مواضع حزب وطن

در مورد مصاحبه اخیر بنین سیوان

درین اواخر ، بخصوص بعد از مصاحبه آقای بنین سیوان بازار اتهام و تلاش برای تقابل ذات البینی بخشی از نیروهای ترقی خواه فعال درجمهوری افغانستان  گرمتر گردیده است .

 تاریخ برای ما آموزشگاه و عبرتکده است ونه سرد خانه برای نگهداری دشمن ها و دشمنی ها که هر فریبکاری از ره رسد آتشی بپا دارد تا یخهای ان ذوب  واز ان برای تحقق برنامه های ستراتیژیک و شیطانی خود  سود برد  . مسایل دیروزی ما مسایل بزرگی بودند و اما مسایل امروزی ما حیاتی و خواهان تشریک مساعی گسترده و أفغان شمول اند . دیروز یک نظام فرو پاشید ، هستی مادی و معنوی جامعه ما هدف قرار گرفت، بدخواهان بیرون مرزی  سرزمین افغان  ارزوی به آتش کشیدن کابل را در سر می پرورانیدند و اما مزدوران داخلی انها تمام افغانستان را به اتش کشیدند . جمهوری افغانستان در اثریک کودتا مشترک حزبی ــ جهادی سقوط داده شد ، عده یی درین جنایت شریک بودند و انرا تحسین نمودند و به مردم خود خیانت کردند ، عده دیگری هم به مردم و هم به حزب خود خیانت کردند ، عده ای انرا تقبیح نمودند ولی مردم ما از آنروز تا به امروز ومعلوم نیست تا به کی در تداوم عوارض این جنایت هولناک  چوب سوخت  حوادث بودند و خواهند ماند.

بنین سیوان  که خود بمثابه شریک جنایاتی که تا امروز جاریست باید در برابر ملل متحد و محکمه تاریخ جوابگو باشد  بعد از دو دهه سکوت از ره رسید و گفت  ملل متحد ، شورای امنیت ان ، رهبری آنوقت کشور همه دروغ میگویند تنها این منم که راست میگویم . نه صلحی در کار بود نه برنامه ملل متحد برای صلح  ونه کودتای برای سقوط حاکمیت و بقیه را گذاشت برای شرکای افغانیش تا بر طبل  افتراق بکوبند که دارند میکوبند. کسی بپذیرد ویا نه پذیرد حاکمیت جمهوری افغانستان به خواست بیگانه گان و به شرکت مزدوران داخلی ان (اعم از جهادی ها و حزبی ـــ جهادی ها ) توسط یک کودتا سقوط داده شد. هستی مادی و معنوی ان تاراج گردید و به پای دشمنان تاریخی وطن ریختانده  و پروسه ی صلح نا کام ساخته شد. تلاش برای معکوس جلوه دادن این روند  خیانت آشکار و قابل تقبیح است  و اما سکوت انانیکه دیروز و شاید هم برای تشدید تقابل ، رویداد ها و حوادث را چون پیراهن عثمان به نیزه کشیده بودند سوال بر انگیز است .

حزب وطن بادرک نیاز تشریک مساعی گسترده نمیخواهد رویداد های تاریخی را وسیله جدل امروزی سازد. امروز جنگ بقای ملت وحاکمیت ملی که مورد تهدید جدی از جانب دشمنان کشور به شمول حلقه های خاص در درون نظام است در برابر ما قرار دارد ، تاریخ قضاوت خود را نموده است و خاینین با دست انداختن به هر خس و خاشاک تبریه نخواهند شد . بهترین راه تبریه اظهار ندامت و جبران گذشته در اشتراک فعال برای ختم بحران است . ما را مجبور نسازید تا دوباره هم در مورد جنایات و هم در مورد جنایت کاران اسناد موجود تاریخی ارایه بداریم . 

شعبه تبلیغات و مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است