جلسه ای شورای بلجیم حزب وطن دایر گردید

 

جلسه شورای بلجیم حزب وطن تحت ریاست محترم رادمل بتاریخ ۱۴ جون ۲۰۲۰ دایر گردید 

در اغاز رفیق رادمل ضمن صحبت از رفقا خواستند در رابط به مسایل نشراتی و تبلیغاتی ، سایت راه ما  ــ ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن و صفحه فیسبوک راه ما توجه جدی مبذول بدارند 

بعدا محترم محبوب جان احمدزاده رئیس شورای اروپایی حزب وطن در رابط به اوضاع در جهان و کشور مختصرآمعلومات داده و در مورد مسایل و انکشافات حزبی توضیحات مفصل ارایه داشتند. هم چنان رفیق احمدزاده در مورد تدابیر تبلیغاتی و فعالیت شعبه تبلیغات و مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن در قبال حوادث اخیر در کشور و اطراف ان مفصلآ صحبت کرده و از رفقا در جلسه خواستند برای بهبود کار سیاسی و تبلیغاتی سهم بیشتر بگیرند 

بعدآ رفقا هر یک محمدامین  جمعه الدین و بشیررحیمی ضمن طرح سوالات در موارد یادشده نظریات تاییدی خود را ارایه داشتند .

در جلسه روی دستورالعمل شعبه تشکیلات در رابط به فعالیت واحد های اولیه حزبی بحث به عمل امده فیصله گردید الی اماده شدن شرایط برای جلسات حضوری واحد های اولیه حزبی با استفاده از فضای مجازی جلسات خود را دایر نمایند 

جلسه روی مسایل مالی و حق العضویت ها نیز بحث کرده فیصله به عمل اورد تا حق  العضویت ها در اولین جلسه ای حضوری تادیه گردد 

جلسه در فضای صمیمت رفیقانه به پایان رسی

 

هم چنان جلسه شورای شهر هامبورگ حزب وطن بتاریخ ۱۴ جون ۲۰۲۰ دایر و روی مسایل مربوط به زنده گی حزبی کمبوتات و نارسایی ها بحث شده و در زمینه سولات مطرح گردید . جلسه در فضای تفاهم وصمیمیت به پایان رسید 

 

جلسه واحد اولیه شهر شلیسویگ هول شتاین هم بتارخ ۱۵جون ۲۰۲۰ تحت اجندای بهبود کار حزبی تشدید کار تبلیغاتی و کار با جوانان دایر گردید . در جلسه رفقا  به نوبت در موارد فوق  صحبت کرده و راه ها و امکانات بهبود کار با جوانان را بررسی نمودند . جلسه در فضای صمیمیت رفیقانه به پایان رسید 

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است