیعت که  از لحاظ مالی و سیاسی به هیچ مرجع مسول و گزارشده نمباشد مسجل گردیده است  
عکس  العمل های فقط با گذشت جند ساعت محدود از امضای این توافقنامه نه تنها نا کارآمدی آنرا به نمایش گذاشت بلکه تشویش  آنرا بوجود آورد تا این توافقنامه وساختار های را که بوجود آورده خود به کانون گرم تقابل میان دستگاه حاکمه ، مراکز تخریب کننده  صلح وجاده هموار کن برنامه های اشغالگران و اهداف پروژه های استخباراتی  مبدل ګردد.  این روند عملآ از شکوه های تیم داکتر عبدالله از شیوه مطبوعاتی شدن جریان  امضای توافقنامه ، تفسیر ارگ از مقام رئیس شورای مصالحه ، بیانیه  معاون اول ریاست جمهوری ، عکس العمل ګروه طالبان و سمت اعزازی مارشالی به جنرال دوستم اغاز ګردیده است 

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

رویداد های داخلی و خارجی

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است