خیزش های مردمی 

جریان آمیخته با بیم و امید

 


همزمان با اغاز خروج نیرو های نظامی آمریکا ـ ناتو از کشوردر شدت تبلیغات  هدفمند و اغواگرانه واژگون سازی ماهیت و اهداف جنگ جاری افزایش بعمل آمده تا باتوجه به ظواهر فریبنده ٬ وضیعت جاری کشور را جنگ داخلی عنوان نمایند و از هر طرف این صدا ها بگوش میرسد که  افغانان باید مسایل کشور شانرا خود حل و فصل نمایند .در حالیکه  این جنگ که ظاهرآ نمایانگر تقابل مسلحانه  طالبان با دولت است جنگ نیابتی برای تحقق اهداف ستراتیژیک طیف وسیع نیروهای دور و نزدیک از سرحدات کشور ما و از انجمله پاکستان است . درچنین حالات جضور مردم در صحنه و در دفاع از منافع ملی و حمایت از قوای مسلح نه تنها یک ضرورت بلکه یک وظیفه تاریخی نیز است و اما  انچه جریان دارد بیشتر به تکرار تجارب تلخ گذشته ملیشه سازی  شباهت دارد تا خیزش های مردمی . اینک در راس این پروسه کسان معلوم الحال  و مسول بزرگترین جنایات در کشور قرار دارند که در تلاش آن اند که برای حفظ منافع شخصی  و در بهترین حالات منافع گروهی خود خطرات جدی را برای تمامیت ارضی کشور بوجود اورند 
این افراد و اشخاص جهت اثر کذاری و سوی استفاده ها از احساسات ملی مردم با انسجام ومسلح سازی افراد بی بندو بار خطر ایجاد بی نظمی در کشور را افزایش  داده است که در عینحال هدف به لجن کشاندن وبدنام سازی جنبش مردمی را نیز دنبال مینماید
مسلح سازی افراد و اشخاص بی بند وبار قیام هدفمند مردم برای مقابله با طالب نیست . اکثریت این حرکات توسط سران ازموده شده و بدنام تنظیم های جهادی ، سازماندهی و اداره می شود .بعید از واقعیت نیست که ظرفیت نیرو های امنیتی نتواند ، سمت دهی ، تنظیم و اداره این افراد را کفایت نماید .برخی این افرادو اشخاص با استفاده از سلاحهای توزیع شده  در محلات و شهر ها عملا باعث بروز بی امنیتی بیشتر گردیده و نارضایتی های را در میان مردم به نفس ان ضرب میزند ، فاصله مردم با دولت را بیشتر ساخته و زمینه‌ی نفوذ بیشتر طلبه های وحشی را در دهات ، محلات ، قصبات و شهر ها موجب می گردد
حضور تفنگ داران غیر مسوول در گذشته هم یکی از مشکلات فرا راه دولت و نیرو های امیتی بوده احیا و تقویه این روند نه تنها به تامین صلح وارامش در کشور کمک نخواهد کرد بلکه پیش زمینه های ازار و اذیت بیشتر مردم ، بی امنیتی بیشتر در شهر ها ومحلات می گردد 
حوزه اختیارات این نیرو ها « خیزش مردمی » توسط قانون تسجیل نگردیده و ارتباط شان با نیرو های امنیتی تعریف نگردیده است . این امر می تواند به جای کمک به دولت در امر مقابله با طالب ، درد سر بزرگ بوجود أورده و به زیان  کشور تمام گردد.
به عقیده ما این حرکات مجموعه نا متجانس خیزش خود جوش مردمی از یکطرف ( که بیشتر محرکات منافع محدود و خاطرات گذشته و از انجمله وحشت و بربریت طالبی مسبب این تحرکات بوده میتواند) و از طرف دیگررابطه مبهم و به نحوی جدی سوال بر انگیز پروژه های ستراتیژیک حلقات دور و نزدیک ذیدخل در بحران کشور اند که دارای نگاه و رابطه مبهم و غیر قابل پیشبینی با نظام و دولت بوده و چلنج بزرگی برای وحدت ملی  و تمامیت ارضی کشور محسوب میگردند . نیاز است تا 
  ــ خلای قانونی فعالیت مسلحانه این گروه توسط فرمان یا فرامین دولتی با تصریح کامل  خصلت موقتی بودن این  روند پر گردد 
 ــ  مقدار ٬ نوع سلاح توزیع شده و منبع توزیع ان با تعهد دارنده سلاح پس از پایان این غایله برای سپردن ان به مراجع مسول دولتی باید درج پروتوکول گردد 
 ــ ایجاد مفرزه ها توسط احزاب ٬سازمانها ٬ حلقات و اشخاص بصورت قطع ممنوع اعلان گردد. مراجع یاد شده میتوانند در ایجاد مفرزه های همکار نظامی ٬ مطابق تشخیص نیازمندی ان توسط وزارت دفاع ٬ از لحاظ پرسونل وکار سیاسی ــ تبلیغاتی فعالانه همکاری نمایند 
 ــ هرگونه حمایت مالی و تسلیحاتی خارجی ( اعم از دول وکانالهای مخفی پروژه وی ) خیانت ملی پنداشته شده

مورد موخذه اعلام گردد 

 

 

شعبه تبلیغات و مطالعات سیاسی و ستراتیزیک حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است