، انکشافات اوضاع در جهان ، جبهه گیری های جدید در منطقه و جهان تغییرات و دگرگونی ها در سیاست های جهانی و بالاخره تشدید تحرکات سیاسی با به میان امدن مجدد امارت اسلامی در کابل و بروز اجماع های گوناگون بالای سرنوشت سیاسی و اینده کشور ، حزب وطن را واداشت تا یک بار دیگر بحث سیاسی با حلقات گروه ها و افراد جدا شده از بدنه حزب وطن اسبق را که علاقمندی به سرنوشت حزب وطن و مردم افغانستان هنوز در وجود شان زنده است براه بیاندازد . این بحث ها در اغاز با توضیح مجدد مواضع حزب وطن فعلی در قبال سازمان ها ، حلقات ، گروه ها و افراد دورمانده از بدنه حزب وطن فعلی اغاز میگردد . روی این ملحوظ راه ما ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن مصاحبه های را با اعضای هیئات رهبری حزب وطن به راه انداخته است که نخست مصاحبه با محترم نوراکبر پایش عضو هیئات رهبری حزب وطن را به نشر می سپارد

 

 

 

مصاحبه محترم نوراکبر پایش با سایت راه ما

 

 

 با سپاس فروان از شما رفیق محترم زارع بخاطر تدارک امکانات بحث پیرامون یکی از با اهمیت ترین مسایل حیات حزبی ما . انچه را شما در پرسش خود بنام تلاشهای اخیر مطرح نموده اید ٬ اجازه دهید نظر خود را صریح تر بدون قصد توهین به اشخاص یا گروه ها خدمت تان ارایه دارم . به باور ما تلاش های یاد شده مال این اواخر نیست ٬ شاید شکل این فعالیتها نسبت به گذشته ان تغیر نموده باشد ولی بصورت یک کل در سه مرحله جداگانه هدف واحد ( مخاصمت ) با حزب وطن را دنبال نموده است . در محور فعالیت دور نخست ضدیت با سیاست مصالحه ملی و پایان حضور حزب وطن را در محاسبات سیاسی قرار داشت که متاسفانه ظاهرا به هدف خود دست یافتمرحله دوم هدف جلوگیری از حضور مجدد حزب وطن در محاسبات سیاسی کشور را مدنظر داشت که به هدف خود نرسیدند و مرحله سوم اینک جلوگیری از رشد کمی و کیفی سریع حزب ٬ تحمیل فروپاشی دوباره تشکیلاتی و بلاخره گذاشتن نقطه پایان به داستان زنده گی این حزب است . ویژه گی مشترک هر سه مرحله تاکتیک وارد نمودن ضربه از درون است . در مورد خیانت فعالین مرحله اول تمام اعضای حزب وطن هم نظر هستند و اینک انها در صف نیرو های متخاصم بیرون از حزب جا دارد و خط ومرز میان اعضای حزب و انان روشن است واما مسله تعریف بازیگران مرحله دوم وسوم نسبتآ پیچیده و دشوار است. اینان بنام حزب وطن ٬ اهداف و ارمانهای آن بر ضد حزب وطن صف اراسته اند این مخاصمت در وضیعتی فعالانه ادامه دارد که در میان صفوف آن عده ای کثیری از شخصیتهای بسیار شریف و معتقد به اهداف و ارمانهای حزب نیز اشتراک دارند که تا هنوز نتوانستند اهداف پشت پرده فعالین این جریان را به درستی درک٬ بررسی ٬ قضاوت و تفاوتها میان شعار ها ٬ تبلیغات و عملکرد انانرا در یابند . بصورت عمدی و حساب شده مبارزه میان حزب وطن و مرحله سومی ها شکلی از تصادم میان گروهی اعضای حزب وطن و ناشی از خود خواهی ها و جا طلبی های اشخاص تبلیغ میشود تا از یکطرف انرا یک تقابل بی ارزش و زیانبار جلوه داده و از طرف دیگر با استفاده از اشاعه ناتوانی در دریافت راه حل معضلات موجود به سردرکمی و یاس هرچه بیشتر اعضای حزب بخصوص در بیرون از تشکیلات عملا موجود دامن بزند تا اگر از توسعه کمی و کیفی حزب نتوانند جلوگیری نمایند حد اقل این جریان را به کندی مواجه ساخته و به خدعه اشنای وحدت طلبی هر بار انشعاب دیگری بر حزب تحمیل نماید . این نقشه راه متاسفانه باربار موثر واقع شده است زیرا پاشنه آشیل حزب ما را برخورد احساساتی و صادقانه در تامین امر با اهمیت و خیلی ضروری وحدت تشکیل میداد . در واقع داستان وحدت طلبی ٬ داستان تلاش صادقانه حزب وطن برای رسیدن به این امر بزرگ و داستان فریب و سو استفاده حلقات خاص ازین وظیفه و ارمان تاریخیست.

 

  سوال : شما مخاصمت ها در برابر حزب وطن را به سه مرحله تقسیم نمودید.  فعالین مرحله اول و عملکرد انان اظهر من الشمس است از باد کردن این کاه های کهنه میگذریم ولی فکر نمیکنید رفقا حق دارند تا با چهره های مرحله دومی ها و مرحله سومی ها اشنا شوند ؟ 

پاسخ : مسله ما مسله مخاصمت شخصی و شخصیت ها نیست و نمیخواهیم این مبارزه برحق و ضروری را با ارایه یک فهرست به سطح تخاصم اشخاص تنزیل دهیم . فکر میکنم یک توضیح عام کافیست ویژه گی مرحله دومیها را ترک ساختار های حزبی چه در مرحله مبارزه برای تدارک و تدویر کنگره حزبی و چه بعد از تدویر ان در حدود اشخاص و احیانا گروه های کوچک بدون اعلام مواضع سیاسی و دلایل این گسست تشکیل میداد این تلاشها تاکتیکی اثر گذار بود ولی نه در ان حدی که  حرکت بسوی کنگره را توقف داده بتواند. هرچند که بخت خود را به چسپیدن به دامن دولت وقت نیز ازمودند و مرحله سومی ها همان مرحله دومی های اند که با اصلاح ناتوانی کاری شان در تلاش اتحاد انشعاب گران بمنظور مبارزه با حزب وطن اند و گویا با ایجاد حزب موازی فرمایشی در خارج از کشور زیر نام حزب وطن در تحقق نفشه های مشکوک نقش خود را ایفا نمایند . این تلاشها نیز مانند تلاشهای سابق زیر نام وحدت در جریان است ما باربار مواضع و طرح های خود را ارایه داده ایم که متاسفانه با یک برخورد غیر سازنده و سکوت مواجه شدیم . به درستی نمیدانیم که این سکوت ناشی از ناتوانی در ارایه پاسخ است و یا اجازه ندارند که درین زمینه چیزی بگویند.

 پرسش : میتوانید در مورد مواضع و طرح های حزب مجددا به خواننده گان .. راه ما  توضیحاتی ارایه دارید؟

پاسخ : بسیار کوتاه و مشخص ٬ حزب وطن وحدت سیاسی و تشکیلاتی تمام گروپها و حلقات مدعی باورمندی به اهداف و ارمانهای حزب را از جمله اهداف بسیار با اهمیت تلقی مینماید و برای تحقق ان با سعه صدر و مواضع سازنده حاضر به تشریک مساعی است . ما با توجه به اصل مشروعیت ٬مجمع عمومی پنج میزان سال 1391را که حاصل کار و تلاش بیشتر از یک دهه تعداد زیاد اعضای حزب در داخل و خارج کشور است به عنوان محور تجمع پیشنهاد نمودیم و نتیجه بدست امده از انرا ادامه مشروع و قانونمند حزب وطن میدانیم . تفاوت نظر در مورد اسناد رهبری کننده و سمت دهنده فعالیت حزب مصوب درین مجمع اگر وجود ٬ داشته باشد بحث بیرامون انرا بدون هیچ چون و چرا وشروط حق طبیعی مشترکین این پروسه میدانیم . حزب معتقد است که انتخاب کادر های رهبری کننده مقامات حزبی حق دموکراتیک اعضای حزب است. پس برای تعمیل این حق نخست بایست عضو تشکیلاتی شد که صلاحیت چنین تصمیم گیری را دارند. نمیشود از بیرون دستور و فرمایش داشت. ما هرگونه تلاش آشکار و پنهان غرض انحلال طلبی وارایه بدیل های مشکوک من دراوردی را خیانت به حرب و جفا به پروسه دشوار مبارزه چند دهه اعضای حزب چه قبل و چه بعد از مجمع عمومی پنج میزان میدانیم. 

 سوال : شما متهم به طرح شرایط غیر قابل قبول برای اخلال پروسه وحدت اعضای حزب هستید توضیح شما چیست ؟ 

پاسخ : ما برای این پروسه هیچ شرطی ارایه نه نمودیم . نمیدانم دوستانیکه چنین اتهام سنگینی بر حزب وطن عملا موجود وارد مینمایند فرق بین اصول و شرایط را نمیدانند و یا اگاهانه این هردو را مخلوط مینمایند و ازین مغالطه بنیادی برای تبلیغات غیر رفیقانه خود زمینه میسازند . حزب وطن میگوید که مجمع عمومی پنج میزان نتیجه قانونمند بیشتر از یک دهه تلاش اعضای حزب در داخل و خارج کشور است . تمام انانیکه چه در مراحل تدارک مجمع مذکور وچه بعد از ان بدون ارایه هیچ دلیل انشعاب نمودند ٬ بدون ارایه دلایل و ارایه پاسخ به انبوه پرسش های موجود به خانه سیاسی خود بر گردند . دوباره عضو تشکیلات حزبی شوند ٬ (مخصوصا که ادعای اکثریت بودن را نیز دارند ) و مطابق اصول به انتخاب کادر رهبری بپردازند. برای چه از حضور در تشکیلات حزب هراس دارند . این که شرط نیست . این اصول است . شرط آنست که انان میگذارند . حزبی را که مشروعیت دارد منحل بسازید ٬ به اتحاد لزران منشعبین شامل شوید و یک ساختار تشکیلاتی مشکوک وغیر مشروع را در خارج از کشور بوجود بیاورید . کی ها برای وحدت شرط میگذارند؟ ما بخاطر هنوز هم ممکن بودن امر وحدت سیاسی و تشکیلاتی بیشتر ازین ، این بحث را دنبال نمیکنیم و امیدواریم به این کار مجبور نشویم

  پرسش : شما طرف مقابل و طرف مقابل شما را به تشکیلات خود دعوت مینماید در واقع مضمون دعوت شما و انها چه فرق دارد ؟ 

پاسخ : اینجا یک حزب موجود است با اهداف و خط معلوم و انجا یک تلاش مشکوک برای تحقق یک طرح ذهنی تا هنوز نا موجود گفته مولانا جلال الدین بلخی یادم امد کهاز حسام الدین حال تا حسام الدین قال ــ فرق باشد از سفالین تا سفال.

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است